Uradni list

Številka 65
Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 65/2018 z dne 5. 10. 2018

Kazalo

3097. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 9784.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
1. člen 
V Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, 51/16, 84/16, 15/17, 63/17, 68/17 in 5/18) se v 1. členu v napovednem stavku besedilo »Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2017) 7523 z dne 8. 11. 2017 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja CCI 2014SI06RDNP001« nadomesti z besedilom »Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2018) 2490 z dne 19. 4. 2018 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in spremembi Izvedbenega sklepa C(2015) 849 z dne 13. februarja 2015 CCI 2014SI06RDNP001«.
2. člen 
Za četrtim odstavkom 22. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena se za leto 2018 šteje, da je pogoj iz prve alineje prvega odstavka tega člena izpolnjen, če je za KMG do 15. marca 2019 redno usposabljanje opravljeno v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »tretjega in četrtega« nadomesti z besedilom »tretjega, četrtega in petega«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane osmi odstavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»(9) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena agencija za opravljeno redno usposabljanje iz četrtega odstavka tega člena iz evidence izobraževanja 29. marca 2019 prevzame naslednja podatka o opravljenem rednem usposabljanju za zadevno KMG:
– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deseti in enajsti odstavek.
V dosedanjem desetem odstavku, ki postane dvanajsti odstavek, se besedilo »osmega in devetega« nadomesti z besedilom »desetega in enajstega«.
Dosedanji enajsti do petnajsti odstavek postanejo trinajsti do sedemnajsti odstavek.
V dosedanjem šestnajstem odstavku, ki postane osemnajsti odstavek, se besedilo »dvanajstega in štirinajstega« nadomesti z besedilom »štirinajstega in šestnajstega«.
V dosedanjem sedemnajstem odstavku, ki postane devetnajsti odstavek, se beseda »trinajstega« nadomesti z besedo »petnajstega«.
V dosedanjem osemnajstem odstavku, ki postane dvajseti odstavek, se besedilo »dvanajstega in štirinajstega« nadomesti z besedilom »štirinajstega in šestnajstega«.
3. člen 
V prvem odstavku 26. člena se v 11. točki podpičje nadomesti s piko.
12. točka se črta.
V sedmem odstavku se v tretji alineji besedilo »dvanajstega in štirinajstega« nadomesti z besedilom »štirinajstega in šestnajstega«.
4. člen 
V tretji alineji devetega odstavka 27. člena, 3. točki desetega odstavka 28. člena, tretji alineji sedmega odstavka 29. člena, 4. točki desetega odstavka 30. člena, 4. točki desetega odstavka 31. člena, 3. točki devetega odstavka 32. člena, tretji alineji devetega odstavka 33. člena, četrti alineji devetega odstavka 34. člena, tretji alineji osmega odstavka 35. člena, tretji alineji šestega odstavka 38. člena, tretji alineji devetega odstavka 39. člena, 3. točki osmega odstavka 40. člena, tretji alineji šestega odstavka 41. člena, 3. točki sedmega odstavka 42. člena, 2. točki osmega odstavka 45. člena, tretji alineji devetega odstavka 46. člena, drugi alineji sedmega odstavka 47. člena, drugi alineji sedmega odstavka 48. člena, četrti alineji šestega odstavka 49. člena, 2. točki osmega odstavka 52. člena, tretji alineji devetega odstavka 53. člena, drugi alineji sedmega odstavka 54. člena, 2. točki sedmega odstavka 55. člena, tretji alineji šestega odstavka 56. člena, tretji alineji šestega odstavka 57. člena, drugi alineji desetega odstavka 60. člena, 2. točki desetega odstavka 61. člena, drugi alineji osmega odstavka 62. člena, drugi alineji osmega odstavka 63. člena, drugi alineji devetega odstavka 66. člena, drugi alineji desetega odstavka 67. člena, 2. točki desetega odstavka 68. člena, drugi alineji šestega odstavka 71. člena, 2. točki osmega odstavka 72. člena, drugi alineji šestega odstavka 73. člena, drugi alineji sedmega odstavka 74. člena, 2. točki sedmega odstavka 77. člena, drugi alineji sedmega odstavka 78. člena, drugi alineji šestega odstavka 79. člena, 2. točki sedmega odstavka 82. člena, drugi alineji sedmega odstavka 83. člena, 2. točki sedmega odstavka 86. člena, četrti alineji devetega odstavka 90. člena, 4. točki desetega odstavka 91. člena, tretji alineji osmega odstavka 92. člena, tretji alineji sedmega odstavka 93. člena, tretji alineji šestega odstavka 95. člena, tretji alineji šestega odstavka 97. člena, 2. točki osmega odstavka 100. člena, 2. točki sedmega odstavka 101. člena, 2. točki osmega odstavka 102. člena, 2. točki osmega odstavka 105. člena, 2. točki dvanajstega odstavka 106. člena, drugi alineji desetega odstavka 108. člena, tretji alineji trinajstega odstavka 111. člena, 2. točki devetega odstavka 115. člena in drugi alineji dvanajstega odstavka 116. člena se besedilo »dvanajstega in štirinajstega« nadomesti z besedilom »štirinajstega in šestnajstega«.
5. člen 
V prvem odstavku 110. člena se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– je obrezovanje mejice treba izvesti tako, da se mejica ne poškoduje;«.
Dosedanja četrta alineja postane peta alineja.
V sedmem odstavku se v drugi alineji beseda »dvanajstega« nadomesti z besedo »štirinajstega«.
6. člen 
Za četrtim odstavkom 132. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za leto 2018 šteje, da se kot izpolnitev zahteve iz prve alineje prejšnjega člena upošteva, če je za KMG usposabljanje opravljeno do 15. marca 2019.«.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »četrtega in petega odstavka tega člena«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
7. člen 
Za enaindvajsetim odstavkom 133. člena se doda nov dvaindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(22) Ne glede na določbo sedmega odstavka tega člena agencija za opravljeno usposabljanje iz petega odstavka prejšnjega člena iz evidence izobraževanja 29. marca 2019 prevzame naslednja podatka o opravljenem usposabljanju za zadevno KMG:
– številko KMG-MID in
– število opravljenih ur rednega usposabljanja.«.
8. člen 
Drugi odstavek 145. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Če je na podlagi upravnega pregleda ali pregleda na kraju samem ugotovljeno, da na površini, za katero se uveljavlja plačilo za izvajanje zahteve iz 26., 28., 33., 34., 35., 40., 49., 56., 57., 61., 68., 72., 90. oziroma 92. člena te uredbe, niso izpolnjene zahteve navzkrižne skladnosti, ki so podlaga za izvajanje te zahteve, KMG za celotno površino ni upravičeno do plačila za to zahtevo.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če je na podlagi upravnega pregleda ali pregleda na kraju samem ugotovljeno, da na več kot treh odstotkih površine GERK, za katerega se uveljavlja plačilo za izvajanje zahteve iz 60., 67., 71., 74., 77., 78., 82., 83., 86., 105. oziroma 106. člena te uredbe oziroma operacije iz 95. oziroma 97. člena te uredbe, niso izpolnjene zahteve navzkrižne skladnosti, ki so podlaga za izvajanje te zahteve oziroma operacije, KMG za celotno površino tega GERK ni upravičeno do plačila za to zahtevo oziroma operacijo.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
9. člen 
V 150. členu se v napovednem stavku besedilo »oziroma ukrepa EK« črta.
10. člen 
V prilogi 6 se:
pri KMRS »057 ajda – medonosna praha«, »056 facelija – medonosna praha«, »059 lan – medonosna praha« in »058 sončnice – medonosna praha« raba GERK »1100 ali 1161 ali 1610« nadomesti z rabo GERK »1100 ali 1161«;
za KMRS »058 sončnice – medonosna praha« doda nova vrstica, ki se glasi:
  
»
682
šmarna hrušica
ekoIS
***
OMD
***
***
***
1221 
ali 
1222 
ali 1192
***
1221 ali 1192
***
«. 
11. člen 
V prilogi 16 se v preglednici 2:
pri zahtevi POZ_KOL črtajo vrstice:
»
POZ_KOL
Pri POZ_KOL so žita v kolobarju več kot trikrat.
VI
POZ_KOL
Pri POZ_KOL je število kmetijskih rastlin v kolobarju manjše od tri.
VI
POZ_KOL
Pri POZ_KOL so trava in travno deteljne mešanice v kolobar vključene več kot trikrat.
VI
«; 
– za operacijo KRA_MEJ s kršitvijo »Pri KRA_MEJ je bilo redčenje mejice izvedeno tako, da je bila prekinjena zveznost njene krošnje.« doda nova vrstica, ki se glasi:
»
KRA_MEJ
Pri KRA_MEJ je bila mejica obrezana tako, da se je poškodovala.
VI
«. 
Za devetim odstavkom se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:
»(10) Če je z upravnim pregledom ali s pregledom na kraju samem ugotovljeno, da so na poljini, vključeni v zahtevo POZ_KOL, žita prisotna več kot trikrat, je na poljini, vključeni v zahtevo POZ_KOL, število kmetijskih rastlin v kolobarju manjše od tri oziroma so na poljini, vključeni v zahtevo POZ_KOL, trava in travno deteljne mešanice v kolobar vključene več kot trikrat, se plačilo za zahtevo POZ_KOL za to poljino v tekočem letu zavrne.«.
Dosedanji deseti do dvaindvajseti odstavek postanejo enajsti do triindvajseti odstavek.
Dosedanji triindvajseti odstavek, ki postane štiriindvajseti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(24) Če je v drugih uradnih postopkih ugotovljeno, da na KMG niso izpolnjene druge ustrezne obvezne zahteve iz predpisov iz 150. člena uredbe, ki so osnova za izvajanje zadevne zahteve ukrepa KOPOP, se plačilo za GERK z ugotovljeno kršitvijo v tekočem letu zavrne.«.
V dosedanjem štiriindvajsetem odstavku, ki postane petindvajseti odstavek, se besedilo »nacionalnih predpisov« nadomesti z besedilom »predpisov iz 150. člena uredbe«.
Dosedanji petindvajseti do sedemindvajseti odstavek postanejo šestindvajseti do osemindvajseti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-25/2018
Ljubljana, dne 4. oktobra 2018
EVA 2018-2330-0068
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec l.r.
Predsednik