Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018

Kazalo

3395. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije, stran 10493.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 99/15 – uradno prečiščeno besedilo in 30/18) in 6. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o ustanovitvi Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/03, 59/03, 54/07, 76/08, 37/10, 67/11, 22/13, 63/13 in 52/16) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) kot oseba javnega prava, ki v javnem interesu opravlja naloge varnostnega organa, certifikacijskega organa, ocenjevalnega organa in licenčnega organa ter naloge nadzornega organa. Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija. V njenem imenu ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.«.
2. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu:
1. naloge varnostnega organa:
– izdaja, podaljšuje, spreminja in preklicuje enotno varnostno spričevalo;
– daje podporo Agenciji Evropske unije za železnice (v nadaljnjem besedilu: ERA) pri izdajanju, podaljševanju, spreminjanju in razveljavljanju enotnih varnostnih spričeval;
– izdaja, podaljšuje, spreminja in preklicuje varnostna pooblastila;
– izdaja dovoljenja za začetek obratovanja podsistemov infrastruktura, energija in vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi;
– nadzira skladnost z bistvenimi zahtevami za podsisteme in dele podsistemov oziroma komponent interoperabilnosti, ki jim je izdano dovoljenje za začetek obratovanja;
– izdaja, podaljšuje, spreminja in razveljavlja dovoljenja za dajanje vozil na trg;
– daje podporo ERA pri izdajanju, podaljševanju, spreminjanju in preklicu dovoljenj za dajanje vozil na trg ter dovoljenj za tip vozila;
– izvaja nadzor nad ustreznostjo registracije tirnih vozil ter pravilnostjo in ažurnostjo varnostnih informacij v nacionalnem registru, vzpostavljenem v skladu z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– dodeljuje evropske številke tirnega vozila in vodi register tirnih vozil;
– izvaja nadzor nad prevozniki, upravljavcem in subjekti, ki opravljajo naloge upravljavca;
– izdaja, podaljšuje, spreminja in razveljavlja spričevala, izdana subjektom, zadolženim za vzdrževanje;
– preverja usposobljenosti in izvaja nadzor nad priglašenimi oziroma imenovanimi organi, nad katerimi je preverjal usposobljenost ob njihovi določitvi;
– spremlja, pospešuje in razvija varnostno regulativni okvir in sistem nacionalnih predpisov, kar vključuje pripravo predlogov podzakonskih predpisov s področja varnosti železniškega prometa s predhodnim posvetovanjem z vsemi aktivnimi udeleženci, zainteresiranimi stranmi, vključno z upravljavcem, prevozniki, proizvajalci, vzdrževalci, uporabniki in predstavniki delavcev;
– izdeluje letna poročila o svojem delu za ERA;
– izdaja, posodablja, zagotavlja dvojnike, začasno preklicuje in odvzema dovoljenja za strojevodje;
– izdaja, začasno preklicuje ali odvzema pooblastila centrom usposabljanja, ocenjevalcem in centrom preverjanja v skladu z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu;
– zagotavlja, da so pri usposabljanju izpolnjene zahteve iz IV. poglavja zakona, ki ureja varnost v železniškem prometu, TSI in priglašenih nacionalnih predpisov, ki urejajo usposabljanje strojevodij in spremljevalnega osebja;
– vodi, objavlja in posodablja register izdanih dovoljenj za strojevodjo ter register centrov usposabljanja, ocenjevalcev in centrov preverjanja;
– kontrolira izdana dovoljenja in spričevala za strojevodje na celotnem področju javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji;
– posreduje informacije o statusu dovoljenj za strojevodjo pristojnim organom drugih držav članic, ERA ali delodajalcu strojevodij na njihovo utemeljeno zahtevo oziroma pošilja zahtevke za začasen preklic dovoljenj drugim organom držav članic, ki izdajajo dovoljenja za strojevodje in spričevala;
– zagotavlja informacije o nacionalnih predpisih ERA za vodenje nacionalnega referenčnega dokumenta;
– obvešča ERA o izdanih, podaljšanih, spremenjenih in preklicanih varnostnih spričevalih ter varnostnih pooblastilih in izdanih dovoljenjih za začetek obratovanja strukturnih podsistemov;
– ocenjuje, ali je treba na podlagi varnostnega priporočila preiskovalnega organa sprožiti dodatne aktivnosti;
– obvešča regulatorni organ o izdanih priporočilih, ki lahko zadevajo varnost železniškega prometa;
– sodeluje z regulatornim organom s ciljem udejanjati priporočila regulatornega organa, ki lahko vplivajo na konkurenco na trgu storitev v železniškem prometu;
– obvešča certifikacijske, licenčne in varnostne organe drugih držav članic ob utemeljenem sumu kršitve, ki izhaja iz nalog nadzora;
– priznava drug organ za opravljanje nalog ocenjevalnega organa;
– sodeluje z varnostnimi organi drugih držav članic Evropske unije zaradi uskladitve svojih meril odločanja z merili v Evropski uniji in z ERA;
– predlaga ministrstvu, pristojnemu za promet, da od Evropske komisije zahteva, da se izvedejo posvetovanja z odborom iz 51. člena Direktive 2016/797/EU, če se ugotovi, da je ogrožena varnost železniškega prometa, ker TSI ne ustreza bistvenim zahtevam v celoti;
– obvešča Evropsko komisijo, ERA in druge države članice Evropske unije, če se ugotovi, da komponenta interoperabilnosti, ki ima ES-izjavo o skladnosti ali primernosti za uporabo in je uporabljena z namenom, za katerega je izdelana, verjetno ne bo izpolnjevala bistvenih zahtev ter navede razloge za tako odločitev;
– odloča, ali je potrebno novo dovoljenje za začetek obratovanja stabilnih naprav;
– sodeluje z ERA pri sprejemu odločitve o potrebnosti novega dovoljenja za obratovanje za projekte ERTMS ob progi;
– izdaja mnenje k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja na podlagi vmesne izjave o verifikaciji (VIV) za fazo;
– izdaja sklep o pričetku dela na podlagi vmesnega potrdila o verifikaciji za fazo projektiranja ter dokazila, iz katerega mora biti razvidno, da se bodo predvidena dela izvajala znotraj železniškega območja;
– izda podrobna navodila o tem, kako pridobiti dovoljenje za začetek obratovanja stabilnih naprav in jih objavi na spletni strani;
– sprejme odločitev o izdaji ali zavrnitvi dovoljenja za začetek obratovanja;
– po potrebi zahteva poskusno obratovanje podsistema;
– izdaja mnenje o zahtevi za odobritev podsistema vodenja-upravljanja in signalizacije ob progi, ki je opremljen z ETCS oziroma GSM-R;
 usklajuje pripravo podlag za pripravo nacionalnega načrta izvajanja TSI in pripravi predlog nacionalnega načrta izvajanja posamezne TSI ter ga posreduje ministrstvu;
– izvaja naloge nacionalne kontaktne točke iz tretjega odstavka 5. člena Uredbe št. 1305/2014.
Vsako leto varnostni organ objavi letno poročilo v zvezi z dejavnostmi v prejšnjem letu in ga najpozneje do 30. septembra pošlje ERA. Poročilo mora vsebovati informacije o:
– razvoju varnosti na železnici, vključno z združevanjem skupnih varnostnih kazalnikov na ravni države;
– pomembnih spremembah zakonodaje in ureditve v zvezi z varnostjo na železnici;
– spremembah pri podeljevanju varnostnega spričevala in varnostnega pooblastila;
– rezultatih in izkušnjah v zvezi z nadzorom nad upravljavci železniške infrastrukture ter prevozniki v železniškem prometu;
– odstopanjih od sistema podeljevanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje tovornih vagonov;
– izkušnjah predlagateljev pri uporabi skupne varnostne metode za ovrednotenje in oceno tveganja, po potrebi pa tudi o lastnih izkušnjah v zvezi z uporabo te metode.
2. naloge licenčnega organa:
– izdaja, začasno odvzema, trajno odvzema ali spreminja licence;
– izdaja in odvzema začasne licence;
– opravlja nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogojev za izdano licenco;
– sodeluje z licenčnimi organi drugih držav članic s ciljem izmenjavati izkušnje;
– obvešča tuje licenčne organe, če nosilec licence v naši državi krši pogoje in zahteve, ki jih mora izpolnjevati za izdano licenco;
– sodeluje z regulatornim organom za izmenjavo informacij ali priporočil, namenjenih preprečevanju škodljivih vplivov na konkurenco ali varnost na trgu storitev v železniškem prometu;
– obvešča ERA o izdanih, spremenjenih, odvzetih licencah in začasnih licencah.
3. naloge certifikacijskega organa:
– izdaja, spreminja, podaljšuje in omejuje področja uporabe ter začasno odvzema in razveljavlja spričevala subjekta, zadolženega za vzdrževanje tovornih vagonov;
– izdaja, spreminja, podaljšuje in omejuje področja uporabe ter začasno odvzema in razveljavlja spričevala v okviru funkcij vzdrževanja tovornih vagonov;
– izvaja nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogojev za izdano spričevalo subjektu, zadolženemu za vzdrževanje tovornih vagonov;
– izvaja nadzor nad veljavnostjo in izpolnjevanjem pogojev za izdano spričevalo v okviru funkcij vzdrževanja tovornih vagonov;
– obvešča ERA o izdanih, spremenjenih, podaljšanih ali razveljavljenih spričevalih subjekta, zadolženega za vzdrževanje tovornih vagonov;
– obvešča ERA o izdanih, spremenjenih, podaljšanih ali razveljavljenih spričevalih v okviru funkcij vzdrževanja tovornih vagonov;
– sodeluje s certifikacijskimi organi drugih držav članic zaradi uskladitve pristopov podeljevanja spričeval subjektom, zadolženim za vzdrževanje tovornih vagonov in spričeval v okviru funkcij vzdrževanja tovornih vagonov;
 določi subjekt, ki je zadolžen za vzdrževanje za vsako tirno vozilo pred uporabo v omrežju, ki se vpiše v register tirnih vozil;
– priznava subjekt, zadolžen za vzdrževanje, za opravljanje nalog ocenjevalnega organa.
4. naloge ocenjevalnega organa:
– ocenjuje ustreznost uporabe skupnih varnostnih metod za ovrednotenje in oceno tveganja ob spremenjenih obratovalnih, tehničnih in organizacijskih pogojih ter pomembnost vpliva te spremembe na varnost v železniškem prometu;
– ocenjuje ustreznost postopka uporabe skupnih varnostnih metod za ovrednotenje ter oceno tveganja med načrtovanjem in izvajanjem bistvene spremembe;
– ocenjuje ustreznost rezultatov z uporabo skupnih varnostnih metod za ovrednotenje ter oceno tveganja med načrtovanjem in izvajanjem bistvene spremembe;
– izdeluje poročila o varnostni oceni;
– izmenjuje informacije o uporabi skupne varnostne metode za ovrednotenje ter oceno tveganja z drugimi ocenjevalnimi organi in varnostnimi organi.
5. naloge nadzornega organa:
– vodenje in odločanje v postopkih nadzora, kot to določata zakon, ki ureja železniški promet, ter zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu.
Za izvrševanje javnih pooblastil agencija skladno s predpisi sprejema splošne akte. Agencija izdaja posamične upravne akte, s katerimi odloča o upravnih stvareh s svojega delovnega področja.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-26/2018
Ljubljana, dne 25. oktobra 2018
EVA 2018-2430-0053
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost