Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018

Kazalo

3393. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, stran 10487.

  
Na podlagi drugega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena ter petega in sedmega odstavka 20. člena in za izvrševanje šestega odstavka 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
1. člen 
V Uredbi o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18) se v prvem odstavku 14. člena, četrtem odstavku 15. člena, drugi alineji četrtega odstavka 16. člena, prvem in drugem odstavku 17. člena, tretjem odstavku, prvi in četrti alineji 1. točke četrtega odstavka 19. člena ter 3. točki osmega odstavka 53. člena besedilo »ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki« nadomesti z besedilom »obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov«.
2. člen 
Prvi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba z namenom zagotavljanja visoke ravni varstva okolja in delovanja notranjega trga določa pravila ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in pri uporabi embalaže ter pravila ravnanja in druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in odstranjevanje odpadne embalaže za preprečevanje ali zmanjševanje kakršnega koli vpliva embalaže in odpadne embalaže na okolje ter za preprečevanje trgovinskih ovir ter izkrivljanja in omejevanja konkurence v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 10), zadnjič spremenjeno z Direktivo (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 141), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 94/62/ES), in za izvajanje:
1. Odločbe Komisije z dne 28. januarja 1997 o določitvi sistema prepoznavanja embalažnih materialov v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 50 z dne 20. 2. 1997, str. 28; v nadaljnjem besedilu: Odločba 97/129/ES),
2. Odločbe Komisije z dne 27. maja 1997 o vprašalnikih za poročila držav članic o izvajanju nekaterih direktiv v sektorju odpadkov (izvajanje Direktive Sveta 91/692/EGS) (UL L št. 256 z dne 19. 9. 1997, str. 13), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije z dne 6. marca 2007 o spremembi Odločb 94/741/ES in 97/622/ES glede vprašalnikov za poročila o izvajanju Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in o izvajanju Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 67 z dne 7. 3. 2007, str. 7; Odločba 97/622/ES),
3. Odločbe Komisije z dne 19. februarja 2001 o določitvi pogojev za odstopanje pri stekleni embalaži glede mejnih koncentracij težkih kovin, določenih v Direktivi 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 62 z dne 2. 3. 2001, str. 20), zadnjič spremenjene z Odločbo Komisije z dne 8. maja 2006 o spremembi Odločbe 2001/171/ES za podaljšanje veljavnosti pogojev za odstopanje pri stekleni embalaži glede mejnih koncentracij težkih kovin, določenih v Direktivi 94/62/ES (2006/340/ES) (UL L št. 125 z dne 12. 5. 2006, str. 43), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2001/171/ES),
4. Odločbe Komisije z dne 28. junija 2001 o objavi sklicevanj na standarde EN 13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 in EN 13432:2000 v Uradnem listu Evropskih skupnosti v zvezi z Direktivo 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 190 z dne 12. 7. 2001, str. 21; Odločba 2001/524/ES),
5. Odločbe Komisije z dne 22. marca 2005 o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 86 z dne 5. 4. 2005, str. 6), zadnjič spremenjene z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/896 z dne 19. junija 2018 o določitvi metodologije za izračun letne potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in spremembi Odločbe 2005/270/ES (UL L št. 160 z dne 25. 6. 2018, str. 6), (v nadaljnjem besedilu: Odločba 2005/270/ES),
6. Odločbe Komisije z dne 24. marca 2009 o določitvi pogojev za odstopanje za plastične zaboje in plastične palete v zvezi s koncentracijami težkih kovin, določenimi v Direktivi 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta o embalaži in odpadni embalaži (UL L št. 79 z dne 25. 3. 2009, str. 44; v nadaljnjem besedilu: Odločba 2009/292/ES),
7. Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2018/896 z dne 19. junija 2018 o določitvi metodologije za izračun letne potrošnje lahkih plastičnih nosilnih vrečk in spremembi Odločbe 2005/270/ES (UL L št. 160 z dne 25. 6. 2018, str. 6; v nadaljnjem besedilu: Izvedbeni sklep 2018/896/EU).«.
V tretjem odstavku se besedilo: »ravnanje z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju lokalne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki« nadomesti z besedilom »obvezno občinsko gospodarsko javno službo zbiranja komunalnih odpadkov«.
3. člen 
V prvem odstavku 3. člena se v 36. točki besedilo »Uredbo Komisije (EU) 2017/1000 z dne 13. junija 2017 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede perfluorooktanojske kisline (PFOA), njenih soli in njej sorodnih snovi (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2017, str. 14)« nadomesti z besedilom »Uredbo Komisije (EU) 2018/675 z dne 2. maja 2018 o spremembi dodatkov Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (UL L št. 114 z dne 4. 5. 2018, str. 4)«.
4. člen 
Prvi odstavek 10.d člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Distributer, ki dobavlja plastične nosilne vrečke neposredno končnemu uporabniku, vodi evidenco o številu zelo lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so potrošnikom namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, prodal pa jim jih je kot nosilne vrečke za živila, ki so predpakirana, ali za neživilske proizvode.«.
V drugem odstavku se za besedo »Distributer« doda besedilo »iz prejšnjega odstavka«.
V tretjem odstavku se za besedilom »vsakega distributerja« doda besedilo »iz prvega odstavka tega člena«.
5. člen 
V petem odstavku 10.e člena se beseda »primerna« nadomesti z besedo »primarna«.
6. člen 
V 18. členu se za petim odstavkom dodata nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Če družba za ravnanje z odpadno embalažo po prejemu obvestila iz tretjega odstavka tega člena ne prevzame odpadne embalaže v roku iz 1. točke drugega odstavka 26. člena te uredbe, izvajalec javne službe ne glede na prvi odstavek tega člena odpadno embalažo, ki jo je predhodno skladiščil ali skladiščil do obvestila iz tretjega odstavka tega člena, odda namesto družbe za ravnanje z odpadno embalažo izvajalcu obdelave odpadkov iz predpisa, ki ureja odpadke (v nadaljnjem besedilu: izvajalec obdelave). Izvajalec javne službe obvesti družbo za ravnanje z odpadno embalažo in pristojnega inšpektorja najpozneje dan pred oddajo odpadne embalaže o tem, da bo izvajalec obdelave začel pri izvajalcu javne službe prevzemati odpadno embalažo, in družbi za ravnanje z odpadno embalažo omogoči prisotnost ob oddaji teh odpadkov.
(7) Izvajalec obdelave, ki izvaja postopke priprave odpadne embalaže za nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje, mora prevzeto odpadno embalažo iz prejšnjega odstavka tega člena obdelati tako, da jo lahko v čim večjem deležu usmeri v recikliranje, in oddati v nadaljnjo obdelavo najpozneje v treh mesecih od prevzema pošiljke odpadne embalaže.«.
7. člen 
V 19. členu se za dosedanjim šestim odstavkom dodajo novi sedmi do šestnajsti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Če izvajalec javne službe odda odpadno embalažo izvajalcu obdelave v skladu s šestim odstavkom prejšnjega člena, stroške ravnanja z odpadno embalažo namesto družbe za ravnanje z odpadno embalažo začasno krije Republika Slovenija po predloženem računu izvajalca obdelave, vendar ne več kot 120 eurov na tono prevzete odpadne embalaže. V ta znesek je vključen davek na dodano vrednost.
(8) Stroški ravnanja z odpadno embalažo iz prejšnjega odstavka obsegajo:
1. stroške prevzemanja odpadne embalaže pri izvajalcu javne službe (npr. nakladanje in tehtanje prevzete odpadne embalaže ter podobna opravila pri prevzemanju odpadne embalaže),
2. stroške prevoza odpadne embalaže od kraja predhodnega skladiščenja ali skladiščenja pri izvajalcu javne službe do kraja naprave za obdelavo izbranega izvajalca obdelave in
3. stroške obdelave oddane odpadne embalaže, vključno s stroški priprave odpadne embalaže za nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje.
(9) Pri določanju višine stroškov obdelave iz 3. točke prejšnjega odstavka je treba upoštevati morebitno vrednost odpadne embalaže ali vrednost posameznih vrst embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo pri njeni obdelavi.
(10) Izvajalca obdelave v primeru iz šestega odstavka prejšnjega člena izbere izvajalec javne službe, v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.
(11) Izvajalec obdelave ministrstvu pošlje račun za plačilo, in mu priloži:
1. dokumentacijo o tehtanju prevzete odpadne embalaže, iz katere mora biti razvidna masa odpadne embalaže, prevzeta od posameznega izvajalca javne službe,
2. dokumentacijo o tehtanju oddanih obdelanih odpadkov, iz katere je razvidna masa oddanih obdelanih odpadkov,
3. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden kot prevzemnik odpadkov in se nanašajo na poslan račun,
4. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden kot pošiljatelj odpadkov, in se nanašajo na poslan račun.
(12) Ministrstvo preveri dokumentacijo in evidenčne liste iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka.
(13) Ministrstvo na podlagi ugotovitve, da je predložena dokumentacija ustrezna in popolna, plača račun izvajalcu obdelave, izvajalca javne službe pa obvesti o plačilu.
(14) Ministrstvo ne krije stroškov ravnanja z odpadno embalažo v delu, ki presega 120 eurov na tono prevzete odpadne embalaže.
(15) Ministrstvo zavrne račun delno ali v celoti, če iz dokumentacije izhaja, da obdelava ni bila izvedena v skladu s to uredbo in predpisi, ki urejajo odpadke.
(16) Republika Slovenija zahteva vračilo plačanih stroškov ravnanja z odpadno embalažo iz trinajstega odstavka tega člena od družb za ravnanje z odpadno embalažo, upoštevajoč obveznosti posamezne družbe.«.
8. člen 
V 39. členu se za šestim odstavkom dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki se glasita:
»(7) Družba za ravnanje z odpadno embalažo v primeru iz šestega odstavka 18. člena te uredbe ne sme od izvajalca javne službe zahtevati odpadne embalaže, ki jo bo ta oddal izvajalcu obdelave.
(8) Družba za ravnanje z odpadno embalažo ne sme za odpadno embalažo, ki jo je izvajalec javne službe oddal izvajalcu obdelave v skladu s šestim odstavkom 18. člena te uredbe od izvajalca javne službe zahtevati plačila vrednosti odpadne embalaže ali vrednosti posameznih vrst embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo pri njeni obdelavi.«.
9. člen 
V drugem odstavku 51. člena se besedilo »določbo tretjega odstavka 12. člena« nadomesti z besedilom »12. členom«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ministrstvo v poročilo iz prejšnjega odstavka vključi tudi podatke o potrošnji lahkih plastičnih nosilnih vrečk v skladu s 4. členom Direktive 94/62/ES in Izvedbenim sklepom 2018/896/EU. Število plastičnih nosilnih vrečk, danih v promet v posameznem koledarskem letu, ministrstvo izračuna iz podatkov o plastičnih nosilnih vrečkah, ki jih proizvajalci in pridobitelji teh vrečk sporočajo Finančni upravi Republike Slovenije v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Obvestila iz tretjega odstavka 18. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 − popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 − popr., 35/17 in 60/18), ki jih je izvajalec javne službe do uveljavitve te uredbe poslal inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, in družbi za ravnanje z odpadno embalažo, se ne štejejo za obvestila iz novega šestega odstavka 18. člena uredbe.
11. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-57/2018
Ljubljana, dne 25. oktobra 2018
EVA 2018-2550-0029
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina