Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2018 z dne 12. 9. 2018

Kazalo

2949. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov, stran 9193.

  
Na podlagi petega odstavka 20. člena in tretjega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 
1. člen 
V Uredbi o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Uradni list RS, št. 33/17) se četrti odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Izvajalec javne službe prevzema mešane komunalne odpadke tako pogosto, kot to določa občinski predpis, vendar vsaj enkrat mesečno.«.
2. člen 
Za sedmim odstavkom 18. člena se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izvajalec javne službe v zbirnem centru na območju občine, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev, zagotovi krajši čas prevzemanja odpadkov, če imajo prebivalci občine, ki ima manj kot 3.000 prebivalcev, zagotovljeno prepuščanje odpadkov v zbirnem centru na območju druge občine.«.
3. člen 
Za tretjim odstavkom 23. člena se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o aktivnostih iz prvega odstavka tega člena, izvedenih v preteklem koledarskem letu.«.
4. člen 
Za prvim odstavkom 27. člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Izvajalec javne službe prilagodi izvajanje javne službe določbi četrtega odstavka 11. člena te uredbe ob prvi zamenjavi zabojnika oziroma najpozneje do 31. decembra 2025.«
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Izvajalec javne službe izvedbo sortirne analize prvič zagotovi za leto 2019, in sicer v obdobju med 1. januarjem in 31. marcem oziroma med 1. oktobrom in 31. decembrom.«.
5. člen 
V prilogi 3 se v 9. točki črta beseda »pokritih«.
V točki 11.4. se besedilo »14 dnevno« nadomesti z besedo »sedemdnevno«, na koncu točke pa se doda nov stavek, ki se glasi:
»Če izvajalec javne službe upravlja več zbirnih centrov v eni občini, mora biti v vseh zbirnih centrih skupaj zagotovljen tako velik skladiščni prostor, da zadošča za vsaj sedemdnevno predhodno skladiščenje teh odpadkov.«.
6. člen 
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je kot priloga 1 sestavni del te uredbe.
7. člen 
Priloga 5 se nadomesti z novo prilogo 5, ki je kot priloga 2 sestavni del te uredbe.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati tretji in četrti odstavek 17. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-52/2018
Ljubljana, dne 11. septembra 2018
EVA 2017-2550-0060
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti