Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2678. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad, stran 8484.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 18. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 36. seji dne 9. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad
1. člen 
V Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad (Uradni list RS, št. 101/10) se v 3. členu točka II. spremeni tako, da se glasi:
»II. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. 
Načrt namenske rabe prostora
1.1. 
Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del 
(v nadaljevanju: OPN MOL ID) s prikazom območja OPPN
M 1:2000
2. 
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
2.1. 
Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
M 1:2000
3. 
Načrt območja z načrtom parcelacije
3.1. 
Katastrski načrt s prikazom območja OPPN 
M 1:1000
3.2. 
Geodetski načrt s prikazom območja OPPN 
M 1:500
3.3. 
Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi, 
na katastrskem načrtu
M 1:1000
3.4. 
Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru 
in javni rabi, na geodetskem načrtu
M 1:500
4. 
Načrt arhitekturnih, krajinskih in oblikovalskih rešitev prostorskih ureditev
4.1. 
Ureditvena situacija – nivo pritličja 
M 1:500
4.2. 
Ureditvena situacija – nivo 2. nadstropja 
M 1:500
4.3. 
Ureditvena situacija – nivo terase 
in prerezi 
M 1:500
4.4. 
Ureditvena situacija – nivo kleti 1 
M 1:500
4.5. 
Ureditvena situacija – nivo kleti 2–5
M 1:500
4.6. 
Načrt odstranitve objektov 
M 1:500
4.7. 
Prikaz priključevanja objektov 
na komunalno javno infrastrukturo 
M 1:500
4.8. 
Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija – nivo terena
M 1:500
4.9.
Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo 
in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih poti
M 1:500
4.10. 
Prikaz dopustne ureditve do pričetka gradnje stavb v prostorski enoti P5
M 1:500.«.
2. člen 
V 4. členu se v prvi alineji besedilo »strateškega prostorskega akta« nadomesti z besedilom »OPN MOL ID«.
3. člen 
V 5. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in doda besedilo: »spremembe in dopolnitve OPPN je izdelalo podjetje Šabec Kalan Šabec – arhitekti, Mojca Kalan Šabec s.p., Ljubljana, pod številko projekta UP 15-008 v aprilu 2018.«.
4. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(območje OPPN) 
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1936, 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1938/2, 1938/3, 1940/1, 1940/2, 1940/3, 1940/4, 1943, 1945/3, 1945/4, 1946/1, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952/1, 1952/2, 1952/3, 1952/4, 1952/5, 1952/6, 1952/7, 1952/8, 1952/9, 1952/10, 1952/11, 1952/12, 1952/13, 1952/14, 1953/2, 1953/3, 1953/4, 1953/5, 1953/6, 1953/7, 1953/8, 1953/9, 1953/10, 1953/11, 1953/12, 1953/13, 1953/14, 1953/15, 1953/16, 1953/17, 1953/18, 1953/19, 1953/20, 1953/21, 1953/22, 1953/23, 1953/24, 1953/25, 1953/26, 1953/27, 1953/28, 1953/29, 1953/30, 1953/31, 1953/32, 1953/33, 1953/34, 1953/35, 1953/36, 1953/37, 1953/38, 1953/39, 1953/40, 1953/41, 1953/42, in 1953/43 ter del zemljišča s parcelno številko 2043/1, vsa v katastrski občini 2636 Bežigrad.
Velikost območja OPPN je 19.926 m2.
Meja območja OPPN je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.1. »Katastrski načrt s prikazom območja OPPN« in št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi, na katastrskem načrtu«.«.
5. člen 
V 9. členu se v točki 1. »Prostorske enote« pred piko na koncu prvega odstavka doda besedilo »in izhodu iz pasaže z obstoječim kioskom«.
Besedilo pod točko 2. »Namembnost« se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P1:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice.
Prostorska enota P2:
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice.
Prostorska enota P3:
– 12620 Muzeji in knjižnice,
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, do 100 m2,
– 12301 Trgovske stavbe, samo prodajne galerije, do 25 m2.
Prostorski enoti P4 in P5:
– 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
– 12201 Stavbe javne uprave: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo in podobno,
– 12202 Stavbe bank, pošt in zavarovalnic,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalni centri), vendar v pritličju prostorske enote P5 v vsaki lameli le do 700 m2 BTP objekta ali dela objekta,
– 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: avtopralnica je dopustna le v kletnih etažah,
– 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve in prostori za društvene dejavnosti,
– 12620 Muzeji in knjižnice: samo galerije in knjižnice,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje, v prostorski enoti P5 tudi stavbe za predšolsko vzgojo,
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstvene posvetovalnice in ambulante,
– 12650 Stavbe za šport: samo telovadnice, centri za fitnes, jogo in aerobiko ter podobno, brez prostorov za gledalce,
– 11220 Tri- in večstanovanjske stavbe, vendar le v prostorski enoti P5 v etažah nad terenom, razen v delu pritličja, ki je orientiran proti Dunajski cesti in ulici Bežigrad,
– 12420 Garažne stavbe: samo garaže in kolesarnice, vendar le v kletnih etažah v prostorski enoti P5, razen v delu 1. kleti, ki je orientiran proti atriju,
– 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo v prostorski enoti P5.
V delu prostorske enote P4 (v pritličju in 1. kleti objekta Dunajska 49 ter v 1. kleti podhoda) in v delu prostorske enote P5 (v delu pritličja, ki je orientiran proti Dunajski cesti in ulici Bežigrad) niso dovoljene:
– 12201 Stavbe javne uprave,
– 12203 Druge poslovne stavbe,
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo in
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo.«.
V točki 3. »Zazidalna zasnova« se pod naslovom »Prostorska enota C1« za prvim stavkom dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Ob križišču Dunajske ceste in ulice Bežigrad se ohrani obstoječ pritličen objekt s pokritimi tekočimi stopnicami za dostop do podhoda Plava laguna. Predvidena je prenova in razširitev podhoda Plava laguna ter njegova povezava s kletjo v prostorski enoti P5.«.
V točki 4. »Zasnova zunanje ureditve« se:
– pod naslovom »Prostorska enota P5« v sedmem stavku besedilo »z ulice Bežigrad« nadomesti z besedilom »z interne ceste na severni strani prostorske enote«,
– pod naslovom »Prostorska enota C1« prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ob ulici Bežigrad so načrtovani pločnik, iztek kolesarske steze, zeleni pas z drevoredom, postajališče mestnega linijskega prevoza potnikov in ureditev površin ob obstoječem pritličnem objektu.«.
6. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 
Na celotnem območju OPPN, razen na površinah, namenjenih dovozom, dostopom, intervencijskim potem in prometni infrastrukturi, je dovoljeno postaviti ali urediti naslednje nezahtevne in enostavne objekte:
– 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnice na lokacijah za zbiranje in prevzem komunalnih odpadkov ter nadstrešnice za kolesa, ki morajo biti znotraj prostorske enote oblikovane enotno,
– 21121 lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: samo avtobusno postajališče, obračališče, kolesarska pot, pešpot,
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi,
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi in parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste,
– 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
– 32110 Ekološki otoki,
– 32120 Urbana oprema,
– 32130 Objekti za oglaševanje in informacijski panoji: samo male svetlobne vitrine na avtobusnih postajališčih, vgrajene v tipsko avtobusno nadstrešnico (postajališče) ter objekti za oglaševanje za lastne potrebe, od teh le napisi, izveski in svetlobni napisi,
– 32140 Spominska obeležja.
Nadstrešnice ne smejo biti umeščene na površine med fasado stavbe in pločnikom ob javni cesti.
Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, vodnih zbiralnikov ter pomožnih infrastrukturnih objektov za potrebe v tem členu navedenih enostavnih in nezahtevnih objektov, v skladu z določili, opredeljenimi v pogojih za priključevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo.
Objekte za oglaševanje za lastne potrebe je dopustno postaviti le na stavbah in na k stavbam pripadajočih parcelah, namenjenih gradnji, v katerih se opravlja oglaševana dejavnost. Oblikovno naj se prilagajajo značaju stavbe. Oglaševanje za dejavnosti v objektu je treba reševati celostno, napisne table, ki označujejo poslovne dejavnosti v stavbi, morajo biti enakih dimenzij. Dopustno jih je namestiti na nosilce, ki omogočajo namestitev več tabel hkrati in preprosto menjavo brez posegov v fasado stavbe.
Umeščanje, dimenzioniranje in oblikovanje enostavnih in nezahtevnih objektov, navedenih v tem členu, mora biti skladno z ostalimi določili tega odloka.
Drugih enostavnih in nezahtevnih objektov ni dopustno graditi oziroma postavljati.«.
7. člen 
V 12. členu se pod naslovom »Prostorska enota P5«:
– osma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v prostorski enoti je treba nadomestiti 27 odstranjenih dreves, od tega mora biti najmanj 12 visokoraslih dreves;«,
– v deveti alineji za besedo »drevje« doda besedilo »v območju drevoreda«,
– črta deseta alineja, dosedanja enajsta alineja postane deseta alineja,
– dosedanji dvanajsta in trinajsta, ki postaneta enajsta in dvanajsta alineja spremenita tako, da se glasita:
»– odmik debla obstoječih in predvidenih dreves mora biti najmanj 2,00 m od podzemnih komunalnih vodov. Če odmika ni mogoče zagotoviti, je treba zasaditev izvajati tako, da bodo komunalni vodi ustrezno zaščiteni pred poškodbami zaradi korenin;
– ob vrtcu je treba zagotoviti ograjene zunanje površine za igro otrok v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za načrtovanje vrtcev, vendar na manj kot 160 m2.«.
Pod naslovom »Prostorska enota C1« se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– v prostorski enoti je treba urediti drevored z najmanj 7 visokoraslimi drevesi, ki morajo imeti ob sajenju debelni obseg najmanj 18 cm, merjeno na višini 1,0 m od tal, in višino debla več kot 2,2 m; končna višina dreves mora biti vsaj 10 m. Odmik debla dreves mora biti najmanj 2,00 m od podzemnih komunalnih vodov. Če odmika ni mogoče zagotoviti, je treba zasaditev izvajati tako, da bodo komunalni vodi ustrezno zaščiteni pred poškodbami zaradi korenin;«,
– v drugi alineji številka »2,00« nadomesti s številko »1,50« in podpičje na koncu nadomesti s piko,
– črta tretja alineja.
8. člen 
V 13. členu se v točki 1. »Tlorisni gabariti«:
– naslov »Prostorska enota P4« spremeni tako, da se glasi: »Prostorski enoti P4 in C1«,
– pod naslovom »Prostorska enota P5« v drugi alineji črta druga podalineja, dosedanje tretja do šesta podalineja postanejo druga do peta podalineja.
V točki 2. »Višinski gabariti« se:
– naslov »Prostorska enota P4« spremeni tako, da se glasi: »Prostorski enoti P4 in C1«,
– alineje pod naslovom »Prostorska enota P5« spremenijo tako, da se glasijo:
»– lamela A: vzhodni del 37,00 m, zahodni del 10,00 m
– pasaža v pritličju in 1. nadstropju: najmanj 6,00 m
– lamela B: južni del 10,00 m, 1. terasa severnega dela 19,00 m, 2. terasa severnega dela 22,00 m, zgornja etaža severnega dela 25,00 m
– klet: do –17,00 m
– tovorni dvigali: največ 4,00 m«.
Besedilo pod točko 4. »Zmogljivost območja OPPN« se spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P4
Bruto tlorisna površina kleti – največ:
140,00 m2
Prostorska enota P5
Površina prostorske enote
5.100,00 m2
Bruto tlorisna površina objekta nad nivojem terena – največ:
12.650,00 m2
Bruto tlorisna površina objekta pod nivojem terena – največ:
24.000,00 m2
Bruto tlorisna površina stanovanj – največ: 
12.000,00 m2
Bruto tlorisna površina javnih programov – najmanj: 
3.000,00 m2
Število oddelkov vrtca:
1
Število stanovanjskih enot – največ:
140
Prostorska enota C1
Bruto tlorisna površina kleti – največ: 
250,00 m2
Bruto tlorisna površina objekta nad nivojem terena je skupna površina vseh tlorisnih etaž objekta nad nivojem terena brez tlorisnih površin, ki so obdane z elementi, kot so npr. parapeti, venci, ograje, in niso pokrite, tako kot na primer odprti balkoni.
Gabariti objektov in višinske kote terena so razvidni iz grafičnih načrtov št. 4.1. »Ureditvena situacija – nivo pritličja«, št. 4.2. »Ureditvena situacija – nivo 2. nadstropja«, št. 4.3. »Ureditvena situacija – nivo terase in prerezi«, št. 4.4. »Ureditvena situacija – nivo kleti 1« in št. 4.5. »Ureditvena situacija – nivo kleti 2–5«.«.
9. člen 
V 14. členu se naslov »Prostorske enote P1, P2, P3 in P4« spremeni tako, da se glasi: »Prostorske enote P1, P2, P3, P4 in C1«.
10. člen 
V 15. členu se v prvem odstavku črta druga alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»V prostorskih enotah P5 in C1 je dopustna odstranitev vseh dreves.«
V četrtem odstavku se črtata besedi »in drevesa.«.
11. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
(načrt parcelacije) 
Območje OPPN je razdeljeno na:
– parcele obstoječih objektov v prostorski enoti P1, ki merijo 2.063 m2 in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami: 1951, 1952/1, 1952/5, 1952/6, 1952/7, 1952/9, 1950, 1952/11, 1952/3, 1952/10, 1952/2, 1952/12, 1949, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcelo obstoječe interne dovozne ceste, ki meri 121 m2 in obsega del zemljišča s parcelno številko 1952/13 v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcele obstoječih objektov v prostorski enoti P1, ki merijo 917 m2 in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami: 1952/13 del, 1948, 1952/4, 1952/8, 1947 in 1952/14 del, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcele obstoječih objektov v prostorski enoti P2, ki merijo 5.676 m2 in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami: 1953/2, 1953/3, 1953/4, 1953/5, 1953/6, 1953/7, 1953/8, 1953/9, 1953/10, 1953/11, 1953/12, 1953/13, 1953/14, 1953/15, 1953/16, 1953/17, 1953/18, 1953/19, 1953/20, 1953/21, 1953/22, 1953/23, 1953/24, 1953/25, 1953/26, 1953/27, 1953/28, 1953/29, 1953/30, 1953/31, 1953/32, 1953/33, 1953/34, 1953/35, 1953/36, 1953/37, 1953/38, 1953/39, 1953/40, 1938/2, 1940/4 in 1940/2 del, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcelo obstoječega objekta v prostorski enoti P3, ki meri 1.849 m2 in obsega zemljišče s parcelno številko 1936 v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcele obstoječih objektov v prostorski enoti P4, ki merijo 3.183 m2 in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 1937/4, 1937/1, 1937/3, 1937/2, 1938/3 del, 1940/2 del, 1943 in 1940/3 del, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad, in parcelo prenovljene in razširjene 1. kleti v prostorski enoti P4, ki meri 139 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1940/3 del, 1945/3 del in 1945/4, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcelo, namenjeno gradnji v prostorski enoti P5 z oznako P5/1, ki meri 2.890 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1953/41, 1953/42 del, 1953/43 del, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcelo, namenjeno gradnji v prostorski enoti P5 z oznako P5/2, ki meri 2.210 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1938/3 del, 1940/1, 1940/2 del, 1940/3 del, 1945/3 del in 1946/1 del, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcelo, namenjeno rekonstrukciji dela ulice Bežigrad v prostorski enoti C1 z oznako C1/1, ki meri 631 m2 in obsega zemljišča s parcelnimi številkami 2043/1 del, 1945/3 del, 1946/1 del, 1953/42 del, 1953/43 del in 1952/14 del, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad;
– parcelo obstoječega kioska v prostorski enoti C1 z oznako C1/2, ki meri 247 m2 in obsega zemljišči s parcelnima številkama 1945/3 del in 1945/4, obe v katastrski občini 2636 Bežigrad.
Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Kruegerjevem koordinatnem sistemu in so sestavni del obrazložitve in utemeljitve OPPN.
Parcelacija zemljišč je razvidna iz grafičnih načrtov št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi, na katastrskem načrtu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi, na geodetskem načrtu«.«.
12. člen 
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
»17. člen
(površine, namenjene javnemu dobru in javni rabi) 
Površine, namenjene javnemu dobru, so površine parcele C1/1 v prostorski enoti C1, ki merijo 631 m2 in obsegajo zemljišča s parcelnimi številkami 2043/1 del, 1945/3 del, 1946/1 del, 1953/42 del, 1953/43 del in 1952/14 del, vse v katastrski občini 2636 Bežigrad.
Površine, namenjene javni rabi, so površine parcele C1/2 v prostorski enoti C1, ki merijo 247 m2 in obsegajo zemljišči s parcelnima številkama 1945/3 del in 1945/4, obe v katastrski občini 2636 Bežigrad.
Površine, namenjene javnemu dobru, in površine, namenjene javni rabi, so razvidne iz grafičnih načrtov št. 3.3. »Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi, na katastrskem načrtu« in št. 3.4. »Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi, na geodetskem načrtu«.«.
13. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(etapnost gradnje) 
Načrtovano gradnjo objektov ter ureditve zunanjih in prometnih površin v prostorski enoti P5 in pripadajoče komunalno-energetske in druge infrastrukturne ureditve je treba izvesti v eni etapi. Delitev na več etap ni dopustna.
Posege na parceli C1/1 v prostorski enoti C1 je treba izvesti pred pričetkom gradnje stavbe v prostorski enoti P5 ali sočasno z njo.
Posegi v prostorskih enotah P1, P2, P3 in P4 ter širitev kleti na parceli C1/2 v prostorski enoti C1 so časovno neodvisni.
Do pričetka gradnje stavbe v prostorski enoti P5 je na terenu na parceli P5/1 dopustno izvesti parkirišče z do 76 parkirnimi mesti. Pred pričetkom gradnje stavb je treba parkirišče odstraniti.
Pogoji za dopustno ureditev do pričetka gradnje stavb v prostorski enoti P5:
– dovoz do parkirišča je z interne ceste, ki se priključuje na Hranilniško ulico,
– ob zahodni meji prostorske enote je treba ohraniti obstoječa drevesa,
– parkirišče je treba ozeleniti z najmanj 14. visokodebelnimi drevesi v koritih,
– na vzhodni strani parkirišča je treba urediti najmanj 2,50 m široko zelenico,
– zagotoviti je treba 4 parkirna mesta za vozila oseb z invalidskim vozičkom.
Ureditev do pričetka gradnje stavb v prostorski enoti P5 je razvidna iz grafičnega načrta št. 4.10. »Prikaz dopustne ureditve do pričetka gradnje stavb v prostorski enoti P5«.«.
14. člen 
V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V prostorskih enotah P1 in P4 je treba ohranjati varovane vrednote, kot so:
– tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
– oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve fasad, fasadni detajli),
– stavbno pohištvo,
– celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
– naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov naselja),
– odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
– podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina) ter
– stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, namembnost in kapaciteta objektov, ulične fasade in podobno).«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
15. člen 
V 20. členu v točki 2. »Varstvo vode in podzemne vode« se:
– prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Območje OPPN leži na vodovarstvenem območju vodonosnika Ljubljanskega polja, na širšem vodovarstvenem območju z milejšim vodovarstvenim režimom z oznako VVO III.A. «.
V točki 3. »Varstvo zraka« se:
– doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.«.
V točki 5. »Odstranjevanje odpadkov« se:
– v drugem stavku prvega odstavka beseda »odjemna« nadomesti z besedo »prevzemna«,
– v prvem stavku drugega odstavka beseda »odjemno« nadomesti z besedo »prevzemno«, beseda »na« pa z besedo »ob«,
– v četrtem odstavku beseda »odjemnih« nadomesti z besedo »prevzemnih«.
16. člen 
V 21. členu se v točki 1. »Splošno« zadnji odstavek nadomesti z novima četrtim in petim odstavkom, ki se glasita:
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
V fazi izdelave projektne dokumentacije je treba pridobiti projektne pogoje za posege v območje »radiokomunikacijske smeri« komunikacij za potrebe obrambe in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.«.
17. člen 
V 22. členu se:
– besedilo pod točko 2. »Motorni promet« spremeni tako, da se glasi:
»Prostorska enota P5
Dovoz do parkirnih prostorov v kleti objekta je treba urediti z interne ceste na severni strani prostorske enote, ki se priključuje na Hranilniško ulico. Pri nadzoru dostopa v garažo je treba zagotoviti vsaj dve strežni mesti. Dovoz za kratkotrajno parkiranje za potrebe vrtca je treba urediti s Hranilniške ulice. Dovoz za komunalna in dostavna vozila je treba urediti s Hranilniške ulice, dovoz za intervencijska vozila pa z ulice Bežigrad in Hranilniške ulice. Do transformatorske postaje je treba zagotoviti dostop preko uvozno-izvozne klančine.
Priključek na Hranilniško ulico mora biti izveden preko spuščenega robnika tik ob vozišču in brez poglobitve pločnika.«,
– besedilo pod točko 3. »Mirujoči promet« spremeni tako, da se glasi:
»V območju OPPN je treba pri izračunu potrebnih parkirnih mest (v tabeli: PM) za osebna vozila upoštevati naslednje normative:
Namembnost stavb
Število PM za motorni promet
Število PM za kolesa
11220 Tri- in večstanovanjske stavbe
1 PM/stanovanje v velikosti do 70 m2 neto tlorisne površine,
od tega 10 % za obiskovalce, 
 
1,4 PM/stanovanje v velikosti nad 70 m2 neto tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce
2 PM na stanovanje za stanovalce ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za obiskovalce
12201 Stavbe javne uprave: samo stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo in podobno
0,5 PM/70,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 30 % PM za obiskovalce
0,7 PM/100,00 m2 BTP objekta
12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 
ki poslujejo s strankami
0,5 PM/70,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 40 % PM za obiskovalce
1,4 PM/100,00 m2 BTP objekta
12203 Druge poslovne stavbe (mešani poslovni program)
0,5 PM/70,00 m2 BTP objekta,
od tega 10 % PM za obiskovalce
0,7 PM/100 m2 BTP objekta
12301 Trgovske stavbe do 200,00 m2 BTP
PM ni treba zagotavljati
PM ni treba zagotavljati
12301 Trgovske stavbe (lokalna trgovina od 200,00 do 500,00 m2 BTP)
0,5 PM/40,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
1,4 PM/100,00 m2 BTP objekta
12301 Trgovske stavbe (trgovine 
z neprehrambnimi izdelki)
0,5 PM/70,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce
0,7 PM/100,00 m2 BTP objekta
12301 Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice)
0,5 PM/30,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce
1,4 PM/100,00 m2 BTP objekta
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice …)
do 200,00 m2 BTP
PM ni treba zagotavljati
PM ni treba zagotavljati
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (obrtno-servisne dejavnosti – frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice …) nad 200,00 m2 BTP
0,5 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 75 % PM za obiskovalce, ne manj kot 2 PM za obiskovalce na lokal
0,7 PM/100,00 m2 BTP objekta
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za družabne prireditve 
in prostori za društvene dejavnosti
PM ni treba zagotavljati
0,7 PM/5 sedežev
12620 Muzeji in knjižnice
PM ni treba zagotavljati
0,7 PM/60,00 m2 BTP objekta
12630 Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo (predšolska vzgoja)
1 PM/oddelek
2 PM/na oddelek
12630 Stavbe za izobraževanje 
in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za neinstitucionalno izobraževanje
0,5 PM/30,00 m2 BTP objekta,
od tega najmanj 20 % za obiskovalce
1 PM/5 študentov + 1 PM/5 zaposlenih
12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstvene posvetovalnice 
in ambulante
0,5 PM/20,00 m2 BTP objekta in ne manj kot 3 PM,
od tega najmanj 50 % PM za obiskovalce
0,7 PM/20 m2 BTP objekta
12111 Hotelske in podobne stavbe 
za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni)
0,5 PM/5 sob, od tega najmanj 75 % PM za goste
0,7 PM/5 sob
12112 Gostilne, restavracije in točilnice
0,5 PM/10 sedežev in 1 PM/tekoči meter točilnega pulta, od tega najmanj 75 % PM za goste
0,7 PM/10 sedežev in 0,7 PM/tekoči meter točilnega pulta
12650 Stavbe za šport: samo telovadnice, centri za fitnes, jogo 
in aerobiko ter podobno (brez gledalcev)
0,5 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce
0,7 PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 80 % PM za obiskovalce
Vsa parkirišča z več kot 100 parkirnih mest za motorni promet morajo imeti tudi eno mesto z napravo za napajanje električnih avtomobilov.
Od števila parkirnih mest za osebna motorna vozila je treba zagotoviti dodatnih 5 % parkirnih mest za druga enosledna vozila.
Za določitev števila parkirnih mest za vozila oseb z invalidskimi vozički je treba upoštevati predpise za projektiranje objektov brez grajenih ovir.
Prostor za parkiranje koles je načrtovan v kleteh stavb ter na površinah pri vhodih v stavbe.
Prostorske enote P1, P2, P3 in P4
Osem parkirnih mest, ki ležijo v južnem delu prostorske enote P2 in segajo delno v prostorsko enoto P5, je treba odstraniti in nadomestiti v garaži novega objekta v prostorski enoti P5.
Manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe, je dopustno zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200,00 m in na katerih je etažnim lastnikom oziroma uporabnikom stavbe zagotovljena njihova trajna uporaba.
Prostorska enota P5
V kleti objekta je treba zagotoviti dodatnih 98 nadomestnih parkirnih mest za potrebe obstoječih prebivalcev.
Do pričetka gradnje načrtovanih objektov v prostorski enoti P5 je na nivoju terena na parceli P5/1 dopustna ureditev začasnega parkirišča z do 76 parkirnimi mesti. Po izvedeni končni ureditvi izvedba parkirnih mest na nivoju terena, razen dveh parkirnih mest za kratkotrajno parkiranje za potrebe vrtca, ni dopustna.«,
– besedilo pod točko 5. »Peš promet« spremeni tako, da se glasi:
»Na severni strani ulice Bežigrad, med predvidenim zelenim pasom z drevoredom in novogradnjo, je treba urediti hodnik za pešce širine najmanj 1,50 m. Med voziščem in hodnikom za pešce je treba urediti zeleni pas z drevoredom, širine najmanj 1,50 m.
Dostop v notranjost območja je treba zagotoviti z ulice Bežigrad skozi pasažo med lamelama A in B v prostorski enoti P5.
Na severnem robu prostorske enote P5 je treba od uvoza s Hranilniške ulice do objekta Einspielerjeva ulica 5 c zagotoviti najmanj 1,20 m širok peš dostop ločen od voznih površin.«,
– v točki 6. »Mestni potniški promet« se v prvem odstavku črtata besedi »treba urediti«.
18. člen 
V 23. členu v točki 2. »Kanalizacijsko omrežje« se:
– v tretjem odstavku dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: »Priključevanje padavinske vode iz utrjenih površin na kanal DN 400, ki poteka v ulici Bežigrad, je dovoljeno le v primeru, da za ponikanje padavinske vode s teh površin ne bo mogoče pridobiti vodnega soglasja s strani pristojnega organa. V tem primeru bo pred priključitvijo padavinskih odpadnih vod na javni kanal, potrebno zagotoviti ustrezno zadrževanje teh vod.«,
– peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Padavinske vode s strehe novogradnje je treba odvesti v ponikovalnice. Dno vseh ponikovalnic mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode.«,
– za spremenjenim petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike,
– interni dokument JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.: Tehnična navodila za kanalizacijo,
– Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
– Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05),
– Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15),
– pri načrtovanju izrabe prostora je treba upoštevati ustrezne odmike od javnih kanalov oziroma zagotoviti predpisane varovalne pasove oziroma odmike od ostalih objektov in komunalnih naprav.«,
– za dosedanjim šestim odstavkom, ki postane sedmi odstavek, dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»Pred uporabo kanalizacijskega omrežja je treba preveriti vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.
Na območju OPPN mora biti zagotovljeno dovolj prostora, da bo v nadaljnih fazah projektiranja na predvidenih hišnih priključkih možno predvideti revizijski jašek, do katerega mora biti zagotovljen neoviran dostop.«.
Besedilo pod točko 3 »Vodovodno omrežje« se spremeni tako, da se glasi:
»Novogradnjo je treba priključiti na nov vodovod NL DN100, ki je predviden na delu ulice Bežigrad. Trasa predvidenega vodovoda NL DN100 poteka od Dunajske ceste do Hranilniške ulice. Dolgoročno je predvidena obnova vodovoda v nadaljevanju ulice Bežigrad do Parmove ulice.
V križišču ulice Bežigrad in Hranilniške ulice je treba s cevmi NL DN 100 v severni smeri Hranilniške ulice, vse do vgrajenega zasuna, obnoviti obstoječi vodovod LZ DN 80. Zasun se demontira.
Novo predvideni vodovod NL DN 100 v ulici Bežigrad se na zahodni strani naveže na obstoječi vodovod LŽ DN 80, ki se od križišča s Hranilniško ulico v smeri Parmove ulice ohranja. Na vzhodni strani pa se izvede povezava vodovoda NL DN 100 na vodovod LŽ DN400, ki poteka v Dunajski cesti, in sicer na mestu obstoječe priključitve. Po potrebi se zamenja zaporna armatura.
Obstoječe priključke za objekte na južni strani ulice Bežigrad je treba zamenjati in navezati na nov vodovod.
Obstoječi vodovod LŽ DN80, ki poteka po zahodni strani kompleksa Astra, se ukinja.
Za napajanje objektov Dunajska cesta 51 in 53 ter Einspielerjeva ulica 3 je treba izvesti nov vodovod NL DN100. Za napajanje objektov Dunajska cesta 47 in 49 je treba izvesti nov priključek PEd50. Priključitve na obstoječe vodovode je treba izvesti z zasuni.
Novo zgrajene vodovode je treba opremiti z vso potrebno vodovodno armaturo in hidranti.
Pri projektiranju je treba upoštevati:
– vse predpise in pravilnike ter odlok MOL, ki urejajo oskrbo s pitno vodo,
– interni dokument JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.: Tehnična navodila za vodovod,
– Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/91, Uradni list RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05),
– Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 43/15),
– Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12),
– Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 59/14),
– projektno nalogo št. 2479 V, »Ureditev oskrbe z vodo na delu območja BS 1/2 Bežigrad«, ki jo je maja 2008 izdelalo podjetje JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
– pri načrtovanju izrabe prostora je treba zagotoviti predpisane varovalne pasove oziroma odmike obstoječih in predvidenih javnih vodovodov ter novih vodovodnih priključkov od ostalih objektov in naprav.
Pred priključitvijo na javno vodovodno omrežje je treba zaprositi upravljavca javnega vodovoda za soglasje za priključitev objekta in predložiti izvedbeno dokumentacijo.«.
V točki 4. »Plinovodno omrežje«:
– se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanju plinovodnega omrežja na območju OPPN in oskrbe z zemeljskim plinom je treba upoštevati Idejno zasnovo plinovodnega omrežja, št. R-5-D/2008, »Javna infrastruktura za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad zahod – območje učnih delavnic«, ki jo je v januarju 2008 izdelalo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.«,
– se dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»Glavni plinovodi, priključni plinovodi in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z najvišjim delovnim tlakom do vključno 16 bar, Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje zemeljskega plina za geografsko območje Mestne občine Ljubljana in Tehničnimi zahtevami za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav (Energetika Ljubljana, d.o.o., www.jh-lj.si).«.
V točki 5. »Vročevodno omrežje«:
– se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Novogradnjo se za potrebe ogrevanja in pripravo sanitarne tople vode priključi na sistem daljinskega ogrevanja – vročevodno omrežje.«,
– se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Pri načrtovanju vročevodnega omrežja na območju OPPN in oskrbe s toploto je treba upoštevati Idejno zasnovo vročevodnega omrežja, št. R-5-D/2008, »Javna infrastruktura za del območja urejanja BS 1/2 Bežigrad zahod – območje učnih delavnic«, ki jo je v januarju 2008 izdelalo Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.«,
– se dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, spremeni tako, da se glasi:
»Vročevodno omrežje, toplotne postaje in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Mestne občine Ljubljana in Tehničnim zahtevam za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem (Energetika Ljubljana, d.o.o., www.jh-lj.si).«.
V točki 6. »Elektroenergetsko omrežje« se v prvem odstavku beseda »pritličje« nadomesti z besedilom »1. klet«.
19. člen 
V 26. členu v prvem odstavku:
– se v tretji alineji črta besedilo »in atrija v kleti«,
– se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– višinska kota atrija v 1. kleti: lahko se prilagodi etažni višini kletne etaže ali višinski koti obstoječega podhoda;«,
– se za dosedanjo četrto alinejo, ki postane peta alineja, doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»– etažnosti objekta pod nivojem terena: dopustno je izvesti manj kletnih etaž pod pogojem, da bo zagotovljenih 98 nadomestnih parkirnih mest za obstoječe prebivalce in normativno število parkirnih mest za novo pozidavo;«,
– se dosedanja peta alineja, ki postane sedma alineja, spremeni tako, da se glasi:
»– BTP objekta: v okviru dovoljenih toleranc tlorisnih gabaritov objekta in etažnosti«,
– se v dosedanji šesti alineji, ki postane osma alineja, črtata vejica za besedo »objekt« in besedilo »odjemnih mest za odpadke«,
– se za dosedanjo šesto alinejo, ki postane spremenjena osma alineja, doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– lokacij in načina ureditve zbirnih in prevzemnih mest za odpadke z namenom zmanjšanja vplivov na stanovanja;«,
– dosedanja sedma alineja postane deseta alineja,
– se za dosedanjo osmo alinejo, ki postane enajsta alineja, pika nadomesti s podpičjem in doda nova dvanajsta alineja, ki se glasi:
»– dovoz: dovoz za motorna vozila do prostorske enote P5 je dopustno urediti z ulice Bežigrad ob predhodnem soglasju pristojnega oddelka za promet Mestne občine Ljubljana. Priključek je urejen preko prostorske enote C1 z desno-desnim zavijanjem, širina priključka je 7,00 m. Ureditev dovoza je dopustna na zahodni strani prostorske enote P5. Priključek na ulico Bežigrad mora biti izveden preko spuščenega robnika tik ob vozišču in brez poglobitve pločnika in kolesarske steze.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Prometne, komunalne in energetske ureditve: pri realizaciji OPPN so dopustna odstopanja od poteka tras, površin, objektov, naprav in priključkov posamezne prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, če so pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju pridobljene rešitve, ki so primernejše s tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali omogočajo boljše prometno funkcioniranje in dostopnost celotnega območja načrta, ki pa ne smejo poslabšati prostorskih in okoljskih razmer. Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi ter morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo, oziroma upravljavci posameznega voda.«.
Za spremenjenim tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Dopustna so odstopanja od parkirnih normativov, skladno z veljavnimi določili OPN MOL ID, pod pogojem, da je treba zagotoviti manjše število parkirnih mest, kot so določena s tem odlokom.«.
20. člen 
V 28. členu se v četri alineji pika na koncu nadomesti s podpičjem in doda nova peta alineja, ki se glasi:
»– odstranitve objektov in naprav.«.
KONČNI DOLOČBI 
21. člen 
Grafični načrti št. 1.1., 2., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.7., 4.8. in 4.9. se nadomestijo z novimi grafični načrti z naslovi:
1.1. Izsek iz Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del s prikazom območja OPPN
2.1. Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora
3.1. Katastrski načrt s prikazom območja OPPN
3.2. Geodetski načrt s prikazom območja OPPN
3.3. Načrt obodne parcelacije in parcelacije zemljišč ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi, na katastrskem načrtu
3.4. Načrt obodne parcelacije, parcelacije zemljišč in zakoličbe objektov ter prikaz površin, namenjenih javnemu dobru in javni rabi, na geodetskem načrtu
4.1. Ureditvena situacija – nivo pritličja
4.2. Ureditvena situacija – nivo 2. nadstropja
4.3. Ureditvena situacija – nivo terase in prerezi
4.4. Ureditvena situacija – nivo kleti 1
4.5. Ureditvena situacija – nivo kleti 2–5 
4.7. Prikaz priključevanja objektov na komunalno javno infrastrukturo
4.8. Prometnotehnična situacija in idejna višinska regulacija – nivo terena
4.9. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter načrt intervencijskih poti
Grafična načrta št. 3.5. »Površine, namenjene javnemu dobru, na katastrskem načrtu« in št. 3.6. »Površine, namenjene javnemu dobru, na geodetskem načrtu« se črtata. Grafični načrt št. 4.6. »Načrt odstranitve objektov« ostane v veljavi. Doda se nov grafični načrt št. 4.10. »Prikaz začasne ureditve«.
Grafični načrti iz prvega odstavka tega člena in grafični načrt št. 4.10. »Prikaz začasne ureditve« so sestavni deli tega odloka.
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-14/2015-107
Ljubljana, dne 9. julija 2018
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti