Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2899. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje, stran 9085.

  
Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSV; Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/11 – ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 – DZ, 29/17, 52/16 – ZPPreb-1, 21/18 – ZNOrg), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/18 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 22. redni seji dne 21. 8. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Razkrižje 
1. člen 
V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Ta pravilnik ureja dodeljevanje enkratne denarne pomoči za prvošolčke z območja Občine Razkrižje, določa upravičence, prejemnike, višino denarne pomoči, postopek za uveljavljanje in način dodelitve enkratne denarne pomoči.
3. člen 
Denarna pomoč je enkratna denarna pomoč prvošolčku, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna in s katero se staršem prvošolčka zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z vpisom v prvi razred osnovne šole.
4. člen 
Pravico do pomoči lahko uveljavljata starša otroka, če so vsaj eden od staršev in otrok državljani Republike Slovenije, je otrok vpisan v prvi razred osnovne šole v Občini Razkrižje in bo to šolo obiskoval najmanj dve leti zapovrstjo, za kar se starša zavežeta v vlogi. V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do denarne pomoči pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena, tisti od staršev, pri katerem otrok dejansko živi.
Pravico do denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka.
5. člen 
Denarna pomoč se izplača enemu od staršev, ki ga upravičenca navedeta v vlogi kot prejemnika denarne pomoči, pod pogoji iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
Pri enostarševskih družinah se denarna pomoč izplača tistemu od staršev, pri katerem otrok živi, če se starša s pisnim sporazumom izrecno ne dogovorita drugače.
V primeru iz tretjega odstavka 4. člena se denarna pomoč izplača zakonitemu zastopniku otroka.
6. člen 
Višina enkratne denarne pomoči za prvošolčke (VDP) znaša po formuli:
VDP
=
neto znesek po sprejetem Odloku o proračunu Občine Razkrižje za tekoče leto
število otrok prvošolčkov (letnik vpisa v prvi razred) za tekoče leto
Neto znesek po sprejetem Odloku o proračunu Občine Razkrižje za tekoče leto (postavka 20012) deljeno s številom otrok prvošolčkov (letnik vpisa v prvi razred) tekočega leta, s stalnim prebivališčem v Občini Razkrižje.
7. člen 
Denarna pomoč se izplača na podlagi popolne vloge upravičenca, ki obsega:
– ime, priimek in naslov prejemnika, EMŠO in njegovo davčno številko,
– številko transakcijskega računa prejemnika,
– banko, pri kateri ima prejemnik odprt transakcijski račun,
– ime in priimek ter naslov otroka oziroma otrok,
– zavezo prejemnika, da bo otrok obiskoval osnovno šolo v Občini Razkrižje najmanj dve leti zapovrstjo.
Vlogi za dodelitev denarne pomoči je potrebno priložiti:
– dokazilo pristojnega organa o zakonitem zastopništvu (v kolikor zakoniti zastopnik – upravičenec ni eden od staršev).
Po izteku treh mesecev od prvega šolskega dne, to je 1. september tekočega leta, upravičenec ne more več zahtevati denarne pomoči po določbah tega pravilnika.
Občina Razkrižje si iz uradnih evidenc sama pridobi podatke o številu prvošolčkov z območja Občine Razkrižje ter podatke o vpisu v osnovno šolo.
8. člen 
O dodelitvi enkratne denarne pomoči se odloči z upravno odločbo najkasneje v roku 30 dni od prejema popolne vloge. Denarna pomoč se prejemniku izplača na njegov osebni račun v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe.
Zoper izdano odločbo je v roku 15 dni od njene vročitve, dovoljena pritožba na župana Občine Razkrižje. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal.
Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravic po določbah tega pravilnika, se vlagatelja pozove na dopolnitev vloge. V kolikor vlagatelj najkasneje v roku 15 dni vloge ne dopolni, se le-ta s sklepom zavrže kot nepopolna.
9. člen 
Denarna pomoč po tem pravilniku ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo, niti je ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
10. člen 
Prejemnik je dolžan vrniti prejeto denarno pomoč skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega pravilnika.
11. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0047/2018-3
Šafarsko, dne 27. avgusta 2018
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič l.r.

AAA Zlata odličnost