Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2896. Odlok o razglasitvi piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena, stran 9018.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o razglasitvi piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 17. aprila 2018.
Št. 620-1/2014-2018
Piran, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 in 32/16) in predloga za razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena za Občino Piran, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Piran (september 2017) ter 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 28. redni seji dne 17. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o razglasitvi piranskega pokopališča za spomenik lokalnega pomena Piran – Pokopališče (EŠD 27784) 
1. člen 
Zaradi izjemnih kulturnih in zgodovinskih (memorialnih) vrednot se v skladu z 12. in 13. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08) za kulturni spomenik lokalnega pomena razglasi enota dediščine Piran – Pokopališče (EŠD 27784) z lastnostmi zgodovinskega (memorialnega) in umetnostnozgodovinskega spomenika (v nadaljevanju: spomenik). Na podlagi 1. in 3. člena Pravilnika o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10) se pokopališče klasificira med nepremične kulturne spomenike v skupino »Spominski objekti in kraji«.
2. člen 
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:
Nekateri arhivski podatki nakazujejo možnost, da se je piranska občinska skupščina zavzemala za preselitev extra muros starega pokopališča – prej lociranega na prostoru današnjega Pastoralno kulturnega centra Georgios pri cerkvi sv. Jurija – že leta 1765, torej dosti časa pred Napoleonovim ediktom (1804), vendar je do konkretnih priprav prišlo šele v prvem desetletju 19. stoletja. Novo piransko pokopališče na sedanji lokaciji, ki je bilo dokončano leta 1812 (po projektu lokalnega gradbenika Pietra Gregorettija), so v začetku šestdesetih let 19. stoletja razširili. Tedaj sta tudi bili zgrajeni pokopališka cerkev sv. Mohorja in Fortunata ter vhodni objekt z mrliško vežico (arhitekt Giuseppe Moso). Novo pokopališče je leta 1862 posvetil tržaški škof Jernej Legat. V tem delu pokopališča se nahajajo grobovi najstarejših piranskih družin, uglednih in zaslužnih Pirančanov skupaj z elementi, ki dokazujejo avtohtonost italijanske narodnosti na narodnostno mešanem območju, grobovi padlih v NOB, grobovi padlih v drugih vojnah in pripadnikov drugih vojsk. Med ohranjenimi starejšimi grobovi izstopajo grobnice najstarejših piranskih plemiških in meščanskih družin. Najbolj impozantna je konec tridesetih letih 20. stoletja zgrajena neogotska grobnica – kapela de Castro – najstarejše dokumentirane piranske patricijske družine.
Podobno, kot je na vseh istrskih pokopališčih, je tudi za piransko pokopališče razpoznavni znak visoka piramidasta vedno zelena cipresa (Cupressus sempervirens), ki krasi aleje pokopališča. Zaradi svojih vizualnih značilnosti dominira v prostoru in predstavlja visoko vrednost s krajinskooblikovnega vidika še posebno, ker so ciprese zasajene načrtno v obliki, ki se prilagaja zasnovi pokopališča.
Zgodovine mestne skupnosti ne sestavljajo in ne oblikujejo le njeni živi prebivalci, ampak tudi pokojni. Tako predstavlja starejši del mestnega pokopališča enega bistvenih elementov kulturne, zgodovinske in umetnostnozgodovinske podobe Pirana. V kulturno-primerjalnem pogledu predstavlja pomemben predmet multidisciplinarnega raziskovanja na kulturnem, umetnostnem, sociološkem, etnološkem in spomeniškovarstvenem področju.
Ohranitev vseh navedenih lastnosti utemeljuje razglasitev za spomenik.
3. člen 
Spomenik obsega parcele: parc. št. 12 (del), 13, 14, 15 in 51/2 (del), vse k.o. Piran.
Meja spomenika je vrisana na katastrskem načrtu v merilih 1:1000 in 1:5000. Izvirnika načrtov, ki sta sestavni del tega odloka, hranita Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran (v nadaljevanju: ZVKDS OE Piran) in Občina Piran.
4. člen 
Spomenik se označi v skladu s Pravilnikom o označevanju nepremičnih kulturnih spomenikov (Uradni list RS, št. 57/11). Spomenik se označi s predpisano oznako, ki ne krni likovne podobe ali posameznih delov kulturnega spomenika in je nameščena ob vstopu na vhodnem objektu pokopališča.
5. člen 
Za spomenik velja splošni varstveni režim, ki določa:
– Ohraniti in vzdrževati je potrebno podobo pokopališča v širši okolici, njegov simbolni pomen, urbanistično razmerje do naselbine, prostorsko zasnovo in tlorisno kompozicijo, tlake, tlorisne in višinske gabarite celote in posameznih delov ter grobnih polj, stavbne in druge okrasne elemente arhitekture, vse stare komunikacije (vhodi, prehodi, povezave, stopnice) ter obodni zid z vhodnim objektom/mrliško vežico in pomožnimi prostori, pokopališko cerkev, kostnico ter vsa stopnišča in kovinska vrata na severovzhodnem delu.
– Ohraniti je treba arhitekturno krajinsko kompozicijo pokopališča, vključno z značilnim parkovnim zelenjem.
– Ohraniti je treba namenski prostor ob severovzhodnem robu starejšega dela pokopališča (del parc. št. 51/2 k.o. Piran) za lapidarij, kjer je bil konec prvega desetletja 21. stoletja zgrajen nadstrešek za varno čuvanje kamnitih in kovinskih delov iz starejših grobnih prostorov, ki so zamenjali najemnika (stebrički, nagrobne plošče, ograje …), ter vsi nagrobni spomeniki iz že pred leti opuščenih grobnih prostorov, ki so bili oddani novim najemnikom, ki so te spomenike odstranili.
– Potrebno je strokovno vzdrževanje in obnavljanje po načelu ohranjanja oblike, lege, materiala, strukture in barvne podobe vseh neokrnjenih prvin arhitekture vhodnega objekta/mrliške vežice, pokopališke cerkve in kostnice, kar pomeni sanacijo vseh ogroženih in propadajočih elementov oziroma rekonstrukcijo le-teh in strokovno prenovo z obstoječo namembnostjo.
– Potrebno je strokovno vzdrževanje varovanih nagrobnih spomenikov in pokopališkega zidu.
– Omogočanje strokovne premestitve zaščitenih elementov oziroma starejših kamnitih nagrobnikov, plošč in litoželeznih križev v lapidarij ali na drugo primerno mesto v starem delu pokopališča v skladu s strokovno presojo ZVKDS.
– Zunanjščina vhodnega objekta/mrliške vežice v starem delu pokopališča se ohrani v originalni podobi in originalnih gabaritih. Možne so funkcionalne spremembe notranjih prostorov.
– Novogradnje za potrebe samega pokopališča so možne ob zunanji (vzhodni) strani obodnega zidu starega dela na način, da se ne uniči samega obodnega zidu.
– Zaradi varovanja pojavnosti pokopališča v prostoru lahko višina slemena novih objektov sega le do kapi obstoječe vhodne vežice.
– Ureditev mora zaradi celovitosti vsebine čim bolj upoštevati načelo simetrije oziroma uravnoteženosti oblikovanja. Oblikovanje arhitekture mora biti umeščena v prostor čim bolj nevsiljivo zaradi varovanja dominantnosti starega pokopališča.
– Grobnice in nagrobni spomeniki, starejši od 50 let, se glede na zgodovinske, memorialne ali umetnostnozgodovinske vrednote vključno z elementi, ki dokazujejo avtohtonost italijanske narodnosti na narodnostno mešanem območju ter pomembnost v smislu ohranjanja temeljne zgodovinske tlorisne zasnove, varujejo po posebnih varstvenih režimih, točno opredeljenih za vsak posamezni grobni prostor v upravljavskem načrtu in pokopališkem redu, ki veljajo ne glede na to, ali so grobni prostori trenutno v najemu ali brez najemnika.
– Posebni režim za grobnice ter spomenike vidnih in znanih osebnosti, ki so mlajši od 50 let, določa Občina Piran.
– Odpiranje z varstvenim režimom zaščitenih grobov in grobnic, ki se dodelijo novemu najemniku, mora potekati ob prisotnosti arheologa-konservatorja ZVKDS.
– Za vsak poseg in vzdrževanje si mora lastnik, upravljavec in najemnik pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Piran.
6. člen 
Posebni varstveni režim za celoto:
– ohraniti je potrebno avtentično podobo pokopališča;
– ohraniti je treba prostorsko zasnovo in tlorisno kompozicijo, vključno s sestavinami in komunikacijami (vhodi, prehodi, povezave, stopnice);
– na ploščadi pred vhodnim objektom in okoli pokopališke cerkve ni dovoljeno posaditi zelenja večjih dimenzij (vključno s cipresami), ker bi zakrivalo njihovo arhitekturo in veduto pokopališča;
– ohraniti je treba simbolni pomen pokopališča;
– ohraniti je treba tlorisne in višinske gabarite celote in posameznih delov ter grobnih polj;
– nove stavbe za potrebe pokopališča je možno postaviti ob zunanji vzhodni strani obodnega zidu starega dela, s tem da se ga ne uniči;
– oblikovanje nove stavbe zaradi dominantnega pomena pokopališča v prostoru ne sme preglasiti arhitekture pokopališča;
– pri umestitvi novih grobov znotraj varovanega območja so dovoljeni posegi, ki upoštevajo avtentičnost v materialih (kot npr. bel lokalni kamen, beton, terrazzo ...) in obdelavi, kot je tudi treba upoštevati značilno tipologijo grobov piranskega pokopališča;
– vrtnoarhitekturno ureditev pokopališča je treba ohraniti v konceptu historične zasaditve;
– dostop javnosti je mogoč v meri, ki ne ogroža spomeniških lastnosti in varovanja spomenika ter njegovih posameznih sestavin in ne ogroža obstoječe namembnosti.
7. člen 
Posebni varstveni režim za stavbe (vhodni objekt/mrliška vežica, pokopališka cerkev sv. Mohorja in Fortunata, kostnica) stavbne in druge okrasne elemente arhitekture, vse stare komunikacije ter obodni zid z vhodnim, območje lapidarija z ohranjenimi starimi nagrobnimi ploščami in spomeniki ter stopnišče in kovinsko ograjo na severovzhodnem delu:
– ohraniti je treba tlorisni in višinski gabarit;
– ohraniti gradivo (gradbeni material) in konstrukcijsko zasnovo;
– ohraniti oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, obliko in naklon strešin, kritino, barve fasad, fasadne detajle ...);
– ohraniti oblikovanje ostenja notranjščine cerkve, vhodne veže, vhodnega objekta/mrliške vežice in kostnice;
– stare nagrobne plošče, spomenike in druge elemente na območju lapidarija je treba ohraniti in prezentirati.
8. člen 
Posebni varstveni režim za grobove in nagrobne spomenike:
I. Varstveni režim, ki ga je potrebno upoštevati za:
– grobnice in nagrobne spomenike posebne umetnostnozgodovinske vrednosti, ki so obenem tudi najstarejša tovrstna obeležja na piranskem pokopališču;
– grobnice in nagrobne spomenike starih piranskih družin, grobove vidnih osebnosti, ki so pripomogle k razvoju mesta skozi stoletja na družbenem, kulturnem, političnem, duhovnem ali šolskem področju;
– spomenike, grobišča in grobove padlih v NOB, v drugih vojnah in pripadnikov drugih vojskah.
Režim varovanja:
– nagrobni spomeniki in plošče, vključno s starejšimi grobnimi elementi, ki imajo varovane vrednote (kamniti stebrički, starejše slike, kovinske ograje in verige) se varujejo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti;
– cilj vsakega posega mora biti ohranitev in prezentacija spomenika.
Tako grobnico ali grobni prostor se lahko odda novemu najemniku, s tem da mora le-ta skrbeti tudi za morebitno sanacijo starega spomenika, ki se mora ohraniti na prvotni lokaciji. Novemu najemniku se dovoli postaviti novo, manjšo napisno ploščo, pred tem pa mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Piran, glede velikosti in lokacije postavitve nove table.
II. Varstveni režim, ki ga je potrebno upoštevati, za:
– starejše nagrobne spomenike in plošče, ki dokazujejo avtohtonost italijanske narodnosti na narodnostno mešanem območju;
– grobnice in grobne prostore, ki so pomembni v smislu ohranjanja temeljne zgodovinske tlorisne zasnove ali izpričujejo tipološki razvoj nagrobnikov in grobnih polj.
Režim varovanja:
– nagrobni spomeniki in plošče, vključno s starejšimi grobnimi elementi, ki imajo varovane vrednote (kamniti stebrički, starejše slike, kovinske ograje in verige), se varujejo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti;
– cilj vsakega posega mora biti ohranitev in prezentacija spomenika.
Tako grobnico ali grobni prostor se lahko odda novemu najemniku, s tem da mora le-ta skrbeti tudi za morebitno sanacijo starega spomenika ali plošče, ki mora biti ohranjen na prvotni lokaciji, vključno s starejšimi grobnimi elementi, ki imajo varovane vrednote (kamniti stebrički, starejše slike, kovinske ograje in verige). Nove napisne plošče ni dovoljeno postaviti na stari nagrobni spomenik, temveč le nasloniti na zid ob strani, ali pa na vodoravni zeleni površini tako, da bosta stari spomenik ali plošča vidni v celoti.
Za vsak poseg je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Piran.
III. Varstveni režim, ki ga je potrebno upoštevati, za:
– starejše napisne plošče brez posebnih umetnostnozgodovinskih vrednot in manjše nagrobne spomenike, ki tipološko izstopajo po oblikovanju ali materialu, ali pa se na obstoječem grobnem prostoru še nahajajo starejši grobni elementi, ki imajo varovane vrednote (kamniti stebrički, starejše slike, kovinske ograje in verige).
Režim varovanja:
– plošče, nagrobni spomeniki in grobni elementi se varujejo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti;
– cilj vsakega posega mora biti ohranitev in prezentacija spomenika.
Na željo novega najemnika grobnega prostora se lahko plošče ali manjši nagrobni spomeniki odstranijo in nepoškodovani prenesejo v za to določen prostor – lapidarij. Elementi z varovanimi vrednotami morajo ostati na obstoječi lokaciji.
9. člen 
Varstveni režim za spomenike, hranjene v prostoru, namenjenem lapidariju in ob zunanji strani vzhodnega obodnega zida starega dela pokopališča, ki ga je potrebno upoštevati za:
– plošče, nagrobne spomenike in starejše grobne elemente, ki imajo varovane vrednote (kamniti stebrički, starejše slike, kovinske ograje in verige) se varujejo v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti;
– cilj vsakega posega mora biti ohranitev in prezentacija spomenika.
Režim varovanja:
– Sanacija, obnova, premestitev ali odstranitev varovanega nagrobnega spomenika, plošče in drugih elementov ni možna brez pridobljenih kulturnovarstvenih pogojev in na njihovi podlagi izdanega kulturnovarstvenega akta za poseg, ki ga izda ZVKDS, OE Piran.
Starejši nagrobni spomeniki, ki so danes shranjeni ob robu parc. št. 51/2 k.o. Piran, so predvideni kot umetniškozgodovinska dopolnitev oziroma kot zgodovinski-umetnostni spomin na stara piranska družinska imena, pogrebne in družbene navade v prejšnjih stoletjih ter lingvistično dediščino.
10. člen 
Posebni varstveni režim za vrtnoarhitekturno ureditev:
– vrtnoarhitekturno ureditev na pokopališču je potrebno ohraniti, v primeru odstranitve pa upoštevati koncept dosedanje zasaditve;
– dovoljena oziroma potrebna je le odstranitev palm ali visokega grmičevja s samega grobnega prostora, če rastlinje zakriva zaščiteni nagrobni spomenik ali je nevarno za obstoj samega spomenika.
Odstranitev osušenih oziroma bolnih cipres je potrebno nadomestiti z novimi zasaditvami cipres, kjer je to možno in smotrno glede na bližino grobnih prostorov ter kjer ne vpliva na strukturo posamezne grobnice.
11. člen 
Na območju spomenika so dovoljeni le posegi in razvojne usmeritve, ki ne ogrožajo spomeniških lastnosti kulturnega in zgodovinskega spomenika. Dovoljeni so strokovni in drugi posegi ter vzdrževalna dela, ki so namenjeni bodisi raziskavam bodisi izboljšavi estetskega in vizualnega stanja spomenika ter njegove javne uporabnosti. Druge spremembe v prostoru so možne le glede na naravo in vrednost kulturne in zgodovinske dediščine, kot je to opredeljeno v varstvenem režimu. Vsaka trajna sprememba prostora na širšem območju spomenika in njegovi okolici mora biti poprej strokovno verificirana in je zanjo treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE Piran. Spomenik se ureja s posebnim načrtom ureditve. Spomenik ima pietetno funkcijo, njegova raba mora zaradi tega ohraniti svojo avtentičnost in simbolno ime.
Za posege, ki niso v skladu z varstvenim režimom in spreminjajo lastnosti spomenika, je povzročitelj teh posegov kazensko odgovoren. Škodo ali spremembe na spomeniku, ki so s tem nastale, mora v določenem roku povzročitelj odstraniti in prizadeto območje sanirati v prejšnje stanje. V nasprotnem primeru sanacijo izvede izvajalec, ki ga določi pristojni občinski organ, stroške pa krije povzročitelj. V obeh primerih pred ponovnim posegom je potrebno pridobiti od ZVKDS, OE Piran kulturnovarstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje za sanacijo.
12. člen 
Upravljavec kulturnega spomenika je Javno podjetje okolje Piran, d.o.o. / Azienda pubblica OKOLJE Pirano, S.r.l..
Organ, ki je sprejel akt o razglasitvi, sprejme načrt upravljanja najkasneje v roku 18 mesecev po uveljavitvi tega odloka.
13. člen 
Za vsak poseg v spomenik je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene akte na podlagi zakona, ki ureja varstvo kulturne dediščine, in zakona, ki ureja graditev objektov.
Pogoje za raziskovanje, način vzdrževanja, pogoje za posege, fizično varovanje, pravni promet, način upravljanja in rabe spomenika, dostopnost spomenika za javnost in časovne okvire dostopnosti ter posamezne druge ukrepe, določa ZVKD-1. Podrobnejše pogoje določa upravljavski načrt.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
14. člen 
Strokovne podlage za razglasitev kulturnega spomenika lokalnega pomena so sestavni del tega odloka.
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja pristojna strokovna organizacija za varstvo kulturne dediščine.
15. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo v skladu s svojimi pristojnostmi pooblaščeni organi inšpekcijskih služb in drugi nadzorni organi.
16. člen 
Pravni status nepremičnega spomenika se zaznamuje v zemljiški knjigi kot zaznamba na podlagi tega odloka. Pristojno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje v zemljiški knjigi status kulturnega spomenika na parcelah, navedenih v 3. členu tega odloka.
17. člen 
Sestavni del odloka o razglasitvi so naslednje priloge:
– Obvezni elementi predloga za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika
– Elaborat predloga za razglasitev
– Meje območja varovanja spomenika prikazane na katastrskem načrtu Občine Piran v M=1:1000
– Tloris z označenimi varstvenimi režimi za posamezne zaščitene grobne prostore v M=1:200.
18. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-1/2014-2018
Piran, dne 17. aprila 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12- ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l’articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G A  I L  D E C R E T O 
di proclamazione del Cimitero Civico di Pirano a monumento di importanza locale, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 28ª seduta ordinaria del 17 aprile 2018.
N. 620-1/2014-2018
Pirano, 17 aprile 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti: l’art. 13 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13 e 32/16), la proposta di proclamazione a monumento culturale di importanza locale per il Comune di Pirano, predisposta dall’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano (settembre 2017) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), nella 28ª seduta ordinaria del 17 aprile 2018 approva il seguente
D E C R E T O 
di proclamazione del Cimitero Civico di Pirano a monumento di importanza locale Pirano – Cimitero (EŠD 27784) 
Art. 1 
In conformità agli artt. 12 e 13 della Legge sulla tutela del patrimonio culturale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 16/08), per gli eccezionali valori culturali e storici (memoriali), l’unità patrimoniale Pirano – Cimitero (EŠD 27784) si proclama monumento culturale di importanza locale con gli attributi di monumento storico (memoriale) e storico-artistico (in prosieguo: monumento). Visti gli artt. 1 e 3 del Regolamento sul novero delle tipologie dei beni culturali e degli orientamenti di tutela (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/10), il Cimitero si classifica tra i beni culturali immobili nella categoria “Edifici e luoghi della memoria”.
Art. 2 
Novero degli attributi che rendono possibile e fondata la proclamazione a monumento di importanza locale:
Alcuni dati d’archivio accennano alla possibilità, che il Consiglio comunale piranese di allora si impegnasse al trasferimento “extra muros” del vecchio Cimitero Civico – situato precedentemente nei pressi del Duomo di San Giorgio, dove sorge l’odierno Centro culturale e pastorale Georgios – già nel 1765, quindi molto tempo prima dell’Editto napoleonico (1804), ma i preparativi concreti risalgono appena al primo decennio del XIX secolo. Il nuovo Cimitero piranese nell’attuale ubicazione, terminato nel 1812 (in base al progetto del costruttore edilizio locale Pietro Gregoretti), è stato ampliato all’inizio degli anni Sessanta del XIX secolo. Allora sono stati costruiti anche la Chiesa cimiteriale dei Santi Ermacora e Fortunato, nonché l’edificio d’ingresso con la Camera mortuaria (architetto Giuseppe Moso). Nel 1862 il nuovo Cimitero venne consacrato dal Vescovo di Trieste Bartolomeo Legat. In quella parte del Cimitero si trovano le tombe delle più antiche famiglie piranesi, dei più insigni e benemeriti Piranesi insieme agli elementi che testimoniano l’autoctonia della nazionalità italiana nel territorio nazionalmente misto, le tombe della LPL, le tombe dei caduti in altre guerre e degli appartenenti ad altri eserciti. Tra gli antichi sepolcri conservati risaltano le tombe delle più antiche famiglie nobili e borghesi. La più imponente è la tomba neogotica costruita alla fine degli anni Trenta del XX secolo – la Cappella de Castro – della più antica famiglia patrizia piranese documentata.
Analogamente a tutti i cimiteri istriani, anche il Cimitero piranese si contraddistingue per la presenza degli alti cipressi sempreverdi a forma piramidale (Cupressus sempervirens), che ornano i viali del Cimitero stesso. Per le loro caratteristiche estetiche dominano gli spazi e rappresentano un alto valore, specialmente dal punto di vista estetico e paesaggistico, poiché i cipressi sono stati piantati nella forma che si adegua alla configurazione del Cimitero.
La storia della comunità cittadina non è costituita e formata solamente dai suoi abitanti in vita, ma anche dai suoi defunti. Così la parte più antica del Cimitero civico rappresenta uno degli elementi essenziali dell’immagine culturale, storica e storico-artistica di Pirano. Dal punto di vista del confronto culturale rappresenta un argomento importante della ricerca multidisciplinare nel settore culturale, artistico, sociologico, etnologico e della tutela dei beni culturali.
La conservazione di tutte le caratteristiche e peculiarità sopra illustrate giustifica la proclamazione a monumento.
Art. 3 
Il monumento si estende sulle particelle catastali: nn. 12 (parzialmente), 13, 14, 15 e 51/2 (parzialmente), tutte C.C. Pirano.
Il perimetro del monumento è iscritto nel progetto catastale in scala 1:1000 e 1:5000. I progetti originali, che costituiscono parte integrante del presente Decreto, sono conservati dall’Istituto per la tutela dei beni culturali, Unità territoriale di Pirano, (in prosieguo: Istituto) e dal Comune di Pirano.
Art. 4 
Il monumento viene contrassegnato in conformità al Regolamento sull’identificabilità dei monumenti culturali immobili (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 57/11). Il monumento deve essere identificabile grazie al contrassegno prescritto, che non leda l’immagine visiva o i singoli elementi del monumento culturale e venga posto all’entrata, sull’edificio di ingresso del Cimitero.
Art. 5 
Per il monumento vige il regime di tutela generale, che stabilisce:
– La conservazione e il mantenimento dell’immagine del monumento nell’area circostante più ampia, il suo significato simbolico, la correlazione urbanistica con l’abitato, l’impostazione territoriale e la composizione planimetrica, la pavimentazione, le dimensioni di pianta e di altezza complessive e delle singole parti, nonché dei campi di inumazione, gli elementi architettonici degli edifici e altri ornamenti decorativi, tutti i vecchi elementi di comunicazione (accessi, passaggi, collegamenti, scale) e il muro di cinta con l’edificio d’ingresso/Camera mortuaria e gli spazi ausiliari, la Chiesa cimiteriale, l’Ossario, nonché tutte le scalinate e la porta in metallo sita nella parte nordorientale.
– La conservazione della composizione architettonica paesaggistica del monumento, compreso il verde caratteristico del parco cimiteriale.
– La conservazione dell’area pertinente lungo il perimetro nordorientale della parte più antica del monumento (parte della particella catastale n. 51/2 C.C. Pirano) destinata al Lapidario, dove al termine del primo decennio del XXI secolo era stata costruita una tettoia per la conservazione in sicurezza di parti in pietra e metallo delle tombe più vecchie, cedute ad altri concessionari (colonnine, pietre tombali, recinzioni …), nonché tutte le lapidi delle tombe già da anni abbandonate, affidate in concessione a nuovi concessionari, che hanno provveduto alla rimozione di tali lapidi.
– La manutenzione professionale e le opere di restauro che rispettino i principi del mantenimento della forma, della posizione, dei materiali, delle strutture e delle caratteristiche cromatiche di tutti gli elementi architettonici intatti dell’edificio d’ingresso/Camera mortuaria, della Chiesa cimiteriale e dell’Ossario, il che significa il rifacimento di tutti gli elementi a rischio e in degrado, ovvero il loro rifacimento e ripristino a regola d’arte mantenendo la funzione attuale.
– La manutenzione professionale delle lapidi tutelate e del muro cimiteriale.
– Il consenso della traslazione ad opera di personale specializzato degli elementi tutelati, ovvero dei monumenti funebri più vecchi, delle lastre e delle croci in ghisa nel lapidario o in altro luogo idoneo nella parte vecchia del Cimitero in conformità alla valutazione professionale dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia.
– La parte esterna dell’edificio d’ingresso/Camera mortuaria nella parte vecchia del Cimitero, mantiene l’aspetto originale e le dimensioni planimetriche originali. Sono possibili delle modifiche funzionali degli spazi interni.
– Per le necessità esclusive del Cimitero sono possibili nuove edificazioni lungo la parte esterna (orientale) del muro di cinta nella parte vecchia, evitando tuttavia di compromettere l’integrità del muro di cinta stesso.
– Per tutelare la presenza del monumento nel territorio, l’altezza della linea di colmo dei nuovi fabbricati non può oltrepassare quella della linea di gronda dell’edificio d’ingresso esistente.
– Al fine di tutelare le caratteristiche del monumento nella loro integrità, le opere di restauro e riqualificazione devono rispettare, il più possibile, il principio di simmetria ovvero di configurazione equilibrata. La progettazione architettonica deve essere inserita nel territorio nel modo meno invasivo possibile per tutelare il dominio del vecchio Cimitero.
– Le tombe e le lapidi di oltre 50 anni, in base ai valori storici, memoriali o storico-artistici, inclusi gli elementi che dimostrano l’autoctonia della comunità nazionale italiana nel territorio nazionalmente misto, nonché l’importanza nel senso della conservazione dell’impostazione planimetrica storica fondamentale, si salvaguardano in base a speciali regimi di tutela, dettagliatamente stabiliti per ogni singola tomba nel piano di gestione e nel Regolamento cimiteriale in vigore, a prescindere se la tomba sia al momento in concessione o senza concessionario.
– Il Comune di Pirano stabilisce il regime speciale relativo alle tombe, nonché ai sepolcri di personalità insigni e famose, aventi meno di 50 anni.
– L’apertura delle tombe e dei sepolcri tutelati in base al regime speciale, che sono affidati a un nuovo concessionario, deve verificarsi in presenza del Conservatore archeologo dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia.
– Il proprietario, gestore o concessionario per ogni intervento e per la manutenzione deve acquisire le condizioni di tutela culturale e in conformità a queste l’autorizzazione di tutela culturale da parte dell’Istituto per la tutela dei beni culturali della Slovenia, Unità territoriale di Pirano.
Art. 6 
Regime di tutela speciale per l’intera struttura:
– conservazione dell’immagine autentica del Cimitero;
– conservazione dell’impostazione spaziale e della composizione planimetrica, comprese le componenti e gli elementi di comunicazione (accessi, passaggi, collegamenti, scale);
– nel piazzale antistante l’edificio d’ingresso e nell’area circostante la Chiesa cimiteriale non è consentito piantare alberi di grandi dimensioni (inclusi i cipressi), in quanto si ridurrebbe la visuale e di conseguenza verrebbe nascosta la struttura architettonica del Cimitero;
– conservazione del significato simbolico del Cimitero;
– conservazione delle dimensioni di pianta e di altezza complessive e delle singole parti, nonché dei campi di inumazione;
– per le necessità del Cimitero è possibile collocare nuovi edifici nella parte esterna orientale del muro di cinta della parte vecchia, a condizione che quest’ultimo non venga danneggiato;
– la progettazione di nuovi edifici, a causa dell’importanza preponderante del Cimitero nell’area, non deve offuscare l’immagine architettonica del Cimitero stesso;
– nel collocare nuove tombe all’interno del comprensorio protetto sono ammessi interventi che tengano conto dell’autenticità dei materiali (come ad es. pietra bianca locale, calcestruzzo, terrazzo …) e della conformità nella lavorazione, come è necessario parimenti considerare la tipologia tipica delle tombe del Cimitero piranese;
– l’assetto architettonico del parco cimiteriale deve mantenere il concetto dell’impianto storico;
– l’accesso al pubblico è possibile nella misura in cui non comprometta gli attributi e la tutela del monumento, le sue singole parti, nonché le sue attuali finalità.
Art. 7 
Regime speciale di tutela degli edifici (edificio d’ingresso/Camera mortuaria, Chiesa cimiteriale dei Santi Ermacora e Fortunato, Ossario), degli elementi architettonici degli edifici e di altri ornamenti decorativi, di tutti i vecchi collegamenti e vie di comunicazione, nonché degli elementi del muro di cinta con quello dell’ingresso, del comprensorio del lapidario con le vecchie pietre tombali e lapidi conservate, nonché della scalinata e della recinzione in metallo nella parte nordorientale:
– conservazione delle dimensioni di pianta e di altezza;
– conservazione dei materiali (materiale edilizio) e del progetto di costruzione;
– conservazione delle forme esterne (articolazione dei fabbricati e delle facciate, forma e pendenza delle falde, copertura dei tetti, tinte e dettagli delle facciate ...);
– conservazione delle forme delle pareti dell’interno della Chiesa, dell’accesso, dell’edificio d’ingresso/Camera mortuaria e dell’Ossario;
– le vecchie pietre tombali, le lapidi e altri elementi presenti nel comprensorio del lapidario devono essere salvaguardati e presentati in modo idoneo.
Art. 8 
Regime speciale di tutela per le tombe e per le lapidi:
I Regime di tutela da osservare per:
– tombe e lapidi di particolare valore storico-artistico, che costituiscono allo stesso tempo la testimonianza più antica del genere nel Cimitero Civico di Pirano;
– tombe e lapidi delle antiche famiglie piranesi, tombe delle personalità che si sono distinte contribuendo allo sviluppo della città attraverso i secoli nel campo sociale, culturale, politico, spirituale o pedagogico;
– monumenti, sepolcri e tombe dei caduti nella LPL, nelle altre guerre e di appartenenti ad altri eserciti.
Regime di tutela:
– lapidi e lastre tombali, inclusi i più vecchi elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) sono tutelati nella loro interezza, integrità e originalità;
– obiettivo di ogni intervento deve essere quello della conservazione e dell'idonea presentazione del monumento.
Siffatto sepolcro o tomba può essere ceduto in concessione a un nuovo concessionario, il quale deve aver cura anche dell’eventuale risanamento del vecchio monumento, che deve conservare la posizione originaria. Al nuovo concessionario si consente la posa di una nuova targa scritta di dimensioni minori, tuttavia antecedentemente deve acquisire le condizioni di tutela culturale e, in base a queste, l’autorizzazione dell’Istituto, concernente le dimensioni e l’ubicazione in cui la nuova targa sarà collocata.
II Regime di tutela da osservare per:
– le lapidi e lastre tombali a rilevanza storica, che testimoniano l’autoctonia della nazionalità italiana nel territorio nazionalmente misto;
– le tombe e le aree tombali, importanti nel senso della conservazione dell’impostazione storica planimetrica o che attestano lo sviluppo tipologico delle lapidi e dei campi di inumazione.
Regime di tutela:
– lapidi e lastre tombali, compresi i più datati elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) sono tutelati nella loro interezza, integrità e originalità;
– obiettivo di ogni intervento deve essere quello della conservazione e dell’idonea presentazione del monumento.
Siffatto sepolcro o tomba può essere ceduto in concessione a un nuovo concessionario, il quale deve aver cura anche dell’eventuale risanamento del vecchio monumento o lastra tombale che deve conservare la posizione originaria, inclusi i più vecchi elementi tombali tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene). Non è ammesso il posizionamento di nuove targhe scritte sulla lapide storica, bensì esclusivamente il collocamento delle stesse preso il muro di lato o sulla superficie orizzontale verde, in modo tale che la vecchia lapide o lastra siano visibili per intero.
Ogni intervento resta comunque vincolato al preliminare rilascio dello specifico provvedimento autorizzativo da parte dell’Istituto, coerentemente con le premesse normative di tutela storico-culturale.
III Regime di tutela da osservare per:
– le vecchie targhe con iscrizioni senza particolare valore storico-artistico e le lapidi minori con peculiarità tipologiche per forma o materiale, ovvero le pertinenze della struttura sepolcrale presentino elementi tombali di interesse storico tutelabile (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene).
Regime di tutela:
– lastre, lapidi ed elementi tombali si conservano per intero, integri e originali;
– obiettivo di ogni intervento deve essere la conservazione e l’idonea presentazione del monumento.
Su richiesta del nuovo concessionario della tomba, le lastre o le lapidi minori possono essere rimosse e trasferite integre nello spazio apposito stabilito – il Lapidario. Gli elementi tutelati devono rimanere nella posizione attuale.
Art. 9 
Regime di tutela per le lapidi conservate nello spazio riservato al Lapidario e nell'area accanto alla parte esterna del muro di cinta orientale della parte vecchia del Cimitero da osservare per:
– lapidi, lastre tombali ed elementi tombali più vecchi tutelati (colonnine in pietra, vecchie fotografie, recinzioni in metallo e catene) si conservano per intero, integri e originali;
– obiettivo di ogni intervento deve essere la conservazione e l’idonea presentazione del monumento.
Regime di tutela:
– Il restauro, il rifacimento, lo spostamento o la rimozione di una lapide tutelata, di una lastra e di altri elementi restano esclusi in carenza del preliminare e specifico provvedimento autorizzativo da parte dell’Istituto, coerentemente con le premesse normative di tutela storico-culturale.
Le lapidi più vecchie, oggi conservate al margine della particella catastale n. 51/2 C.C. Pirano, sono pensate per l’integrazione storico-artistica, ovvero per la memoria storico- culturale dell’onomastica delle vecchie famiglie piranesi, delle usanze funebri e sociali praticate nei secoli scorsi nonché del patrimonio linguistico.
Art. 10 
Regime di tutela particolare per l’assetto architettonico del parco cimiteriale:
– mantenimento dell’assetto architettonico del parco cimiteriale, altresì con l’obbligo, in caso di rimozione, di tener in considerazione il concetto dell’impianto attuale;
– presso le pertinenze della struttura sepolcrale è ammessa, ovvero necessaria, la sola rimozione delle palme o degli arbusti alti, qualora tali vegetali ricoprano la lapide tutelata ovvero costituiscano oggettivo rischio di compromissione per l’integrità della medesima.
I cipressi secchi ovvero malati, oggetto di rimozione, dovrebbero essere rimpiazzati con piante nuove della stessa specie, laddove ciò risulti possibile e opportuno, prendendo in considerazione la prossimità degli elementi sepolcrali e qualora ciò non abbia conseguenze dirette sulla struttura di ogni singola tomba.
Art. 11 
Nel comprensorio del monumento sono consentiti soltanto interventi e orientamenti di sviluppo tali che non pregiudichino l’integrità delle proprietà monumentali del monumento storico e culturale. Sono ammessi interventi tecnici o di altra natura, nonché opere manutentive con scopo di ricerca o miglioria sul risvolto estetico e visuale del monumento, ovvero della relativa fruibilità pubblica. Risultano altresì possibili ulteriori interventi di adeguamento e modifica diretta sul contesto ambientale esclusivamente nell’ottica di una maggior valorizzazione del patrimonio storico e culturale, come definito nel regime di tutela. Ogni modifica permanente nel più vasto comprensorio del monumento e nelle sue vicinanze sarà oggetto di verifica tecnica preliminare, occorrerà acquisire le premesse normative di tutela storico-culturale e il conseguente e vincolante provvedimento autorizzativo di competenza dell’Istituto. Le opere di rinnovo del monumento si regolano con un apposito piano di assetto. Il monumento ha la funzione di richiamare e ricordare la pietà dei defunti, per tale motivo il suo utilizzo deve mantenere la sua autenticità e la sua denominazione simbolica.
Chi compie interventi che non siano in conformità con il regime di tutela e alterino, ovvero modifichino, le caratteristiche del monumento, sarà chiamato a rispondere del reato. Chiunque dovesse provocare tali danneggiamenti o modificazioni, in violazione del regime di cui sopra, sarà altresì tenuto, in un periodo di tempo determinato, al riassetto dell’area e al ripristino dello stato preesistente. In difetto, il riassetto sarà eseguito dall’esecutore, stabilito dall’organo comunale competente, tuttavia le spese saranno a carico dell’autore. In entrambi i casi prima di procedere all'intervento di ripristino è necessaria l’acquisizione delle condizioni di tutela culturale da parte dell’Istituto, e in conformità a queste l’autorizzazione di tutela culturale per il riassetto.
Art. 12 
Il Gestore del monumento culturale è l’Azienda pubblica OKOLJE Pirano S.r.l.
L’organo che ha approvato l’Atto di proclamazione, approva altresì il piano di gestione entro e non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto.
Art. 13 
Per qualsiasi tipo di intervento sul monumento è indispensabile l’acquisizione degli atti di tutela culturale ai sensi della Legge sulla regolamentazione della tutela del patrimonio culturale e ai sensi della Legge in materia edilizia.
I termini per la ricerca, il modo di esecuzione delle opere di manutenzione, le condizioni per gli interventi, la sicurezza fisica, i negozi giuridici, le modalità di gestione e destinazione del monumento, l’accessibilità del monumento al pubblico e i limiti temporali di accessibilità, nonché altre singole misure sono stabiliti dalla Legge ZVKD-1. I requisiti e le condizioni più dettagliati sono stabiliti dal piano di gestione.
Il regime di tutela può prevedere limiti al diritto di proprietà soltanto qualora se ne ravvisi l’urgenza ai fini della tutela del monumento.
Art. 14 
I fondamenti tecnici per la proclamazione del monumento culturale di importanza locale sono parte integrante del presente Decreto.
I compiti tecnici relativi alla tutela del monumento sono eseguiti dall’organizzazione professionale competente per la tutela del patrimonio culturale.
Art. 15 
Il controllo dell’attuazione del presente Decreto è esercitato dagli organi autorizzati dei servizi di ispezione, nonché dagli altri organi di controllo in conformità alle loro competenze.
Art. 16 
Lo status giuridico del bene immobile si registra nel Libro tavolare come annotazione in base al presente Decreto. Il tribunale competente registra d’ufficio nel Libro tavolare lo status di monumento culturale sulle particelle catastali riportate nell’articolo 3 del presente Decreto.
Art. 17 
I seguenti allegati sono parte integrante del Decreto di proclamazione:
– Elementi obbligatori della proposta per la proclamazione del bene culturale immobile;
– Elaborato concernente la proposta di proclamazione;
– I confini del comprensorio di tutela del monumento indicati nel piano catastale del Comune di Pirano in scala 1:1000;
– Planimetria con indicati i regimi di tutela per i singoli spazi protetti delle tombe in scala 1:200.
Art. 18 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 620-1/2014-2018
Pirano, 17 aprile 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost