Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018

Kazalo

3330. Spremembe in dopolnitve Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON, stran 10335.

  
Na podlagi prve točke prvega odstavka 26. člena Zakona o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) in 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
S P R E M E M B E  I N   D O P O L N I T V E   P R A V I L 
sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON 
1. člen 
Drugi odstavek 1. člena Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON (Uradni list RS, št. 65/17 in 6/18) se spremeni tako, da se na koncu odstavka doda besedilo:
»Uraden osebni dokument – vsaka s fotografijo opremljena veljavna listina, ki jo izda pristojni državni organ Republike Slovenije ali druge države in ki se po pravu države izdajateljice šteje za javno listino.«
2. člen 
Prvi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se besedilo prve alineje »ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca« nadomesti z besedilom »ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca v zvezi s sklenitvijo novega kreditnega posla«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek 18. člena, ki se glasi:
»(2) Član oziroma vključeni dajalec kreditov, lahko opravi vpogled v podatke SISBON za določenega posameznika zaradi ocene kreditnega tveganja v zvezi s sklenitvijo novega kreditnega posla, samo na podlagi izkazanega interesa posameznika za sklenitev kreditnega posla. Šteje se, da je interes posameznika za sklenitev kreditnega posla izkazan, če član oziroma vključeni dajalec kreditov nedvoumno potrdi istovetnost osebe, ki je izkazala interes, z vpogledom v uradni osebni dokument osebe ob njeni osebni navzočnosti ali z uporabo sredstva elektronske identifikacije takšne ravni zanesljivosti, ki ob izdaji zahteva osebno navzočnost stranke in ga izda izdajatelj sredstva elektronske identifikacije s sedežem v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo.
(3) Če je član ali vključen dajalec kreditov v okviru obstoječega poslovnega razmerja s posameznikom že opravil nedvoumno identifikacijo, kot izhaja iz prejšnjega odstavka, se za namene vpogleda v podatke v SISBON šteje, da je član ali vključen dajalec kreditov nedvoumno potrdil istovetnost posameznika tudi brez osebne navzočnosti, če je posameznik izkazal interes za sklenitev kreditnega posla z uporabo sredstev varne elektronske komunikacije, ki so dogovorjena s članom ali vključenim dajalcem kreditov in vključujejo osebne varnostne elemente visoke ravni zanesljivosti, ki jih za namene enolične identifikacije posamezniku dodeli član ali vključeni dajalec kreditov (kot kombinacija črk, številk ali znakov) ali drug izdajatelj sredstev elektronske identifikacije s sedežem v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo elektronsko identifikacijo.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek 18. člena, postaneta četrti in peti odstavek 18. člena.
3. člen 
Ta sprememba Pravil začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. oktobra 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
namestnik predsednika 
Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost