Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2702. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici, stran 8525.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17 – ZŠpo-1 in 41/17 – PZ-G), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 30. seji dne 26. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici 
1. člen 
V drugem odstavku 2. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in na reki Koritnici (Uradni list RS, št. 24/16 – v nadaljnjem besedilu: odlok) se točki 6. in 7. spremenita tako, da se glasita:
»6. dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo;
7. evidentirano plovilo je plovilo, ki je vpisano v seznam plovil, ki ga vodi skrbnik plovbnega območja.«.
8. točka se črta.
2. člen 
V drugem odstavku 18. člena odloka se v peti alineji pika spremeni v podpičje in doda šesta alineja:
»– v primeru, ko se dovolilnica uporabi za evidentirano plovilo, tudi številka, pod katero je plovilo evidentirano oziroma vpisano v seznam plovil.«.
3. člen 
V petem odstavku 19. člena odloka se besedilo »z lastnimi registriranimi plovili« nadomesti z »z lastnimi evidentiranimi plovili«.
Šesti odstavek 19. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sezonska pristojbina iz prejšnjega odstavka je omejena le za plovila v lasti gospodarskega subjekta.«.
4. člen 
Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe 19. člena tega odloka ne veljajo za registrirane člane kajakaških društev. V tem primeru plačilo pristojbine nadomešča veljavna izkaznica Kajakaške zveze Slovenije. Določbe 19. člena odloka ne veljajo za študente Fakultete za šport, ki v okviru pedagoškega procesa fakultete sodelujejo pri s strani fakultete vodenem izobraževanju. V tem primeru plačilo pristojbine določi medobčinska uprava na podlagi prošnje Fakultete za šport.«.
5. člen 
21. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinske in medobčinske nadzorne službe (medobčinski redar, medobčinski inšpektor) in druge pooblaščene osebe (informatorji, nadzorniki).
(2) Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje določb odloka.
(3) Medobčinski redarji morajo biti uniformirani. Uniforma, označbe in ustrezna oprema je predpisana v Pravilniku o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev.
(4) Informatorji morajo imeti izkaznico, s katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Informatorji so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake.
(5) Nadzorniki morajo imeti izkaznico, s katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Nadzorniki so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake. Občina lahko pooblasti za izvajanje nadzorne službe ribiške in lovske čuvaje.
(6) Občinski nadzorniki in informatorji imajo pravico in dolžnost seznaniti o kršitvah tega odloka in drugih predpisov, dati ustne naloge za odpravo pomanjkljivosti in sporočiti zaznane podatke pristojnim organom nadzora, če so potrebni ukrepi, za katere niso pristojni.
(7) Za dokazovanje obstoja prekrška smejo občinski informatorji in občinski nadzorniki kršitelja fotografirati ali posneti.«.
6. člen 
Črta se tretji odstavek 23. člena odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/14
Kobarid, dne 26. junija 2018
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti