Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2698. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škocjan, stran 8520.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), določil Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 18. redni seji dne 12. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Škocjan 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, postopke, merila in kriterije za vrednotenje in delitev sredstev namenjenih uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Škocjan (v nadaljevanju: občina), v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ).
(2) Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
(opredelitev javnega interesa na področju športa) 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v nacionalnem programu športa in izvedbenem načrtu nacionalnega programa športa in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine,
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa,
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
3. člen 
(letni program športa) 
(1) LPŠ je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki so v danem koledarskem letu opredeljena kot javni interes občine. Za koledarsko leto ga sprejme občinski svet Občine Škocjan, praviloma po sprejemu občinskega proračuna.
(2) Glede na razvojne plane in prioritete v športu, razpoložljiva finančna sredstva v proračunu občine ter razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– športne vsebine in programe, ki se v proračunskem letu, za katerega je sprejet LPŠ, sofinancirajo iz proračuna občine,
– obseg in vrsto dejavnosti,
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin in programov,
– posebne pogoje in zahteve za vrednotenje športnih programov in izvajanje LPŠ,
– načrtovanje, izgradnja in vzdrževanje javne športne infrastrukture.
(3) V kolikor pride pred objavo javnega razpisa do spremembe višine sredstev v proračunu, se sredstva opredeljena v letnem programu športa sorazmerno spremenijo.
4. člen 
(izvajalci LPŠ) 
Izvajalci LPŠ po tem pravilniku so:
– športna društva in klubi, ki so registrirana in delujejo v občini in izvajajo javne športne programe,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
– pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javno veljavne programe s sedežem v občini,
– lokalna skupnost,
– ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa s sedežem v občini,
– samostojni podjetniki, posamezniki, zasebni športni delavci, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu s sedežem v občini.
5. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Izvajalci morajo za sofinanciranje dejavnosti izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež ali aktivno delujejo na območju občine,
– da izvajajo športne programe,
– da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo vsaj enkrat letno redni letni zbor društva,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da izpolnjujejo ostale pogoje, določene z javnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV 
6. člen 
(opredelitev področij športa) 
(1) Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI
1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
a) Prostočasna športna vzgoja predšolskih otrok 
b) Prostočasna športna vzgoja šoloobveznih otrok 
c) Prostočasna športna vzgoja mladine 
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
1.3. Obštudijske športne dejavnosti
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
1.5. Kakovostni šport
1.6. Vrhunski šport
1.7. Šport invalidov
1.8. Športna rekreacija
1.9. Šport starejših
2. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU
2.1. Usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
2.2. Informacijsko komunikacijska tehnologija (podpora športu)
2.3. Založništvo v športu
3. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
3.1. Delovanje športnih zvez
3.2. Delovanje športnih društev/organizacij
4. ŠPORTNE PRIREDITVE
5. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI
5.1. Uporaba športnih objektov
5.2. Investicije v javne športne objekte.
(2) Podrobnejša opredelitev vseh področij športa je podana v prilogi »Merila, pogoji in kriteriji« (v nadaljevanju: merila). Merila so sestavni del pravilnika in se jih v času od dneva objave javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa do zaključka razpisnega postopka ne spreminja.
7. člen 
(postopek sofinanciranja) 
Postopek javnega razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev upravičencem poteka po naslednjem zaporedju:
– imenovanje komisije za vodenje postopka javnega razpisa,
– sklep o začetku postopka izvedbe javnega razpisa,
– priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov in projektov upravičencev po tem pravilniku (v nadaljevanju: javni razpis),
– zbiranje predlogov,
– strokovno ocenjevanje in vrednotenje prispelih predlogov v skladu z merili,
– obravnava in potrditev predlogov,
– odločba o izbiri programov,
– obveščanje predlagateljev o izbiri,
– reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
– sklepanje pogodb,
– objava rezultatov javnega razpisa,
– spremljanje izvajanja pogodbenih določil.
8. člen 
(strokovna komisija) 
(1) Komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa, postopek dodelitve sredstev izvajalcem javnih športnih programov in projektov, ter za izvajanje morebitnih drugih nalog s področja športa, župan s sklepom imenuje strokovno komisijo lahko za obdobje mandata župana.
(2) Komisija je sestavljena iz petih članov, od katerih morajo biti najmanj trije člani poznavalci področja športa ter dva predstavnika občinskega sveta občine. Člani komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik.
(4) Naloge komisije so:
– pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost),
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji ter v tem pravilniku,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ in izbranih dejavnosti,
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev pravilnika,
– priprava dodatnih meril in pogojev, ki se po potrebi vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti.
(5) Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja za šport pristojen delavec občinske uprave.
(6) Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika izvajalcev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku.
9. člen 
(javni razpis) 
(1) Javni razpis se objavi na uradni spletni strani občine in na oglasni deski na sedežu občine.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež),
– predmet javnega razpisa,
– navedbo izvajalcev letnega programa športa, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– način pošiljanja ter datum do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,
– navedbo roka, v katerem bo komisija odprla prejete vloge,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva.
(3) Na javni razpis se upravičenci po tem pravilniku prijavijo na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
(4) Z javnim razpisom se lahko določi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom javnega razpisa.
(5) Rok za prijave na javni razpis ne sme biti krajši od 14 dni od objave.
10. člen 
(razpisna dokumentacija) 
Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– vsebino javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega izvajalca LPŠ,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila in kriteriji za vrednotenje vlog,
– izjave o verodostojnosti posredovanih podatkov ter izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov (prilog), ki jih morajo zainteresirani izvajalci LPŠ priložiti k vlogi kot dokazilo o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
III. OBRAVNAVA VLOG 
11. člen 
(vloga) 
Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. Prispele vloge, ki so v ustrezno označene in zaprti ovojnici, se ob prejemu ožigosa z datumom prispetja.
12. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 
(1) Odpiranje prejetih vlog vodi komisija za odpiranje, ki jo imenuje župan. Izvede se v roku, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku dostavljene in pravilno označene ovojnice.
(2) Odpiranje prejetih vlog ni javno.
(3) Za vsako vlogo komisija ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je popolna. V roku dostavljene in pravilno označene vloge se odpirajo po vrstnem redu, v katerem so bile predložene.
(4) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj:
– datum dospelih vlog,
– predmet razpisa oziroma poziva,
– imena in nazivi vlagateljev, navedenih po vrstnem redu prispelosti,
– ugotovitve o popolnosti vloge z navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne prijave.
(5) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
(6) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena oseba, izvajalec razpisa zavrže s sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
13. člen 
(obravnava vlog) 
(1) Pristojni javni uslužbenec na podlagi ugotovitev iz četrtega odstavka prejšnjega člena, vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, v roku osmih dni pisno s sklepom pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od prejema sklepa, oziroma se lahko spremeni, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
(2) Komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
(3) Vloge navedene v drugem odstavku tega člena se zavržejo s sklepom pristojnega organa občinske uprave.
14. člen 
(ocenjevanje vlog in odločanje) 
(1) Komisija opravi pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi meril in kriterijev, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Komisija vodi zapisnik o ocenjevanju vlog ter izbiri programov športa, ki bodo sofinancirani v posameznem proračunskem letu.
(2) Na podlagi dodeljenih ocen pripravi komisija predlog izvajalcev LPŠ z navedbo števila doseženih točk in višine dodeljenih sredstev za vsakega posameznega izvajalca ter ga predloži direktorju občinske uprave.
15. člen 
(izdaja odločbe izvajalcem LPŠ) 
(1) Pristojni organ občinske uprave, na podlagi prejetega predloga komisije, z odločbo odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku, določenem v javnem razpisu.
(2) Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo o kateri odloča župan občine.
(3) Predmet pritožbe ne morejo biti merila in kriteriji za ocenjevanje vloge.
16. člen 
(objava rezultatov) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
17. člen 
(pogodba) 
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbo o sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
– naziv in osnovne podatke o pogodbenih strankah,
– namen za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev za izvajanje LPŠ,
– način sofinanciranja, in sicer z zahtevki za nakazilo in z dokazili o namenski porabi sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa,
– rok in način predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– način nadzora namenske porabe sredstev in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– obveznost izvajalca LPŠ k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– navedba skrbnikov pogodbe,
– druge medsebojne pravice in obveznosti, pomembne za izvedbo sofinanciranja programa oziroma nakazila sredstev iz občinskega proračuna.
18. člen 
(sklenitev pogodbe) 
(1) Izvajalcu LPŠ, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo v podpis ter se mu določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
(2) V primeru, da izvajalec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja programa iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je občina prosta vseh obveznosti, ki so izhajale iz odločbe.
19. člen 
(poročanje) 
(1) Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni programe izvajati v skladu s pravilnikom, določili pogodbe in področnimi predpisi, ki urejajo sofinancirane programe športa.
(2) Prejemnik sredstev iz proračuna občine mora v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov,
– finančno poročilo o porabi sredstev za sofinancirane programe,
– dokazila o namenski porabi sredstev (račune, potrdila o plačilu, fotografije, bančni izpise itd.),
– drugo dokumentacijo na poziv občinske uprave.
(3) V primeru, da izvajalec ni izvedel vseh programov za katere je kandidiral in uspel na razpisu pridobiti sredstva za njihovo izvedbo, je dolžan to čim prej sporočiti občini in navesti utemeljeni razlog za neizvedbo sofinanciranega programa. Vse spremembe določil osnovne pogodbe je potrebno urediti s sklenitvijo aneksa k pogodbi.
20. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
(1) Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
(2) V primeru ugotovitve, da izvajalec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zadrži izplačevanje še ne izplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev.
(3) Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– če se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– če se ugotovi, da je izvajalec v vlogi navajal neresnične podatke,
– če se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna.
(4) Izvajalec, ki v roku ne odda poročila iz 19. člena pogodbe oziroma krši določila tega člena, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
21. člen 
(športni objekti) 
(1) Izvajalci športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, imajo pravico do uporabe športnih objektov in površin v lasti občine ali v upravljanju javnih vzgojno izobraževalnih zavodov na podlagi pravil uporabe šolskega igrišča, hišnega reda in cenika uporabe prostorov.
(2) Upravljavec športnih objektov mora pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov, ki imajo sedež v občini, pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
IV. MERILA, POGOJI IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE 
22. člen 
(merila za sofinanciranje) 
(1) Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje športnih programov v Občini Škocjan so priloga tega pravilnika.
(2) Vrednost posameznih programov po Merilih, pogojih in kriterijih za vrednotenje športnih programov v Občini Škocjan, je izražena v točkah.
(3) Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev predvidenih za šport in skupnim številom točk na javnem razpisu izbranih programov.
V. KONČNE DOLOČBE 
23. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju športnih programov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 86/11).
24. člen 
(veljavnost) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2018-5
Škocjan, dne 31. maja 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti