Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2686. Odlok o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Piran, stran 8493.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 30. redni seji dne 21. 6. 2018.
Št. 007-3/2018
Piran, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1), 4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 30. redni seji dne 21. junija 2018 sprejel naslednji
O D L O K 
o pogrebni in pokopališki dejavnosti v Občini Piran
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(uporaba izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
Izrazi, uporabljeni v slovnični obliki za moški spol, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Piran podrobneje določa izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti, ki obsega:
– upravljanje pokopališč v Občini Piran,
– pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice,
– način zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe,
– storitve pokopališkopogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču,
– način izvajanja pogrebne slovesnosti,
– osnovni obseg pogreba,
– način in čas pokopa,
– način pokopa, če je plačnik občina,
– možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora,
– ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice,
– obratovanje mrliških vežic,
– obseg prve ureditve groba,
– zvrsti grobov,
– okvirni tehnični normativi za grobove,
– mirovalna doba za grobove,
– način oddaje grobov v najem,
– vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču,
– postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču,
– cenik uporabe posameznega pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture,
– razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob,
– pogrebno pristojbino, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba,
– druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(pogrebna in pokopališka dejavnost) 
Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo, upepelitev pokojnika, pripravo in izvedbo pogreba.
Pogrebna dejavnost, ki se izvaja na trgu, obsega: prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, pripravo pokojnika, upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
Pokopališka dejavnost je občinska gospodarska javna služba, ki obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
4. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz 3. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
II. UPRAVLJANJE POKOPALIŠČ IN IZVAJANJE 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE 
5. člen 
(izvajalec gospodarskih javnih služb) 
Izvajalec gospodarske javne službe upravljanja pokopališč in obvezne gospodarske javne službe 24-urne pogrebne dežurne službe v Občini Piran je Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. – Azienda Pubblica OKOLJE Pirano s.r.l. (v nadaljevanju: izvajalec).
Javno pooblastilo za vodenje in odločanje v upravnih zadevah iz tega odloka se podeli Javnemu podjetju OKOLJE Piran, d.o.o. – Azienda Pubblica OKOLJE Pirano s.r.l.
6. člen 
(upravljanje pokopališč) 
Izvajalec upravljanja pokopališč opravlja pokopališko dejavnost ter ureja pokopališča na krajevno običajen način z dostojanstvom in s spoštovanjem do umrlih in njihovih svojcev ter v skladu s tem odlokom.
Upravljanje pokopališč v Občini Piran obsega: zagotavljanje urejenosti pokopališča, izvajanje rednega investicijskega vzdrževanja in investicij v objekte in naprave, oddajanje grobov v najem, vodenje predpisanih evidenc ter izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.
Na območju Občine Piran so naslednja pokopališča:
– piransko mestno pokopališče za območje mest in naselij: Piran, Portorož, Lucija, Strunjan, Seča, Sečovlje in delno Dragonja,
– pokopališče Nova vas za območje naselja Nova vas,
– pokopališče Sv. Peter za območja naselij Sv. Peter in delno Dragonja,
– pokopališče Padna za območje Padna.
Na določenem pokopališču se pokopava:
– vse umrle z območja, za katere je pokopališče namenjeno,
– umrle iz sosednjega naselja ali kakšnega drugega kraja, če je umrli pred smrtjo tako želel oziroma če tako želijo svojci umrlega, ki imajo po zakonu pravico izbirati pokopališče.
7. člen 
(mrliške vežice) 
Mrliško vežo za čuvanje umrlih mora imeti piransko mestno pokopališče in vsako novo zgrajeno pokopališče, na drugih obstoječih pokopališčih ta ni obvezna in se lahko namesto vežice uporabi hiša z največ dvema stanovanjema.
Mrliška veža je odprta le v času dogovorjenih pogrebnih slovesnosti.
8. člen 
(24-urna pogrebna dežurna služba) 
24-urna pogrebna dežurna služba je obvezna občinska gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
24-urna pogrebna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
Stroški 24-urne pogrebne dežurne službe vključujejo stroške prevozov, hladilnih prostorov in druge splošne stroške izvajalca, potrebne za izvajanje te službe.
Cenik 24-urne pogrebne dežurne službe določi pristojni občinski organ, mora pa biti izračunan na podlagi metodologije, ki jo določi Vlada Republike Slovenije.
9. člen 
(pokopališkopogrebno moštvo) 
Storitve pokopališkopogrebnega moštva na vseh pokopališčih v Občini Piranzagotavlja Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.
Storitve pokopališkopogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste oziroma žare iz mrliške vežice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela v morje oziroma na drugi točno določeni kraj.
Storitve pokopališkopogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča iz prvega odstavka tega člena izvajalcem pogrebnih storitev v skladu s cenikom, ki ga določa ta odlok.
III. POGREBNE SLOVESNOSTI 
10. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo. Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti.
Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o tem naročnik pogreba.
Slovesnost v zvezi z raztrosom pepela se določi s pokopališkim redom.
Ob pokopu umrlega se organizira javna pogrebna svečanost, razen v primeru, ko to naročnik pogreba izrecno ne želi.
Udeležencem javne pogrebne svečanosti je zagotovljeno, da lahko svobodno in nemoteno prisostvujejo javni pogrebni svečanosti.
Na željo umrlega oziroma naročnika pogreba lahko pri pogrebni slovesnosti sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti, društev in drugih organizacij.
Anonimni pokop se opravi po volji pokojnika brez označbe imena in priimka, in sicer s pokopom krste ali žare v razpoložljivi grobni prostor ali z raztrosom pepela na posebej določenem kraju.
11. člen 
(javna pogrebna slovesnost) 
Javna pogrebna slovesnost poteka javno. Začne se z dvigom krste ali žare umrlega z mrliškega odra.
Pred začetkom pogrebnega sprevoda se na željo naročnika pogreba zaigra, zapoje ali predvaja žalostinka in prebere govor. Če se opravlja tudi verski obred, se ta opravi po krajevni navadi na običajen način.
Pogrebni sprevod se začne od mrliške veže in gre po pokopališki stezi do groba.
Na čelu pogrebnega sprevoda gre vodja pogrebne slovesnosti in zastavonoša s slovensko zastavo z žalnim trakom ali črno zastavo, če je bil umrli tuj državljan. Ob pogrebu pripadnika italijanske narodnosti je na čelu sprevoda tudi zastavonoša z zastavo te narodnosti z žalnim trakom. Za nosilci zastav se zvrstijo nosilci drugih zastav, praporov, godba, pevci, nosilci vencev, odlikovanj in drugih priznanj umrlega, pogrebni voziček s krsto, najožji svojci, sorodniki umrlega in končno drugi udeleženci javne pogrebne svečanosti. Če se javne pogrebne svečanosti udeležijo enote slovenske vojske ali policije oziroma drugih organizacij (gasilci, lovci, veteranske organizacije …), se razporedijo na čelu pogrebnega sprevoda, oziroma na način, ki ga predpisujejo pravila posamezne organizacije, kar je potrebno ob naročilu pogreba natančno uskladiti z izvajalcem pogrebne svečanosti in pokopa.
Če se javne pogrebne svečanosti udeležijo predstavniki verske skupnosti, gredo v sprevodu pred krsto umrlega. Verska obeležja in simbole se nosi neposredno pred predstavniki verske skupnosti.
Ko pride pogrebni sprevod do groba, ga obstopijo svojci umrlega, nosilci zastav, praporov in odlikovanj ter nosilci vencev. Za njimi se razporedijo drugi udeleženci javne pogrebne svečanosti. Ko položijo krsto ali žaro v grob, spregovori predstavnik verske skupnosti ali društev, sledijo lahko poslovilni govori, žalne pesmi, žalna glasba ter pozdrav z zastavami in prapori. Če se izstreli častna salva, se to naredi pred zaključkom svečanosti.
Če se umrlega upepeli, se javna pogrebna svečanost lahko opravi pred upepelitvijo ali po njej. Pri tem se smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
12. člen 
(zasebna pogrebna slovesnost) 
Zasebna pogrebna slovesnost, ki lahko vključuje tudi versko slovesnost, se opravi na način, dogovorjen z naročnikom pogreba. Obvezna je navzočnost pokopališkopogrebnega moštva.
13. člen 
(pogrebna slovesnost z raztrosom pepela v morje) 
Pogrebna slovesnost se začne na pomolu, ko se pokopališkopogrebno moštvo z žaro pokojnika vkrca na ladjo in žaro položi na častno mesto. Pred izplutjem ladje izvajalec pogrebne slovesnosti na željo naročnika pogreba opravi dogovorjene uvodne pogrebne slovesnosti. Ladja pluje do mesta raztrosa, ki ga določi pristojni državni organ, na kar se ustavi. Na željo naročnika pogreba izvajalec pogreba opravi dogovorjene slovesnosti. Pogrebno moštvo nato raztrosi pepel pokojnika v morje. Po izvršenem raztrosu se lahko ponovno opravijo dogovorjene zaključne slovesnosti, za tem pa ladja odpluje nazaj v pristan.
14. člen 
(pogrebna slovesnost z raztrosom pepela na posebej določenem kraju) 
Pogrebna slovesnost z raztrosom pepela na posebej določenem kraju, za katerega naročnik pogreba pridobi ustrezno soglasje pristojnega občinskega organa, skladno z 20. členom odloka se opravi na način, dogovorjen z naročnikom pogreba. Obvezna je navzočnost pokopališkopogrebnega moštva.
IV. POGREBNA DEJAVNOST 
15. člen 
(obseg in izvajanje pogrebne dejavnosti) 
Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti in je pridobila dovoljenja pristojnega državnega organa za opravljanje pogrebne dejavnosti.
Za izvajanje 24-urne pogrebne dežurne službe dovoljenje iz prejšnjega odstavka ni potrebno.
Pogrebna dejavnost obsega naslednje storitve:
– prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna pogrebna dežurna služba,
– pripravo pokojnika,
– upepelitev pokojnika,
– pripravo in izvedbo pogreba.
16. člen 
(prijava pokopa) 
Pokop umrlega prijavi upravljavcu pokopališča naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba ali občina.
Če naročnika ni, prijavi pokop občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče.
K prijavi pokopa je treba priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena. Upravljavec pokopališča ne sme izvesti pokopa, če mu ob prijavi pokopa niso priložene ustrezne listine.
17. člen 
(prevoz pokojnika) 
Prevoz ali prenos pokojnika je dovoljen po izdaji listine o ugotovljenem nastopu smrti.
Prevoz pokojnika je dovoljen samo s posebnim pogrebnim vozilom, namenjenim izključno za prevoz posmrtnih ostankov. V težje dostopnih krajih in v neugodnih vremenskih razmerah se sme umrlega prenesti na drug krajevno običajen način.
Prevoz pokojnika čez mejo Republike Slovenije se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz posmrtnih ostankov.
18. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred pogrebom ali upepelitvijo.
Priprava pokojnika se lahko opravi le v ustreznih prostorih zdravstvene ustanove, ali izvajalca pogrebne dejavnosti, ali domovih za upokojence. Pri pripravi pokojnika morata sodelovati najmanj dva urejevalca.
Pokojnik je lahko do pokopa v hladilnem prostoru izvajalca javne službe največ 60 dni.
Če je pokojnik pred pogrebom v skladu z zakonom doma, se priprava pokojnika lahko opravi na domu.
Na dan pogreba ali največ dva dni prej je lahko pokojnik pripeljan v mrliško vežico oziroma na kraj, ki je namenjen pogrebnemu slovesu.
Če pokop pokojnika organizira država ali občina, je pokojnik pred pokopom izjemoma lahko položen na določen kraj zunaj pokopališča.
Verske skupnosti lahko v skladu s pokopališkim redom izjemoma položijo stanovskega predstavnika ali predstavnico do pokopa v objekt, ki je namenjen za opravljanje verskih obredov.
19. člen 
(pokop umrlega) 
Pokop umrlega je pokop posmrtnih ostankov ali upepeljenih ostankov umrlega v grob ali raztros pepela v skladu z voljo pokojnika.
Pokop umrlega oziroma upepelitev se opravi, ko je poteklo najmanj 36 ur od nastopa smrti. Ob večjih naravnih in drugih nesrečah v vojni in izrednih razmerah, ko se opravi skupen pokop na posebnih lokacijah, določenih v planih Občine, lahko pristojna območna enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta rok skrajša.
Pokop se praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Za raztros pepela oziroma pokop zunaj pokopališča je treba pridobiti soglasje pristojnega občinskega organa.
Žare s pepelom pokojnika ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom ob prisotnosti pokopališkopogrebnega moštva.
20. člen 
(način pokopa) 
Na območju Občine Piran so dovoljene naslednje vrste pokopov:
– pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob, grobnico ali skupno grobnico,
– pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob, grobnico ali žarno nišo,
– Raztros pepela na posebej določenem območju pokopališča; raztros v morje ali na posebej določenem prostoru na javni ali zasebni površini izven strnjenega naselja, za kar je potrebno pridobiti ustrezna soglasja pristojnih državnih in občinskih organov. Za raztros pepela na zasebni površini, je potrebno dovoljenje lastnika zemljišča in lastnikov zemljišč, ki mejijo na to zemljišče.
Drugačno ravnanje s pepelom pokojnika, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
Pokop v tuji grob brez dovoljenja dotedanjega najemnika grobnega prostora in upravljavca pokopališča ni dovoljen.
Prekop groba oziroma pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo že pokopan, je dovoljen po poteku mirovalne dobe, ki ne sme biti krajša od deset let, pri čemer je treba upoštevati značilnosti zemljišča, na katerem je pokopališče.
Za pokop z žaro prejšnji odstavek ne velja.
21. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost, ki vključuje prenos pokojnika iz mrliške veže do grobnice in zastavonošo; pripravo skupne grobnice, polaganje pokojnika v grobni prostor, enotno nagrobno obeležje, vključno s pogrebno opremo.
22. člen 
(stroški pogreba) 
Stroške pogreba mora poravnati naročnik pogreba.
Če naročnika pogreba ni, mora stroške osnovnega pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Plačnik pogreba je lahko tudi druga fizična ali pravna oseba.
Pogrebne storitve, ki so opravljene na zahtevo državnih organov ali drugih nosilcev javnih pooblastil, plača naročnik teh storitev.
Plačilo osnovnega pogreba ne sme presegati višine posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne oblike denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja socialnovarstvene prejemke.
Izvajalec pogrebne dejavnosti mora zagotoviti minimalni pogreb v skladu s prejšnjim odstavkom.
Cene pogrebnih storitev in opreme morajo biti naročnikom pogreba na voljo na vidnem mestu v prostorih izvajalca pogrebne dejavnosti in objavljene na njegovih spletnih straneh ali na krajevno običajen način.
Stroške pogrebnega moštva in pogrebne pristojbine upravljavcu pokopališča plača izvajalec, ki opravi pogrebne storitve za naročnika pogreba.
Določila tega člena se smiselno uporabljajo tudi za stroške 24-urne dežurne službe.
23. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina se opravi osnovni pogreb s pokopom v krsto ali žaro v skupno betonsko grobnico na piranskem mestnem pokopališču oziroma v razpoložljivi grobni prostor na drugem pokopališču, na katerem se opravi pokop pokojnika.
24. člen 
(čas pokopa) 
Pokop na piranskem mestnem pokopališču se lahko opravi vsak delovni dan od ponedeljka do petka, od 8. ure do 15. ure (pričetek pogrebne slovesnosti).
Čas pokopa izven urnika iz prejšnjega odstavka je možen po dogovoru z upravljavcem pokopališča in izvajalcem pogrebne dejavnosti.
V. POKOPALIŠKA DEJAVNOST 
25. člen 
(urejanje pokopališč in zagotavljanje pokopališke infrastrukture) 
Pokopališče se zgradi ali razširi na podlagi in v skladu s prostorskimi akti Občine Piran.
Sredstva za redno vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje pokopališč v občinski lasti zagotavlja Občina Piran v vsakoletnem proračunu.
Občina Piran zagotavlja sredstva za zgraditev novega ali za razširitev in dograditev obstoječih pokopališč v občinski lasti ter za vso potrebno predpisano infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti.
O opustitvi pokopališča odloči pristojni občinski organ v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko dejavnost ter v skladu z drugimi relevantnimi predpisi.
26. člen 
(urnik pokopališča) 
Piransko mestno pokopališče je odprto v letnem času od 6. do 21. ure, v zimskem času pa od 7. do 18. ure. Izven predpisanega časa obiski pokopališča niso dovoljeni, razen v izjemnih primerih z dovoljenjem upravljavca pokopališča.
Urnik dostopnosti vaških pokopališč določi upravljavec na predlog posamezne krajevne skupnosti.
Mrliške veže in drugi objekti na pokopališčih so odprte le v času dogovorjenih pogrebnih slovesnostih.
27. člen 
(zvrsti grobov) 
Za vsako pokopališče mora biti narejen načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in vzpostavljena evidenca grobov.
Z načrtom razdelitve se določi razdelitev grobnih prostorov na:
– enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor in grobnice,
– grobišča, kostnice in skupna grobišča,
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztros pepela.
Če so na pokopališčih tudi vojna grobišča, njihovo varstvo ureja predpis o vojnih grobiščih.
Gradnja novih grobnic na pokopališčih je dovoljena, če to prostorski pogoji in načrt razdelitve omogočata.
28. člen 
(okvirni tehnični normativi za grobove) 
Enojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop odrasle osebe. V enojne grobove se pokopavajo krste in žare. Dolžina enojnega groba je 2,00 m in širina 1,00 m.
Dvojni grobovi so tisti, ki omogočajo pokop ene krste poleg druge na enaki višini v grobu. V dvojne grobove se poleg krst pokopavajo tudi žare. Dolžina dvojnega groba je 2,00 m in širina 2,00 m.
Otroški grobovi so tisti, ki omogočajo pokop otroka. V otroške grobove se pokopavajo otroške krste in žare. Otroški grobovi do 10 let starosti so polovične mere enojnega groba.
Povečan grobni prostor je grob večjih dimenzij od standardnega grobnega prostora. Njegovo velikost in obliko določa upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
Grobnice imajo v celoti obzidan podzemni del. V grobnice se krste pokopavajo tako, da se polagajo ena na drugo ali na police. V grobnice se pokopavajo krste s kovinskimi vložki in žare. Njihovo velikost in obliko določa upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare. Velikost in obliko žarnega groba določi upravljavec pokopališča v skladu z načrtom razdelitve.
Na starih delih pokopališč se mora grobove prilagoditi obstoječemu stanju, lahko pa upravljavec pokopališča na osnovi načrta razdelitve izdela tudi drugačen, bolj racionalen načrt razdelitve na pokopališčne oddelke in zvrsti ter mere grobov.
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ne smejo segati preko grobnega prostora.
Višina spomenikov in nagrobnikov lahko sega le do višine 1,00 m, širina pa mora biti primerna velikosti grobnega prostora.
Postavljanje nagrobnikov in sajenje okrasnega grmičevja mora biti v skladu z načrtom ureditve pokopališča.
Na novih pokopališčih se grobove in nagrobne spomenike prilagodi standardom in načrtom novih pokopališč.
29. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
Vsak poseg v prostor na pokopališču je potrebno prijaviti upravljavcu in pridobiti njegovo soglasje.
Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča.
Brez soglasja upravljavca ni dovoljeno opraviti dejanja iz prejšnjega odstavka.
Objekti, ki so kulturna dediščina ali kulturni spomenik, se urejajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.
Nagrobna obeležja, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki, se ne smejo odstraniti, razen v izjemnem primeru z odločbo ministrstva, pristojnega za varstvo kulturne dediščine.
30. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
Grob se sme izjemoma odpreti pred potekom mirovalne dobe in umrlega prenesti na drugo pokopališče oziroma grob po poprejšnjem soglasju najemnika grobnega prostora in z dovoljenjem za zadeve zdravstvenega varstva pristojnega občinskega upravnega organa oziroma z dovoljenjem organa, pristojnega za vodenje kazenskega postopka.
Ob ponovnem pokopu ali v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena lahko posega v grobni prostor le upravljavec pokopališča.
31. člen 
(najem grobnega prostora) 
Grobni prostor se pridobi z najemno pogodbo med upravljavcem pokopališča in najemnikom grobnega prostora. Najemnik ali najemnica je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu grobnega prostora, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred pogrebom skleniti najemno pogodbo.
Ob sklenitvi najemne pogodbe oziroma prijavi pokopa se dodeli en grobni prostor.
Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem sklene druga fizična ali pravna oseba.
Ob smrti najemnika se morajo dediči najemnika groba dogovoriti, kateri izmed njih bo prevzel pravico do najema grobnega prostora. Prednostno pravico do najema ima tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika.
Najemno razmerje je mogoče prenesti na drugo osebo, ki ima za to interes, pod pogoji, ki so določeni z najemno pogodbo. Prenos najemniškega razmerja je brezplačen.
Če dedič najemnika groba ne uveljavlja pravice do najema groba v 90 dneh po smrti najemnika, izgubi pravico do najema groba.
Po prekinitvi najema se šteje grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
Najemnik grobnega prostora mora na lastne stroške odstraniti opremo groba v 15 dneh po prekinitvi najemne pogodbe. Če ne odstrani opreme v določenem roku, jo po predhodnem opozorilu najemnika grobnega prostora, odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora.
32. člen 
(najemna pogodba) 
Najemnik groba mora vzdrževati grob in spoštovati pokopališki red ter najemno pogodbo.
Najemna pogodba mora vsebovati:
– osebe najemnega razmerja,
– čas najema,
– vrsto in številko groba,
– obveznost plačevanja letne grobnine,
– določila o maksimalni velikosti nagrobnika v skladu s tem odlokom,
– obveznosti najemojemalca glede urejanja grobov,
– ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemojemalca iz pogodbe,
– pogoje prenosa najemništva,
– pooblastilo za pridobivanje osebnih podatkov iz uradnih evidenc, in sicer izključno za namen izvrševanja pogodbe in vodenje predpisanih evidenc v skladu s 35. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16).
Najemnik grobnega prostora mora sporočiti upravljavcu pokopališča spremembo naslova takoj ko ta nastopi.
33. člen 
(trajanje najema) 
Grob se odda v najem za nedoločen čas.
Upravljavec pokopališča odstopi od pogodbe (prekine sklenjeno pogodbo) v naslednjih primerih:
– če najemnik grobnega prostora po predhodnem opozorilu ne poravna grobnine za preteklo leto,
– če najemnik ne vzdržuje redno groba kljub posebnemu opozorilu (neredno vzdrževan grob je takrat, kadar nagrobnik ogroža varnost ljudi, oziroma je grob v celoti tako zanemarjen, da kvari estetski videz in urejenost pokopališča),
– če ne sporoči spremembe naslova, na katerega mu je možno nasloviti račun za najemnino,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar tako zahteva načrt razdelitve pokopališča.
Po razveljavitvi najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot opuščen grob do konca mirovalne dobe, na kar se prekoplje in odda drugemu najemniku.
V času od odstranitve opreme groba do poteka mirovalne dobe in ponovne oddaje grobnega prostora drugemu najemniku skrbi za minimalno vzdrževanje opuščenega groba upravljavec pokopališča.
Sredstva za kritje vzdrževanja iz prejšnjega odstavka tega člena zagotavlja Občina Piran.
34. člen 
(grobnina) 
Za najem groba plačuje najemnik groba grobnino.
Grobnino za grobni prostor se plačuje letno, lahko tudi za daljše obdobje, a največ za deset let.
Ob prvem najemu groba se grobnina plača v sorazmernem deležu do konca letnega obdobja.
Če želi najemnik groba odstopiti od najemne pogodbe pred pretekom mirovalne dobe, mora plačati grobnino do poteka mirovalne dobe.
Višino grobnine na predlog upravljavca pokopališča določi pristojni organ občine ob upoštevanju vseh stroškov upravljanja pokopališča in pokopališke infrastrukture.
35. člen 
(obveznosti in pravice izvajalca pokopališke dejavnosti) 
Upravljavec pokopališča ima naslednje obveznosti in pravice:
– zagotavlja pokopališko pogrebno moštvo,
– skrbi za organizacijo dela pogrebnega moštva za sodelovanje pri pogrebni dejavnosti,
– ugotavlja pravilnost mrliških dokumentov,
– določi prostor, dan in uro pokopa v dogovoru z naročnikom pokopa,
– skrbi za izkop in zasutje groba,
– opravlja pokope in prekope grobov,
– skrbi za to, da ob pokopu, prekopu in urejanju pokopališča ne poškoduje grobov,
– odda grobne prostore v najem in o tem sklepa pogodbe,
– vodi trajne evidence o pokojnikih, ki so ali so bili pokopani na pokopališču, trajne evidence o grobovih – kataster, in evidence najemnikov grobov za zadnjih deset let,
– skrbi za red in čistočo v mrliški veži in na pokopališču ter za vzdrževanje objektov in naprav ter infrastrukture na pokopališču,
– določa enotno obeležje do postavitve nagrobnika, oziroma če ta ni postavljen,
– izdaja soglasja za posege v prostor na pokopališču,
– oblikuje cene grobnine in drugih pokopaliških objektov, infrastrukture in storitev, ki jih predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu,
– opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
36. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja. Storitve upravljavec pokopališča zaračuna izvajalcu pogrebnih storitev v skladu s cenikom, kot določa ta odlok.
37. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in urejenosti na pokopališču) 
Najemniki grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča so dolžni:
– na pokopališču in pripadajočih objektih izražati pieteto do umrlega ter spoštovati pokopališki red,
– redno vzdrževati grobove in saditi ter odstranjevati drevje le z dovoljenjem upravljavca pokopališča,
– odlagati smeti in druge odpadke v za to določene namenske posode za odpadke in koše za smeti, skladno s predpisi,
– postaviti ali odstraniti nagrobni spomenik le s pisnim soglasjem upravljavca pokopališča, oziroma spremeniti arhitekturno zasnovo groba le v skladu z načrtom razdelitve pokopališča in soglasjem za to pristojnega organa,
– skrbeti za to, da ne poškodujejo grobov.
38. člen 
(prepovedi) 
Najemnikom grobnih prostorov, obiskovalcem in izvajalcem katerih koli storitev na pokopališčih v Občini Piran ter v mrliških vežah je prepovedano:
– nedostojno vedenje, razkazovanje, glasno smejanje, vpitje, žvižganje, razgrajanje, pitje alkoholnih pijač, kajenje v mrliški veži in na območju celotnega pokopališča,
– stopanje in hoja po grobovih,
– vodenje in spuščanje živali na pokopališče,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov izven za to določenega prostora, izven namenske posode oziroma v posodo, ki ni namenjena za določen odpadek,
– odlaganje zemlje, ograj, robnikov in drugega materiala od prenove grobov v zabojnike ali koše za smeti,
– puščanje materiala za urejanje, prenovo grobov in postavitev spomenika med in po izvajanju storitev na območju pokopališča,
– puščanje odstranjenih ali opuščenih nagrobnih spomenikov na območju pokopališča,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih,
– vožnja s kolesom ali motornim vozilom in shranjevanje teh na pokopališču,
– onesnaževanje pokopališča in poškodovanje prostorov, naprav, predmetov in nasadov,
– odtujitev predmetov z grobov, pokopališča in pokopaliških objektov,
– poškodovanje grobov,
– poseg v grobni prostor v najemu, ki je v nasprotju z določili tega odloka in drugih predpisov, ki se nanašajo na grobove in nagrobne spomenike,
– izvajanje pogrebne dejavnosti ter kakršnih koli kamnoseških, obsežnejših vrtnarskih ali kakršnihkoli drugih storitev brez predhodnega obvestila upravljavcu pokopališča.
VI. CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV, DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE IN STORITEV 
39. člen 
(cenik) 
Za uporabo pokopališča, pokopaliških objektov, naprav ter druge pokopališke infrastrukture in storitev plačujejo uporabniki ceno, obračunano na podlagi sklepa o potrditvi cenika, ki ga pripravi izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe upravljanja s pokopališči in 24-urne dežurne službe ter ga potrdi pristojni občinski organ.
Cenik storitev javnih služb, na podlagi tega odloka, pristojni občinski organ potrdi najkasneje v roku 6 mesecev od njegove uveljavitve.
Sprememba cenika iz prvega odstavka tega člena se izvaja po enakem postopku.
Vsakokratni sklep o potrditvi cenika je sestavni del tega odloka.
40. člen 
(pogrebna pristojbina) 
Višino pogrebne pristojbine, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba, določi pristojni občinski organ na podlagi predloga upravljavca in je sestavni del sklepa o potrditvi cenika iz prejšnjega člena. Pogrebna pristojbina je prihodek proračuna Občine Piran.
41. člen 
(uporaba javne infrastrukture) 
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., je poleg 24-urne pogrebne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, tudi izvajalec pogrebne dejavnosti, ki se izvaja tržno na podlagi Dovoljenja za opravljanje pogrebne dejavnosti, številka 354-11/2017/6, 26. 9. 2017, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. lahko uporablja infrastrukturo in opremo v upravljanju, ki je v lasti Občine Piran, tudi za izvajanje pogrebne dejavnosti.
Dobiček iz tega naslova je izvajalec pogrebne dejavnosti dolžen nameniti za izboljšanje pokopališke dejavnosti in 24-urne dežurne službe.
VII. KAZENSKE DOLOČBE 
42. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojna občinska inšpekcija.
43. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prve do devete alineje 38. člena tega odloka.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik:
– če stori prekršek iz desete do štirinajste alineje 38. člena tega odloka,
– če uredi grob v nasprotju z načrtom razdelitve,
– če postavi ali odstrani nagrobni spomenik oziroma spremeni arhitektonsko zasnovo groba brez soglasja upravljavca pokopališča ter pristojnih državnih organov, v primeru, ko je nagrobno obeležje kulturni spomenik,
– če brez vednosti upravljavca pokopališča spremeni potek javne pogrebne svečanosti,
– če ne vzdržuje groba,
– če »proda« grobni prostor ali ga kakorkoli drugače prepusti drugemu najemniku brez soglasja upravljavca.
Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek iz 38. člena pravno osebo.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz 38. člena odgovorno osebo pravne osebe.
(3) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravno osebo – upravljavca pokopališča:
– če ne skrbi za vzdrževanje objektov in naprav ter infrastrukture pokopališča v skladu z načrtom ureditve pokopališča,
– če ne zagotavlja primernega reda in snage v mrliški veži in na pokopališču,
– če ne vodi trajne evidence o pokojnikih, ki so (ali so bili) pokopani na pokopališču, trajne evidence o grobovih – kataster in evidence najemnikov grobov za zadnjih deset let.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz tega odstavka tudi odgovorna oseba upravljavca pokopališča.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje za prekršek pravno osebo – izvajalca pogrebne dejavnosti:
– če ne spoštuje prepovedi iz 38. člena tega odloka,
– če kakorkoli posega v objekte, naprave in infrastrukturo pokopališča brez predhodnega soglasja upravljavca oziroma brez dogovora z upravljavcem,
– če ne organizira javne pogrebne slovesnosti v skladu s tem odlokom ali če jo izvede drugače, kot je določeno s tem odlokom.
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek iz tega odstavka tudi odgovorna oseba izvajalca pogrebne dejavnosti.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
44. člen 
Obstoječe pogodbe o najemu grobnega prostora se uskladijo z določbami tega odloka v devetih mesecih po njegovi uveljavitvi.
45. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu (Uradne objave Primorskih novic, št. 43/87).
46. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2017
Piran, dne 21. junija 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, nn. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l’art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17)
P R O M U L G A   I L   D E C R E T O 
in materia di attività funerarie e cimiteriali nel Comune di Pirano, approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Pirano 
nella 30a seduta ordinaria del 21 giugno 2018.
N. 007-3/2018
Pirano, 21 giugno 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visti: l’art. 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, nn. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 11/18 – ZSPDSLS-1), l’art. 4 della Legge sulle attività funerarie e cimiteriali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/16), l’art. 3 della Legge sulle infrazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 29/11 – Testo Consolidato Ufficiale, 21/13, 111/13, 74/14 – Sentenza della Corte Costituzionale, 92/14 – Sentenza della Corte Costituzionale, 32/16 e 15/17 – Sentenza della Corte Costituzionale) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e 35/17), nella 30a seduta ordinaria del 21 giugno 2018, approva il seguente
D E C R E T O 
in materia di attività funerarie e cimiteriali nel comune di Pirano 
I. DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 
(Utilizzo della terminologia) 
I termini adoperati nel presente Decreto hanno lo stesso significato di quelli previsti dalla Legge che regola le attività funerarie e cimiteriali e dai regolamenti attuativi emanati in base ad essa.
Le espressioni utilizzate nel Decreto, scritte nella forma grammaticale di genere maschile, sono utilizzate quale forma neutra per il genere femminile e maschile.
Art. 2 
(Contenuto del Decreto) 
Con il presente Decreto, il Comune di Pirano specifica l’esecuzione delle attività funerarie e cimiteriali, che comprendono:
– gestione dei cimiteri nel Comune di Pirano,
– cimiteri che devono essere dotati di camera ardente,
– modalità per garantire un servizio di onoranze funebri reperibile 24 ore su 24,
– attività del personale addetto ai servizi funebri del cimitero, che può essere fornita nel singolo cimitero,
– modalità di svolgimento della cerimonia funebre,
– elementi essenziali del funerale,
– modalità e tempi della sepoltura,
– modalità di sepoltura, nel caso in cui sia il Comune a sostenere le spese,
– possibilità di sepoltura all’esterno del cimitero, con la determinazione del sito,
– gestione della salma fino al momento della sepoltura in località dove i cimiteri non dispongano di camera ardente,
– gestione della camera ardente,
– entità dei lavori di prima sistemazione della tomba,
– tipologie delle sepolture,
– quadro delle norme tecniche vigenti per le tombe,
– periodo di riposo della tomba (periodo di tempo che deve trascorrere dall’ultima sepoltura nella stessa posizione nella stessa tomba),
– modalità di concessione delle tombe,
– mantenimento dell’ordine, della pulizia e della quiete nel cimitero,
– installazione, modifica o rimozione di monumenti, restauro di monumenti e tombe, nonché qualsiasi altro tipo di intervento nell’area del cimitero,
– il tariffario per l’utilizzo di uno specifico cimitero, delle strutture del cimitero e degli impianti, nonché delle altre infrastrutture cimiteriali,
– il rapporto della tassa stabilito per ciascun tipo di tomba rispetto alla tomba singola,
– una tassa funebre che può essere determinata dal Comune per lo svolgimento di un funerale in un cimitero specifico e che viene corrisposta al gestore del cimitero dall’esecutore del funerale,
– altre questioni riguardanti le attività funerarie e cimiteriali, nonché l’utenza.
Art. 3 
(Attività funerarie e cimiteriali) 
Le attività funerarie includono la fornitura di un servizio di onoranze funebri attivo 24 ore su 24, che è un servizio pubblico economico comunale obbligatorio, così come il trasporto, la preparazione, la cremazione della salma, la preparazione e l’esecuzione del funerale.
Le attività funebri praticate a titolo commerciale comprendono: trasporto della salma, non fornito dal Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24, preparazione della salma, cremazione della salma e preparazione ed esecuzione del funerale.
L’attività cimiteriale è un servizio pubblico economico comunale, che comprende la gestione e l’organizzazione dei cimiteri.
Art. 4 
(Applicazione delle normative) 
Per le questioni concernenti le attività funerarie e cimiteriali di cui all’art. 3 del presente Decreto, che non sono specificamente disciplinate dallo stesso, si applicano i regolamenti della Repubblica di Slovenia e quelli comunali che disciplinano l’attuazione delle attività funerarie e cimiteriali.
II. GESTIONE DEL CIMITERO E ESERCIZIO DEL SERVIZIO ONORANZE FUNEBRI 24 ORE SU 24 
Art. 5 
(Esecutore dei servizi pubblici) 
L’esecutore del servizio di pubblica utilità di gestione dei cimiteri nonché del servizio di pubblica utilità obbligatorio concernente il Servizio Onoranze Funebri a disposizione 24 ore su 24 nel Comune di Pirano è l’Azienda Pubblica OKOLJE Pirano S.r.l. (in prosieguo: esecutore).
L’autorizzazione pubblica per la gestione e il processo decisionale in materia amministrativa ai sensi del presente Decreto è concessa all’Azienda Pubblica OKOLJE Pirano S.r.l.
Art. 6 
(Gestione dei cimiteri) 
L’esecutore della gestione del cimitero svolge le attività cimiteriali e organizza i cimiteri in conformità con le norme locali di dignità e rispetto verso i defunti e i loro parenti, nonché in conformità con il presente Decreto.
La gestione dei cimiteri nel Comune di Pirano comprende: la garanzia dell’ordine dei cimiteri, la realizzazione di regolari investimenti per la manutenzione e di investimenti in strutture, la concessione delle tombe, la tenuta dei registri prescritti, nonché l’approvazione delle autorizzazioni relative agli interventi nell’area del cimitero.
Nel Comune di Pirano ci sono i seguenti cimiteri:
– il Cimitero Civico di Pirano per l’area urbana e degli insediamenti urbani: Pirano, Portorose, Lucia, Strugnano, Sezza, Sicciole e in parte Dragogna,
– il Cimitero di Nova vas per l’area dell’insediamento extraurbano di Nova vas di Pirano,
– il Cimitero di Sv. Peter per le aree di Sv. Peter e in parte di Dragogna,
– il Cimitero di Padna per l’area di Padna.
In un cimitero specifico sono seppelliti:
– tutti coloro che sono morti nell’area per cui è destinato il cimitero,
– i defunti provenienti da un insediamento vicino o da qualsiasi altro posto, se il defunto abbia espresso tale volontà prima della morte, o se i parenti del defunto, che secondo la legge hanno il diritto di scelta del cimitero, lo desiderino.
Art. 7 
(Camera ardente) 
Il Cimitero Civico di Pirano e tutti i cimiteri di nuova costruzione devono disporre di una camera ardente per l’esposizione dei defunti, che però in altri cimiteri esistenti non è obbligatoria; la camera ardente può essere allestita anche all’interno di un’abitazione con un massimo di due appartamenti.
La camera ardente è allestita soltanto in occasione di cerimonie funebri organizzate.
Art. 8 
(Servizio Onoranze Funebri reperibile 24 ore su 24) 
Il Servizio Onoranze Funebri reperibile 24 ore su 24 è un servizio pubblico economico comunale obbligatorio, che viene esercitato in conformità con la legge che disciplina i servizi pubblici commerciali.
Il Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24 garantisce tutti i trasporti dal luogo del decesso alle unità di refrigerazione per salme ovvero alle istituzioni mediche per un’eventuale autopsia del defunto o per altre procedure sul defunto e quindi alle unità di refrigerazione, gestite dall’esecutore del servizio pubblico.
I costi del Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24 comprendono i costi del trasporto, quelli delle unità di refrigerazione e altri costi generali sostenuti dall’esecutore, necessari per la realizzazione di tale servizio.
Il tariffario del Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24 è determinato dall’autorità comunale competente, ma deve essere calcolato sulla base di un metodo stabilito dal Governo della Repubblica di Slovenia.
Art. 9 
(Personale addetto ai servizi funebri del cimitero) 
I servizi del personale addetto alle attività funebri e cimiteriali presso tutti i cimiteri del Comune di Pirano sono forniti dall’Azienda Pubblica OKOLJE Pirano, S.r.l.
I servizi del personale addetto alle attività funebri e cimiteriali comprendono il trasporto o il trasferimento del feretro o dell’urna dalla camera ardente al luogo di sepoltura, con la posa nella tomba o con la dispersione delle ceneri in mare o in un altro luogo specifico.
I servizi del personale addetto alle attività funebri e cimiteriali saranno addebitati dal gestore del cimitero, di cui al primo comma del presente articolo, all’esecutore dei servizi funebri in conformità al tariffario stabilito nel presente Decreto.
III. CERIMONIA FUNEBRE 
Art. 10 
(Modalità di esecuzione della cerimonia funebre) 
La cerimonia funebre comprende gli atti di commiato prima della sepoltura del defunto o prima della cremazione. I tempi e le modalità della cerimonia funebre e di sepoltura sono coordinati dal gestore del cimitero e dal committente del funerale, ovvero dall’esecutore dei servizi funebri.
La cerimonia funebre è svolta secondo la volontà del defunto e secondo le modalità stabilite dal presente Decreto.
Se il defunto non ha espresso la sua volontà sulla modalità di sepoltura e sulla cerimonia funebre, il committente del funerale decide a riguardo.
La cerimonia relativa alla dispersione delle ceneri è determinata dal Regolamento del cimitero.
Durante la sepoltura della salma, viene organizzata una cerimonia funebre pubblica, a meno che il committente non lo voglia esplicitamente.
Ai partecipanti alla cerimonia funebre pubblica è garantito di poter assistere liberamente e senza impedimenti alle cerimonie funebri pubbliche.
Su richiesta del defunto o del committente del funerale possono partecipare alla cerimonia funebre i rappresentanti di comunità religiose, di società e di altre organizzazioni.
La sepoltura anonima deve essere eseguita secondo la volontà del defunto, senza l’indicazione del nome e cognome, mediante la sepoltura del feretro o dell’urna nell’area sepolcrale disponibile o con la dispersione delle ceneri in un luogo specifico.
Art. 11 
(Cerimonia funebre pubblica) 
La cerimonia funebre pubblica è tenuta pubblicamente. Inizia con il sollevamento della bara o dell’urna del defunto dal reggibara.
Prima dell’inizio del corteo funebre, su richiesta del committente, si eseguono brani di musica funeraria, canti dal vivo o lamenti funebri registrati e si legge il discorso. Se viene svolto un rito religioso, questo viene eseguito secondo la pratica locale nel modo consueto.
Il corteo funebre si avvia dalla camera ardente e attraversa il sentiero del cimitero fino alla tomba.
A capo del corteo funebre, incede il capo della cerimonia funebre e il portabandiera con la bandiera slovena con un nastro a lutto o la bandiera nera se il defunto è un cittadino straniero. Al funerale di un membro della nazionalità italiana, il portabandiera è anche a capo del corteo con la bandiera di questa nazionalità con un nastro a lutto. Dopo detti portabandiera, nel corteo si susseguono i portatori di altre bandiere e di stendardi, la banda, i cantanti, i portatori di ghirlande, decorazioni e altri riconoscimenti del defunto, il carro funebre con il feretro, i familiari e i parenti del defunto e infine gli altri partecipanti alla cerimonia funebre pubblica. Se alla cerimonia funebre pubblica partecipano unità dell’esercito o della polizia slovena o altre organizzazioni (vigili del fuoco, cacciatori, organizzazioni di veterani ...), queste vengono disposte a capo del corteo funebre, ovvero secondo le modalità previste dalle regole di ciascuna organizzazione, che è necessario concordare con precisione al momento della commissione del funerale con l’esecutore della cerimonia funebre e della sepoltura.
Se alle cerimonie funebri pubbliche partecipano rappresentanti di comunità religiose, questi vanno in processione davanti al feretro del defunto. Elementi commemorativi e simboli religiosi sono portati in processione immediatamente davanti ai rappresentanti della comunità religiosa.
Quando il corteo funebre giunge alla tomba, i parenti del defunto, i portatori di bandiera, stendardi e decorazioni, nonché i portatori di ghirlande si dispongono intorno ad essa. Gli altri partecipanti alla cerimonia funebre pubblica si dispongono dietro di loro. Quando il feretro o l’urna vengono collocati nella tomba, parla un rappresentante della comunità o società religiosa, possono seguire discorsi di commiato, lamenti funebri, musica funeraria, nonché commiati con bandiere e stendardi. Se vengono eseguiti gli spari di commiato, questi vengono eseguiti prima della conclusione della cerimonia.
Se il defunto viene cremato, la cerimonia funebre pubblica può essere svolta prima o dopo la cremazione. Le disposizioni del presente Decreto si applicano mutatis mutandis.
Art. 12 
(Cerimonia funebre privata) 
La cerimonia funebre privata, che può comprendere anche una cerimonia religiosa, deve essere svolta secondo le modalità concordate con il committente del funerale. La presenza del personale addetto ai servizi funebri del cimitero è obbligatoria.
Art. 13 
(Cerimonia funebre con la dispersione delle ceneri in mare) 
La cerimonia funebre inizia sul molo, quando il personale addetto ai servizi funebri del cimitero sale sull’imbarcazione con l’urna del defunto e la colloca nel posto d’onore. Prima della partenza della nave, l’esecutore della cerimonia funebre, su richiesta del committente del funerale, esegue i riti funebri di apertura concordati. La nave naviga in direzione del luogo di dispersione, che è determinato dall’autorità statale competente, sul quale la nave si ferma. Su richiesta del committente del funerale, l’esecutore del funerale eseguirà le cerimonie concordate. Il personale addetto ai servizi funebri del cimitero quindi disperde le ceneri del defunto in mare. Dopo la dispersione delle ceneri, può essere ripresa la cerimonia di chiusura concordata e al suo termine la nave può far ritorno al porto.
Art. 14 
(Cerimonia funebre con dispersione delle ceneri in un particolare luogo specifico) 
La cerimonia funebre con dispersione delle ceneri in un particolare luogo specifico, per il quale il committente della cerimonia funebre acquisisce l’apposito consenso dell’autorità comunale competente, in conformità con l’art. 20 del Decreto, deve essere eseguita secondo le modalità concordate con il committente del funerale. La presenza del personale addetto ai servizi funebri del cimitero è obbligatoria.
IV. ATTIVITÀ FUNERARIA 
Art. 15 
(Volume e realizzazione delle attività funerarie) 
L’esecutore delle attività funerarie può essere una persona fisica o giuridica che rispetta le condizioni stabilite dalla legge sulle attività funerarie e cimiteriali e ha ottenuto le autorizzazioni da parte dell’ente statale competente per l’esecuzione delle attività funerarie.
Per lo svolgimento del Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24 il permesso di cui al comma precedente non è necessario.
Le attività funerarie includono i seguenti servizi:
– trasporto della salma, non fornito dal Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24,
– preparazione della salma,
– cremazione della salma,
– preparazione ed esecuzione del funerale.
Art. 16 
(Registrazione della sepoltura) 
La sepoltura del defunto è registrata dal gestore del cimitero in base alla domanda del committente del funerale, dell’esecutore del servizio funebre scelto dal committente o del Comune.
Nel caso in cui non ci siano committenti, la domanda di sepoltura è presentata dal Comune in cui il defunto aveva eletto la sua ultima residenza anagrafica.
La domanda deve essere corredata da un documento rilasciato da un medico autorizzato, ovvero da un’organizzazione sanitaria o dall’ufficiale di stato civile a cui è stato segnalato il decesso. Il gestore del cimitero non deve eseguire la sepoltura se al momento della sepoltura non sono allegati i documenti pertinenti.
Art. 17 
(Trasporto della salma) 
Il trasporto o il trasferimento della salma è consentito dopo il rilascio del certificato di constatazione di decesso.
Il trasporto della salma è consentito solo con uno speciale veicolo funebre, destinato esclusivamente al trasporto funebre. In luoghi meno accessibili e in condizioni climatiche avverse, la salma può essere trasferita in un’altra maniera usuale per il luogo.
Il trasporto della salma oltre il confine della Repubblica di Slovenia deve essere effettuato in conformità con i regolamenti che disciplinano il trasporto funebre.
Art. 18 
(Preparazione della salma) 
La preparazione della salma comprende tutte le azioni necessarie prima del funerale o della cremazione.
La preparazione della salma può essere effettuata solo nei locali appropriati di un istituto di cura, o di un’impresa di pompe funebri, o nelle case di riposo. Alla preparazione della salma devono partecipare almeno due operatori funebri.
La salma può essere conservata dall’esecutore dei servizi pubblici nell’unità di refrigerazione per salme per un massimo di 60 giorni.
Se la salma, prima del funerale, si trova, in conformità alla legge, a casa, la preparazione della salma può essere effettuata nel luogo stesso.
Il giorno del funerale o non più di due giorni prima, la salma può essere portata nella camera ardente, ovvero nel luogo destinato al commiato funebre.
Se il funerale del defunto è organizzato dallo Stato o dal Comune, la salma, prima della sepoltura, può essere, in via del tutto eccezionale, deposta in un luogo al di fuori del cimitero.
Le comunità religiose, in via del tutto eccezionale, possono, in conformità con l’ordinamento del cimitero, esporre un esponente della loro organizzazione o un loro membro, fino al momento della sepoltura, in una struttura progettata per la celebrazione di riti religiosi.
Art. 19 
(Sepoltura della salma) 
La sepoltura della salma consiste nella sepoltura dei resti mortali o delle ceneri del defunto in una tomba o nella dispersione delle ceneri in conformità con la volontà del defunto.
La sepoltura di una salma o la cremazione avviene dopo un periodo di almeno 36 ore trascorse dall’accertamento del decesso. In caso di gravi calamità naturali o di altro genere, in stato di guerra e in situazioni di emergenza, quando viene effettuata una sepoltura in una fossa comune in luoghi specifici, definiti nei piani del Comune, l’unità regionale competente dell’Istituto Nazionale della Sanità Pubblica può abbreviare la suddetta scadenza.
La sepoltura di solito viene eseguita nel cimitero, ma al di fuori del cimitero è permesso solo sotto forma di dispersione delle ceneri o di sepoltura speciale di esponenti di comunità religiose, nelle tombe delle comunità religiose. Per la dispersione delle ceneri, ovvero per la sepoltura all’esterno del cimitero bisogna ottenere il consenso dell’autorità comunale competente.
Le urne con le ceneri del defunto non possono essere conservate al di fuori del cimitero.
La sepoltura può essere eseguita solo dall’esecutore del servizio funebre, secondo l’ordinamento del cimitero, in presenza del personale addetto ai servizi funebri del cimitero.
Art. 20 
(Modalità di sepoltura) 
Nell’area del Comune di Pirano sono consentiti i seguenti tipi di sepoltura:
– La sepoltura in feretro, dove la salma è posta in una bara e sepolta in una tomba, in un sepolcro o in un sepolcro collettivo.
– La sepoltura nell’urna, dove i resti mortali della salma vengono cremati e conservati in un’urna e sepolti in una tomba, in un sepolcro o in una nicchia per urne.
– La dispersione delle ceneri in un’area designata del cimitero; la dispersione in mare o in un’area appositamente designata su una superficie pubblica o privata al di fuori dell’agglomerato urbano, per cui è necessario ottenere i consensi appropriati da parte degli enti statali competenti e delle autorità comunali. Per la dispersione delle ceneri su un’area privata, il proprietario del terreno e i proprietari dei terreni limitrofi a questo terreno devono concedere il loro consenso.
Non è consentito un trattamento diverso delle ceneri del defunto, da come definito nel secondo e terzo alinea del comma precedente.
Non è consentita la sepoltura in una tomba estranea, senza il permesso del precedente concessionario della tomba e del gestore del cimitero.
Nel caso di esumazione ovvero di sepoltura del defunto nella stessa posizione e nella stessa tomba in cui un’altra salma è già stata precedentemente inumata, la sepoltura è consentita dopo la scadenza del periodo di riposo della tomba, che non deve essere inferiore a dieci anni, tenendo conto delle caratteristiche del terreno su cui si trova il cimitero.
Il comma precedente non si applica in caso di sepoltura con urna.
Art. 21 
(Elementi essenziali del funerale) 
Gli elementi essenziali del funerale comprendono la registrazione della sepoltura, la preparazione della salma, una cerimonia funebre essenziale, che prevede il trasferimento della salma dalla camera ardente alla tomba e la presenza del portabandiera; la predisposizione del sepolcro collettivo, la posa della salma nella tomba, la collocazione di un elemento commemorativo unitario, compreso nel corredo funerario.
Art. 22 
(Costi del funerale) 
I costi del funerale devono essere corrisposti dal committente del funerale.
Se non ci sono committenti del funerale, i costi del funerale di base devono essere corrisposti dal Comune che ha registrato la sepoltura. I costi del funerale possono essere corrisposti anche da un’altra persona fisica o giuridica.
I servizi funebri, eseguiti su richiesta delle autorità statali, o di altri titolari di autorizzazioni pubbliche sono a carico del committente di tali servizi.
Il pagamento del funerale di base non deve superare l’importo della forma speciale di assistenza sociale straordinaria, intesa come sostegno per coprire il costo dei funerali e la forma speciale di assistenza sociale dopo la morte di un familiare, come stabilito dalla legge che disciplina le prestazioni di previdenza sociale.
L’esecutore dei servizi funebri deve garantire un funerale minimo in conformità con il comma precedente.
Il tariffario dei servizi funebri e del corredo funebre deve essere a disposizione della visione dei committenti del funerale e posto in una posizione ben in vista nei locali dell’esecutore del servizio funebre e pubblicato sui loro siti internet, o secondo la consuetudine del posto.
I costi del personale addetto ai servizi funebri del cimitero e le tasse per il funerale sono corrisposti al gestore del cimitero dall’esecutore che svolge i servizi funebri per conto del committente del funerale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, anche ai costi del Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24.
Art. 23 
(Modalità di sepoltura, in caso sia il Comune a sostenere le spese) 
Se il funerale è a spese del Comune, sarà eseguito un funerale di base con sepoltura in feretro, o cremazione con tumulazione in una tomba collettiva in calcestruzzo, nel Cimitero Civico di Pirano, ovvero in una tomba disponibile in un altro cimitero, in cui viene eseguita la sepoltura del defunto.
Art. 24 
(Orari di sepoltura) 
La sepoltura nel Cimitero Civico di Pirano può essere effettuata ogni giorno lavorativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 15.00 (inizio della cerimonia funebre).
Un orario di sepoltura al di fuori dell’orario di cui al comma precedente è possibile in accordo con il gestore del cimitero e l’esecutore dei servizi funebri.
V. ATTIVITÀ CIMITERIALI 
Art. 25 
(Organizzazione dei cimiteri e fornitura delle infrastrutture cimiteriali) 
Il cimitero viene costruito o ampliato sulla base e in conformità con i documenti di pianificazione territoriale del Comune di Pirano.
I fondi per la manutenzione ordinaria e gli investimenti per la manutenzione dei cimiteri di proprietà comunale sono forniti dal Comune di Pirano nel bilancio annuale.
Il Comune di Pirano fornisce i fondi per la costruzione di un nuovo cimitero o per l’ampliamento e il potenziamento dei cimiteri comunali esistenti, nonché per tutte le infrastrutture necessarie per la realizzazione delle attività cimiteriali.
La soppressione di un cimitero sarà stabilita dall’autorità comunale competente in conformità con la legge che disciplina l’attività cimiteriale, nonché in conformità con altre normative pertinenti.
Art. 26 
(Orario del cimitero) 
Il Cimitero Civico di Pirano è aperto, in estate, dalle ore 6.00 alle ore 21.00, mentre in inverno dalle ore 7.00 alle ore 18.00. Al difuori dell’orario di visita prescritto, le visite al cimitero non sono consentite, tranne in casi eccezionali con il permesso del gestore del cimitero.
L’orario d’ingresso per i cimiteri dei villaggi è determinato dal gestore, su proposta di ciascuna comunità locale.
Le camere ardenti e le altre strutture cimiteriali sono aperte solo durante le cerimonie funebri concordate.
Art. 27 
(Tipologie delle sepolture) 
Per ogni singolo cimitero deve essere realizzato un piano di assegnazione delle aree cimiteriali e istituito un registro delle tombe.
Il piano di assegnazione determina la divisione delle aree cimiteriali destinate per:
– tombe e sepolcri singoli, doppi, per bambini, ampliati,
– fosse, ossari, fosse comuni,
– loculi per urne cinerarie,
– aree per sepolture anonime,
– aree per la dispersione delle ceneri.
Se nei cimiteri ci sono anche tombe di guerra, la loro tutela è regolata dalle disposizioni sulle tombe di guerra.
La costruzione di nuovi sepolcri nei cimiteri è consentita, se le condizioni di spazio e il piano di assegnazione lo consentano.
Art. 28 
(Quadro delle norme tecniche per le tombe) 
Le tombe singole sono quelle, che consentono la sepoltura di salme di persone adulte. Nelle tombe singole sono sepolte bare e urne. La lunghezza di una tomba singola è di 2 m e la larghezza di 1 m.
Le tombe doppie sono quelle che consentono la sepoltura di due bare poste l’una accanto all’altra e collocate, nella tomba, alla stessa altezza. Nelle tombe doppie oltre ai feretri possono essere sotterrate anche le urne cinerarie. La lunghezza della tomba doppia è di 2 m e la larghezza è anche di 2 m.
Le tombe dei bambini sono quelle che permettono l’inumazione delle salme dei bambini. Nelle tombe dei bambini sono sepolti i feretri e le urne di bambini. Le tombe dei bambini fino a 10 anni d’età sono per dimensioni la metà di una tomba singola.
La tomba allargata è una tomba di dimensioni maggiori rispetto a quelle della tomba standard. La sua dimensione e forma sono determinate dal gestore del cimitero in conformità con il piano di assegnazione.
I sepolcri hanno una parte ipogea completamente murata. Nei sepolcri ipogei i feretri vengono tumulati posizionandoli gli uni sugli altri o su appositi scaffali. Nei sepolcri vengono tumulati feretri con inserti in metallo e urne cinerarie. La loro dimensione e forma sono determinate dal gestore del cimitero in accordo con il piano di assegnazione.
Le tombe per le urne cinerarie possono essere a pavimento e a parete. Nelle tombe ovvero loculi per le urne cinerarie vengono tumulate soltanto le urne. La loro dimensione e forma sono determinate dal gestore del cimitero in accordo con il piano di assegnazione.
Nelle parti più antiche dei cimiteri, le tombe devono essere adattate allo stato attuale, ma il gestore del cimitero, sulla base del piano di assegnazione, può anche realizzare un piano diverso e più razionale per la divisione in settori cimiteriali e generi, nonché per dimensioni delle tombe.
Monumenti, cornici di lapidi e altri elementi non devono estendersi oltre l’area della tomba.
L’altezza dei monumenti e delle lapidi non può superare l’altezza di 1 m e la larghezza deve essere adeguata alle dimensioni della tomba.
La disposizione delle lapidi e la piantumazione degli arbusti devono essere conformi al piano per l’organizzazione del cimitero.
Nei nuovi cimiteri, tombe e lapidi sono adattati agli standard e ai piani dei nuovi cimiteri.
Art. 29 
(Interventi nell’area del cimitero) 
Qualsiasi intervento nell’area del cimitero deve essere segnalato al gestore e per lo stesso deve essere ottenuto il suo consenso.
Il gestore del cimitero dà il consenso per l’installazione, la riparazione, la rimozione di monumenti e altri elementi commemorativi nell’area del cimitero.
Senza il consenso del gestore non è consentito compiere atti come dal comma precedente.
Le strutture, che ricadono sotto la tutela dei beni culturali o dei monumenti culturali, sono regolate in conformità con i regolamenti nel campo della tutela dei beni culturali.
Le lapidi commemorative registrate come bene culturale o monumento culturale non possono essere rimosse, salvo in casi eccezionali, con una decisione del ministero responsabile della tutela dei beni culturali.
Art. 30 
(Periodo di riposo della tomba) 
L’esumazione straordinaria della salma, effettuata anticipatamente rispetto alla scadenza del periodo di riposo della tomba, e la traslazione in un altro cimitero ovvero in un’altra tomba si possono eseguire in via eccezionale solo previa autorizzazione da parte del concessionario della tomba e con il permesso emanato per ragioni di ordine sanitario dall’autorità amministrativa comunale competente, ovvero con il permesso dell’autorità competente per la conduzione dei procedimenti penali.
All’atto della nuova sepoltura, o nel caso di cui al comma precedente del presente articolo, soltanto il gestore del cimitero può intervenire nell’ area di inumazione.
Art. 31 
(Concessione dell’area cimiteriale) 
L’area cimiteriale è data in concessione con un contratto di concessione stipulato tra il gestore del cimitero e il concessionario. Il concessionario può essere solo una persona fisica o giuridica.
Se il committente del funerale, al momento del funerale, non ha in concessione un’area di inumazione, la stessa gli sarà data in concessione dal gestore del cimitero, con il quale il committente del funerale dovrà concludere prima del funerale un contratto di concessione.
Alla stipulazione del contratto di concessione ovvero alla presentazione della domanda di sepoltura verrà assegnata un’area di inumazione.
Dietro consenso scritto del committente del funerale, il contratto di concessione con il gestore può essere stipulato da un’altra persona fisica o giuridica al posto suo.
Alla morte del concessionario, gli eredi del concessionario devono mettersi d’accordo su chi di loro si assumerà il diritto di concessione della tomba. Il diritto preferenziale di concessione viene concesso a chi ha pagato le spese del funerale del concessionario defunto.
Il rapporto di concessione può essere trasferito a un’altra persona che mostra il proprio interesse in esso, alle condizioni specificate nel contratto di concessione. Il trasferimento del contratto di concessione è gratuito.
Se l’erede del concessionario della tomba non esercita il diritto di prelazione della concessione della tomba, entro 90 giorni dalla morte del concessionario, perde il diritto di concessione sulla tomba.
Dopo la risoluzione del contratto di concessione, il fondo di sepoltura è considerato come tomba abbandonata che alla decorrenza del periodo di riposo e in seguito all’esumazione sarà consegnata a un altro concessionario.
Il concessionario dell’area cimiteriale deve rimuovere a proprie spese il corredo della tomba entro 15 giorni dalla cessazione del contratto. Se non rimuove il corredo entro il suddetto termine, il gestore del cimitero, dopo il preavviso al concessionario dell’area cimiteriale, provvederà alla rimozione dello stesso e le relative spese saranno a carico del concessionario.
Art. 32 
(Contratto di concessione) 
Il concessionario dell’area cimiteriale deve mantenere la cura della tomba e rispettare l’ordinamento cimiteriale, nonché il contratto di concessione.
Il contratto di concessione deve contenere i dati relativi:
– al soggetto interessato nel rapporto di concessione,
– alla durata della concessione,
– alla tipologia e al numero della tomba,
– all’obbligo del versamento della tassa annuale sulla tomba,
– alle disposizioni sulla dimensione massima della lapide in conformità con questo Decreto,
– agli obblighi del concessionario in merito alla sistemazione delle tombe,
– alle misure in caso di inadempimento del contratto da parte del concessionario,
– alle condizioni per il trasferimento della concessione,
– all’autorizzazione per l’acquisizione dei dati personali dai documenti ufficiali, esclusivamente al fine dell’attuazione del contratto e del mantenimento dei registri prescritti, conformemente all’art. 35 della Legge sui funerali e sulle attività cimiteriali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/16).
Il concessionario dell’area cimiteriale è tenuto a informare il gestore del cimitero del cambio di indirizzo non appena esso si verifichi.
Art. 33 
(Durata della concessione) 
La tomba viene data in concessione per un periodo indeterminato di tempo.
Il gestore del cimitero recede dal contratto (rescinde il contratto) nei seguenti casi:
– se il concessionario della tomba, dopo il preavviso, non salda la tassa sulla tomba relativa all’anno precedente,
– se il concessionario non mantiene la tomba in modo regolare, nonostante sia stato espresso un avvertimento specifico (una tomba non regolarmente mantenuta si ha quando la lapide minaccia la sicurezza delle persone, ovvero la tomba viene completamente trascurata con il conseguente degrado dell’aspetto estetico e dell’ordine del cimitero),
– se non viene comunicato il cambiamento di indirizzo a cui deve essere indirizzata la fattura per la concessione,
– al momento dell’abbandono del cimitero,
– quando richiesto dal piano di assegnazione del cimitero.
Dopo la risoluzione del contratto di concessione, il fondo di sepoltura è considerato come tomba abbandonata che alla decorrenza del periodo di riposo in seguito all’esumazione sarà consegnata a un altro concessionario.
Durante il periodo della rimozione del corredo tombale, fino alla decorrenza del periodo di riposo della tomba e di assegnazione della concessione cimiteriale a un altro concessionario, il gestore del cimitero si occupa della manutenzione minima della tomba abbandonata.
I fondi per la copertura della manutenzione delle tombe, di quanto nel precedente comma del presente articolo, sono forniti dal Comune di Pirano.
Art. 34 
(Tassa sulla tomba) 
Per l’acquisizione della concessione cimiteriale, il concessionario è tenuto a pagare la tassa sulla tomba.
La tassa sulla tomba viene saldata con scadenza annuale, e anche per un periodo più lungo, ma comunque per un massimo di dieci anni.
Al momento del primo contratto di concessione dell’area cimiteriale, la tassa viene pagata proporzionalmente, fino al decorrere del periodo di un anno.
Se il concessionario intende recedere dal contratto di concessione prima della decorrenza del periodo di riposo della tomba, è tenuto a pagare la tassa sulla tomba fino alla decorrenza del periodo di riposo della tomba.
L’entità della tassa sulla tomba, su proposta del gestore del cimitero, sarà determinata dall’autorità competente del Comune, tenendo conto di tutti i costi di gestione del cimitero e delle infrastrutture cimiteriali.
Art. 35 
(Obblighi e diritti del gestore del cimitero) 
Il gestore del cimitero ha i seguenti obblighi e diritti:
– garantire il personale addetto ai servizi funebri del cimitero,
– occuparsi dell’organizzazione del lavoro del personale addetto ai servizi funebri nella partecipazione alle attività funebri,
– stabilire la correttezza dei certificati di morte,
– determinare il posto, il giorno e l’ora della sepoltura, in accordo con il committente del funerale,
– occuparsi dello scavo e rinterro della tomba,
– eseguire le sepolture e le esumazioni,
– fare in modo che all’atto della sepoltura, dell’esumazione e della sistemazione del cimitero le tombe non si danneggino,
– dare in concessione i fondi di sepoltura e stipulare i contratti relativi ad essi,
– tenere i registri permanenti dei defunti, che sono o sono stati sepolti nel cimitero, tenere il registro delle tombe – il catasto e il registro dei concessionari delle tombe per gli ultimi dieci anni,
– garantire l’ordine e la pulizia della camera ardente e del cimitero, nonché la manutenzione di strutture e impianti, nonché delle infrastrutture del cimitero,
– stabilire la collocazione di un elemento commemorativo unitario fino all’installazione della pietra tombale, ovvero se essa non è collocata,
– rilasciare il consenso per gli interventi all’interno del cimitero,
– stabilire i prezzi delle tasse funebri e delle altre strutture cimiteriali, delle infrastrutture e dei servizi, che sottopone all’approvazione dell’autorità comunale competente,
– svolgere ulteriori compiti in conformità con le normative vigenti.
Art. 36 
(Prima sistemazione della tomba) 
La prima sistemazione della tomba comprende lo scavo, nonché l’interramento della fossa, nonché la rimozione del suolo superfluo e dei fiori secchi. Il gestore del cimitero addebita all’esecutore dei servizi funebri i servizi in base al tariffario, come stabilito dal presente Decreto.
Art. 37 
(Rispetto dell’ordinamento, della pulizia e dell’ordine nel cimitero) 
I concessionari delle tombe e i visitatori del cimitero sono tenuti a:
– esprimere pietà nei confronti del defunto e rispettare il regolamento cimiteriale, all’interno del cimitero e delle sue strutture,
– curare la manutenzione delle tombe regolarmente e piantare, nonché rimuovere gli alberi solo con il permesso del gestore del cimitero,
– smaltire la spazzatura e altri rifiuti negli appositi contenitori per rifiuti e nei cestini della spazzatura in conformità con i regolamenti,
– installare o rimuovere monumenti commemorativi solo con il consenso scritto del gestore del cimitero o modificare il progetto architettonico della tomba solo in conformità con il piano di assegnazione delle aree cimiteriali e con il consenso dell’autorità competente,
– fare attenzione a non danneggiare le tombe.
Art. 38 
(Divieti) 
Non è permesso ai concessionari delle aree cimiteriali, ai visitatori e agli esecutori di qualsiasi tipo di servizio nei cimiteri del Comune di Pirano nonché nelle camere ardenti:
– assumere comportamento indecoroso, esibizionistico, ridere fragorosamente, gridare, fischiare, fare chiasso, consumare bevande alcoliche, fumare nella camera ardente e nell’aera di tutto il cimitero,
– calpestare e camminare sulle tombe,
– tenere al guinzaglio e lasciare liberi animali al cimitero,
– lo smaltimento della spazzatura e di altri rifiuti al di fuori dello spazio designato, al di fuori dell’apposito contenitore, ovvero in un contenitore non destinato a un determinato rifiuto,
– lo smaltimento della terra, delle ringhiere, dei cordoli e di altri materiali provenienti dal rinnovamento delle tombe in contenitori o in bidoni per la spazzatura,
– l’abbandono di materiale per la manutenzione, per il restauro di tombe e per l’installazione di monumenti durante e dopo l’esecuzione dei servizi nell’area del cimitero,
– l’abbandono di monumenti funebri rimossi o abbandonati nell’area del cimitero,
– raccogliere i fiori e la vegetazione in tombe estranee,
– andare in bicicletta o con un veicolo a motore e custodire lo stesso nel cimitero,
– l’inquinamento del cimitero e causare danni a locali, strutture, oggetti e all’arredo verde,
– l’alienazione di oggetti dalle tombe, dal cimiteri e dalle strutture cimiteriali,
– arrecare danni alle tombe,
– l’intervento nell’area cimiteriale in concessione, contrario alle disposizioni del presente Decreto e agli altri regolamenti relativi alle tombe e alle lapidi,
– l’esecuzione di attività funebri, nonché di eventuali lavori di scalpellino, estese opere di giardinaggio o di qualsiasi altro servizio senza il preavviso al gestore del cimitero.
VI. TARIFFARIO PER L’UTILIZZO DEL CIMITERO, DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI CIMITERIALI, DELLE ALTRE INFRASTRUTTURE E SERVIZI CIMITERIALI 
Art. 39 
(Tariffario) 
Per l’utilizzo del cimitero, delle strutture del cimitero, degli impianti, nonché delle altre infrastrutture e servizi cimiteriali, gli utenti pagano una tariffa calcolata sulla base della Decisione sulla conferma del tariffario, predisposto dall’esecutore del Servizio pubblico comunale obbligatorio per la gestione dei cimiteri e del Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24, nonché approvato dall’autorità comunale competente.
Il tariffario dei servizi di pubblica utilità, in base al presente Decreto, deve essere confermato dall’autorità comunale competente entro e non oltre 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
La modifica del tariffario, di cui al primo comma del presente articolo, è effettuata secondo la stessa procedura.
Ogni decisione a conferma del tariffario è parte integrante del presente Decreto.
Art. 40 
(Tassa funeraria) 
L’importo della tassa funeraria pagata dal committente del funerale al gestore del cimitero è determinato dall’autorità comunale competente sulla base di una proposta del gestore e costituisce parte integrante della decisione sulla conferma del tariffario di cui al precedente articolo. La tassa funeraria è un’entrata del bilancio del Comune di Pirano.
Art. 41 
(Utilizzo delle infrastrutture pubbliche) 
Oltre al Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24, che è un servizio pubblico economico comunale obbligatorio, l’Azienda Pubblica OKOLJE Pirano, S.r.l., è anche gestore dei servizi funebri che vengono effettuati dal punto di vista commerciale sulla base del Permesso per l’espletamento delle attività funebri, numero 354-11/2017/6, del 26 settembre 2017, rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico e della Tecnologia della Repubblica di Slovenia.
L’Azienda Pubblica OKOLJE Pirano, S.r.l. può utilizzare l’infrastruttura e le attrezzature in gestione, che sono di proprietà del Comune di Pirano, anche per lo svolgimento delle attività funerarie.
Con l’utile derivante da questo titolo il gestore dei servizi funebri è obbligato a migliorare l’attività del cimitero e del Servizio Onoranze Funebri attivo 24 ore su 24.
VII. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
Art. 42 
(Controllo) 
Il controllo sull’attuazione delle disposizioni del presente Decreto è effettuato da parte dell’Ispezione comunale competente.
Art. 43 
(Infrazioni) 
(1) Una sanzione pecuniaria di Euro 100 viene comminata ad un individuo che commette un’infrazione compresa dal primo (I) al nono (IX) alinea dell’art. 38 del presente Decreto.
(2) Una sanzione pecuniaria di Euro 200 è comminata ad un individuo:
– se commette un’infrazione compresa dal decimo (X) al quattordicesimo (XIV) alinea dell’art. 38 del presente Decreto,
– se la tomba è sistemata diversamente dal piano di assegnazione,
– se installa o rimuove un monumento commemorativo, ovvero modifica il progetto architettonico della tomba senza il consenso del gestore del cimitero e delle autorità statali competenti, nel caso in cui il monumento funebre sia un monumento culturale,
– se, senza la conoscenza del gestore del cimitero, modifica lo svolgimento della cerimonia funebre pubblica,
– se non si cura della manutenzione della tomba,
– se “vende” un fondo di sepoltura o lo cede in qualche modo ad un altro concessionario senza il consenso del gestore.
Una sanzione pecuniaria di Euro 1.000 viene comminata a una persona giuridica per l’infrazione di cui all’art. 38.
Una sanzione pecuniaria di Euro 400 viene comminata alla persona responsabile della persona giuridica per l’infrazione di cui all’art. 38.
(3) Una sanzione pecuniaria di Euro 1.000 è comminata alla persona giuridica – gestore del cimitero per l’infrazione:
– se non si cura della manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché delle infrastrutture del cimitero in conformità con il piano di organizzazione del cimitero,
– se non garantisce il giusto ordine e pulizia nella camera ardente e all’interno del cimitero,
– se non tiene aggiornati i registri permanenti dei defunti, che sono (o sono stati) sepolti nel cimitero, i registi permanenti delle tombe – il catasto e i registi dei concessionari delle tombe relativi agli ultimi dieci anni.
Una sanzione pecuniaria di Euro 400 sarà inoltre comminata alla persona responsabile del gestore del cimitero per l’infrazione di cui al presente comma.
(4) Una sanzione pecuniaria di Euro 1.000 è comminata per l’infrazione alla persona giuridica – all’esecutore dei servizi funebri:
– se non rispetta il divieto di cui all’art. 38 del presente Decreto,
– se in qualche modo interviene sulle strutture, gli impianti e le infrastrutture del cimitero senza il preventivo consenso del gestore, ovvero senza un accordo con lo stesso,
– se non organizza la cerimonia funebre pubblica in conformità con il presente Decreto, o se agisce contrariamente a quanto previsto dal presente Decreto.
Una sanzione pecuniaria di Euro 400 sarà inoltre comminata alla persona responsabile dell’esecutore dei Servizi di Onoranze Funebri per l’infrazione di cui al presente comma.
VIII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 44 
I contratti esistenti relativi alla concessione di aree cimiteriali devono essere armonizzati alle disposizioni del presente Decreto entro nove mesi dalla sua entrata in vigore.
Art. 45 
(Scadenza) 
Il Decreto sull’ordinamento del cimitero (Bollettino Ufficiale delle Primorske novice, n. 43/87) cessa di avere effetto con l’entrata in vigore del presente Decreto.
Art. 46 
(Pubblicazione e entrata in vigore) 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 007-3/2017
Pirano, 21 giugno 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti