Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2018 z dne 31. 8. 2018

Kazalo

2887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, stran 9000.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 42. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 UPB in 59/11) je Svet Banke Slovenije na seji dne 28. 8. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije 
1. člen 
V Pravilniku o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije se spremeni drugi odstavek 1. člena tako, da se glasi:
»Delavci s posebnimi pooblastili so: generalni sekretar, direktor oddelka/službe in svetovalec guvernerja.«
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 6. člena tako, da se glasi:
»Pogodbo o zaposlitvi člana Sveta Banke Slovenije podpišeta član Sveta Banke Slovenije in v imenu Banke Slovenije guverner ali generalni sekretar.«
3. člen 
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Člani Sveta Banke Slovenije in generalni sekretar prevzamejo vodenje, povezovanje in usmerjanje delovanja Področij.
Direktor oddelka/službe organizira, vodi, planira, koordinira, spremlja, nadzoruje in povezuje delo oddelka ter opravlja druga dela, ki so povezana z delovanjem oddelka/službe.
Svetovalec guvernerja opravlja naloge, ki jih je potrebno organizirati v okviru vodstva Banke Slovenije, ali jih je glede na zahtevana specialna znanja ali zaradi narave svetovanja, ki zahteva samostojnost in visoko stopnjo neodvisnosti, bolj primerno organizirati izven drugih organizacijskih enot Banke Slovenije.«
4. člen 
Določba 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobnejše pravice in obveznosti delavca s posebnimi pooblastili so določene z odredbo, ki je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.«
5. člen 
V 14. členu se dodata četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»Če delavcu s posebnimi pooblastili predčasno preneha mandat, če gre za nepričakovano daljšo odsotnost delavca s posebnimi pooblastili, če nihče izmed prijavljenih kandidatov ali predlaganih ni izbran, ali če gre za druge okoliščine. ki zahtevajo zapolnitev delovnega mesta delavca s posebnimi pooblastili, lahko Svet Banke Slovenije z namenom nemotenega opravljanja nalog začasno imenuje vršilca dolžnosti delavca s posebnimi pooblastili.
Vršilca dolžnosti delavca s posebnimi pooblastili, ki mora izpolnjevati vse pogoje za zasedbo delovnega mesta in ima enak položaj in pristojnosti kot delavec s posebnimi pooblastili, katerega funkcijo začasno opravlja, imenuje Svet Banke Slovenije na predlog guvernerja izmed vodilnih ali strokovnih delavcev banke oziroma izmed prijavljenih ali predlaganih kandidatov za dobo največ 12 mesecev.«
6. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna plača delavca s posebnimi pooblastili se določi v razmerju do povprečne bruto osnovne plače, izplačane po Kolektivni pogodbi Banke Slovenije za tekoči mesec.
Osnovna plača generalnega sekretarja in direktorja oddelka ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka, povečane za 20 %.
Osnovna plača svetovalca guvernerja ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka.
Osnovna plača direktorja službe ne more biti nižja od najvišje osnovne plače namestnika direktorja oddelka.«
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi.
Ljubljana, dne 29. avgusta 2018
dr. Primož Dolenc l.r.
Predsednik Sveta Banke Slovenije 

AAA Zlata odličnost