Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2018 z dne 14. 9. 2018

Kazalo

2993. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica, stran 9363.

  
Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami), 3., 7., 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 s spremembami), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 36. redni seji dne 24. 5. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Odloku o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 26/17) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem odlokom se določa tudi način vodenja katastra zbirnih in odjemnih prostorov, katastra divjih odlagališč, podelitev javnega pooblastila za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij, v zvezi z javno službo. Navedene aktivnosti so povezane z javno službo, vendar niso del javne službe.«
Dosedanji prvi odstavek se ustrezno oštevilči.
2. člen 
V 7. členu odloka se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Način vodenja in financiranja vodenja katastra zbirnih in odjemnih prostorov, ekoloških otokov, zbirnih centrov in divjih odlagališč se opredeli v tehničnem pravilniku.«
3. člen 
V prvem odstavku 9. člena se na koncu doda besedilo:
»Javno pooblastilo za predpisovanje projektnih pogojev in dajanje soglasij ni del javne službe. Način financiranja stroškov za izvajanje dodeljenih javnih pooblastil se opredeli s posebno pogodbo.«
4. člen 
V 36. členu se dodajo novi tretji do šesti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Cena storitev javne službe se oblikuje za enoto količine posamezne storitve tako, da se izvajalcu javne službe pokrijejo vsi stroški ravnanja s komunalnimi odpadki.
(4) Cena posamezne storitve je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev. Način obračunavanja cene storitve gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov je določen s pravilnikom za obračun storitev te javne službe.
(5) Občina in izvajalec javne službe vsa vprašanja glede najema javne infrastrukture in plačevanja stroškov javne infrastrukture urejata s pogodbo o najemu javne infrastrukture za izvajanje javne službe.
(6) Občina za opravljanje javne službe izvajalcem obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu, najmanj v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima občina v lasti ali finančnem najemu. Če se ob potrditvi cene pristojni občinski organ odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne najemnine iz prejšnjega odstavka, mora za razliko občina oblikovati subvencijo iz proračuna občine. Občina lahko prizna subvencijo iz prejšnjega odstavka v izračunu cen storitev javnih služb za uporabnike, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti.«
5. člen 
V 40. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Način merjenja prihodkov od posebnih storitev in drugih prihodkov, ki znižujejo ceno storitve javne službe se določi s koncesijsko pogodbo.«
Dosedanji prvi odstavek se ustrezno oštevilči.
KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov v Občini Miren - Kostanjevica se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0009/2018-2
Miren, dne 24. maja 2018
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.