Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2018 z dne 7. 9. 2018

Kazalo

2921. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o tlačni opremi, stran 9155.

  
Na podlagi 5. člena, prvega odstavka 6. člena, šestega odstavka 7. člena in 8. člena ter za izvajanje 9., 14. in 16. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o tlačni opremi 
1. člen 
V Pravilniku o tlačni opremi (Uradni list RS, št. 66/16) se v prilogi 3 za modulom »3. MODUL B:-EU PREGLED TIPA« doda nov modul, ki se glasi:
»4. MODUL C2: SKLADNOST S TIPOM NA PODLAGI NOTRANJEGA NADZORA NAD PROIZVODNJO IN NADZOROVANIH PRESKUSOV TLAČNE OPREME V NAKLJUČNO IZBRANIH ČASOVNIH PRESLEDKIH
1. Ugotavljanje skladnosti s tipom na podlagi notranjega nadzora nad proizvodnjo in nadzorovanih preskusov tlačne opreme v naključno izbranih časovnih presledkih je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni obveznosti iz točk 2, 3 in 4 ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da je zadevna tlačna oprema v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in da izpolnjuje zahteve tega pravilnika, ki veljajo zanjo.
2. Proizvodnja
Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da proizvodni proces in njegovo spremljanje zagotovita skladnost proizvedene tlačne opreme s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in z zahtevami tega pravilnika, ki veljajo za opremo.
3. Končna presoja in preskusi tlačne opreme
Priglašeni organ, ki ga izbere proizvajalec, izvaja ali da izvesti preskuse v naključno izbranih časovnih presledkih, ki jih določi ta organ, da bi preveril kakovost končne presoje in notranjega nadzora tlačne opreme, upoštevajoč med drugim tehnološko zapletenost tlačne opreme in količino proizvodnje.
Priglašeni organ preveri, ali proizvajalec res opravlja končno presojo v skladu s točko 3.2 priloge 1.
Priglašeni organ na ustreznem vzorcu končne tlačne opreme, odvzetem na sami lokaciji, pred dajanjem na trg izvede pregled in primerne preskuse, kakor so opredeljeni v ustreznih delih harmoniziranih standardov, in/ali podobne preskuse, pri katerih se uporabijo druge tehnične specifikacije, s katerimi preveri skladnost tlačne opreme z ustreznimi zahtevami tega pravilnika.
Priglašeni organ določi število primerkov opreme za vzorec in odloči o tem, ali bo končno presojo vzorcev tlačne opreme opravil sam ali pa jo bo v celoti ali delno dal opraviti notranjemu nadzornemu organu.
Kadar vzorec ne dosega sprejemljive ravni kakovosti, priglašeni organ sprejme ustrezne ukrepe.
Postopek vzorčenja za sprejemljivost, ki se uporablja, je zasnovan za presojo, ali se proizvodni proces tlačne opreme izvaja v sprejemljivih mejah tako, da se zagotovi skladnost tlačne opreme.
Kadar preskuse izvaja priglašeni organ, proizvajalec med proizvodnim procesom na odgovornost priglašenega organa namesti identifikacijsko številko priglašenega organa.
4. Oznaka CE in izjava EU o skladnosti
4.1 Proizvajalec namesti oznako CE na vsako posamezno tlačno opremo, ki je v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in ki izpolnjuje veljavne zahteve tega pravilnika.
4.2 Proizvajalec za vzorčno tlačno opremo pripravi pisno izjavo EU o skladnosti in jo hrani skupaj s tehnično dokumentacijo, ki je nacionalnim organom na voljo še deset let po tem, ko je bila tlačna oprema dana na trg. Izjava EU o skladnosti opredeljuje vzorec tlačne opreme, za katerega je bila sestavljena. Na zahtevo se pristojnim organom predloži izvod izjave EU o skladnosti.
5. Pooblaščeni zastopnik
Obveznosti proizvajalca iz prejšnje točke lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.«.
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-158/2018-11
Ljubljana, dne 11. junija 2018
EVA 2018-2130-0025
Zdravko Počivalšek l.r.
Minister za gospodarski razvoj 
in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost