Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2701. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici, stran 8524.

  
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena ter 13. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02, 29/17), osmega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10 in 75/17) je Občinski svet Občine Bovec na nadaljevanju 26. redne seje dne 16. 4. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Kortinici 
1. člen 
V drugem odstavku 2. člena Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Soči in reki Koritnici (Uradni list RS, št. 29/16 – v nadaljnjem besedilu: odlok) se točki 6. in 7. spremenita tako, da se glasita:
»6. dovolilnica je potrdilo o plačilu pristojbine za uporabo vstopno izstopnih mest za plovbo;
7. evidentirano plovilo je plovilo, ki je vpisano v seznam plovil, ki ga vodi skrbnik plovbnega območja«.
2. člen 
V drugem odstavku 18. člena odloka se doda alineja:
»– v primeru, ko se dovolilnica uporabi za evidentirano plovilo, tudi številka, pod katero je plovilo evidentirano oziroma vpisano v seznam plovil«.
3. člen 
V petem odstavku 19. člena odloka se besedilo »z lastnimi registriranimi plovili« nadomesti z »lastnimi evidentiranimi plovili«.
Šesti odstavek 19. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Sezonska pristojbina iz prejšnjega odstavka je omejena le za plovila v lasti gospodarskega subjekta«.
4. člen 
Prvi odstavek 20. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbe 19. člena tega odloka ne veljajo za registrirane člane kajakaških društev. V tem primeru plačilo pristojbine nadomešča veljavna izkaznica Kajakaške zveze Slovenije. Določbe 19. člena odloka ne veljajo za študente Fakultete za šport, ki v okviru pedagoškega procesa fakultete sodelujejo pri s strani fakultete vodenem izobraževanju. V tem primeru plačilo pristojbine določi medobčinska uprava na podlagi prošnje Fakultete za šport«.
5. člen 
21. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravljajo občinske in medobčinske nadzorne službe (medobčinski redar, medobčinski inšpektor) in druge pooblaščene osebe (informatorji, nadzorniki).
(2) Osebe, ki opravljajo nadzor nad izvajanjem tega odloka, morajo imeti službeno izkaznico, ki jih pooblašča za izvajanje določb odloka.
(3) Medobčinski redarji morajo biti uniformirani. Uniforma, označbe in ustrezna oprema je predpisana v Pravilniku o opremi in načinu uporabe opreme občinskih redarjev.
(4) Informatorji morajo imeti izkaznico, s katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Informatorji so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake.
(5) Nadzorniki morajo imeti izkaznico, s katere je jasno razvidno, v čigavem imenu nastopajo. Nadzorniki so lahko uniformirani ali pa nosijo drugačne vidne oznake. Občina lahko pooblasti za izvajanje nadzorne službe ribiške in lovske čuvaje.
(6) Nadzorniki in informatorji imajo pravico in dolžnost seznaniti kršitelja o kršitvah tega odloka in drugih predpisov, kršitelja informirati o odpravi pomanjkljivosti in sporočiti zaznane podatke pristojnim organom nadzora, če so potrebni ukrepi, za katere niso pristojni.
(7) Za dokazovanje obstoja prekrška smejo informatorji in nadzorniki kršitelja fotografirati ali posneti.
(8) Izjave nadzornikov, informatorjev, ribiških in lovskih čuvajev ter materialni dokazi, ki jih kot pooblaščene osebe zberejo pri izvajanju nadzora, se v prekrškovnem postopku štejejo kot dokaz, pridobljen v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.«.
6. člen 
Črta se tretji odstavek 23. člena odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-05/2016-2
Bovec, dne 16. aprila 2018
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti