Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2659. Sklep o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret«, stran 8447.

  
Na podlagi prvega odstavka 4. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" (Uradne objave, št. 45/01, Uradni list RS, št. 1/12) in 17. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, št. 17/15) je Občinski svet Občine Ankaran na 25. redni seji dne 26. 6. 2018 sprejel naslednji
S K L E P 
o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« na parkirišču »Lazaret« 
1. 
Izbirna gospodarska javna služba "upravljanje določenih javnih parkirišč" se uvede na parkirišču ob bivšem mejnem prehodu na Lazaretu, ki obsega parcele št.*385 in 1827/15, 1827/19, 2129/2, 2047/3 in 2199/2, vse k.o. Jernej.
2. 
Cilji uvedbe javne službe na parkirišču »Lazaret« je zagotovitev možnosti dlje trajajočega parkiranja obiskovalcem obale pri bivšem mejnem prehodu Lazaret in obiskovalcem Krajinskega parka Debeli rtič z osebnimi vozili ter avtodomi. Cilj je tudi doslednejši nadzor nad spoštovanjem parkirnega režima.
3. 
Za obravnavano javno parkirišče »Lazaret« lahko poleg občinskega prekrškovnega organa izvaja nadzor nad plačevanjem parkirnine na javnem parkirišču tudi upravljalec parkirišča.
Uporabniki javnih plačljivih parkirišč so dolžni plačati parkirnino na predpisan način na parkomatih ob parkiriščih. V primeru neplačila predpisane parkirnine upravljavec zaračuna celodnevno parkirnino na podlagi cenika.
Če uporabnik parkirišča ne poravna parkirnine, poda upravljavec predlog oškodovanca pooblaščenemu prekrškovnemu organu Občine Ankaran za predlog uvedbe prekrškovnega postopka.
4. 
S sklepom iz 5. člena Odloka o izbirni lokalni gospodarski javni službi "upravljanje določenih javnih parkirišč" župan med drugim za obravnavani parkirišči določi:
– način nadzora nad uporabo parkirišča, ki bo temeljil na parkirni avtomatiki;
– pogoje uporabe parkirišča in
– pogoje parkiranja za avtodome.
Županu se priporoči usklajevanje parkirnine in režima na način, s katerim bodo doseženi cilji iz 2. člena tega sklepa ter pokritje stroškov izvajanja javne službe.
5. 
Župan izda sklep iz 4. člena tega sklepa v roku, ki omogoča, da se javna služba uveljavi oziroma takoj, ko se parkirišče ustrezno opremi, ob upoštevanju najkrajših možnih rokov za izvedbo postopkov naročanja potrebne opreme.
6. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 202/18.SVT
Ankaran, dne 26. junija 2018
Župan 
Občine Ankaran 
Gregor Strmčnik l.r.
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del decreto sul servizio pubblico economico facoltativo "Gestione di determinati parcheggi pubblici" (Bollettino ufficiale n. 45/01, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 1/12) e dell'articolo 17 dello statuto del Comune di Ancarano (Gazzetta Ufficiale RS, n. 17/15), alla 25a riunione ordinaria del 26 giugno 2018, il Consiglio municipale del comune di Ancarano ha adottato il seguente
D E C R E T O 
sull'introduzione del servizio pubblico "gestione di determinati parcheggi pubblici" nel parcheggio "Lazzaretto" 
1. 
Il servizio pubblico economico facoltativo "gestione di determinati parcheggi pubblici" è stato introdotto nel parcheggio lungo l'ex passaggio di confine a Lazzaretto che comprende le particelle n. 385 e 1827/15, 1827/19, 2129/2, 2047/3 e 2199/2, tutti c.c. San Bartolomeo.
2. 
L'obiettivo dell'introduzione di un servizio pubblico nel parcheggio di Lazzaretto è quello di fornire la possibilità di un parcheggio a lungo termine ai visitatori della costa presso l'ex confine di Lazzaretto e ai visitatori del Parco naturale di Punta Grossa con veicoli personali e camper. L'obiettivo è anche quello di monitorare costantemente il rispetto del regime di parcheggio.
3. 
Per il parcheggio pubblico "Lazzaretto", oltre al corpo di polizia locale, il controllo sul pagamento del pubblico parcheggio può essere esercitato anche dal gestore del parcheggio.
Gli utenti dei parcheggi pubblici a pagamento sono tenuti a pagare la tariffa di parcheggio nei modi prescritti nei parcometri presso i parcheggi. In caso di mancato pagamento della tariffa di parcheggio prescritta l'operatore addebita la tariffa di parcheggio per l'intera giornata sulla base del tariffario.
Se l'utente del parcheggio non paga la tariffa di parcheggio il gestore presenta la proposta della parte lesa all'organo di controllo autorizzato del Comune di Ancarano per la proposta di avviare procedura di infrazione.
4. 
Con la decisione di cui all'articolo 5 del Decreto relativo al servizio pubblico economico facoltativo "gestione di determinati parcheggi pubblici", il sindaco, tra l'altro, stabilisce per i parcheggi interessati:
– il metodo di controllo sull'uso del parcheggio, che si baserà sui parcometri;
– le condizioni di utilizzo del parcheggio e
– le condizioni di parcheggio per i camper.
Si raccomanda al sindaco di coordinare la tassa di parcheggio e il regime in modo da raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente decreto e di coprire i costi di attuazione del servizio pubblico.
5. 
Il sindaco emette la delibera di cui all'articolo 4 del presente Decreto entro un termine che consente di attuare il servizio pubblico, ovvero non appena il parcheggio è adeguatamente attrezzato, nei termini più brevi possibili per l'esecuzione delle procedure di appalto per l'attrezzatura necessaria.
6. 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 202/18.SVT
Ancarano, 26 giugno 2018
Il Sindaco 
del Comune di Ancarano 
Gregor Strmčnik m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti