Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2018 z dne 2. 11. 2018

Kazalo

3455. Odlok o turistični taksi v Občini Litija, stran 10833.

  
Na podlagi 17. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine Litija(Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litijana 23. seji dne 24. 10. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični taksi v Občini Litija 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– višino turistične in promocijske takse, ki jo plačujejo državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih na območju Občine Litija,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– oprostitev plačila turistične in promocijske takse in
– nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Višina turistične takse za prenočitev v nastanitvenih obratih na osebo na dan znaša 0,60 EUR.
(2) V znesek iz prejšnjega odstavka ni vključena promocijska taksa, ki za prenočitev v nastanitvenih obratih na osebo na dan znaša 0,15 EUR in ki se na podlagi zakona, ki ureja spodbujanje turizma, začne pobirati 1. januarja 2019.
3. člen 
(plačilo turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz 2. člena tega odloka zavezanci nakažejo na posebni račun Občine Litija, ki je objavljen na spletnih straneh občine, in sicer do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
4. člen 
(oprostitev plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so v zakonu, ki ureja spodbujanje razvoja turizma, oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi osebe od 18. do 30. leta starosti, ki prihajajo v občino v okviru izobraževalnih mladinskih programov, projektov ali operacij.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka so kot pogoj za uveljavljanje navedene oprostitve dolžne nastanitvenemu obratu predložiti ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da v občino prihajajo v okviru izobraževalnih mladinskih programov, projektov ali operacij.
5. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji.
6. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Litija (Uradni list RS, št. 62/06).
7. člen 
(uveljavitev nove višine turistične takse) 
Do 31. decembra 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Litija (Uradni list RS, št. 62/06), od 1. januarja 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporabljajo določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
8. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2018
Litija, dne 25. oktobra 2018
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost