Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2660. Sklep o začetku postopka priprave spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici, stran 8448.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/17) je župan Občine Borovnica sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici 
1. 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave spremembe Občinskega podrobnega prostorskega načrta za trgovski center Mercator v Borovnici.
2. 
(ocena stanja, razlogi za pripravo spremembe OPPN in načrtovani programi, pobudnik) 
(1) Območje se ureja z Odlokom o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovski center Mercator v Borovnici (Uradni list RS, št. 58/09), v nadaljevanju OPPN. Območje je namenjeno gradnji trgovskega centra Mercator ter posegom, ki bodo dopolnili ureditev bodočega trgovskega centra.
(2) Sprememba OPPN je potrebna zaradi prilagoditve bodočega centra razpoložljivemu prostoru. Objekt Molkov trg 8 se v novi zasnovi trgovskega centra ne ruši, kar zasnova trgovskega centra upošteva.
(3) Podjetje Mercator d.d. želi na zemljiščih, ki so v njegovi lasti zgraditi samostojen trgovski objekt s samopostrežnim marketom, skladiščnimi prostori ter površinami za dodatno trgovsko in gostinsko ponudbo. Nad pritličnim delom trgovskega objekta je predvidena gradnja stanovanj. Gradnja prostorov za dodatno ponudbo ter gradnja stanovanj bo v OPPN opredeljena v fazah.
(4) Pobudo za izdelavo spremembe OPPN je podalo podjetje Mercator d.d., ki je obenem naročnik izdelave.
3. 
(pravna podlaga) 
V Odloku o občinskem podrobnem načrtu Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 52/14) se nahaja v območju podrobne namenske rabe CU – osrednje območje centralnih dejavnosti.
4. 
(območje sprememb OPPN) 
(1) Območje nameravane gradnje trgovskega centra obsega zemljišča parcel št.: 2080/78, 3587/5, 3587/4, 3587/6, 3587/7, 557/0, 558/0, 429/3, vse k.o. Borovnica.
(2) Spremembe OPPN lahko obsegajo tudi druga zemljišča znotraj območja OPPN za katera se oceni, da so spremembe določil relevantne.
5. 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Podlaga za pripravo OPPN je strokovna rešitev, pripravljena na podlagi prikaza stanja prostora, usmeritev Občinskega prostorskega načrta Občine Borovnica – izvedbeni del, investicijske namere ter strokovnih podlag.
6. 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve so:
1. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
2. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
3. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
4. Javno podjetje komunalno podjetje Vrhnika d.o.o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
5. Občina Borovnica, Paplerjeva ulica 22, 1353 Borovnica.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. 
(roki za pripravo OPPN) 
Rok za sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave. Upoštevani so minimalni okvirni roki za izdelavo posamezne faze OPPN – osnutek, dopolnjen osnutek, predlog, dopolnjen predlog.
8. 
(financiranje in koordinacija izdelave OPPN) 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN prevzame Mercator d.d. Obveznosti v zvezi s financiranjem izdelave se določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Borovnica in investitorjem.
9. 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Borovnica www.borovnica.si.
Št. 3500-0002/2018-1
Borovnica, dne 16. julija 2018
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti