Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2662. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018, stran 8450.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 71/17 – ZIPRS1819) in 16. člena Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Dobrova - Polhov Gradec na 25. redni seji dne 11. julija 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018
1. člen 
V Odloku o spremembah proračuna Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2018 (Uradni list RS, št. 86/16, 56/17 in 15/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2018
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
8.844.972
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
7.274.980
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
5.617.932
700 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.964.444
703 
DAVKI NA PREMOŽENJE
399.588
704 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
253.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.657.048
710 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
435.590
711 
TAKSE IN PRISTOJBINE
6.400
712 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
97.960
713 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
237.600
714 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
879.498
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
801.114
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
300
722 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ 
IN NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV
800.814
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
1.000
730 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
767.877
740 
TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
767.877
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
9.810.294
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
3.296.624
400 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
345.355
401 
PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
56.910
402 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
2.771.149
403 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
15.010
409 
REZERVE
110.200
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.523.648
410 
SUBVENCIJE
193.410
411 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
1.677.307
412 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
167.145
413 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
485.786
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.878.456
420 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.878.456
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)
111.567
431
INVESTICIJSKI TRANSFER PRAVNIM 
IN FINANČNIM OSEBAM
94.500
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
17.067
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–965.322
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
751 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
IN FINANČNIH NALOŽB
0,00
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
455.683
50
ZADOLŽEVANJE
455.683
500 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
455.683
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
262.570
55
ODPLAČILA DOLGA
262.570
550 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
262.570
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–772.209
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
193.113
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
965.322
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
772.209
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Dobrova - Polhov Gradec.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen 
10. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži za gradnjo centra Emila Adamiča do višine 1.500.000 eurov.
Občina bo pridobila soglasje s strani Ministrstva za finance v celotni vrednosti kreditiranja investicije, črpanje kredita pa izkaže s posameznimi tranšami po letih 2018 in 2019.«
4. člen 
12. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»12. člen
Javno podjetje LPP d.o.o., ki deluje v okviru Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., se v letu 2018 lahko zadolži do skupne višine, ki odpade, glede na delež lastništva, na Občino Dobrova - Polhov Gradec.
Kratkoročna zadolžitev je namenjena uravnavanju finančne likvidnosti:
– kratkoročna posojila LPP skupno največ do višine 140.400 EUR
– interno posojilo JHL-LPP skupno največ do višine 21.600 EUR
– kratkoročna posojila Energetika Ljubljana skupno največ do višine 216.000 EUR
– kratkoročna posojila Snaga skupno največ do višine 108.000 EUR
– kratkoročna posojila Vo-Ka skupno največ do višine 108.000 EUR.
Dolgoročna zadolžitev LPP je namenjena financiranju nakupa avtobusov, dolgoročna zadolžitev Energetike Ljubljana je namenjena za financiranje izgradnje Plinsko parne enote PPE-TOL:
– Dolgoročno posojilo LPP skupno največ do višine 129.600 EUR
– Dolgoročno posojilo Energetike Ljubljana največ do višine 2.328.480 EUR.
Sredstva za servisiranje vseh dolgov se zagotovijo iz ne proračunskih virov. Soglasje o zadolžitvi daje Svet ustanoviteljev Javnega Holdinga Ljubljana, d.o.o.«
5. člen 
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se spremenijo z rebalansom, so kot priloge sestavni deli tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
Deli splošnega in posebnega dela ter načrtov razvojnih programov proračuna, ki se z rebalansom proračuna ne spremenijo, ostanejo v veljavi.
6. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0004/2018-5
Dobrova, dne 11. julija 2018
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti