Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2704. Uredba o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci, stran 8526.

  
Na podlagi 4. točke prvega odstavka 136. člena in 137. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15), 165. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) ter drugega odstavka 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40)izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice Babinci 
I. PREDMET IN OBSEG KONCESIJE 
1. člen 
(predmet koncesije) 
(1) Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) podeli koncesijo za rabo vode za odvzem naplavin (v nadaljnjem besedilu: koncesija) iz zahodnega dela gramoznice Babinci.
(2) Zahodni del gramoznice Babinci (v nadaljnjem besedilu: gramoznica) je del gramoznice, ki je stalno zalit z vodo in je opredeljen kot vodno zemljišče v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(3) Območje koncesije obsega zemljišča, vsa k.o. Babinci, s parc. štev. 770/1 (ID znak: 242-770/1-0), 771 (ID znak 242-771/0-0), 772 (ID znak 242-772/0-0) in 773-v delu (ID znak 242-773/0-0 v delu – VC celinske vode).
(4) Koncesija se podeli za rabo vode za odvzem naplavin s klasifikacijsko številko 14.1.1. v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo vrst posebne rabe vode in naplavin.
(5) Območje gramoznice se nahaja na vodnem telesu površinskih voda SI434VT9 VT Ščavnica zadrževalnik Gajševsko jezero – Gibina in na vodnem telesu podzemnih voda VTPodV_4016 Murska kotlina.
(6) Obseg vodne pravice, izražen kot največja dovoljena skupna prostornina (količina) odvzetih naplavin iz gramoznice, je 815.546 m3. Največja dovoljena letna prostornina (količina) odvzetih naplavin iz gramoznice je 163.109 m³/leto.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV IN IZVAJANJE KONCESIJE 
2. člen 
(začetek in trajanje koncesije) 
(1) Koncesija se podeli za pet let.
(2) Koncesijsko obdobje iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
(3) Koncesija se lahko podaljša v skladu z zakonom, ki ureja vode.
3. člen 
(odvzem naplavin) 
Odvzem naplavin iz gramoznice vključuje naslednje:
– odvzem naplavin in začasno skladiščenje naplavin,
– urejanje in vzdrževanje objektov za dostop oziroma dovoz do mesta odvzema naplavin ter urejanje in vzdrževanje vodnih objektov na celotnem območju koncesije.
4. člen 
(pogoji za pridobitev koncesije) 
Koncesija se podeli pravni ali fizični osebi, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti pridobivanja gramoza in peska,
2. ima poravnave davke, prispevke in druge obvezne dajatve, vključno s koncesijskimi dajatvami,
3. proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
4. ni prenehala poslovati na podlagi sodne ali druge odločbe in
5. ji v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa ni bila izdana sodna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njenim poslovanjem, ki je postala izvršljiva, oziroma sodna ali upravna odločba, s katero ji je prepovedano opravljati dejavnost, ki je povezana z izvajanjem koncesije, in je ta postala izvršljiva.
5. člen 
(pogoji izvajanja koncesije) 
(1) Odvzemanje naplavin je dovoljeno le v obsegu in na način, ki bistveno ne spreminja naravnih procesov, ne ruši naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ali ne pospešuje škodljivega delovanja voda.
(2) Oseba, ki pridobi koncesijo (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), mora odvzemati naplavine in izvajati koncesijo tako, da ne vpliva na drugo dovoljeno posebno rabo vode.
(3) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje okoljevarstvene pogoje in pogoje načina odvzema naplavin:
1. izvajati ukrepe, da se zaradi odvzema naplavin ne spremeni vodni režim in se ne zmanjša varnost pred škodljivim delovanjem voda,
2. izvajati ukrepe, da se z odvzemom naplavin ne ogroža vodnih objektov,
3. izvajati ukrepe, da se z odvzemom naplavin ne ogroža stabilnosti gramoznice in s tem povzroča globinska ali bočna erozija,
4. izvajati ukrepe za preprečevanje poslabšanja stanja voda v gramoznici,
5. izvajati ukrepe za zagotovitev najmanjšega možnega vpliva na vodne in obvodne organizme (npr. drstenje, po potrebi izvesti odlov vodnih organizmov),
6. ohranjati biotske raznovrstnosti in avtohtonosti habitatov,
7. odstranjevati plavine in druge odpadke z območja koncesije v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki,
8. izvajati ukrepe iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja,
9. zagotoviti, da se v gramoznico neposredno ne odvajajo odpadne vode,
10. prepoved gnojenja oziroma uporabe sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih v tlorisni širini 5 m od meje brega,
11. zagotoviti takšen podvodni izkop proda, da se ohranja obstoječa stabilnost brežin,
12. zagotoviti vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč v skladu s predpisi, ki urejajo vode,
13. zagotoviti zmanjšanje hrupa zaradi delovanja mehanizacije v vodnem ekosistemu in v okolici gramoznice,
14. zagotoviti tehnično brezhibno mehanizacijo za odvzem naplavin,
15. za dostop do območja odlaganja izkopanih naplavin in odvoz do deponije naj se uporablja obstoječa obrežna cesta na južnem delu gramoznice,
16. odvzete naplavine se ne smejo vnašati na druga vodna zemljišča vsaj 30 dni od odvzema naplavin.
(4) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje pogoje varstvenega režima:
1. odvzem naplavin se izvaja na način, da se v čim večji možni meri zmanjša vpliv kaljenja vode,
2. mulja se ne sme odlagati v obrežnem in priobalnem pasu,
3. v gramoznico je med odvzemanjem naplavin prepovedano odlagati gradbeni material,
4. poseganje v brežine in priobalni pas je prepovedano,
5. po odvzemu naplavin se brežine sproti sanirajo z zasaditvijo avtohtone grmovne in drevesne zarasti,
6. prepovedano je posegati ali vznemirjati ribe na drstiščih rib med drstenjem in v varstvenih revirjih,
7. dela se lahko izvajajo vse leto,
8. dela se izvajajo v sodelovanju s pristojno ribiško družino.
(5) Koncesionar mora pri izvajanju koncesije izpolnjevati naslednje druge pogoje:
1. skrbeti za varstvo objektov in naprav za odvzem naplavin ter za njihovo redno vzdrževanje,
2. vzpostaviti stalen nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin ter zagotavljati dostop samo pooblaščenim osebam koncesionarja,
3. dopustiti izvajanje meritev za potrebe državnega monitoringa površinskih voda na objektih, ki jih upravlja,
4. zagotoviti koncedentu brezplačen dostop do podatkov o dosedanjih raziskavah, ki lahko dajo podatke o površinski vodi,
5. sodelovati s koncedentom pri izvajanju izrednih ukrepov, če se poveča stopnja ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda, ali intervencijskih in sanacijskih ukrepov ob naravni nesreči zaradi škodljivega delovanja voda.
(6) Koncesionar mora v obdobju pojavljanja visokih voda:
1. z območja koncesije in priobalnega pasu pravočasno umakniti vso premično opremo in poskrbeti, da delovno osebje ni prisotno na območju koncesije,
2. poskrbeti za dodatno pritrjevanje plavajoče mehanizacije,
3. po potrebi zmanjšati dovoljen obseg odvzema naplavin ali začasno prekiniti dejavnost odvzema naplavin.
(7) Pojave iz prejšnjega odstavka ugotovi koncesionar na podlagi podatkov monitoringa iz 9. člena te uredbe ali ga o njih obvesti pristojni upravni organ.
III. PRAVICE IN OBVEZNOSTI KONCESIONARJA 
6. člen 
(pravice koncesionarja) 
Koncesionar ima pravico, da frakcije peska, ki jih pripravlja iz odvzetih ali skladiščenih naplavin, uporabi sam zaradi izvajanja lastne dejavnosti ali jih daje v promet.
7. člen 
(vodenje računovodstva) 
Koncesionar redno vodi ločeno računovodstvo za dejavnost koncesije ter evidenco odvzetih količin naplavin.
8. člen 
(poslovnik) 
Koncesionar vodi poslovnik za obratovanje in vzdrževanje vodnega objekta ali naprave v skladu z zakonom, ki ureja vode.
9. člen 
(monitoring) 
(1) Koncesionar zagotavlja izvajanje monitoringa, ki obsega monitoring kontrolnih profilov ter nadzor nad objekti in napravami za odvzem naplavin v skladu z zahtevami iz priloge, ki je sestavni del te uredbe.
(2) Monitoring se izvaja po programu, ki ga za čas trajanja koncesije (v nadaljnjem besedilu: program monitoringa) pripravi koncesionar, potrdi pa ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Monitoring se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo monitoring podzemnih in površinskih voda, in v skladu s predpisi, ki urejajo meroslovje.
(4) Koncesionar program monitoringa predloži ministrstvu v potrditev najpozneje v treh mesecih od začetka izvajanja koncesije. Ministrstvo potrdi program monitoringa v enem mesecu po njegovem prejemu. Če ministrstvo ugotovi, da program monitoringa ni pripravljen v skladu s prejšnjim odstavkom in prilogo te uredbe, mora koncesionar v enem mesecu od prejema ugotovitev in priporočil ministrstvu poslati popravljen program monitoringa.
(5) Koncesionar mora najpozneje do 28. februarja tekočega leta poslati ministrstvu poročilo o meritvah, obdelavi podatkov in rezultatih izvajanja monitoringa za preteklo leto v skladu s prilogo te uredbe.
(6) Poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– poročilo o meritvah za preteklo leto, ki vsebuje splošni opis izvajanja monitoringa in posebnosti v obdobju, na katero se nanaša;
– rezultate monitoringa za preteklo leto, ki vsebujejo rezultate po posameznih sestavnih delih monitoringa in parametrih, ter
– obdelavo oziroma analizo in razlago podatkov monitoringa.
10. člen 
(hramba dokumentacije) 
Koncesionar hrani tehnično, litološko, hidrogeološko dokumentacijo in dokumentacijo, potrebno za izvajanje monitoringa iz prejšnjega člena, najmanj pet let po prenehanju koncesije.
11. člen 
(ukrepi koncesionarja po prenehanju koncesije) 
(1) Koncesionar po prenehanju koncesije izvede vse ukrepe za sanacijo v skladu z zakonom, ki ureja vode.
(2) Podrobnejši ukrepi iz prejšnjega odstavka se določijo v koncesijski pogodbi.
IV. PODELITEV KONCESIJE 
12. člen 
(postopek podelitve koncesije) 
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa.
(2) Javni razpis izvede ministrstvo.
(3) Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja najmanj 30 dni od dneva objave.
(4) Javni razpis je uspešen, če je do poteka razpisnega roka predložena najmanj ena veljavna prijava.
(5) Prijava na javni razpis je veljavna, če je pravočasna in v celoti izpolnjuje vse zahteve iz javnega razpisa. Če javni razpis ne uspe, se lahko ponovi.
(6) Predlog o izbiri koncesionarja se pripravi po pridobljenem mnenju strokovne komisije.
(7) Strokovno komisijo sestavlja najmanj pet članov. Člane strokovne komisije imenuje minister, pristojen za vode.
(8) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo biti s prijaviteljem ali zaposlenim pri prijavitelju v poslovnem ali sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena, v zakonski ali partnerski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska ali partnerska zveza že prenehala, ali živeti z njim v zunajzakonski skupnosti ali pa v nesklenjeni partnerski zvezi. V strokovno komisijo tudi ne sme biti imenovana oseba, ki je bila zaposlena pri prijavitelju ali je kako drugače delala za prijavitelja, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega sodelovanja še niso pretekla tri leta.
(9) Izpolnjevanje pogojev za imenovanje v strokovno komisijo potrdi vsak član s pisno izjavo. Če član naknadno izve za navedeno dejstvo, mora takoj predlagati svojo izločitev. Izločenega člana strokovne komisije zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka nadomesti nadomestni član strokovne komisije, ki ga imenuje minister, pristojen za vode.
(10) Predsednik in člani strokovne komisije ne smejo neposredno komunicirati s prijavitelji, ampak le posredno preko ministrstva.
13. člen 
(vsebina javnega razpisa) 
Javni razpis vsebuje:
1. podatke o koncedentu,
2. podatke o objavi koncesijskega akta,
3. predmet in predviden obseg koncesije,
4. pogoje za pridobitev koncesije,
5. podatke, ki jih mora vsebovati prijava na javni razpis, in dokazila, ki jih je treba priložiti prijavi na javni razpis,
6. začetek in trajanje koncesije,
7. način dostopa do razpisne dokumentacije,
8. čas in kraj oddaje prijav na javni razpis,
9. naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja prijav na javni razpis,
10. prednostna merila za izbor koncesionarja,
11. postopek za izbor koncesionarja,
12. rok za izbor koncesionarja,
13. rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja,
14. odgovorno osebo za dajanje informacij med javnim razpisom.
14. člen 
(prednostna merila za izbor koncesionarja) 
Prednostni merili, ki se upoštevata pri izbiri koncesionarja na podlagi javnega razpisa, sta naslednji:
– lastninska ali druga stvarna pravica na zemljiščih, potrebnih za izvajanje koncesije, in
– ponujena višina plačila, ki ne sme biti nižja od višine, določene v 18. členu te uredbe.
15. člen 
(odločba o izboru koncesionarja) 
(1) O izbiri koncesionarja odloči vlada z upravno odločbo.
(2) Odločba o izboru koncesionarja se odpravi, če v roku 90 dni od njene dokončnosti ne pride do sklenitve koncesijske pogodbe iz razlogov, ki so na strani koncesionarja.
V. KONCESIJSKA POGODBA 
16. člen 
(sklenitev in vsebina koncesijske pogodbe) 
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijska pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
(3) V primeru neskladja med to uredbo in koncesijsko pogodbo veljajo določbe te uredbe.
VI. PLAČILO ZA KONCESIJO 
17. člen 
(opredelitev plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje plačilo za koncesijo za vsako leto rabe vode.
(2) Koncesionar začne plačevati plačilo za koncesijo z dnem začetka izvajanja koncesije.
(3) Šteje se, da se koncesija začne izvajati z dnem sklenitve koncesijske pogodbe.
18. člen 
(višina plačila za koncesijo) 
(1) Plačilo za koncesijo se določi za vsako koledarsko leto posebej na podlagi letne količine odvzema naplavin, določene v šestem odstavku 1. člena te uredbe.
(2) Koncesionar plačuje za koncesijo znesek, ki je enak zmnožku letne količine naplavin iz prejšnjega odstavka in 10% povprečne tržne vrednosti 1 m³ frakcije peska 0/32 mm.
(3) Povprečna tržna vrednost frakcije peska iz prejšnjega odstavka se določi na podlagi prodajnih cen te frakcije peska, doseženih v preteklem letu, na območju porečja reke Mure.
(4) Način obračunavanja in plačevanja plačila za koncesijo se podrobneje določi v koncesijski pogodbi.
19. člen 
(način plačila za koncesijo) 
(1) Koncesionar plačuje za koncesijo med letom v obliki dveh akontacij, in sicer na podračun, določen s predpisom, ki ureja podračune in način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, na podlagi računa.
(2) Akontacija iz prejšnjega odstavka znaša polovico zneska, izračunanega v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
(3) Prva akontacija v letu zapade v plačilo zadnji plačilni dan v juniju, druga akontacija v letu pa zadnji plačilni dan v decembru.
(4) Za nepravočasno plačane zneske akontacij oziroma plačila za koncesijo mora koncesionar plačati zakonite zamudne obresti.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
20. člen 
(prvo plačilo za koncesijo) 
(1) Ne glede na prejšnji člen zapade prvo plačilo za koncesijo v plačilo zadnji plačilni dan v decembru v letu začetka izvajanja koncesije.
(2) Prvo plačilo iz prejšnjega odstavka koncesionar plača v enkratnem znesku.
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-46/2018
Ljubljana, dne 26. julija 2018
EVA 2018-2550-0043
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti