Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

2944. Uredba o izvajanju uredbe (EU) o reji živali, stran 9184.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju uredbe (EU) o reji živali 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojna organa, način javnih objav, način uveljavljanja možnih odstopanj ter prekrški in sankcije za izvajanje Uredbe (EU) št. 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali (»Uredba o reji živali«) (UL L št. 171 z dne 29. 6. 2016, str. 66; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/1012/EU).
2. člen 
(pristojna organa) 
(1) Pristojni organ za izvajanje Uredbe 2016/1012/EU in te uredbe je ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Pristojni organ za opravljanje uradnega nadzora nad izvajanjem Uredbe 2016/1012/EU in te uredbe je inšpektorat, pristojen za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(3) Pristojna organa za zagotavljanje pomoči drugim državam članicam in tretjim državam v primeru ugotovljenih neskladnosti z Uredbo 2016/1012/EU sta ministrstvo in inšpektorat.
3. člen 
(javne objave) 
(1) Za izvajanje prvega odstavka 7. člena Uredbe 2016/1012/EU ministrstvo na spletni strani objavi seznam rejskih društev in rejskih podjetij.
(2) Za izvajanje šestega odstavka 27. člena Uredbe 2016/1012/EU rejska društva in rejska podjetja na svojih spletnih straneh javno objavijo podrobne informacije o izvajalcih lastne preizkušnje ali ocenjevanja genetske vrednosti, kot so osebno ime ali naziv, naslov ali sedež.
(3) Za izvajanje drugega odstavka 28. člena Uredbe 2016/1012/EU rejsko društvo, rejsko podjetje ali njihov zunanji izvajalec na spletni strani javno objavi rezultate iz drugega odstavka 28. člena Uredbe 2016/1012/EU.
(4) Za izvajanje 44. člena Uredbe 2016/1012/EU inšpektorat na spletni strani javno objavi informacije v zvezi z organizacijo in opravljanjem uradnega nadzora.
(5) Za izvajanje točke 3(a)(i) dela 3 Priloge I Uredbe 2016/1012/EU rejsko društvo, ki je vzpostavilo izvorno rodovniško knjigo za pasmo, za katero izvaja rejski program, na spletni strani javno objavi načela tega rejskega programa.
(6) Za izvajanje točke 3(b)(ii) dela 3 Priloge I Uredbe 2016/1012/EU rejsko društvo, ki je vzpostavilo hčerinsko rodovniško knjigo za pasmo, za katero izvaja rejski program, na spletni strani javno objavi vse informacije v zvezi z uporabo načel rejskega programa rejskega društva, ki je vzpostavilo izvorno rodovniško knjigo, in njihov vir.
(7) Za izvajanje točke 10 dela 3 Priloge III Uredbe 2016/1012/EU morajo biti informacije o genetskih napakah in genetskih posebnostih plemenskih živali, ki so povezane z rejskim programom, javno objavljene na spletni strani.
4. člen 
(uveljavljanje možnih odstopanj iz Uredbe 2016/1012/EU) 
Rejsko društvo oziroma rejsko podjetje lahko v okviru postopka za odobritev rejskega programa ali njegovih sprememb uveljavlja naslednja odstopanja:
– iz drugega odstavka 19. člena Uredbe 2016/1012/EU – odstopanja od zahtev za vpis živali v glavni del rodovniške knjige v primeru obnovitve pasme;
– iz prvega odstavka 31. člena Uredbe 2016/1012/EU – izdaja zootehniških spričeval s strani nekaterih drugih nosilcev dejavnosti;
– iz drugega odstavka 31. člena Uredbe 2016/1012/EU – uporaba drugih dokumentov namesto vzorčnih obrazcev;
– iz tretjega odstavka 32. člena Uredbe 2016/1012/EU – informacije, ki niso vključene v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo živali za enoprste kopitarje, so pa javno dostopne na spletnem mestu;
– iz četrtega odstavka 32. člena Uredbe 2016/1012/EU – informacije, navedene v drugih dokumentih;
– iz drugega pododstavka točke 1 dela 3 Priloge I Uredbe 2016/1012/EU – odstopanje za vpis čistopasemskih plemenskih enoprstih kopitarjev v rodovniško knjigo;
– iz točke 2 poglavja III dela 1 Priloge II Uredbe 2016/1012/EU – odstopanje glede uvrstitve potomcev živali, vpisanih v dodatne dele, v glavni del rodovniške knjige.
5. člen 
(ukrepi ob ugotovljeni neskladnosti) 
(1) Za izvajanje ukrepov iz 47. člena Uredbe 2016/1012/EU je pristojen inšpektorat.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka o začasni prekinitvi ali preklicu odobritve rejskega programa oziroma o preklicu priznanja rejskega društva ali rejskega podjetja pod pogoji iz točk (d) in (e) tretjega pododstavka prvega odstavka 47. člena Uredbe 2016/1012/EU odloči ministrstvo na predlog inšpektorata ali po uradni dolžnosti.
6. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 1.500 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
1. rejcu ne omogoči sodelovanja v rejskem programu (prvi odstavek 13. člena Uredbe 2016/1012/EU);
2. ne vpiše čistopasemskih plemenskih živali v glavni del rodovniške knjige (točka (a) drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/1012/EU);
3. ne vpiše živali v dodatni del rodovniške knjige (točka (b) drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/1012/EU);
4. ne vpiše hibridnih plemenskih prašičev v register (točka (c) drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/1012/EU);
5. ne omogoči sodelovanja rejcev pri lastni preizkušnji in ocenjevanju genetske vrednosti (točka (d) drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/1012/EU);
6. ne zagotovi zootehniškega spričevala (točka (e) drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/1012/EU);
7. rejcu na njegovo zahtevo ne zagotovi najnovejših rezultatov lastne preizkušnje in ocenjevanja genetske vrednosti za plemenske živali (točka (f) drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/1012/EU);
8. rejcu ne omogoči dostopa do storitev, ki jih v zvezi z rejskim programom zagotavlja rejcem (točka (g) drugega odstavka 13. člena Uredbe 2016/1012/EU);
9. rejcu ne omogoči članstva (točka (a) tretjega odstavka 13. člena in tretji odstavek 14. člena Uredbe 2016/1012/EU);
10. rejcu ne omogoči sodelovanja pri opredeljevanju in razvijanju rejskega programa v skladu s poslovniki (točka (b) tretjega odstavka 13. člena Uredbe 2016/1012/EU in drugi odstavek 14. člena Uredbe 2016/1012/EU);
11. ne izvaja rejskega programa v skladu z odobritvijo (prvi odstavek 14. člena Uredbe 2016/1012/EU);
12. ne rešuje sporov, nastalih pri izvajanju rejskih programov, skladno s poslovnikom (četrti odstavek 14. člena Uredbe 2016/1012/EU);
13. nima rodovniške knjige urejene tako, kot je predvideno v rejskem programu (15. člen Uredbe 2016/1012/EU);
14. vpiše živali v glavni ali dodatni del rodovniške knjige brez izpolnjevanja pogojev (16., 17. člen, prvi in drugi odstavek 19. člena in 20. člen Uredbe 2016/1012/EU);
15. ne sprejme čistopasemskih plemenskih živali in njihovega zarodnega materiala za pleme (21. člen Uredbe 2016/1012/EU);
16. ne preveri identitete čistopasemskih plemenskih živali v skladu z metodami preverjanja identitete (22. člen Uredbe 2016/1012/EU);
17. ne vpiše hibridnih plemenskih prašičev v svoje rejske registre (23. člena Uredbe 2016/1012/EU);
18. ne sprejme hibridnih plemenskih prašičev in njihovega zarodnega materiala za pleme (24. člen Uredbe 2016/1012/EU);
19. ne izvede lastne preizkušnje in ocenjevanja genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev ter hibridnih plemenskih prašičev v skladu s pravili (25. člen Uredbe 2016/1012/EU);
20. ne zagotovi predpisanih informacij (šesti odstavek 27. člena in 28. člen Uredbe 2016/1012/EU);
21. ne izda zootehniškega spričevala v skladu s 30. členom Uredbe 2016/1012/EU;
22. na prošnjo rejca ne vpiše plemenskih živali in potomcev, ki izvirajo iz zarodnega materiala, po vstopu v Evropsko unijo, v glavni del rodovniške knjige ali jih ne registrira v rodovniškem registru, pa so za to izpolnjeni predpisani pogoji (prvi odstavek 36. člen Uredbe 2016/1012/EU).
(2) Z globo od 800 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 800 do 4.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznujejo tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 800 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
7. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem prekrškovnem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
1. novembra 2018 prenehajo veljati:
1. Pravilnik o vodenju rodovništva, ugotavljanja proizvodnosti živali, ocenjevanje plemenske vrednosti in priznavanju plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81, 43/88, Uradni list RS, št. 86/99, 77/00 in 106/01);
2. Pravilnik o načinu preizkušanja in pogojih rabe plemenjakov (Uradni list SRS, št. 21/81 in 43/88);
3. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s pridobivanjem in pripravljanjem živalskega semena za osemenjevanje (Uradni list SRS, št. 21/81);
4. Pravilnik o pogojih za vzrejo plemenskih ribjih jat in reprodukcijskih materiala, o pogojih za uporabo plemenskih ribjih jat za razmnoževanje in o pogojih za promet z reprodukcijskim materialom (Uradni list SRS, št. 21/81);
5. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske ovce in koze (Uradni list RS, št. 94/03 in 39/10);
6. Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemske plemenske ovce in koze (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
7. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih ovc in koz v rodovniško knjigo (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
8. Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih ovc in koz za pleme (Uradni list RS, št. 94/03);
9. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske plemenske ovce in koze (Uradni list RS, št. 94/03);
10. Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske ovce in koze, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
11. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemsko plemensko govedo (Uradni list RS, št. 94/03 in 39/10);
12. Pravilnik o zootehniških standardih za čistopasemsko plemensko govedo (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
13. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskega plemenskega goveda v rodovniško knjigo (Uradni list RS, št. 94/03);
14. Pravilnik o sprejetju čistopasemskega plemenskega goveda za pleme (Uradni list RS, št. 94/03, 26/04 in 50/07);
15. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemsko plemensko govedo (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
16. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za čistopasemske plemenske prašiče (Uradni list RS, št. 94/03 in 39/10);
17. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo register za hibridne plemenske prašiče (Uradni list RS, št. 94/03 in 39/10);
18. Pravilnik o zootehniških standardih za plemenske prašiče (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
19. Pravilnik o pogojih za vpis čistopasemskih plemenskih prašičev v rodovniško knjigo (Uradni list RS, št. 94/03);
20. Pravilnik o pogojih za vpis hibridnih plemenskih prašičev v register (Uradni list RS, št. 94/03);
21. Pravilnik o sprejetju čistopasemskih plemenskih prašičev za pleme (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
22. Pravilnik o sprejetju hibridnih plemenskih prašičev za pleme (Uradni list RS, št. 94/03);
23. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje proizvodnih in drugih lastnosti ter metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za čistopasemske in hibridne plemenske prašiče (Uradni list RS, št. 94/03);
24. Pravilnik o poreklu za čistopasemske plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
25. Pravilnik o poreklu za hibridne plemenske prašiče, njihovo seme, jajčne celice in zarodke (Uradni list RS, št. 94/03 in 26/04);
26. Pravilnik o pogojih za priznanje rejskih organizacij, ki vodijo ali ustanavljajo rodovniško knjigo za registrirane kopitarje (Uradni list RS, št. 125/03, 26/04 in 34/04 – popr. in 39/10);
27. Pravilnik o zootehniških in genealoških standardih za kopitarje (Uradni list RS, št. 125/03, 26/04 in 34/04 – popr.);
28. Pravilnik o pogojih za odbiro, ocenjevanje in priznavanje ter vpis plemenskih kopitarjev v rodovniško knjigo (Uradni list RS, št. 125/03, 26/04 in 34/04 – popr.);
29. Pravilnik o sprejetju registriranih kopitarjev za pleme (Uradni list RS, št. 125/03);
30. Pravilnik o metodah za merjenje in ocenjevanje lastnosti kopitarjev in metodah za napovedovanje genetskih vrednosti za kopitarje (Uradni list RS, št. 125/03);
31. Pravilnik o poreklu žrebčevega semena, jajčnih celic in zarodkov registriranih plemenskih kopitarjev (Uradni list RS, št. 125/03 in 34/04 – popr.);
32. Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za uvoz čistopasemskih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 125/03 in 34/04 – popr.);
33. Pravilnik o zootehniških pregledih določenih plemenskih živali, njihovega semena, jajčnih celic in zarodkov v prometu na območju držav članic Evropske unije (Uradni list RS, št. 26/04);
34. Pravilnik o medsebojnem sodelovanju med pristojnimi organi držav članic ter sodelovanju med njimi in Evropske komisije za zagotavljanje pravilnega izvajanja zootehniške zakonodaje (Uradni list RS, št. 26/04);
35. Pravilnik o zootehniških in genealoških pogojih za določene čistopasemske živali v prometu (Uradni list RS, št. 26/04);
36. Pravilnik o označevanju plemenskih živali in drugega plemenskega materiala (Uradni list RS, št. 93/06).
9. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati 1. novembra 2018.
Št. 00715-24/2018
Ljubljana, dne 5. septembra 2018
EVA 2018-2330-0066
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost