Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2708. Sklep o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije, stran 8537.

  
Na podlagi 2. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/00, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) in prvega odstavka 24. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javne agencije Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, 19/14 – odl. US, 63/16 in 31/18) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P 
o dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije 
1. člen 
V Sklepu o preoblikovanju Filmskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, v Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/10, 20/11, 6/16 in 3/17), se v 33. členu za šestim odstavkom dodajo novi sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek, ki se glasijo:
»Filmi morajo biti dokončani najpozneje v dveh letih od podpisa pogodbe, razen kadar gre za realizacijo celovečernega animiranega filma, animiranega filma v trajanju nad 24 minut in zahtevnega celovečernega dokumentarnega filma, ki zaradi vsebine zahteva večletno spremljanje dogajanja. Podrobnejša merila za določitev vsebine in postopek za določitev izjem se določijo v splošnem aktu iz devetega odstavka 11. člena ZSFCJA.
Pogodba o sofinanciranju mora biti sklenjena najpozneje v enem letu od vročitve odločbe o sofinanciranju prijavitelju. Če agencija po krivdi izvajalca ne začne financirati projekta v dveh letih od izdaje odločbe o sofinanciranju, lahko odstopi od pogodbe o sofinanciranju.
Dokončanje projektov, ki niso izjeme iz sedmega odstavka tega člena, se lahko z aneksom podaljša zaradi:
– bistvenih sprememb pri financiranju projekta, kadar je vključenih več koproducentov,
– nepredvidenih okoliščin, ki za dlje časa onemogočajo dokončanje in na katere producent ni mogel vplivati.
Podrobnejši pogoji za podaljšanje iz prejšnjega odstavka se določijo v splošnem aktu iz šestega odstavka 14. člena ZSFCJA.«.
2. člen 
Za 34. členom se doda nov 34.a člen, ki se glasi:
»34.a člen 
(prevzemanje obveznosti v breme prihodnjih proračunskih let) 
Agencija ne sme prevzemati obveznosti v breme prihodnjih proračunskih let brez pogoja, s katerim se izvajanje pogodbenih obveznosti odloži, dokler za ta namen nima zagotovljenih sredstev v svojem finančnem načrtu.
Če agencija izvaja večletno financiranje filmov v skladu s sedmim, osmim ali devetim odstavkom 33. člena tega sklepa, mora uravnotežiti sredstva državnega proračuna, ki jih prejme za financiranje projektov in programov ter jih namenja za že prevzete obveznosti, z razpoložljivimi sredstvi državnega proračuna v okviru finančnega načrta za posamezno proračunsko leto.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Agencija v treh mesecih od uveljavitve tega sklepa uskladi splošna akta iz devetega odstavka 11. člena in šestega odstavka 14. člena ZSFCJA z dopolnjenim 33. členom sklepa.
4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00716-5/2018
Ljubljana, dne 18. julija 2018
EVA 2018-3340-0008
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti