Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2697. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Škocjan, stran 8519.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18; v nadaljevanju ZSRT-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB)je Občinski svet Občine Škocjanna 19. redni seji dne 12. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Škocjan 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Škocjan (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Pomen izrazov, uporabljenih v tem odloku:
– »turistična taksa« je pristojbina za prenočevanje, ki jo zavezanci plačajo kot nadomestilo za določene storitve in ugodnosti, ki so jim na voljo na turističnem območju in se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunajo posebej;
– »promocijska taksa« je pristojbina, ki je namenjena za načrtovanje in izvajanje trženja ter promocijo celovite turistične ponudbe Slovenije.
(3) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Škocjan.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojen organ občinske uprave, ki opravlja naloge s področja financ in gospodarskih dejavnosti.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje ZSRT-1.
4. člen 
(višina turistične in promocijske takse) 
(1) Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,20 evrov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 evrov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 evrov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 evrov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 evrov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 evrov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične in promocijske takse) 
Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične in promocijske takse tudi osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome.
6. člen 
(dokazila za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri, ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(2) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za osebe do 18. leta in njihove vodje oziroma mentorje, ki so udeleženci letovanj, ki jih organizirajo društva, ki jim je bil podeljen status pravne osebe v javnem interesu, se upošteva sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo status delovanja v javnem interesu, in je veljaven na dan prenočevanja. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri, ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(3) 50-odstotna oprostitev za osebe od 18. do 30. leta, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih, vključenih v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), se upošteva, če je članstvo mladinskega prenočišča razvidno s seznama, objavljenega na spletnih straneh Popotniškega združenja Slovenije. Nastanitveni obrat pred 50-odstotno oprostitvijo plačila preveri, ali je mladinsko prenočišče na seznamu in slednje vpiše v evidenco iz 8. člena tega odloka.
(4) Kadar se okoliščine za popolno ali delno oprostitev turistične takse izkazujejo s predložitvijo originala ali kopije listine, se listina predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.
III. POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
7. člen 
(postopek pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse) 
(1) Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci ali kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun Občine Škocjan oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Škocjan, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka pobirajo in odvajajo turistično in promocijsko takso tudi v primeru, če ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.
IV. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(evidenca turistične in promocijske takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci ali kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo voditi evidenco o turistični in promocijski taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične in promocijske takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične in promocijske takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične in promocijske takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične in promocijske takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične in promocijske takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
10. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 evrov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki sprejema osebe na prenočevanje, če:
– ne pobira turistične in promocijske takse v skladu s 7. členom tega odloka ali
– ne vodi evidence turistične in promocijske takse v skladu z 8. členom tega odloka ali
– ne nakazuje pobrane turistične in promocijske takse v skladu s 7. členom tega odloka.
(2) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 200 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 120 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki je sobodajalec ali kmet in sprejema osebe na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 85/16).
12. člen 
(uveljavitev nove turistične in promocijske takse) 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje 5. člen Odloka o turistični taksi v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 85/16), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične in promocijske takse uporabljajo določila tega odloka.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0008/2014
Škocjan, dne 12. junija 2018
Župan 
Občine Škocjan 
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti