Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2677. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034), stran 8478.

  
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odločba US RS, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), v povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17 – ZUreP-2), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odločba US RS, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 13/16 – uradno prečiščeno besedilo in 79/16) je Občinski svet Občine Krško na 32. seji dne 14. 6. 2018 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(splošne določbe) 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za širitev industrijskega območja na Vidmu (del EUP KRŠ 034), v nadaljevanju OPPN, ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s. p., Krško pod številko OPPN-04/17.
2. člen 
(vsebina OPPN) 
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Kartografski del
– Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine Krško
1:5000
– Geodetski načrt s certifikatom
1:500
– Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Katastrski načrt z mejo območja urejanja
1:500
– Prikaz obstoječega stanja
1:500
– Zazidalna situacija, prerez A-A, Prerez B-B, Prerez C-C
1:500
– Prikaz regulacijskih elementov z zakoličbo
1:500
– Načrt parcel z zakoličbo 
1:500
– Zbirna situacija infrastrukture
1:500
– Prikaz vplivov
1:500
– Obramba ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
(C) Priloge
– Prikaz stanja prostora
– Sklep o začetku postopka priprave OPPN
– Odločba MOP
– Izvleček iz planskega akta
– Povzetek za javnost – zloženka
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Strokovne podlage
– Smernice nosilcev urejanja prostora
– Stališča do pripomb z javne razgrnitve
– Mnenja nosilcev urejanja prostora
– Okoljsko poročilo
3. člen 
(pomen izrazov) 
1) Parcela, namenjena gradnji – je zemljišče, na katerem se gradijo objekti (npr. stanovanjski, nezahtevni in enostavni) vključno z urejenimi površinami, ki služijo tem objektom.
2) Gradbena meja je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojo fasado ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost.
3) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji (FZ) je razmerje med zazidano površino (stik objekta z zemljiščem po SIST) in celotno površino parcele, ki je namenjena gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo vsi objekti na parceli, tudi nezahtevni in enostavni objekti, ki imajo enega ali več prostorov, v katere lahko stopi človek.
II. UREDITVENO OBMOČJE OPPN 
4. člen 
(obseg ureditvenega območja) 
(1) Območje urejanja OPPN obsega zemljišča na parcelah št. 287/1, 288/1, 288/2, 756 (del), 330, 331/1, 331/2, 329/2, 329/1 (del), 332/4 (del) in 755 (del), vse k.o. Stara vas. V občinskem prostorskem načrtu je območje označeno z oznako KRŠ 034.
(2) Območje OPPN na severu meji na rekreacijsko območje, na vzhodu na mestno cesto LK 192331 (Ob potoku), na jugu na zemljišča ob železniški progi Ljubljana – Dobova ter na zahodu na obstoječe proizvodno območje.
(3) Skupna površina območja OPPN je cca 0,7 ha.
5. člen 
(ureditve izven območja OPPN) 
Izven območja OPPN se izvede:
– spoj nadstrešnice novega objekta z obstoječim logističnim objektom na severozahodu območja OPPN, na parceli 290/3, k.o. Stara vas,
– priključek odpadnih padavinskih voda s strehe novih objektov v obstoječ jašek obstoječe kanalizacije na severozahodu območja OPPN, na parc. št. 290/3 k.o. Stara vas,
– priključek odpadnih komunalnih voda novih objektov v obstoječ jašek obstoječe kanalizacije na severozahodu območja OPOPN, na parc. št. 290/3 k.o. Stara vas,
– plinski priključek z obstoječega logističnega objekta na severozahodu območja OPPN, s parc. št. 290/3 k.o. Stara vas.
6. člen 
(skupno vplivno območje) 
1) Skupno vplivno območje obsega parc. št. 287/1, 288/1, 288/2, 756 (del), 330, 331/1, 331/2, 329/2, 329/1 (del), 332/4 (del) in 755 (del), 290/3, vse k.o. Stara vas.
2) V vplivno območje OPPN se vključi tudi zemljišča, na katerih se nahajata obstoječa kabla in na katerih se bo zgradil nov elektroenergetski kabel.
III. PROSTORSKE UREDITVE 
7. člen 
(vrste gradenj) 
Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnje novih objektov (tudi dozidava, nadzidava, legalizacija),
– rekonstrukcije objektov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov,
– odstranitve objektov,
– vzdrževanje objektov.
8. člen 
(vrste dopustnih objektov) 
1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov, skladne s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena (Uredba o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11)) in morebitne druge stavbe v skladu z dovoljenimi dejavnostmi:
– nestanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine se uporablja za nestanovanjske namene, preostali del pa lahko za stanovanjske):
– 121 Gostinske stavbe: Hotelske in podobne gostinske stavbe, 
– 122 Poslovne in upravne stavbe, 
– 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti: 12301 Trgovske stavbe, 12302 Sejemske dvorane, razstavišča 1234 Stavbe za storitvene dejavnosti, 
– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij: 1242 Garažne stavbe, 
– 125 Industrijske stavbe in skladišča, 
– 126 Stavbe splošnega družbenega pomena: Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 
– gradbeni inženirski objekti:
– 21 Objekti prometne infrastrukture: 211 Ceste – 21210 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste: dovoljeni so le pristopi do objektov, funkcionalne prometne površine okoli objektov, cestni priključki in križišča, prometne površine zunaj vozišča – počivališča, parkirišča, postajališča, obračališča, prometna signalizacija in oprema ipd., 215 Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade ter drugi vodni objekti – 21520 Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti: dovoljeni so zadrževalniki in podobni objekti za akumulacijo vode za vse namene, 
– 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi: 222 Lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja: vsi objekti, 
– 23 Industrijski gradbeni kompleksi: 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti – dovoljene so sončne elektrarne, 
– 24 Drugi gradbeni inženirski objekti: 242 Drugi gradbeno inženirski objekti – 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje – dovoljene so ograje in oporni zid. 
2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu s predpisi, ki določajo vrste objektov glede na, in sicer:
– majhna stavba – površine do vključno 50 m²,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – površine do vključno 20 m²,
– pomožni objekt v javni rabi – stavbe do vključno 60 m², gradbeno inženirski objekti višine do vključno 10 m,
– ograja – višine do vključno 3 m,
– podporni zid – višinska razlika med zemljiščem do 1,5 m,
– rezervoar – prostornine do vključno 100 m³,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče – površine do vključno 200 m²,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode namakanje – prostornine razlivne vode do vključno 2000 m³, bazeni prostornine do vključno 60 m³
– objekt za oglaševanje – oglasne površine do vključno 40 m² in višine do vključno 6 m,
– pomožni komunalni objekt.
3) Poleg navedenih nezahtevnih in enostavnih objektov iz drugega odstavka je na podlagi Uredbe iz drugega odstavka dovoljena tudi postavitev enostavnega objekta, ki je proizvod, dan na trg v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zadeve za proizvode, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju.
9. člen 
(vrste ureditev okolice) 
Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
– zelenih površin (npr. ureditev cvetličnjakov, zasaditev drevoredov, grmovnic, brežin ipd.),
– parterne ureditve (npr. tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, podpornih zidov ipd.),
– nasipov in izkopov.
10. člen 
(vrste dejavnosti) 
1) Območje OPPN je namenjeno za proizvodne in centralne dejavnosti. Predvsem je predvidena proizvodnja manipulacijskih sistemov, njihova montaža, preizkus/testiranje in prezentacija (show room) ter skladiščenje. Poleg osnovne dejavnosti omogoča se opravljanje tudi drugih spremljajočih dejavnosti v skladu z namensko rabo prostora. Dejavnosti so povzete po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08):
(C) PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 
 dovoljeno je: (28) Proizvodnja drugih strojev in naprav, (33) Popravila in montaža strojev in naprav;
(D) OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 
 dovoljena je: (35.119) Druga proizvodnja električne energije – dovoljuje se le proizvodnja električne energije preko sončnih celic na strehi objekta;
(F) GRADBENIŠTVO 
 dovoljene so vse dejavnosti,
(G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL 
 dovoljene so vse dejavnosti,
(H) PROMET IN SKLADIŠČENJE 
 dovoljene so vse dejavnosti,
(I) GOSTINSTVO 
 dovoljeno je: (56) Dejavnost strežbe jedi in pijač,
(J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 
 dovoljene so: (60) Radijska in televizijska dejavnost, (61) Telekomunikacijske dejavnosti, (62) Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, (63) Druge informacijske dejavnosti (npr. obratovanje spletnih portalov);
(K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 
 dovoljene so vse dejavnosti,
(L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 
 dovoljene so vse dejavnosti,
(M) STROKOVNE ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 
 dovoljene so vse dejavnosti,
(N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 
 dovoljene so vse dejavnosti,
(O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 
 dovoljene so vse dejavnosti,
(P) IZOBRAŽEVANJE 
 dovoljene so: (85.5) Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, (85.6) Pomožne dejavnosti za izobraževanje;
(Q) ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 
 dovoljene so: (86.23) Zobozdravstvena dejavnost, (86.9) Druge dejavnosti za zdravje
(S) DRUGE DEJAVNOSTI 
 dovoljene so vse vrste dejavnosti.
2) Navedene dejavnosti so dovoljene, če se na parceli za gradnjo zagotovi zadostno število parkirnih mest za določeno dejavnost.
IV. MERILA IN POGOJI ZA NAČRTOVANJE OBJEKTOV IN POVRŠIN 
11. člen 
(nestanovanjske stavbe) 
Za nestanovanjske stavbe na območju OPPN veljajo pogoji:
1) Tipologija zazidave: samostoječe stavbe.
2) Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: tloris je prilagojen tehnološkem procesu, ki se odvija v stavbi, upoštevajoč gradbeno mejo in faktor zazidanosti.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina stavbe (do najvišje točke stavbe) je največ 13,00 m nad koto najnižjega urejenega terena ob stavbi. Dopustno je zgraditi kletno(e) etažo(e), ki je v celoti vkopana v teren ali je nad obstoječim terenom vidno največ 60 cm kletne fasade. Dopustno je zgraditi objekt na stebrih/brez pritličja. V prvi fazi se nad depresijo, ki ima funkcijo začasnega protipoplavnega ukrepa, lahko gradi le objekt na stebrih, tako da je omogočena funkcija protipoplavnega ukrepa. V osrednjem delu območja OPPN, v širini min 15,00 m, je višina stavbe največ 7,50 m, v skladu z grafično prilogo št. 6 Zazidalna situacija.
3) Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Kota pritličja: razvidna je iz grafične priloge št. 6 Zazidalna situacija, lahko je za največ 0,6 m višja od urejenega terena ob stavbi. V prvi fazi, v primeru gradnje objekta na stebrih (brez etaže pritličja), ki je nad depresijo (začasni protipoplavni ukrep), je kota nadstropja najmanj 50 cm višja od kote stoletnih voda.
– Streha: ravna, naklona do 8°, dopustno je kombiniranje z drugimi oblikami streh. Na streho je dovoljeno postavljati svetlobne trakove, kupole, sončne zbiralnike, sončne celice ipd..
– Kritina: sive barve, dovoljena je delno tudi transparentna kritina, prepovedana je uporaba svetlih in reflektirajočih materialov kritine (npr. glazirana kritina).
– Fasada: omet ali iz različnih fasadnih oblog, prefabriciranih materialov ali panelov, umirjenih barv.
4) Lega objekta na zemljišču:
Oddaljenost objekta od parcelne meje: določena je z gradbeno mejo, ki je razvidna iz grafične priloge št. 7 Prikaz regulacijskih elementov.
5) Ureditev okolice nestanovanjske stavbe:
– manipulativno plato in peš površine se asfaltirajo ali tlakujejo,
– parkirišča so lahko asfaltirana ali tlakovana z drobnimi tlakovci ali izvedena s travnatimi ploščami,
– zaščitna ograja je lahko transparentna ali živa meja, višine do 2,0 m, na severni strani se mora urediti vizualna ločnica med industrijskim in rekreacijskim območjem (npr. visoka zelena živa meja, vrsta/drevored visokih listavcev z krošnjo malega premera, visoko grmičevje, ograja z zelenimi plezalkami, fasada obraščena z plezalkami in podobnimi elementi),
– ostale zunanje površine okoli objekta se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokim drevesi in nizkimi grmovnicami, uredijo se cvetlični vrtovi,
– brežine se zatravijo, tlakujejo ali zasadijo z nizkimi grmovnicami,
– podporni zidovi so kamniti ali betonski,
– zunanje stopnice so iz nedrsečega materiala.
6) Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: do vključno 0,8.
12. člen 
(nezahtevni in enostavni objekti) 
1) Objekti, ki so stavbe
– dovoljene so različne tlorisne oblike,
– višinsko so objekti le pritlični – objekti morajo biti nižji od nestanovanjskih stavb,
– postavljajo se na celotni površini parcele, namenjene gradnji,
– odmik od parcelne meje je 0,5 m, lahko je manjši, kjer je to določeno z gradbeno mejo ali s soglasjem lastnika sosednje parcele,
– lahko so različne konstrukcije,
– streha je dvokapna, naklona od 35° do 40°, ravna ali ločna,
– kritina je sive barve,
– ostali oblikovni elementi so usklajeni z elementi ostalih nestanovanjskih stavb na isti parceli.
2) Objekti, ki niso stavbe
– postavljajo se lahko na celotni parceli, ki je namenjena gradnji,
– od parcelne meje so oddaljeni najmanj 0,3 m, manjši odmik je dovoljen z gradbeno mejo ali ob soglasju lastnika sosednje parcele,
– podporni zidovi so v kamniti ali betonski izvedbi.
3) Enostavni objekt, ki je proizvod dan na trg v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične zahteve za proizvode, če je povezan s tlemi in ni namenjen prebivanju mora upoštevati oblikovne pogoje, ki so določeni za nestanovanjske stavbe v 11. členu, fasada in streha je lahko iz PVC ipd. materiala.
4) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojne priključke na javno gospodarsko infrastrukturo.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO 
13. člen 
(pogoji za prometno urejanje) 
1) Motorni promet:
– Mestna cesta LK 192331 (Ob potoku): dovoljena je nova gradnja in rekonstrukcija ceste ter gradnja hodnika za pešce.
– Dostopna cesta do športno rekreacijskih površin: asfaltira se, širine najmanj 3,50 m z enostranskim hodnikom za pešce, širine najmanj 1,3 m.
– Vhod na parcelo/dostopna cesta – se asfaltira, širok je najmanj 6,00 m, na severozahodu se priključuje na mestno cesto LK 192045, ki je hkrati plato obstoječe proizvodne hale, na jugovzhodu se priključuje na mestno cesto LK 192331 (Ob potoku). priključek na mestno cesto LK 192331 (Ob potoku) se koristi le, kot urgentni priključek.
– Manipulativno plato: se asfaltira.
– Mirujoči promet: parkirišča se uredijo na območju OPPN, na lastni parceli, izvedejo se lahko kot asfaltirana, tlakovana z drobnimi tlakovci, s travnatimi ploščami, ali urejena v garažni hiši. Do ureditve celovitih protipoplavnih ukrepov potoka Potočnice se parkirišča lahko uredijo v depresiji, ki se kot začasni protipoplavni ukrep uredi znotraj območja OPPN.
2) Kolesarski promet: odvija se po vozišču cest.
3) Peš promet: odvija se po hodnikih za pešce, ki so asfaltirani in po manipulativnem dvorišču.
14. člen 
(vodovodno in hidrantno omrežje) 
1) Novi objekti se priključijo na obstoječ vodovod, ki poteka na zahodni strani območja OPPN.
2) Priključna cev vodovoda se položi na globino min. 1,0 m.
3) V primeru, ko vodovod poteka pod urejenimi-utrjenimi zunanjimi površinami razen zelenicami, pod voznimi površinami ter če poteka ob objektih ali napravah, ki lahko negativno vplivajo na cev, se vgradi v zaščitno PVC/PE cev.
4) Vodomerni jašek se locira izven objekta, na vedno dostopnem mestu. Lahko se koristi obstoječ kombinirani vodomerni jašek DN 50/20, na katerega je priključen obstoječ logistični objekt, ki je na zahodu, izven območja OPPN.
5) Za gašenje požara se izvedeta nova nadzemna hidranta.
15. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
1) Izvede se ločen sistem kanalizacije.
2) PADAVINSKA ODPADNA VODA: s streh objektov se odpadne vode vodijo direktno v obstoječ kanal odpadnih padavinskih voda, ki je na zahodu, zunaj območja OPPN. V primeru večjih količin padavinskih odpadnih voda se omogoči prelivanje v nov interni kanal padavinskih odpadnih voda, ki poteka preko manipulativnega platoja proti vzhodu območja OPPN. Odpadne padavinske vode z manipulativnega platoja se vodijo v nov interni kanal in preko lovilca olj na ponikovalno polje, ki je na vzhodu območja urejanja.
3) KOMUNALNA ODPADNA VODA: odvaja se v obstoječ jašek odpadne komunalne vode na zahodu območja OPPN. Ob jugozahodni meji območja OPPN se zgradi del novega tlačnega voda fekalne kanalizacije, kot del odseka širše komunalne infrastrukture. Vse povozne površine morajo biti utrjene in obrobljene z robniki, oziroma projektirane v naklonu, da se kontrolirano vodijo na javni kanalizacijski sistem in da se prepreči odtekanje odpadnih voda v podtalje.
16. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
1) NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN): Na severozahodu območja OPPN se novi objekti priključijo na obstoječ elektroenergetski vod. Uporabnik se na NN elektro omrežje priključuje preko električne omarice, ki je locirana na vedno dostopnem mestu, na parceli ali fasadi objekta. Od obstoječega NN električnega voda, ki poteka preko obstoječe dostopne ceste, ki vodi do športno rekreacijskih igrišč, se v hodniku za pešce zgradi novi NN električni vod do črpališča fekalne kanalizacije, ki je v južnem vogalu območja OPPN.
2) V primeru kakršnekoli gradnje in posegov v varovalni pas obstoječih 35 kV kablov za napajanje ENP Krško, ki potekata ob južni meji območja OPPN, je potrebno na novi mikrolokaciji izvesti nov napajalni elektroenergetski kabel ter šele po njegovi izgradnji opustiti ali porušiti obstoječa. Mikrolokacija poteka novega EN kabla se mora določiti upoštevajoč obstoječo in predvideno občinsko komunalno infrastrukturo in vodne ureditve.
3) JAVNA RAZSVETLJAVA (JR): Ob mestni cesti LK 192331 (Ob potoku) in ob dostopni cesti do športno rekreacijskega območja, ki je zunaj meje OPPN se postavi javna razsvetljava, ki se naveže na obstoječo ob regionalni cesti R1/1334 Krško – Brežice.
17. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
1) Na severozahodu območja OPPN se novi objekti priključijo na obstoječe telekomunikacijsko omrežje. Ob izvedbi TK priključka se postavi telefonska omarica.
2) Del obstoječega TKK voda, ki poteka ob jugozahodni meji OPPN se zaradi izkopa depresije, kot protipoplavnega ukrepa, mora prestaviti.
3) Nove objekte je možno priključiti na obstoječ optični kabel, ki poteka ob cesti Ob potoku in dostopni cesti do športno rekreacijskih igrišč.
18. člen 
(plinsko omrežje) 
(1) Na severozahodnem delu območja OPPN poteka obstoječi plinski priključek PE32 za oskrbo obstoječega proizvodnega objekta, ki je zunaj območja OPPN. Novi objekti znotraj območja OPPN se lahko oskrbujejo preko tega priključka. V primeru nameravane gradnje objekta nad traso plinovodnega priključka se ta prestavi ali ukine v skladu s 30. členom tega odloka.
(2) Na vzhodnem delu območja OPPN se ukine obstoječi plinski priključek PE32, ki je oskrboval stanovanjski objekt, ki se ga poruši.
(3) Na jugovzhodu območja OPPN, po trasi ceste Ob potoku, poteka obstoječi nizkotlačni (4 bar) plinovod C106A-PE160, na katerega se lahko priključijo novi objekti.
19. člen 
(odstranjevanje odpadkov) 
1) Na območju OPPN se uvede individualen odvoz komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest.
2) Prevzemno mesto mora biti opremljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca.
3) Odpadke, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža (papir, kartoni, lesni odpadki in drugo), steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
20. člen 
(ogrevanje) 
Za ogrevanje se uporablja zemeljski plin in/ali obnovljivi viri energije, oziroma energenti, ki jih določajo občinski predpisi in veljavna zakonodaja. Ogrevanje se lahko izvede tudi iz obstoječega ogrevalnega sistema, ki je zgrajen za obstoječe objekte.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
21. člen 
(varovanje okolja) 
1) Varstvo vode in podtalnice
– Območje OPPN ne leži v območju varstva pitne vode.
– Padavinske odpadne vode z manipulativnega platoja se prečistijo v lovilcu olj.
– Komunalna odpadna voda se vodi v javno kanalizacijo in naprej na čistilno napravo. Vse povozne površine so obrobljene z robniki in speljane v naklonu, da se prepreči nekontrolirani odtok odpadnih voda v tla.
2) Varstvo zraka
Objekti ne smejo presegati dovoljenih vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določilioziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
3) Varstvo pred hrupom
Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) se območje OPPN uvršča v IV. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 75 dBA za dan in 65 dBA za noč, kritične pa 80 dBA za dan in 80 dBA za noč.
4) Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini Krško.
5) Odstranjevanje odpadkov
Na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
22. člen 
(ohranjanje narave) 
Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot, zavarovanih območij, ekološko pomembnih območij in območij Natura 2000.
23. člen 
(varstvo kulturne dediščine) 
1) Na območju OPPN je evidentirana enota kulturne dediščine Krško – arheološko najdišče Stara vas, EŠD 16518, arheološko najdišče.
2) Na delu parc. št. 331/1 in 330, obe k.o. Stara vas se izvedejo arheološka izkopavanja najkasneje pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja na PGD dokumentacijo.
3) Na parc. št. 331/2, 330 (del) in 756, vse k.o. Stara nas se izvedejo arheološke raziskave ob gradnji. V primeru odkritja intaktnih arheoloških struktur arheološke raziskave preidejo v arheološka izkopavanja.
24. člen 
(varstvo krajinskih značilnosti) 
1) Na območju OPPN se kote objektov prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena.
2) Razlike v nivoju terena se prioritetno rešujejo z brežinami.
3) Znotraj območja OPPN se žive meje in ostala visoka vegetacija zasadi z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
25. člen 
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo) 
Ob izkopu gradbene jame in izkopa depresije, kot začasnega protipoplavnega ukrepa se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
26. člen 
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
1) Potres: Pri načrtovanju novih objektov in vseh zaradi njih potrebnih ureditev je treba upoštevati določila predpisa, ki ureja dimenzioniranje in izvedbo gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli - Cancan - Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,2 g.
2) Požar: Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarnostnimi predpisi.
– Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objekta, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce.
– Voda za gašenje požara se zagotavlja iz hidrantnega omrežja.
– Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo odmiki stavb od parcelnih meja, ki so določeni z gradbenimi mejami, s čimer je omejeno širjenje požara med objekti. Medsebojna oddaljenost med objekti je najmanj 3,40 m, v primeru manjšega razmika se mora izvesti zid brez odprtin ali se morajo upoštevati drugi ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt.
3) Obramba: Na območju OPPN niso potrebni ukrepi s področja obrambe.
4) Poplave: Območje OPPN je poplavno ogroženo ob pojavu nastopa 100 letnih voda potoka Potočnice. Do izvedbe celovitih protipoplavnih ukrepov potoka Potočnice se v prvi fazi, kot začasni omilitveni ukrep na območju OPPN, izvede depresija, kapacitete volumna 1960 m3, ki je enaka kapaciteti izpodrinjenega volumna poplavnih vod zaradi novega objekta. Načrtovani objekt – industrijska hala mora imeti prag na koti vsaj 160,50 m.n.v., kar predstavlja gladino Q100+0,50 m varnostne višine. Namesto dviga praga je možna tudi vgradnja vodotesnih vrat ali montažnih protipoplavnih elementov. V drugi fazi, po izvedbi celovitih protipoplavnih ukrepov, se depresija lahko zasuje in pozida s stavbo brez omejitev, upoštevajoč oblikovne pogoje iz 11. člena (Nestanovanjske stavbe) in 12. člena (Nezahtevni in enostavni objekti).
5) Plazovitost in plazljivost: Na območju OPPN ni plazljivih ali plazovitih območij.
VIII. NAČRT PARCELACIJE 
27. člen 
(načrt parcelacije) 
Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk teh parcel so prikazani v grafični prilogi 8 Načrt parcel z zakoličbo.
28. člen 
(javno dobro) 
Na območju OPPN so mestne ceste javno dobro.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN 
29. člen 
(etapnost gradnje) 
1) V prvi fazi se lahko izvede stavba na severozahodu območja OPPN, depresija, kot začasni protipoplavni ukrep, z možnostjo ureditve parkirišč v depresiji in postavitve objekta na stebrih nad depresijo.
2) V drugi fazi se, po izvedbi celotnih protipoplavnih ukrepov potoka Potočnice, depresija zasuje in lahko uredijo parkirišča ali zgradi stavba brez omejitev, vendar v skladu z 11. členom tega odloka.
3) Na parceli morajo biti zgrajene najmanj dovozna cesta, elektrika, vodovod in kanalizacija.
4) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
30. člen 
(obveznosti investitorjev in izvajalcev) 
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče in po potrebi zagotoviti čiščenje javnih površin, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(3) Dela v varovalnem pasu komunalne javne infrastrukture se lahko izvajajo pod stalnim nadzorom pooblaščenega predstavnika javne službe.
(4) Odstranitev plinskega priključka ali gradnjo novega plinovodnega omrežja lahko izvede le operater distribucijskega sistema ali od njega pooblaščeni izvajalci pod nadzorom operaterja distribucijskega sistema.
(5) Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture je potrebno upoštevati zakonsko določene odmike med posameznimi poteki infrastrukturnih vodov.
(6) V 2,5 m pasu na obeh straneh plinovoda ni dovoljeno sajenje dreves ali grmičevja s koreninami globlje od 0,5 m.
(7) V primeru postavitve cistern za utekočinjen naftni plin ali nafto ter podobne surovine, se ta mora vkopati v zemljo, ali postaviti na mesto, ki ni izloženo pogledom.
31. člen 
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev) 
1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj gradbenih meja. Pri tem je potrebno upoštevati ostala določila tega odloka (npr. faktor zazidanosti).
2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z največjo možno višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Od določene višine objekta lahko odstopajo postavitve dimnikov, anten, inštalaterskih napeljav ipd.
3) Kota pritličja lahko odstopa od določene za + 0,5 m.
4) Ograjevanje parcel ni obvezno.
5) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov na parcelo.
6) Oblika in velikost depresija se lahko prilagaja ostalim ureditvam na terenu in postavitvam objektov, s tem da kapaciteta depresije mora biti najmanj enaka kapaciteti izpodrinjenega volumna poplavnih vod zaradi postavitve novih objektov in nasipov.
7) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna) parcelacija, ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
8) Pri objektih in trasah prometne infrastrukture, komunalno-energetske infrastrukture in sistema zvez je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma na parcelo, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišča ali ustreznejše tehnološke rešitve.
9) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
32. člen 
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi za urejanje prostora v Občini ter na sedežu Krajevne skupnosti mesta Krško.
33. člen 
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
34. člen 
(uveljavitev) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-15/2016-O502
Krško, dne 14. junija 2018
Župan 
Občine Krško 
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti