Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2707. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, stran 8537.

  
Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev 
1. člen 
V Uredbi o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17 in 53/17) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) V sestavi Ministrstva za javno upravo sta:
1. Inšpektorat za javni sektor,
2. Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost.«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost:
1. odloča o sprejemu ukrepov ob težjem ali kritičnem incidentu ali kibernetskem napadu kot tudi stanju povečane ogroženosti,
2. odloča v postopkih nadzora v skladu z zakonom, ki ureja informacijsko varnost,
3. vodi seznam kontaktnih podatkov zavezancev ter skupni seznam incidentov in kibernetskih napadov,
4. obvešča javnost o incidentih in v zvezi z njimi sprejetih ukrepih,
5. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov vključno z izvajanjem nalog enotne kontaktne točke in sodelovanjem s pristojnimi organi s področja informacijske varnosti v Evropski uniji, določene z zakonom, ki ureja informacijsko varnost,
6. opravlja koordinacijske, strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju informacijske varnosti in kibernetske obrambe, določene z zakonom, ki ureja informacijsko varnost, in njegovimi podzakonskimi predpisi,
7. izvaja naloge spremljanja in poročanja na podlagi zakona, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij,
8. odloča v postopkih nadzora skladno z zakonom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij.«.
2. člen 
V tretjem odstavku 14. člena se 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. opravlja upravne in strokovne naloge spremljanja stanja okolja, vključno z ocenjevanjem stanja voda,«.
7. točka se spremeni tako, da se glasi:
»7. izvaja naloge državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe,«.
8., 9. in 10. točka se črtajo, dosedanji 11. in 12. točka pa postaneta 8. in 9. točka.
V šestem odstavku se na koncu 14. točke pika nadomesti z vejico in doda nova 15. točka, ki se glasi:
»15. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja državne meteorološke, hidrološke, oceanografske in seizmološke službe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave Republike Slovenije za informacijsko varnost se sprejme najpozneje do 30. septembra 2019.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-12/2018
Ljubljana, dne 26. julija 2018
EVA 2018-3130-0020
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti