Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2891. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad, stran 9013.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt – Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12, 22/17) je župan Občine Braslovče dne 20. 8. 2018 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad 
I. 
V 3. členu Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad (Uradni list RS, št. 35/18) se v prvem stavku dodajo parc. št. 51/2 in 48 – del obe k.o. Spodnje Gorče, zato se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše na zemljiščih parc. št. 18, 22/1 – del, 22/2 – del, 23 – del, 51/2 in 48 – del, vse k.o. Spodnje Gorče v skupni velikosti cca 7.400 m2
II. 
Vsi ostali členi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov in stanovanjske hiše – prestavitev kmetije Strnad (Uradni list RS, št. 35/18) ostanejo nespremenjeni in v veljavi.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-2/2018-7
Braslovče, dne 20. avgusta 2018
Župan 
Občine Braslovče 
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost