Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2892. Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško, stran 9013.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 9. korespondenčni seji dne 28. 8. 2018 sprejel
O D L O K 
o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško 
1. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom Občinski svet Občine Krško določa število članov svetov krajevnih skupnosti v občini Krško in volilne enote v krajevnih skupnostih.
2. ŠTEVILO ČLANOV IN VOLILNE ENOTE 
2. člen 
Svet Krajevne skupnosti Brestanica šteje 12 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Brestanica se določi 6 volilnih enot:
I. 
Prva volilna enota zajema naselja (ulice) Likarjeva ulica, Vrtna ulica, Hlebčeva ulica, Na Dorcu, Cesta prvih borcev delno, Kozjanska cesta, Jetrno selo, Cesta v Log in Šolska cesta delno (Prostorski okoliši 77, 79, 368, 426, 427, 429, 434).
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselja (ulice) Cesta prvih borcev delno, Lovska cesta, Elektrarniška cesta, Cesta na ribnik, Šolska cesta delno, Zasavska cesta, Šutna, Kantalon, Cesta izgnancev in Trg (Prostorski okoliši 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 376, 396, 420, 432, 443).
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselja Armeško, Stolovnik delno in Lokve (Prostorski okoliši 119, 122, 123, 369, 453).
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselji Raztez in Stolovnik delno (Prostorski okoliši 118, 124, 125).
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
V. 
Peta volilna enota zajema naselji Anže in Gorica pri Raztezu (Prostorski okoliši 126, 371, 400, 117).
V peti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VI. 
Šesta volilna enota zajema naselji Dolenji Leskovec in Presladol delno (Prostorski okoliši 377, 391, 394, 395, 82, 83, 84, 85, 240, 239, 428).
V šesti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
3. člen 
Svet Krajevne skupnosti Dolenja vas šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Dolenja vas se določi 4 volilne enote:
I. 
Prva volilna enota zajema naselje Dolenja vas pri Krškem (Prostorski okoliši 374, 409, 58, 59).
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselje Stari Grad (Prostorski okoliš 57).
V drugi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselje Pesje (Prostorska okoliša 56, 399).
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselje Libna (Prostorska okoliša 131, 132).
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
4. člen 
Svet Krajevne skupnosti Gora šteje 9 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Gora se določi 3 volilne enote:
I. 
Prva volilna enota zajema naselja Cesta delno, Čretež pri Krškem in Gunte delno (Prostorski okoliši 165, 70, 71).
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselja Gora, Dunaj, Senožete, Straža pri Krškem in Strmo rebro (Prostorski okoliši 160, 161, 162, 233, 164).
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselja Golek, Spodnje Dule in Osredek pri Trški Gori (Prostorski okoliši 157, 158, 159, 255, 166).
V tretji volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
5. člen 
Svet Krajevne skupnosti Koprivnica šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Koprivnica se določi 3 volilne enote:
I. 
Prva volilna enota zajema naselji Koprivnica in Veliki Dol (Prostorska okoliša 113, 115).
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselje Veliki Kamen (Prostorski okoliš 114).
V drugi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselje Mrčna sela (Prostorski okoliš 112).
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
6. člen 
Svet Krajevne skupnosti mesta Krško šteje 15 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti mesta Krško se določi 9 volilnih enot:
I. 
Prva volilna enota zajema naselja Gornje Pijavško, Srednje Pijavško in Spodnje Pijavško (Prostorski okoliši 254, 234, 163).
V prvi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselja (ulice) Pod Goro, Valvasorjevo nabrežje, Gunte delno, Hočevarjev trg, Šoferska ulica, Bohoričeva ulica, Gasilska ulica, Dalmatinova ulica in Cesta krških žrtev delno, Cesta delno (Prostorski okoliši 69, 72, 45, 1, 44, 382).
V drugi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselja (ulice) Trška gora, Narpel, Cesta krških žrtev delno (do križišča z Leskovško cesto), Humekova ulica in Gubčeva ulica delno (Prostorski okoliši 39, 385, 27, 37, 38, 167).
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselja (ulice) Gubčeva ulica delno, Ulica Milke Kerin, Mencigerjeva ulica, Leskovška cesta, Kovinarska ulica, Pavlinova ulica, Gruenova ulica, Pod Pristavo, Rostoharjeva ulica, Sadjarska ulica in Cesta krških žrtev delno (Prostorski okoliši 28, 29, 393, 30, 34, 36, 387, 435, 436, 47, 35, 438, 31, 32, 33, 48).
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
V. 
Peta volilna enota zajema naselji Sremič in Bučerca (Prostorski okoliši 66, 67, 68, 127, 128).
V peti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VI. 
Šesta volilna enota zajema naselja (ulice) Cesta 4. julija delno, Zdolska cesta delno, Prešernova cesta, Savska pot, Na bregu, Vrtna ulica, Strma pot, Ulica Nikole Tesla, Kajuhova ulica, Lapajnetova ulica, Trdinova ulica, Trubarjeva ulica, Stritarjeva ulica delno, Pot na Polšco delno, Sremiška cesta delno, Šolska ulica delno, Sotelsko in Ulica Frana Bonača delno (Prostorski okoliši 2, 40, 353, 430, 3, 42, 379, 457, 363, 41, 46, 378).
V šesti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VII. 
Sedma volilna enota zajema naselja (ulice) Zdolska cesta delno (severna stran), Šolska ulica delno, Župančičeva ulica, Kvedrova ulica, Tomšičeva ulica, Stermeckijeva ulica, Majcnova ulica, Kidričeva ulica, Sremiška cesta delno, Ulica Tončke Čečeve, Ulica Ilije Gregoriča, Pot na Polšco delno, Ulica Frana Bonača delno, Stritarjeva ulica delno in Kremen (Prostorski okoliši 356, 357, 8, 43, 355, 6, 7, 4, 5, 362, 454, 456, 361, 63, 64, 23, 65).
V sedmi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VIII. 
Osma volilna enota zajema naselja (ulice) Tovarniška ulica, Ribiška ulica, Kolodvorska ulica, Aškerčeva ulica, Cesta 4. julija delno, Rozmanova ulica, Trg Matije Gubca, Zdolska cesta (južna stran), Na Resi, Papirniška ulica, Cankarjeva ulica, Sovretova ulica, Levstikova pot, Jurčičeva pot, Kratka pot, Erjavčeva ulica, Ulica Slavka Rožanca, Delavska ulica, Kurirska pot delno in Partizanska pot delno (Prostorski okoliši 354, 26, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 380, 18, 19, 20, 25, 359, 381, 388, 437, 444, 10, 11, 22, 9, 21, 446, 389, 431).
V osmi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
IX. 
Deveta volilna enota zajema naselja (ulice) Kurirska pot delno, Cesta 4. julija delno, Partizanska pot delno, Poljska pot, Pot na Libno, Ob potoku, Ilirska ulica, Naselje NEK in Vrbina (Prostorski okoliši 445, 358, 24, 49, 50, 360, 134, 133).
V deveti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
7. člen 
Svet Krajevne skupnosti Krško polje šteje 9 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Krško polje se določi 4 volilne enote:
I. 
Prva volilna enota zajema naselje Drnovo (Prostorski okoliši 271, 272, 273, 390).
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselje Mrtvice (Prostorski okoliši 342, 343, 344).
V drugi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselje Brege (Prostorski okoliš 345).
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselje Vihre (Prostorski okoliši 346, 347, 348).
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
8. člen 
Svet Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem šteje 14 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Leskovec pri Krškem se določi 7 volilnih enot:
I. 
Prva volilna enota zajema naselja (ulice) Gasilska pot, Grajska pot, Nova pot, Pekarska pot, Pionirska cesta, Pot na Beli Breg, Pot na Črnile, Trg borcev, Ulce, Ulica 11. novembra, Ulica MDB in Wolfova ulica (Prostorski okoliši 137, 141, 142, 450, 136, 143, 140).
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselja (ulice) Brezinska pot, Cesta ob Gaju, Cvetna pot, Gozdna pot, Grebenčeva cesta, Pod Goro, Sejmiška ulica, Ulica Anke Salmičeve, Ulica Staneta Žagarja, Vejer in Vrtnarska pot (Prostorski okoliši 384, 138, 440, 441, 442, 139, 439, 447, 451, 144, 449, 448).
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselji Gorenja vas pri Leskovcu in Velika vas pri Krškem (Prostorski okoliši 265, 266, 267, 268, 269).
V tretji volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselja Selce pri Leskovcu, Libelj, Loke in Volovnik (Prostorski okoliši 170, 169, 168, 171).
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
V. 
Peta volilna enota zajema naselje Veniše (Prostorski okoliš 270).
V peti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VI. 
Šesta volilna enota zajema naselje Žadovinek (Prostorski okoliš 135).
V šesti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VII. 
Sedma volilna enota zajema naselja Kobile, Ivandol in Nemška gora (Prostorski okoliši 156, 153, 154, 155).
V sedmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
9. člen 
Svet Krajevne skupnosti Podbočje šteje 13 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Podbočje se določi 9 volilnih enot:
I. 
Prva volilna enota zajema naselje Podbočje (Prostorska okoliša 386, 294).
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselja Selo, Slivje, Žabjek v Podbočju in Stari Grad v Podbočju (Prostorski okoliši 282, 284, 293, 283).
V drugi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselji Dobrava ob Krki in Pristava ob Krki (Prostorska okoliša 295, 296).
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselja Šutna, Dol, Hrastek, Premagovce in Brlog (Prostorski okoliši 297, 292, 349, 298, 351).
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
V. 
Peta volilna enota zajema naselje Veliko Mraševo (Prostorska okoliša 339, 340).
V peti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VI. 
Šesta volilna enota zajema naselji Malo Mraševo in Brod v Podbočju (Prostorska okoliša 280, 281).
V šesti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VII. 
Sedma volilna enota zajema naselje Kalce - Naklo (Prostorski okoliš 279).
V sedmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VIII. 
Osma volilna enota zajema naselja Brezje v Podbočju, Brezovica v Podbočju, Gradec in Planina v Podbočju (Prostorski okoliši 301, 300, 350, 299).
V osmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IX. 
Deveta volilna enota zajema naselja Mladje, Gradnje, Prušnja vas in Frluga (Prostorski okoliši 302, 291, 290, 303).
V deveti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
10. člen 
Svet Krajevne skupnosti Raka šteje 14 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Raka se določi 6 volilnih enot:
I. 
Prva volilna enota zajema naselja Jelenik, Celine, Koritnica, Podulce delno in Planina pri Raki (Prostorski okoliši 197, 196, 198, 199, 226).
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselja Raka, Cirje in Gradišče pri Raki (Prostorski okoliši 194, 212, 195).
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselja Podulce delno, Vrh pri Površju, Videm, Dolenja vas pri Raki, Površje, Zabukovje pri Raki in Brezje pri Raki (Prostorski okoliši 200, 201, 202, 203, 204, 222, 223, 225, 224).
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselja Smednik, Goli vrh, Kržišče, Gmajna, Ravno, Mali Koren, Veliki Koren in Dobrava pod Rako (Prostorski okoliši 208, 215, 217, 220, 221, 411, 219, 218, 206, 207, 209, 216).
V četrti volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
V. 
Peta volilna enota zajema naselja Dolga Raka, Pristava pod Rako, Podlipa, Zaloke in Mikote (Prostorski okoliši 211, 205, 210, 261, 213, 214).
V peti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
VI. 
Šesta volilna enota zajema naselji Ardro pri Raki in Sela pri Raki (Prostorska okoliša 193, 258).
V šesti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
11. člen 
Svet Krajevne skupnosti Rožno - Presladol šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Rožno - Presladol se določi 1 volilna enota:
I. 
Volilna enota zajema naselji Rožno in Presladol delno (Prostorski okoliši 235, 405, 419, 236, 237, 238, 404).
V volilni enoti se izvoli 7 članov sveta.
12. člen 
Svet Krajevne skupnosti Senovo šteje 15 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Senovo se določi 10 volilnih enot:
I. 
Prva volilna enota zajema naselja (ulice) Titova cesta delno, Cankarjeva cesta, Bohoričeva cesta, Gubčeva ulica, Cesta bratov Zorko, Pot na Armes, Kajuhova ulica in Bračičeva ulica (Prostorski okoliši 86, 87, 88, 89, 102,103, 104, 370, 402, 460).
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselja (ulice) Titova cesta delno, Ulica 9. februarja, Kvedrova ulica, Prešernova ulica, Ulica senovskih borcev NOB, Bohorska cesta, Trg XIV. divizije, Partizanska cesta in Trg rudarjev (Prostorski okoliši 90, 91, 92, 93, 95, 101, 105, 392).
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselja (ulice) Rudarska cesta, Šercerjeva ulica, Cesta Kozjanskega odreda, Delavska ulica, Cesta 3. julija, Cesta 1. maja, Tomšičeva cesta in Cesta Ilije Gregoriča (Prostorski okoliši 94, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 364, 365, 383, 424).
V tretji volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselji Mali Kamen in Reštanj delno (Prostorski okoliši 120, 121, 366, 372, 373, 403, 418).
V četrti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
V. 
Peta volilna enota zajema naselje Reštanj delno (Prostorski okoliši 107,108, 109, 110, 111, 452).
V peti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VI. 
Šesta volilna enota zajema naselje Dovško (Prostorski okoliši 242, 243, 458, 459).
V šesti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VII. 
Sedma volilna enota zajema naselje Šedem (Prostorski okoliš 244).
V sedmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VIII. 
Osma volilna enota zajema naselja Stranje delno, Dobrova in Reštanj delno (Prostorski okoliši 245, 246, 247, 248, 367, 398, 401).
V osmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IX. 
Deveta volilna enota zajema naselji Brezje pri Dovškem in Kališovec (Prostorski okoliši 241, 253, 408, 410).
V deveti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
X. 
Deseta volilna enota zajema naselji Gorenji Leskovec in Stranje delno (Prostorski okoliši 249, 250, 251, 252, 433).
V deseti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
13. člen 
Svet Krajevne skupnosti Senuše šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Senuše se določi 3 volilne enote:
I. 
Prva volilna enota zajema naselji Straža pri Raki in Dedni vrh (Prostorski okoliši 259, 260, 192, 375).
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselji Senuše in Drenovec pri Leskovcu (Prostorski okoliši 149, 150, 190, 191).
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselji Brezje pri Senušah in Brezovska Gora (Prostorski okoliši 145, 146, 147, 148, 151, 152).
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
14. člen 
Svet Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Spodnji Stari Grad - Spodnja Libna se določijo 3 volilne enote:
I. 
Prva volilna enota zajema naselje Spodnja Libna (Prostorski okoliši 51, 52, 53).
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselje Spodnji Stari Grad delno (Prostorska okoliša 54, 55).
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselje Spodnji Stari Grad delno (Prostorski okoliš 425).
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
15. člen 
Svet Krajevne skupnosti Veliki Podlog šteje 9 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Veliki Podlog se določi 7 volilnih enot:
I. 
Prva volilna enota zajema naselje Veliki Podlog (Prostorska okoliša 263, 352).
V prvi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselje Gorica (Prostorska okoliša 341, 421).
V drugi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselje Jelše (Prostorski okoliš 274).
V tretji volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselje Mali Podlog (Prostorski okoliš 264).
V četrti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
V. 
Peta volilna enota zajema naselje Gržeča vas (Prostorski okoliš 262).
V peti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VI. 
Šesta volilna enota zajema naselje Pristava pri Leskovcu (Prostorski okoliši 275, 276, 277, 278).
V šesti volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
VII. 
Sedma volilna enota zajema naselje Kerinov Grm (Prostorski okoliš 422).
V sedmi volilni enoti se izvoli 1 član sveta.
16. člen 
Svet Krajevne skupnosti Veliki Trn šteje 7 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Veliki Trn se določi 1 volilna enota:
I. 
Volilna enota zajema naselja Apnenik pri Velikem Trnu, Ardro pod Velikim Trnom, Črešnjice nad Pijavškim, Dalce, Dolenja Lepa vas, Gorenje Dule, Gorenja Lepa vas, Jelševec, Kalce, Kočno, Lomno, Mali Trn, Nova gora, Nemška vas, Pijana gora, Ravni, Smečice, Srednje Arto, Veliki Trn, Vrhulje in Ženje (Prostorski okoliši 185, 186, 183, 184, 180, 181, 178, 230, 175, 176, 177, 227, 173, 174, 179, 229, 187, 188, 172, 257, 406, 407, 228, 231, 182, 256, 232, 189).
V volilni enoti se izvoli 7 članov sveta.
17. člen 
Svet Krajevne skupnosti Zdole šteje 9 članov.
Za volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Zdole se določi 4 volilne enote:
I. 
Prva volilna enota zajema naselji Anovec in Pleterje (Prostorska okoliša 129, 62).
V prvi volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
II. 
Druga volilna enota zajema naselje Zdole (Prostorski okoliši 455, 60, 61).
V drugi volilni enoti se izvoli 3 člane sveta.
III. 
Tretja volilna enota zajema naselje Ravne pri Zdolah (Prostorska okoliša 130, 423).
V tretji volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
IV. 
Četrta volilna enota zajema naselje Kostanjek (Prostorska okoliša 116, 397).
V četrti volilni enoti se izvoli 2 člana sveta.
3. KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v občini Krško (Uradni list RS, št. 107/12 in 68/14).
19. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-14/2012-O301
Krško, dne 28. avgusta 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost