Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2664. Odlok o občinskih cestah, stran 8452.

  
Na podlagi 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 25. redni seji dne 11. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o občinskih cestah 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa in ureja:
– občinske ceste in nekategorizirane ceste, ki se uporabljajo za javni promet na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec;
– upravljanje, graditev, vzdrževanje ter varstvo cest in prometa na njih;
– nadzorstvo in sankcioniranje kršitev določb tega odloka.
(2) Vsa ostala področja, ki niso urejena s tem odlokom, ureja veljavna področna zakonodaja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen z veljavno področno zakonodajo.
3. člen 
(občinske ceste) 
(1) Občinske ceste so javne ceste, namenjene povezovanju naselij v občini s povezovanjem naselij v sosednjih občinah, povezovanju naselij, delov naselij, naravnih in kulturnih znamenitosti in objektov v občini.
(2) Občinske ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(3) Na območju občinskih cest je mogoče pridobiti stvarno služnost, ki je odplačna.
(4) Občinske ceste, ki še niso geodetsko in/ali zemljiškoknjižno urejene, se urejajo na pobudo lastnikov nepremičnin in na podlagi letnega plana upravljavca občinskih cest.
II. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST 
4. člen
(kategorije občinskih cest in nekategorizirane ceste) 
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (LC), javne poti (JP) in javne poti za kolesarje (JK).
(2) Lokalna cesta (LC) je občinska javna cesta, ki povezuje naselja v občini z naselji v sosednih občinah ali naselja in dele naselij v občini med seboj in je pomembna za navezovanje prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(3) Zbirne krajevne ceste (LZ) so namenjene zbiranju in navezovanju prometnih tokov iz posameznih delov naselij na ceste višje kategorije.
(4) Krajevne ceste (LK) so nadaljevanje cest višje kategorije, namenjene dostopu do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske blokovne in individualne gradnje, industrijske cone, nakupovalni in rekreacijski centri ipd.) v posameznih delih naselij.
(5) Javna pot (JP) je občinska javna cesta, ki ne izpolnjuje meril za kategorizacijo kot lokalna cesta in je namenjena navezovanju prometa na javne ceste enake ali višje kategorije.
(6) Kolesarska pot je s predpisano prometno signalizacijo in prometno opremo označena cesta, ki je namenjena prometu koles in drugih uporabnikov, pod pogoji, določenimi s pravili cestnega prometa in predpisi, ki urejajo ceste.
(7) Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z veljavno področno zakonodajo določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec.
(8) Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je ne kategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih sortimentov in je vodena v evidencah gozdnih cest.
5. člen 
(postopek kategorizacije občinskih cest) 
(1) Občinske ceste določi in kategorizira Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na predlog župana.
(2) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo po postopku, ki je določen v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
6. člen 
(spremembe kategorizacije občinskih cest) 
(1) Spremembe kategorizacije občinskih cest se določijo po postopku iz prejšnjega člena tega odloka.
(2) Pobude za spremembo kategorizacije občinskih cest lahko podajo posamezne pravne osebe, fizične osebe ali organ občine. Postopek spremembe kategorizacije občinske ceste se začne na predlog župana. Predlogi sprememb morajo biti utemeljeni v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest.
(3) O predlogu za prenos občinske ceste med državne ceste po predhodnem soglasju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo odloči Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na predlog župana.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, pridobi kategorijo, določeno s tem odlokom po potrditvi na občinskem svetu.
7. člen 
(opustitev občinske ceste) 
Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo oziroma njena uporaba ni več v javnem interesu.
8. člen 
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste) 
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec predlaga občini prenos med občinske ceste.
(2) Nekategorizirana cesta se lahko prenese med občinske ceste, če obstaja javni interes in je geodetsko odmerjena.
(3) O prenosu nekategoriziranih cest med občinske ceste odloči Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 6. člena tega odloka.
III. GRADNJA OBČINSKIH CEST 
9. člen
(projektiranje občinskih cest) 
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisi o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja.
(2) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine, površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti, za gradnjo objektov za vzdrževanje cest in za nadzor cestnega prometa.
(3) Projektna dokumentacija lahko odstopa od predpisov, če zakonodaja tako dopušča in utemeljitev temelji na strokovnem gradivu in če tako odloči župan.
10. člen 
(pridobitev zemljišč za gradnjo občinske ceste) 
Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko skladno z veljavno zakonodajo lastninska pravica na zemljišču ali drugi nepremičnini odvzame ali omeji, če ni mogoče skleniti ustrezne pogodbe med občino in lastnikom te nepremičnine.
11. člen 
(gradnja in vzdrževanje občinskih cest) 
Občinske ceste se morajo načrtovati, projektirati, graditi in vzdrževati na način in pod pogoji kot to določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest in tehnične smernice, katerih uporaba je obvezna.
12. člen 
(prometna signalizacija in prometna oprema na občinskih cestah) 
(1) Prometno signalizacijo na občinskih cestah določa upravljavec občinskih cest, razen ko je njena postavitev, zamenjava, dopolnitev ali odstranitev posledica odredb o prepovedih ali omejitvah prometa na javnih cestah.
(2) Na občinski cesti se smejo postavljati table in napisi, ki opozarjajo na kulturni in zgodovinski spomenik ter naravno znamenitost ali turistično pomembno območje ali naselje in podobno (turistična in druga obvestilna signalizacija), samo v skladu s predpisi o prometni signalizaciji. O predlogu zainteresirane pravne ali fizične osebe za postavitev turistične ali obvestilne signalizacije odloči upravljavec občinskih cest s soglasjem. Upravljavec občinskih cest oziroma vzdrževalec občinskih cest ima pravico do povrnitve stroškov za postavitev signalizacije, njeno vzdrževanje in odstranitev.
13. člen 
(gradnja GJI v območju občinske ceste) 
(1) Objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture je dovoljeno v območju občinske ceste graditi le pod pogoji in na način, določenim s soglasjem upravljavca občinske ceste. V soglasju za opravljanje del iz prejšnjega odstavka se določijo način, pogoji in nadzor nad opravljanjem teh del.
(2) Soglasje iz prvega odstavka tega člena ni potrebno, če so s poškodbami naprav in napeljav, vgrajenih v občinsko cesto, neposredno ogroženi varen promet oziroma življenja in zdravje ljudi in živali ali bi lahko nastala večja gospodarska škoda. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odstraniti neposredno nevarnost in o tem brez odlašanja po elektronski poti obvestiti upravljavca občinske ceste. Upravljavec naprav in napeljav mora takoj odpraviti poškodbe na njej, vzpostaviti cesto v prvotno stanje in o končanih delih po elektronski poti obvestiti upravljavca občinske ceste.
(3) Če se mora zaradi del iz prejšnjega odstavka omejiti uporaba občinske ceste, mora upravljavec naprav in napeljav vgrajenih v občinsko cesto, o omejitvi uporabe občinske ceste in o njenem prenehanju po elektronski poti obvestiti policijo in upravljavca občinskih cest.
14. člen 
(razmejitev obveznosti med upravljavcem občinskih cest in upravljavci vodotokov) 
(1) Stroške gradnje ali rekonstrukcije objektov in naprav, ki posegajo v vodni prostor in so potrebni zaradi obratovanja občinske ceste, krije upravljavec občinske ceste.
(2) Vzdrževanje neposrednega zavarovanja podpornega zidu in premostitvenega objekta, brežine pod objektom in pragu pri objektu za zavarovanje temelja objekta, je sestavni del vzdrževanja občinske ceste.
(3) Vzdrževanje objektov in naprav, ki služijo vodotoku, ter obrežnih zavarovanj in zavarovanj struge vodotoka so sestavni vzdrževanja vodotoka.
15. člen 
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto) 
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali ob cestnem telesu morajo, kadar nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti, o tem obvestiti pristojni organ najmanj 60 dni pred začetkom del, da ta lahko svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo teh objektov in naprav in mu dati na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za upravljavca ceste, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu.
16. člen 
(obveznost usklajenega projektiranja) 
(1) Če se hkrati z gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste predvideva tudi graditev komunalnih in drugih objektov, naprav in napeljav, ki ne služijo cesti ali njeni uporabi, mora tehnična dokumentacija obsegati vsa dela, ki jih je treba opraviti na območju ceste.
(2) Za usklajevanje projektiranja, gradnje ali rekonstrukcije objektov, naprav in napeljav iz prvega odstavka tega člena krije investitor oziroma upravljavec posameznih objektov, naprav in napeljav.
IV. UPRAVLJANJE OBČINSKIH CEST 
17. člen
(upravljavec občinskih cest) 
Upravljavec občinskih cest v Občini Dobrova - Polhov Gradec je občinska uprava Občine Dobrova - Polhov Gradec (v nadaljevanju: upravljavec).
18. člen 
(naloge in pristojnosti pristojnega organa Občine Dobrova - Polhov Gradec)
Upravljavec občinskih cest opravlja strokovno tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za gradnjo, vzdrževanje in varstvo občinskih cest.
Te obsegajo zlasti:
– izdelavo strokovnih podlag za plane vzdrževanja in razvoja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– naloge rednega vzdrževanja občinskih cest;
– naloge nadzora nad stanjem občinskih cest;
– naloge nadzora nad prometno ureditvijo občinskih cest;
– naloge upravljanja, vodenja in nadzora prometa;
– izvajanje postopkov podeljevanja koncesij in izbire koncesionarja za redno vzdrževanje občinskih cest;
– izvajanje postopkov javnega naročanja za izvajanje del rednega vzdrževanja občinskih cest, ki niso predmet koncesije, ter za izvajanje gradnje, investicijskih vzdrževalnih del v javno korist na občinskih cestah;
– naloge v zvezi z investicijami v občinske ceste;
– vodenje evidenc o občinskih cestah in zbirne evidence o javnih cestah;
– pridobivanje podatkov o prometnih obremenitvah na občinskih cestah;
– pridobivanje podatkov o prekoračitvi dimenzij (višina, širina in dolžina) in mase vozil;
– naloge v zvezi z organizacijo obveščanja javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje dovoljenj in soglasij in vodenje drugih upravnih postopkov, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za varovanje prometa na njih;
– priprava programov in organizacija izdelave raziskovalnih in razvojih nalog za občinske ceste ter sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in drugimi občinami pri pripravi in uresničevanju programov;
– izvajanje drugih nalog, določenih s tem odlokom in drugimi predpisi.
19. člen 
(financiranje občinskih cest) 
(1) Sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine oziroma z drugimi sredstvi ob predhodno sklenjeni pogodbi o opremljanju ali javno-zasebnem partnerstvu.
(2) Vzdrževalec občinskih cest predlaga upravljavcu cest za tekoče oziroma prihodnje leto plan vzdrževanja občinskih cest, upravljavec občinskih cest ga potrdi in predlaga občinskemu svetu v sprejem proračuna za prihodnje leto.
(3) Upravljavec občinskih cest zagotavlja sredstva za vzdrževanja tistega dela državnih cest, ki so namenjene delovanju naselij (pločniki, kolesarske steze, obvozne ceste, priključki na občinske in državne ceste).
V. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST 
20. člen
(javna služba vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna gospodarska javna služba lokalnega pomena, ki obsega redno vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest v stanju, ki zagotavlja varnost in prevoznost občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah (v nadaljevanju: redno vzdrževanje javnih cest).
(2) Način izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest določi upravljavec občinskih cest.
21. člen 
(koncesija za redno vzdrževanje občinskih cest) 
(1) Za izvajanje javne gospodarske službe vzdrževanja občinskih cest se lahko pravni ali fizični osebi podeli koncesija (v nadaljevanju: vzdrževalec občinske ceste).
(2) Koncesija iz prejšnjega odstavka se podeli v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
(3) Pravice in dolžnosti v zvezi z vzdrževanjem občinskih cest so natančneje urejene v koncesijski pogodbi.
22. člen 
(letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest) 
(1) Plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se za obdobje najmanj štirih let določijo prednostne naloge razvoja in vzdrževanja občinskih cest, viri sredstev za njihovo uresničevanje ter letna dinamika njihovega uresničevanja, sprejme Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na predlog župana.
(2) Letni plan razvoja in vzdrževanja občinskih cest, s katerim se določi uresničevanje plana iz prejšnjega odstavka v posameznem koledarskem letu, se usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun in je njegov sestavni del.
(3) V letnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest se del sredstev zagotovi za financiranje izvedbe ukrepov na občinskih cestah, ki jih je potrebno opraviti zaradi naravnih in drugih nesreč ali izrednih dogodkov na občinskih cestah (odpravljanje posledic elementarnih in drugih nezgod, zmrzlinskih poškodb po hitrih odjugah, odstranjevanje nepredvidenih ovir na občinskih cestah idr.) in financiranje izvedbe ukrepov, ki jih je odredil inšpektor za ceste, niso pa sestavni del vzdrževanja in obnavljanja občinskih cest po tem planu.
23. člen 
(vzdrževanje križišč in križanj) 
Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste je pristojen vzdrževalec občinskih cest.
24. člen 
(vzdrževanje cestnih objektov na nekategoriziranih cestah nad občinskimi cestami) 
Za vzdrževanje premostitvene in podporne konstrukcije nadvozov in drugih cestnih objektov na nekategoriziranih cestah, ki potekajo nad občinskimi cestami in po katerih je dovoljen javni promet, je pristojen vzdrževalec občinskih cest.
25. člen 
(vzdrževanje občinskih cest ob preusmeritvah prometa) 
(1) Upravljavec občinske ceste lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) O preusmeritvi prometa z občinske na državno cesto, ki bi bistveno povečala prometno obremenitev te ceste, se mora upravljavec občinskih cest predhodno uskladiti z Direkcijo Republike Slovenije za ceste (DRSI).
(3) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora upravljavec občinskih cest predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa. Pred preusmeritvijo prometa na nekategorizirano cesto se ob prisotnosti lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca izvede monitoring obstoječega stanja.
VI. VARSTVO OBČINSKIH CEST IN PROMETA NA NJIH 
26. člen
(prepovedi ogrožanja občinske ceste in prometa na njej) 
(1) Prepovedano je izvajati ali opustiti kakršnakoli dela na občinski cesti, na zemljiščih ali objektih ob občinski cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej.
(2) Prepovedano je:
1. na in v cestno telo občinske ceste odvajati meteorno vodo, odplake in druge tekočine;
2. po brežinah ceste spuščati kamenje, les in drug material ali predmete;
3. na cestnem svetu občinske ceste:
– puščati živali brez nadzorstva, napajati živali v obcestnih jarkih, pasti živino ali graditi napajališča za živali;
– nameščati in uporabljati luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko zmanjšale varnost prometa;
– postavljati ograje, stebričke, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali poljščine, nameščati ali odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete;
– nasipati zemljišča ali nameščati kakršnekoli predmete, ki bi lahko ovirali ali onemogočali nemoteno in varno odvijanje cestnega prometa;
– postavljati nagrobne plošče in druga spominska znamenja;
– namerno zažigati travo, les ali druge odpadne snovi;
– odvajati odplake in druge tekočine;
– ovirati odtekanje vode;
4. orati na razdalji manj kot 4 metre od roba cestnega sveta v pravokotni smeri na cesto ali na razdalji manj kot 1 meter od roba cestnega sveta vzporedno s cesto;
5. na cestišču javne ceste:
– razsipati sipek material, razen posipnih materialov v času izvajanja zimske službe, nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati;
– puščati sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanj;
– odlagati sneg, razen odlaganja snega zaradi izvajanja zimske službe;
– onesnažiti cestišče z olji in mazili ali drugimi snovmi;
– vlačiti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter druge dele tovora.
(3) Preden se vključi v promet na občinski cesti s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče.
(4) Prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakorkoli spremeniti prometno signalizacijo, prometno opremo ter cestne naprave in druge ureditve, ki so namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa, zaščiti ceste ter preprečevanju škodljivih emisij prometa na javnih cestah.
(5) Izvajalec rednega vzdrževanja ceste mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni inšpekcijski organ za ceste in upravljavca ceste. Povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti mora upoštevati navodila izvajalca rednega vzdrževanja ceste. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali nevarnih mest na cesti poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na cesti, upravljavec občinske ceste pa ima zaradi izvajanja te določbe pravico do brezplačnega pridobivanja podatkov, ki omogočajo identifikacijo lastnika oziroma uporabnika motornega vozila (osebno ime oziroma firma, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO), iz evidence registriranih vozil, ki se vodi v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila. Če povzročitelj ni znan ali ga ni mogoče identificirati, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja ceste.
(6) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtin odstavkom tega člena.
(7) Z globo 1.500 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtin odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
(8) Z globo 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim ali četrtin odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 1.000 eurov.
(9) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki opusti ukrepe, predpisane v petem odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.
27. člen 
(obveznosti lastnikov nepremičnin ob občinski cesti) 
(1) Lastniki zemljišč ob občinski cesti morajo dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo občinske ceste, zlasti:
– dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja;
– gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa;
– postavitev prometne signalizacije in prometne opreme;
– izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi;
– odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda, če navedeni posegi, gradnja in postavitev objektov in naprav ni mogoča v okviru cestnega sveta.
(2) Za izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremične pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje lastnik zemljišča, ki ne dopusti posegov, določenih v prvem odstavku tega člena.
28. člen 
(varovalni gozdovi in hudourniki ob občinski cesti) 
(1) Upravljavec občinske ceste lahko Zavodu za gozdove Slovenije poda predlog, da se gozd vzdolž občinske ceste ali v njeni bližini, ki je pomemben zaradi njenega varovanja pred drsenjem zemljišča, bočnega vetra, snežnimi plazovi in podobnega, razglasi za varovalni gozd v skladu s predpisi o gozdovih.
(2) Pravne ali fizične osebe, ki v območju ceste pogozdujejo ali urejajo hudournike ter deroče reke, morajo pred začetkom del obvestiti o vrsti in obsegu del upravljavca občinske ceste in prilagoditi vrsto in obseg del tako, da se zavaruje cesta.
(3) Upravljavec občinske ceste krije del stroškov za pogozditev goljav ter za ureditev hudournikov in deročih rek glede na pomen, ki ga imajo takšna dela za varstvo javne ceste.
(4) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(5) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
(6) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
29. člen 
(graditev žičniških naprav čez občinske ceste) 
(1) Občinska cesta, ki jo prečka žičniška naprava, mora biti zavarovana z ustrezno lovilno napravo. Stroške postavitve in vzdrževanja lovilne naprave krije investitor oziroma upravljavec žičniške naprave.
(2) Za gradnjo žičniških naprav nad občinskimi cestami ali ob njih mora investitor dobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
(5) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
30. člen 
(izkoriščanje mineralnih surovin ob občinski cesti) 
(1) Pridobivalni prostori mineralnih surovin so lahko le v taki oddaljenosti od občinske ceste, da to ne vpliva na stabilnost cestnih objektov, cestnega telesa, na vzdrževanje ceste in na varnost prometa.
(2) Če območje pridobivalnega prostora sega v varovalni pas občinske ceste ali so na podlagi študij, ki so podlaga za pripravo prostorskega akta, dokazani vplivi pridobivalnega prostora mineralnih surovin na občinsko cesto, mora investitor oziroma nosilec rudarske ali vodne pravice pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
(5) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
31. člen 
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste) 
(1) Izvajanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila nestabilnost cestnega telesa, mora investitor pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste.
(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
(4) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
32. člen 
(izvajanje del v območju občinske ceste) 
(1) Za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju občinske ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja, je treba pridobiti soglasje upravljavca občinske ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(2) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki brez soglasja upravljavca občinske ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja.
(3) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki brez soglasja upravljavca občinske ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 500 eurov.
(4) Z globo 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki brez soglasja upravljavca občinske ceste opravlja dela, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 1.000 eurov.
33. člen 
(naležne ploskve na kolesih vozil) 
(1) Vozila, ki vozijo po cestah, morajo imeti kolesa s takimi naležnimi ploskvami, da ne poškodujejo vozišča.
(2) Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po cestah samo, če imajo gosenice obložene s primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.
(3) Z globo 300 eurov se kaznuje voznik, ki po cesti vozi vozilo s kolesi z naležnimi ploskvami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče, ali motorno vozilo z gosenicami, ki so ali bi lahko poškodovale vozišče.
34. člen 
(varovalni pas ob občinski cesti) 
(1) V varovalnem pasu občinske ceste je raba prostora omejena.
(2) Posegi v prostor varovalnega pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem upravljalca občinske ceste.
(3) Upravljavec občinske ceste izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.
(4) Širina varovalnega pasu je določena z vsakokrat veljavnim občinskim prostorskim izvedbenim aktom.
(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih.
(6) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
(7) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki v varovalnem pasu občinske ceste brez soglasja ali v nasprotju s soglasjem upravljavca ceste gradi ali rekonstruira stavbo ali objekte, ali v njem postavlja kakršnekoli druge objekte ali naprave ter izvaja kakršnakoli dela na pripadajočih zemljiščih. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
35. člen 
(preglednost ob občinski cesti) 
(1) V območju nivojskega križišča občinskih cest, v območju cestnih priključkov na občinsko cesto (pregledno polje) in na notranjih straneh cestnih krivin (pregledna berma) ni dovoljeno vzpostaviti kakršnekoli vegetacije ali postaviti objekte, naprave in druge predmete ter storiti karkoli drugega, kar bi oviralo preglednost cest, križišča ali priključka.
(2) Zaradi zagotavljanja stanja iz prejšnjega odstavka, razen na individualnih priključkih, se lahko lastninska pravica začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist.
(3) V primeru ustanovitve služnosti v javno korist lastniku služeče nepremičnine pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lastnik služeče nepremičnine ni upravičen do odškodnine, če je bila taka omejitev uporabe zemljišča predhodno določena v soglasju občine.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek lastnik oziroma imetnik pravice uporabe nepremičnine, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
36. člen 
(priključki na občinsko cesto) 
(1) Priključki nekategoriziranih cest ter individualni priključki na občinske ceste (v nadaljnjem besedilu: priključki na občinske ceste) se lahko gradijo ali rekonstruirajo le s soglasjem upravljavca občinskih cest. S soglasjem na podlagi predpisa, ki ureja cestne priključke na javne ceste, se določijo tehnični in drugi pogoji gradnje, rekonstrukcije in vzdrževanja priključka ter njegova opremljenost s prometno signalizacijo.
(2) Upravljavec občinskih cest izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da to ne bo imelo škodljivih posledic za zmogljivost ceste in varnost prometa na njej.
(3) Priključek do meje cestnega sveta s pripadajočo prometno signalizacijo je sestavni del občinske ceste.
(4) Upravljavec občinskih cest lahko z odločbo zahteva prilagoditev priključka na stroške koristnika priključka, če priključek na občinsko cesto zaradi povečanega prometa ali uporabe za drugačen promet, kot je bil upoštevan ob izdaji soglasja za njegovo ureditev, ni več ustrezen.
(5) Upravljavec občinskih cest lahko ukine priključek na občinsko cesto v soglasju z lastnikom priključka oziroma imetnikom pravice uporabe.
(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest z odločbo ukine priključek na občinsko cesto, če se priključek nahaja na območju, kjer se mora izvesti ukrep za varstvo občinske ceste in zavarovanje prometa na njej, ali če to zahteva sprememba prometne ureditve na občinski cesti. Priključek se nadomesti na stroške upravljavca občinskih cest.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
(9) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki je srednja ali velika gospodarska družba, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
37. člen 
(zapora ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti) 
(1) Vloga za zaporo občinske ceste mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del ali prireditve, zaradi katerih se predlaga zapora ceste, čas trajanja zapore in navedbo tipske sheme začasne prometne ureditve.
(2) Z dovoljenjem za zaporo občinske ceste se določijo pogoji za izvedbo zapore ceste, preusmeritve prometa zaradi zapore ceste in čas njenega trajanja.
(3) Dovoljenje za delno ali popolno zaporo občinske ceste izda upravljavec občinskih cest in ga vroči predlagatelju zapore. O izdaji dovoljenja upravljavec občinskih cest obvesti policijo, medobčinski inšpektorat, občinsko redarstvo in vzdrževalca občinskih cest.
(4) Stroške za izvedbo zapore ceste in preusmeritve prometa zaradi zapore ceste krije njen predlagatelj.
(5) Zaporo postavi vzdrževalec občinske ceste, ki mora o njeni izvedbi obvestiti policijo, medobčinski inšpektorat, upravljavca ceste in občinsko redarstvo najmanj tri dni pred spremembo ter javnost na krajevno običajen način.
(6) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja.
(7) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki ni srednja ali velika gospodarska družba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
(8) Z globo 1.600 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki izvede delno ali popolno zaporo občinske ceste, potrebno zaradi opravljanja del na cesti ali športne ali druge prireditve na cesti, brez dovoljenja, v nasprotju s pogoji dovoljenja ali preseže v dovoljenju določeni čas njenega trajanja. Njihova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
(9) Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek vzdrževalec občinske ceste, če delno ali popolno zaporo ceste zaradi del na cesti ali športnih in drugih prireditev izvede brez dovoljenja oziroma je ne izvede, razen v primerih rednega vzdrževanja ceste. Njegova odgovorna oseba se kaznuje z globo 200 eurov.
38. člen 
(obveščanje in oglaševanje ob občinski cesti) 
(1) Postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje je dovoljeno v obsegu, kot je predpisan z vsakokrat veljavnim občinskim prostorskim izvedbenim aktom.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko upravljavec občinskih cest izda soglasje za postavitev objektov za obveščanje in oglaševanje, ki so opredeljeni kot enostavni objekti:
– če so obvestila namenjena izboljšanju prometne varnosti,
– če se oglašuje gospodarski subjekt, ki dejavnost izvaja v stavbi, zgrajeni v varovalnem pasu občinske ceste,
– če se objekt za obveščanje in oglaševanje postavlja na servisne prometne površine občinske ceste ali druge površine, ki so v lasti fizičnih ali pravnih oseb, pod pogojem da vsebina obvestila oziroma oglasa ni vidna z občinske ceste.
(3) Objekti za obveščanje in oglaševanje se ob občinskih cestah v naselju lahko postavljajo le izven preglednega polja, pregledne breme, preglednostnega prostora in območja vzdolž vozišča ceste, predpisanega za postavitev prometne signalizacije.
(4) Soglasje za postavitev objektov iz drugega in tretjega odstavka tega člena, katerih gradnja je predvidena v območju občinske ceste, izda upravljavec občinskih cest na podlagi predloženega elaborata za postavitev objekta za obveščanje in oglaševanje, razen v primeru obvestila, namenjenega izboljšanju prometne varnosti.
(5) Soglasje za izobešanje transparentov preko občinske ceste upravljavec občinskih cest izda za določen čas (za čas trajanja sejma, prireditve, razstave ipd.). Transparenti morajo biti izobešeni najmanj 4,7 m nad voziščem občinske ceste.
39. člen 
(pritožbeni organ) 
Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po določbah tega odloka izdaja upravljavec občinskih cest ter zoper sklep iz drugega odstavka 41. člena tega odloka, je dovoljena pritožba na župana Občine Dobrova - Polhov Gradec.
40. člen 
(ostale določbe) 
Ostale omejitve določbe in varovanja občinskih cest, ki s tem odlokom niso predpisane, so določene z vsakokrat veljavno državno področno zakonodajo, ki se uporablja neposredno.
VII. NADZORSTVO OBČINSKIH CEST 
41. člen
(opravljanje nadzorstva) 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, izvaja medobčinska inšpekcijska služba.
42. člen 
(naloge inšpekcijskega nadzorstva) 
(1) Medobčinski inšpektorat pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nadzira zlasti:
– ali se ceste uporabljajo za namen ter na način in pod pogoji, kot jih določajo ta zakon in predpisi, izdani na njegovi podlagi (v nadaljnjem besedilu: predpisi, ki urejajo javne ceste);
– ali so ceste redno vzdrževane skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, ter omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali so zapore ceste zaradi del ali prireditev na cesti postavljene in vzdrževane skladno z zakonom, predpisi, ki urejajo javne ceste, in izdanim dovoljenjem;
– ali so izpolnjeni pogoji za gradnjo in rekonstrukcijo stavb in objektov, postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav, postavljanje objektov za obveščanje in oglaševanje, gradnjo gospodarske javne infrastrukture ter za druge posege v območju javne ceste po tem zakonu;
– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo po tem zakonu;
– ali se priključki na javne ceste gradijo, rekonstruirajo ter ali so zgrajeni in vzdrževani skladno s pogoji določenimi v tem zakonu in predpisi, ki urejajo javne ceste;
– ali se investicijska vzdrževalna dela ali vzdrževalna dela v javno korist izvajajo skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo javne ceste, in ali so izpolnjeni pogoji za izročitev ceste v uporabo po tem zakonu;
– ali je zagotovljeno polje preglednosti ceste skladno s predpisi, ki urejajo javne ceste.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka občinski inšpekcijski organ pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nekategoriziranih cest, ki se uporabljajo za javni cestni promet, nadzira zlasti:
– ali so nekategorizirane ceste vzdrževane skladno s predpisi, ki urejajo ceste, in omogočajo varno uporabo;
– ali je prometna signalizacija in oprema na nekategoriziranih cestah postavljena in vzdrževana skladno s pogoji tega zakona in predpisi, ki urejajo ceste.
43. člen 
(naloge občinskega redarstva) 
Občinsko redarstvo pri opravljanju nadzora nadzira zlasti:
– prepoved ogrožanja varne uporabe kategoriziranih cest in nekategoriziranih cest, na katerih se izvaja javni promet;
– največje dovoljene obremenitve in mase vozil;
– izredne prevoze;
– uporabo ustreznih naležnih ploskev vozil;
– omejitve uporabe javne ceste;
– pogoje, ob katerih se vozilo izloči iz prometa.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
44. člen
(večletni plan) 
Upravljavec občinskih cest mora najkasneje v enem letu po uveljavitvi tega odloka pripraviti predlog dokumenta iz prvega odstavka 22. člena tega odloka.
45. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 49/02).
46. člen 
(začetek veljavnosti odloka) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0005/2015-62
Dobrova, dne 11. julija 2018
 
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti