Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2913. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-6, stran 9095.

  
Na podlagi 53. in 289. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13, 23/17) sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje LO-6 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje enote urejanja (EUP) določene z Občinskim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPN) z oznako LO-6 za rekreacijsko območje Ložnica (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Območje obravnave vključuje del zelenih in rekreacijskih površin in ožje območje ribnika »Tajh« v opuščenem glinokopu.
Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po celoviti ureditvi območja in izgradnji objekta Ribiškega doma, potrebnih za celovito ponudbo preživljanje prostega časa in rekreacije v naravi ob upoštevanju vseh usmeritev za ohranjanje narave.
Pobudo za izdelavo OPPN je podala Občina Žalec.
Pravna podlaga:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in podzakonski predpisi,
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr.).
3. člen 
(okvirno ureditveno območje) 
Območje OPPN zajema zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako LO-6 in vključuje zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
– 19/1 del, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 23/1, 23/2, 24, 25/11 del, 31/6 del, 31/13, 31/14, 31/15 del, 1959/4 del (cesta), vse K.o. Žalec,
– 545 del, 546 del, 554/1 del, 554/2, 555 del, 556 del, 557/1 del, 557/2 del, 558 del, 559, 560 del, 561 del, vse K.o. Gotovlje.
Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja OPPN LO-6 tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN Občine Žalec, projektne naloge, analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč. OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– izdelava izhodišč za pripravo OPPN, Strokovne podlage
30 dni
– priprava sklepa o pripravi OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
september 2018
– priprava osnutka OPPN
20 dni
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovito presojo vplivov plana na okolje v nadaljevanju (CPVO)
30 dni
– izdelava osnutka OPPN (in Okoljsko poročilo v primeru potrebnosti izdelave CPVO)
30 dni
– javna razgrnitev in predstavitev OPPN 
30 dni
– priprava stališč do morebitnih pripomb v javni razgrnitvi, uskladitev predloga OPPN s sprejetim stališčem do pripomb in NUP ter izdelavo predloga OPPN za pridobitev mnenj
30 dni
– izdelava predloga OPPN 
30 dni
– pridobitev mnenj NUP (v primeru izdelave CPVO tudi mnenj tangiranih državnih NUP o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje)
30 dni
– izdelava usklajenega predloga OPPN
15 dni
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu 
30 dni
Okvirni rok priprave skupaj znaša osem mesecev.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska c. 88, 3000 Celje,
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, Celje,
– Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, Žalec,
– SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, Celje,
– Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, Žalec,
– MČ Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec,
– KS Gotovlje, Gotovlje 40, 3310 Žalec,
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le- teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi izdelave izhodišč za pripravo OPPN in Strokovne podlage sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik in pripravljavec OPPN: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo
– Ribiški klub Žalec, Podvin 236, 3310 Žalec
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Dopolnjen osnutek se javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem roku lahko javnost poda predloge in pripombe na razgrnjeno gradivo do katerih pripravljavec in pobudnik zavzameta stališče in ga javno objavita. Med javno razgrnitvijo se pripravi javna obravnava.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pripravljavec.
9. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame po pooblastilu pripravljavca, izdelovalec strokovnih podlag in OPPN.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0004/2017
Žalec, dne 28. avgusta 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost