Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2903. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul, stran 9090.

  
Na podlagi 124. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) ter 29. člena Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 100/11, 80/13) je župan Občine Horjul sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom župan Občine Horjul določa način priprave spremembe in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: SD OPN).
Pravna podlaga za pripravo SD OPN je Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPN) 
Spremembe in dopolnitve OPN Horjul se pripravljajo zaradi vzpostavitve zakonitosti OPN na podlagi opozoril Direkcije RS za vode, ki predstavlja pristojni organ v postopku nadzora nad zakonitostjo občinskih splošnih aktov v skladu s predpisi o državni upravi.
3. člen 
(vsebina in oblika OPN) 
(1) Spremembe in dopolnitve OPN Horjul vsebujejo naslednje spremembe:
Dopolnjen bo grafični del izvedbenega dela odloka, in sicer:
»1. Pregledna karta Občine Horjul z razdelitvijo na liste«;
»3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« list 03.6 (D2306).
Dopolnjena bo tudi Priloga 1 odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Horjul, in sicer za enote urejanja prostora Ho_20, Ho_21 in Vr_1.
V prilogah bodo izdelani naslednji sklopi:
– obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
(2) Spremembe in dopolnitve OPN se izvedejo po kratkem postopku priprave prostorskega načrta, kot je določeno v zakonu, ki določa prostorsko načrtovanje.
4. člen 
(postopek in roki priprave OPN) 
Izvedejo se naslednji nadaljnji postopki:
Faze 
Roki
Objava Sklepa o začetku priprave akta 
avgust 2018
Priprava predloga SD OPN 
avgust 2018
Javna razgrnitev 15 dni 
avgust 2018
Obravnava akta na seji občinskega sveta 
september 2018
Stališča do podanih pripomb 
september 2018
Pridobitev sklepa MOP na predlog SD OPN v roku 15 dni 
september 2018
Obravnava in sprejem akta z odlokom na seji občinskega sveta 
oktober 2018
Objava odloka v Uradnem listu RS 
oktober 2018
5. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
V kratkem postopku sprememb in dopolnitev OPN Horjul sodeluje Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ki na predlog SD OPN poda sklep, da je gradivo primerno in da so bili ustrezno upoštevani kriteriji za izvedbo kratkega postopka SD OPN.
6. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPN) 
Pripravo sprememb in dopolnitev OPN v celoti financira občina, sredstva zagotovi v proračunu Občine Horjul.
7. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svetovnem spletu na naslovu: http://www.horjul.si, ter začne veljati naslednji dan po objavi na svetovnem spletu.
Št. 3504-0001/2018-1
Horjul, dne 23. avgusta 2018
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.

AAA Zlata odličnost