Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2706. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi, stran 8533.

  
Na podlagi drugega odstavka 66. člena in drugega odstavka 107. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi 
1. člen 
(vsebina) 
Ta uredba določa del akumulacijskega jezera hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon, in pogoje rabe vodnega dobra za plovbo.
2. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. koordinate so koordinatne točke, prevzete iz državnega koordinatnega sistema (v Gauss-Krügerjevi projekciji), odčitane v temeljnih topografskih načrtih Republike Slovenije v merilu 1: 5000 ter izražene kot GK_Y in GK_X;
2. normalna denivelacija je najnižja dovoljena kota gladine akumulacijskega jezera hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi zaradi hidroenergetske izrabe, določena pri 190,00 m nadmorske višine;
3. izredna denivelacija je kota gladine akumulacijskega jezera, ki je nižja kot normalna denivelacija;
4. plitvina je območje, kjer je globina vode ob normalni denivelaciji v času hidroenergetske izrabe nižja od 2 m;
5. plovbno območje je del akumulacijskega jezera hidroelektrarne Vrhovo na reki Savi, kjer je dovoljena uporaba plovil na motorni pogon.
3. člen 
(plovbno območje) 
(1) Meje plovbnega območja pri normalni denivelaciji so določene z Gauss-Krügerjevimi koordinatami v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Plovbno območje in njegove geografske meje so podrobneje določeni na digitalnem podatkovnem sloju za raven merila 1: 5000 v državnem koordinatnem sistemu. Podatki o plovbnem območju in njegovih geografskih mejah so del vodnega katastra v skladu s predpisom, ki ureja vodni kataster, in vključujejo zlasti:
– identifikacijsko številko plovbnega območja,
– ime plovbnega območja,
– identifikacijsko številko in ime občine, v kateri je,
– datum določitve plovbnega območja in
– opombe.
4. člen 
(pogoji za plovbo) 
(1) Plovba s plovili na motorni pogon je dovoljena na plovbnem območju iz prejšnjega člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek je plovba s plovili na motorni pogon zunaj plovbnega območja dovoljena le do pristanišča ali vstopno-izstopnega mesta s podeljeno vodno pravico na območju največ 20 m gorvodno in dolvodno od meje območja s podeljeno vodno pravico.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na plovbnem območju gorvodno od železnega mostu čez Savo (GK_Y = 514431, GK_X = 103082) pluje le eno plovilo na motorni pogon.
5. člen 
(pogoji za plovila na motorni pogon) 
(1) Za plovbo po plovbnem območju se uporabljajo plovila za rekreacijo iz predpisa, ki ureja plovila za rekreacijo, razen vodnih skuterjev, ali plovila, posebej namenjena za javni prevoz potnikov v komercialne namene, če plujejo na elektromotorni pogon in so krajša od 24 m (v nadaljnjem besedilu: plovilo).
(2) Plovila morajo biti izdelana in opremljena tako, da je preprečeno izcejanje onesnaževal (npr. vsebine akumulatorjev), olj oziroma maziv, zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih oziroma strupenih snovi s plovil v vodo, tudi v primeru potopitve ali poškodbe plovila.
6. člen 
(pogoji plovbe) 
(1) Pri plovbi s plovili morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. plovilo je ves čas plovbe znotraj plovbnega območja iz 3. člena te uredbe;
2. največja hitrost plovbe ne sme presegati 10 km/h;
3. dvig ali spust plovila se izvaja samo na za to predvidenih mestih;
4. vkrcavanje in izkrcavanje potnikov se izvajata samo v pristaniščih ali na vstopno-izstopnih mestih;
5. ob izplutju se ne dviga sedimenta na rečnem dnu;
6. ne povzroča se valovanja ob rečnih bregovih z višino vala, večjo od 0,3 m;
7. ne pluje se po plitvinah;
8. ne glisira se po vodni površini;
9. preprečeno je izcejanje onesnaževal (npr. vsebine akumulatorjev), olj oziroma maziv, zaščitnih premazov, organsko obremenjenih fekalnih voda in drugih škodljivih oziroma strupenih snovi s plovil v vodo;
10. privezovanje in sidranje plovil se izvajata samo v pristaniščih;
11. po privezu v pristanišču se pred zapustitvijo plovila z njega odstranijo premične posode za gorivo in nepritrjeni predmeti;
12. polnjenje rezervoarjev s pogonskimi gorivi ali polnjenje akumulatorjev z električno energijo s kopnega ali njihov prenos na plovila se izvaja samo na območju pristanišč;
13. prenos odpadkov in rezervoarjev z odpadno vodo ali drugih tekočin s plovil se izvaja samo na območju pristanišč;
14. servisiranje in vzdrževanje plovil se izvajata samo na za to predvidenih mestih;
15. največje število plovil, ki so hkrati na plovbnem območju, ne presega največjega števila privezov v pristaniščih;
16. plitvine na plovbnem območju so označene na predpisan način;
17. upošteva se priporočena najmanjša razdalja med največjim ugrezom plovila in dnom plovbnega območja, ki je 200 cm;
18. v primeru izvajanja ribiških dejavnosti (ribolov, tekmovanja ipd.) te niso motene ter
19. omogoča se splošna raba voda.
(2) Ne glede na 2. točko prejšnjega odstavka hitrost plovbe lahko presega 10 km/h zaradi zagotavljanja varnosti potnikov v primeru izrednih razmer na plovbnem območju (npr. nevihta, povečan pretok vode, dvig gladine vode).
(3) V času prepovedi plovbe iz 7. člena te uredbe morajo biti vsa plovila privezana v pristaniščih ali dvignjena iz vode zunaj priobalnega zemljišča.
(4) Plovila, skupaj z vso opremo, morajo biti pred splavitvijo v vodo očiščena zaradi preprečevanja širjenja bioloških obremenitev.
7. člen 
(prepoved plovbe) 
(1) Plovba s plovili na plovbnem območju nad baražo za lovljenje plavja je prepovedana:
– od 1. novembra do 31. marca,
– aprila, maja, septembra in oktobra vsak dan od 18.00 do 10.00 naslednjega dne ter
– junija, julija in avgusta vsak dan od 19.00 do 9.00 naslednjega dne.
(2) Plovba s plovili na plovbnem območju pod baražo za lovljenje plavja je prepovedana:
– od 1. novembra do 31. maja,
– septembra in oktobra vsak dan od 18.00 do 10.00 naslednjega dne ter
– junija, julija in avgusta vsak dan od 19.00 do 9.00 naslednjega dne.
(3) Plovba s plovili na plovbnem območju je prepovedana tudi:
– ob prelivanju vode čez pretočna polja hidroelektrarne Vrhovo,
– ob pretokih reke Save, večjih od 500 m3/s,
– med izvajanjem vzdrževalnih in drugih del (intervencijski posegi) na vodnih in priobalnih zemljiščih, ki vplivajo na plovbno območje,
– med izvajanjem del in meritev, potrebnih zaradi izvajanja podeljene pravice za hidroenergetsko rabo vode, izvajanjem predpisanega monitoringa (monitoring zasipavanja akumulacijskih prostorov) ali izvedbo vzdrževalnih del (odstranjevanje in odvzemanje naplavin),
– če je gladina vode nižja od normalne denivelacije ali
– ob izredni denivelaciji ali drugih izrednih dogodkih (visoke vode ali onesnaženje).
(4) Imetnik vodne pravice za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarni Vrhovo zagotavlja skrbniku plovbnega območja podatke, ki se nanašajo na časovno prepoved plovbe, spremenjene pogoje na plovbnem območju zaradi rednega ali izrednega delovanja hidroelektrarne in pretoke, ter druge podatke, ki bi lahko vplivali na plovbo.
8. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.
9. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo od 4.000 do 20.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:
– za plovbo uporablja plovila v nasprotju s 5. členom te uredbe,
– izvaja plovbo v nasprotju s prvim, drugim ali tretjim odstavkom 6. člena te uredbe,
– s plovili ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe,
– izvaja plovbo v nasprotju s prepovedjo iz prvega ali drugega odstavka 7. člena te uredbe ali
– ne zagotavlja podatkov v skladu s četrtim odstavkom 7. člena te uredbe.
(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
10. člen 
(prehodna določba) 
(1) Ne glede na prvi odstavek 5. člena te uredbe se za plovbo po plovbnem območju do 31. decembra 2027 lahko uporabljajo plovila za rekreacijo iz predpisa, ki ureja plovila za rekreacijo, razen vodnih skuterjev, ali plovila, posebej namenjena za javni prevoz potnikov v komercialne namene, ki plujejo na motor z notranjim izgorevanjem, so krajša od 24 m in so na tem območju plula na dan 10. avgust 2002.
(2) Poleg pogojev iz drugega odstavka 5. člena te uredbe in pogojev plovbe iz 6. člena te uredbe morajo plovila iz prejšnjega odstavka pri plovbi izpolnjevati naslednje pogoje:
– so izdelana in opremljena tako, da je preprečeno vsakršno izcejanje goriva,
– je po privezu zagotovljena odstranitev posod za gorivo in
– se prenos posod za gorivo izvaja samo na območju pristanišč.
11. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-45/2018
Ljubljana, dne 26. julija 2018
EVA 2017-2550-0068
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti