Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2911. Pravilnik o spremembi Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec, stran 9094.

  
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15) in 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14, 20/17), sta Občinski svet Občine Ajdovščina na 32. seji dne 28. 6. 2018, Občinski svet Občine Vipava na 31. seji dne 30. 8. 2018, sprejela
P R A V I L N I K 
o spremembi Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec 
1. člen 
Spremeni se 9. člen Pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 35/09 in št. 93/15) tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, Komisija izmed vpisanih otrok najprej izbere otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Preostale vpisane otroke Komisija izbere upoštevajoč naslednje kriterije:
Kriterij 1: Starši ali eden od staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice in vključujejo otroka v oddelek vrtca, ki se nahaja na območju občine ustanoviteljice 
145 točk
Kriterij 2: Starši ali eden od staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine ustanoviteljice oziroma soustanoviteljice in vpisujejo otroka v vrtec v rednem roku v program montessori
145 točk
Kriterij 3: Starši ali eden od staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine soustanoviteljice, in vključujejo otroka v oddelek vrtca, ki se nahaja na območju občine ustanoviteljice 
143 točk
Kriterij 4: Tujci, starši, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno prebivališče v občini ustanoviteljici 
smiselna uporaba kriterija 1, 2 ali 3
Kriterij 5: Odložitev obiskovanja pouka v prvem razredu v skladu z zakonom o osnovni šoli 
30 točk
Kriterij 6: Starši v razpisanem letu hkrati vpisujejo več otrok sorojencev 
30 točk
Kriterij 7: Otrok eno leto pred vstopom v šolo
25 točk
Kriterij 8: Zaposlenost oziroma status rednega študenta obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko družino 
25 točk
Kriterij 9: Družina ima v ta vrtec, poleg otroka, ki ga vpisujejo, že vključenega enega ali več otrok (ne upošteva se otrok, ki se s 1. 9. tekočega leta vpišejo v šolo ali izpišejo iz vrtca)
30 točk
Kriterij 10: Vpis v dnevni program 
15 točk
Kriterij 11: Zaposlenost samo enega od staršev
10 točk
Kriterij 12: brezposelnost starša, če gre za enoroditeljsko družino
15 točk
Kriterij 13: Uvrščenost na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa komisije v preteklem letu 
15 točk
Kriterij 14: Uvrščenost na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu v preteklem letu 
3 točke
Kriterij 15: Število otrok v družini (upošteva tudi s potrdilom izkazana nosečnost)
za vsakega otroka 5 točk
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. Točke se seštevajo. Upošteva se stanje vlagatelja na zadnji dan rednega vpisnega roka. Kriterija 5 in 7 ter 8, 11 in 12, se med seboj izključujejo.
Prednost imajo vpisani otroci, ki dosežejo najvišje število točk. Če več otrok doseže enako število točk, imajo prednost pri dodelitvi mesta otroci, ki imajo v ta vrtec že vključenega sorojenca: V primeru, da prednosti še ni možno določiti se uporabi še dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri EMŠO številke otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vsoto teh treh številk.
V primerih popolnitve prostih mest na lokaciji druge izbire enote oziroma oddelka vrtca imajo prednost starejši otroci. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri EMŠO številke otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vsoto teh treh številk.
Resničnost navedb v vlogi za vpis, starši dokazujejo z ustreznimi listinami, Komisija pa lahko pri pristojnih organih preveri njihovo resničnost.«
2. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 602-1/2009
Ajdovščina, dne 2. julija 2018
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin l.r.
Št. 602-2/2009-3
Vipava, dne 30. avgusta 2018
Župan 
Občine Vipava 
Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti