Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2680. Popravek in dopolnitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2018, stran 8491.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS16/17 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17) je Občinski svet Občine Loški Potok na 6. dopisni seji dne 20. 7. 2018 sprejel
P O P R A V E K 
in dopolnitve Odloka o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2018 
1. člen 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2018 (Uradni list RS, št. 38/18 z dne 6. 6. 2018), se v 1. členu v bilanci C. Račun financiranja popravita zneska pri skupini VII. ZADOLŽEVANJE (500) in 50 ZADOLŽEVANJE iz »100.000« na »748.972«.
2. člen 
Dopolni se 10. člen Odloka o proračunu Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 75/17 z dne 22. 12. 2017), in sicer tako, da se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 748.972 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2018.
Št. 410-0052/2017-03
Loški Potok, dne 20. julija 2018
Občina Loški Potok 
Po pooblastilu župana 
Podžupan 
Maks Lavrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti