Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

2922. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, stran 9155.

  
Na podlagi osmega odstavka 9. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah 
1. člen 
V Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15 in 46/17) se v drugem odstavku 7. člena črta besedilo »oziroma odstavnega pasu«.
2. člen 
Šesti odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Vodoravna razdalja med robom vozišča in najbližjo točko oziroma projekcijo najbližje točke prometnega znaka mora biti 0,30 m, če je cesta omejena z robniki, oziroma najmanj 0,75 m, če cesta ni omejena z robniki, vendar ne več kot 2,00 m.«.
3. člen 
V prvem odstavku 16. člena se v preglednici 5:
– pri oznaki 2232 v vrstici C črta celotno besedilo;
– za oznako 2444 dodata novi oznaki 2445 in 2446, ki se glasita:
»
2445
Območje skupnega 
prometnega prostora
A
Mesto v naselju, kjer se začenja območje skupnega prometnega prostora.
B
 
 
 
 
 
2445-1
C
Vstavljeni znak za omejitev hitrosti mora biti skladen s prometno ureditvijo območja.
2446
Konec območja skupnega prometnega prostora
A
Mesto v naselju, kjer se konča območje skupnega prometnega prostora.
B
 
 
 
 
 
2446-1
C
«. 
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
4. člen 
V prvem odstavku 19. člena se v preglednici 6:
– oznaka 3118 spremeni tako, da se glasi:
»
3118
Polnilna postaja za električna vozila
A
Mesto, kjer je polnilna postaja za motorna vozila (3118) ali kolesa na električni pogon (3118-1).
B
 
 
 
 
 
3118-1
C
Znak 3118 se postavlja v kombinaciji z označbo 5354.
«. 
Slika 5
Slika 6
– pri oznaki 3501 v vrstici C za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi:
»Znak se lahko postavi tudi samo na levi strani vozišča.«.
5. člen 
V drugem odstavku 29. člena se preglednica 9 spremeni tako, da se glasi:
»Preglednica 9: Širina vzdolžnih črt
Širina prometnega pasu (v cm)
Širina
ločilne črte (v cm)
robne črte (v cm)
≥ 350 ≤ 375
15
15 (20*)
≥ 300 < 350
15
15
≥ 275 < 300
12
12
< 275
12
*Na avtocestah in hitrih cestah «.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Ne glede na prejšnji odstavek je medsebojna oddaljenost dveh vzporednih vzdolžnih črt lahko tudi drugačna pri označevanju ukrepov za umirjanje prometa.«.
6. člen 
V četrtem odstavku 32. člena se v preglednici 13 pri oznaki:
– 5112 v vrstici C črta celotno besedilo;
– 5121 v vrstici A za besedo »potnikov« dodata vejica in besedilo »kolesarski pas«, v vrstici B se besedilo »Načini označevanja: črta/presledek/črta, in sicer 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5, 5/10/5 in 6/12/6 m. Širina črte 5121-1 in 5121-2: 15 cm.« nadomesti z besedilom »Širina črt pri oznakah 5121-1 in 5121-2 je 15 cm. Načini označevanja (črta/presledek/črta): 0,5/0,5/0,5, 1/1/1, 3/3/3, 5/5/5, 5/10/5 in 6/12/6.«, v vrstici C pa se celotno besedilo nadomesti z besedilom »V naseljih je način označevanja (črta/presledek/črta) 5/5/5, zunaj naselij pa 10/5/10. Označba 5121 se v kombinaciji z označbo 5122 uporablja na cestah, katerih širina vozišča je večja od 5,50 m ali enaka tej širini in manjša od 6,50 m.«;
– 5122 v vrstici A besedilo »Rob vozišča« nadomesti z besedilom »Zunanji rob prometnega pasu«, v vrstici B se besedilo »Način označevanja: črta/presledek/črta, in sicer (5122 in 5122-1) 5/5/5 ali 3/3/3 ter (5122-2) 1/1/1.« nadomesti z besedilom »Načini označevanja (črta/presledek/črta): 5122 in 5122-1: v naseljih 3/3/3, zunaj naselij 5/5/5, 5122-2: 1/1/1 na cestah, kjer je zunanji rob prometnega pasu označen z označbo 5112 in v primerih, kjer je pri oznaki 5111 dopustno zavijanje levo.«, v vrstici C pa se celotno besedilo nadomesti z besedilom »Z označbo 5122-1 se označujejo ceste, katerih širina vozišča je večja od 4,50 m ali enaka tej širini in manjša od 5,50 m in na katerih razmejitve smernih vozišč ni mogoče označiti z ločilno črto. Uporaba označbe 5122-1 ni obvezna za malo prometne ceste in javne poti.«.
Za oznako 5124 se doda nova oznaka 5125, ki se glasi:
»
5125
 
 
 
 
 
Opozorilna črta
A
Opozorilna črta za približevanje ločilni neprekinjeni črti.
B
 
 
 
 
5125-1
Način označevanja (črta/presledek/črta): 7,5/1,5/7,5. Dolžina označevanja je 108 m. 
Označba 5125-1 se uporablja na cestah, na katerih je širina vozišča večja od 6,50 m ali enaka tej širini, kot kombinacija označbe 5125 in 5452 in sicer na daljših premah, ki jim sledi nepregledna krivina, prevoj, križišče ali drugo kritično mesto. Označba se izvede s štirimi pušicami, ki so od neprekinjene ločilne črte oddaljene na 1,5 m, 19,5 m, 55,5 m oziroma 100,5 m.
C
Označbi 5125 in 5125-1 se uporabljata samo zunaj naselij.
«. 
Slika 7
Slika 8
Peti in šesti odstavek se črtata.
7. člen 
V tretjem odstavku 33. člena se v preglednici 14 pri oznaki 5233 v vrstici C črta celotno besedilo.
8. člen 
V šestem odstavku 35. člena se v preglednici 15 pri oznaki:
– 5353 v vrstici C za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Širina označenega parkirnega mesta mora biti najmanj 2,70 m.«.
– 5354 v vrstici C za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Uporaba označbe v kombinaciji z znakom 3118 ima pomen izrecne odredbe prepovedi parkiranja vozil, ki niso na električni pogon.«.
Za šestim odstavkom se dodajo novi sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»(7) Parkirna mesta se označujejo z označbami 5356, 5356-1 in 5356-2, če so zagotovljene vsaj takšne dimenzije teh mest, kot so navedene v preglednici 15.a.
Preglednica 15.a: Minimalne dimenzije parkirnih mest
Kot parkiranja 
α (v o)
Globina 
g (v m)
Preseganje 
p (v m)
Širina 
b (v m)
Dolžina 
l (v m)
Širina 
dovozne poti
c (v m)
VZDOLŽNO PARKIRANJE 
 
 
 
 
 
0
2,00
5,70 
5,20*
3,25 
3,50**
POŠEVNO PARKIRANJE 
 
 
 
 
 
30
4,10
0,70
2,50
5,00
3,50
45
4,20
0,70
2,50
3,53
4,00
60
4,60
0,70
2,50
2,88
4,50
PRAVOKOTNO PARKIRANJE 
 
 
 
 
 
90
4,30
0,70
2,50
2,50
6,00 
4,50**
* Povprečna dolžina parkirnega mesta na pasu za parkiranje
** Za vzvratno parkiranje
Slika 9
Slika 10
Slika 11
(8) Če parkirno mesto ne omogoča preseganja (p), se globina parkirnega mesta (g) poveča za razdaljo preseganja.
(9) Dimenzije parkirnega mesta se računajo v osi označb.«.
9. člen 
V petem odstavku 36. člena se v preglednici 16 pri oznaki 5452 oblika označbe nadomesti z obliko:
»
«.
10. člen 
V prvem odstavku 40. člena se črta besedilo »ali odstavnega pasu«.
Slika 12
11. člen 
V prvem odstavku 41. člena se v preglednici 19 v naslovu podskupine znakov 6100 črta besedilo »ali odstavnega pasu«.
12. člen 
V tretjem odstavku 42. člena se v drugem stavku za besedo »rdečo« doda vejica in besedilo »v nasprotni smeri vožnje pa belo«.
Šesti in sedmi odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»(6) Cestni smerniki se postavljajo na razdalji 0,75 m od zunanjega roba vozišča, vrh smernika pa mora biti 0,75 m nad robom vozišča.
(7) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko razdalja med cestnim smernikom in robom vozišča pri označevanju delov med prekinjenimi varnostnimi ograjami na malo prometnih cestah, lokalnih cestah in javnih poteh lahko tudi krajša, vendar ne krajša od 0,50 m.«.
Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Kadar je ob vozišču postavljena varnostna ograja na oddaljenosti, manjši od 1,50 m, se cestni smerniki nadomestijo s svetlobnimi odsevniki, katerih svetlobno odbojna površina mora ustrezati zahtevam za cestne smernike.«.
13. člen 
V 61. členu se v preglednici 25:
– oznaka 9506 spremeni tako, da se glasi:
»
9506
 
 
 
Hotel, motel, hostel
A
Smer za hotel (9506), motel (9506-1) in hostel (9506-2).
B
 
 
9506-1
9506-2
Osnovna barva je modra z belimi simboli in napisi.
C
Velikost znaka: 1000 do 1600 x 250 do 300 mm.
Znak je dopustno postaviti tudi zunaj naselja.
«; 
Slika 13
Slika 14
– pri oznaki 9602 v vrstici C za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Znak je dopustno postaviti tudi zunaj naselja.«.
14. člen 
V prvem odstavku 62. člena se v tretji alineji za besedo »obravnavajo« doda besedilo »srednje velika in velika termalna kopališča,«.
15. člen 
V drugem odstavku 70. člena se v preglednici 29 pri oznaki 11110 v vrstici A črta besedilo »oziroma roba odstavnega pasu«.
16. člen 
Deveti odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(9) Varnostne ograje morajo biti postavljene na razdalji najmanj 0,5 m od zunanjega roba vozišča, zgornji rob najvišjega ščitnika jeklene in lesene varnostne ograje pa ne sme biti na višini manj kot 0,75 m, pri betonski varnostni ograji pa 0,80 m nad zunanjim robom vozišča.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen
(1) Prometno signalizacijo in prometno opremo, postavljeno na podlagi Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15), je treba uskladiti s tem pravilnikom najpozneje do 6. julija 2026.
Slika 15
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se označbe 5356, 5356-1 in 5356-2 uskladijo s pogoji iz 8. člena tega pravilnika najpozneje v treh letih od uveljavitve tega pravilnika.
18. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-245/2018/12
Ljubljana, dne 4. septembra 2018
EVA 2018-2430-0055
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti