Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2910. Pravilnik o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami, stran 9093.

  
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list št. 42/11, 73/14 in 20/17) je Občinski svet Občine Vipava na 31. redni seji dne 30. 8. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o subvencioniranju stroškov prevozov oseb s posebnimi potrebami 
1. člen 
S tem pravilnikom se ureja subvencioniranje stroškov šolskih prevozov polnoletnih oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljevanju: osebe s posebnimi potrebami), ki so vključene v vzgojno-izobraževalne programe na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in subvencioniranje stroškov prevozov v vrtec predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki so vključene v prilagojeni program za predšolske otroke (v nadaljevanju: razvojni vrtec) na podlagi navedenega zakona.
2. člen 
(1) Upravičenec do subvencioniranja stroškov po tem pravilniku je starš, skrbnik oziroma rejnik osebe s posebnimi potrebami, ki je vključena v vzgojno-izobraževalni program oziroma v razvojni vrtec na podlagi odločbe o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije.
(2) Oseba s posebnimi potrebami, za katero se zagotavlja subvencija stroškov, mora imeti stalno prebivališče v Občini Vipava.
3. člen 
(1) Postopek za uveljavljanje pravice do subvencije:
– starš, skrbnik oziroma rejnik vloži vlogo za subvencioniranje stroškov prevozov na sedež Občine Vipava pred začetkom novega šolskega leta ali ob prejemu odločbe o usmeritvi (če gre za polnoletno osebo), oziroma pred vpisom v razvojni vrtec (če gre za predšolskega otroka),
– k vlogi je potrebno priložiti potrdilo o šolanju/potrdilo o vpisu v razvojni vrtec, ob prvem uveljavljanju pravice do subvencioniranja stroškov šolskih prevozov pa tudi odločbo o usmeritvi.
(2) Upravičenec pridobi pravico do subvencioniranja stroškov prevoza na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. Pravica do subvencioniranja stroškov se prizna za čas vključitve v javno šolo oziroma v javni zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ali v razvojni vrtec (v nadaljevanju: šola/zavod), in sicer z mesecem, v katerem je bila vložena vloga za subvencioniranje stroškov.
(3) Pravice do subvencioniranja stroškov ni mogoče pridobiti v primeru:
– ko lahko oseba s posebnimi potrebami koristi organizirane šolske prevoze s strani Občine Vipava na relaciji bivališče–šola/zavod,
– ko je v razvojnem vrtcu, katerega delovanje zagotavlja Občina Vipava, dovolj prostih mest, starš, skrbnik oziroma rejnik pa predšolskega otroka vključi v drug razvojni vrtec.
4. člen 
(1) Subvencija se izplačuje mesečno, na podlagi:
– dejansko prevoženih kilometrov starša, skrbnika oziroma rejnika, ki izvaja prevoz na relaciji: bivališče–šola/zavod–bivališče za prevoz v šolo/razvojni vrtec in bivališče šola/zavod–bivališče za prevoz iz šole/razvojnega vrtca domov,
– mesečne evidence prisotnosti v šoli/zavodu,
– višine kilometrine.
(2) Višina kilometrine je enaka višini povračila stroškov prevoza na delo in z dela v evrih/kilometer, ki je določena v četrtem odstavku 3. člena Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08).
(3) Višina subvencije je določena v neto znesku. Dodatno se k neto znesku obračuna dohodnina, če je tako določeno z zakonom.
(4) Sredstva se upravičencem nakaže na njihov osebni račun za pretekle mesece (najmanj za tri mesece skupaj), in sicer po prejetju evidence prisotnosti s strani šole/zavoda.
5. člen 
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0003/2018-1
Vipava, dne 30. avgusta 2018
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost