Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2661. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2018, stran 8449.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 30. redni seji dne 12. 7. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Črenšovci za leto 2018 
1. člen 
v Odloku o proračunu Občine Črenšovci za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/18) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v €
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2,966.850,00
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2,674.314,00
70
DAVČNI PRIHODKI
2,366.954,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2,229.119,00
703 Davki na premoženje
124.835,00
704 Domači davki na blago in storitve
13.000,00
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
307.360,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
121.610,00
711 Takse in pristojbine
4.500,00
712 Denarne kazni
3.050,00
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
178.200,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
94.375,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
24.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
70.375,00
73
PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
198.161,00
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
198.161,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3,489.109,19
40
TEKOČI ODHODKI
1,218.297,00
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
232.223,00
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
39.780,00
402 Izdatki za blago in storitve
887.377,00
403 Plačila domačih obresti
3.300,00
409 Rezerve
55.617,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1,272.787,00
410 Subvencije
63.500,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
801.162,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
61.283,00
413 Drugi tekoči domači transferi
346.842,00
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
892.213,19
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
892.213,19
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
105.812,00
430 Investicijski transferi
105.812,00
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 
(I.-II.)
–522.259,19
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin 
iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah jav. prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
69.631,00
50
ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje
69.631,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
55
ODPLAČILA DOLGA
45.160,00
550 Odplačila domačega dolga
45.160,00
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–497.788,19
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
24.471,00
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+X.) – IX = -III
522.259,19
XII.
Stanje sredstev na računih 
dne 31. 12. 2017
497.788,19
« 
2. člen 
Splošni in posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni del tega odloka.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-30/2018-207
Črenšovci, dne 12. julija 2018
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti