Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2684. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Osilnica, stran 8492.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08, 5/08 – popr. in 75/17) je Občinski svet Občine Osilnica na 21. redni seji dne 20. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Osilnica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Osilnica (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo turistične in promocijske takse,
– višino in oprostitve turistične in promocijske takse,
– način plačevanja turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Osilnica.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna Občinska uprava Občine Osilnica.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične in promocijske takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18, v nadaljevanju ZSRT-1).
III. VIŠINA IN OPROSTITVE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
4. člen 
(višina turistične takse) 
Turistična taksa za prenočitev na osebo na dan znaša 1,00 euro, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,25 eurov. Skupna višina obeh taks znaša 1,25 eurov na osebo na dan.
V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, znaša turistična taksa 0,50 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,13 eurov. Skupna višina obeh taks znaša 0,63 eurov na osebo na dan.
5. člen 
(oprostitev plačila turistične takse) 
Plačila turistične takse in posledično promocijske takse so oproščeni tisti, ki so opredeljeni v ZSRT-1.
IV. NAČIN PLAČEVANJA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
6. člen 
(postopek pobiranja turistične takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
7. člen 
(rok in način nakazovanja turistične takse) 
Turistično in promocijsko takso iz 4. člena tega odloka osebe iz 6. člena tega odloka nakažejo na poseben račun Občine Osilnica, ki je objavljen na spletni strani občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec.
V. VODENJE EVIDENCE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
8. člen 
(evidenca turistične takse) 
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta,
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
9. člen 
(nadzor nad izvajanjem odloka) 
Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Kočevje, Kostel in Osilnica, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
10. člen 
(kazenske določbe) 
Z globo 2.000,00 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 8. členom tega odloka.
Z globo 500,00 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
Z globo 400,00 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člana kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300,00 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VII. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
11. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 48/10).
12. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Do 31. 12. 2018 se zaračunava turistično takso za prenočevanje, kot jo opredeljuje Odlok o turistični taksi v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 48/10), od 1. 1. 2019 dalje pa se za višino turistične takse uporablja določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
13. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-0001/2018/2
Osilnica, dne 20. julija 2018
Župan 
Občine Osilnica 
Antun Volf l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti