Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2657. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev, stran 8428.

  
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalecv fonogramov Slovenije, k.o. Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar (v nadaljevanju: IPF)
in
1. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Marko Repnik,
2. Zveza kulturnih društev Slovenije, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednica Mija Aleš
3. Zveza društev upokojencev Slovenije, Kebetova ulica 9, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Janez Sušnik
(v nadaljevanju: Združenje)
dogovorijo in sklenejo
S K U P N I   S P O R A Z U M 
za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah v organizaciji ljubiteljskih kulturnih društev 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:
1. da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 kolektivno uveljavlja sorodne glasbene pravice v primerih javne priobčitve komercialnih fonogramov;
2. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Zveza kulturnih društev Slovenije ter Zveza društev upokojencev Slovenije (v nadaljevanju »podpisniki«) zagotavljajo, da v svojem članstvu oziroma v svojih organizacijskih enotah združujejo večino organizacij v Sloveniji, ki opravljajo neprofitno kulturno dejavnost v kulturnih društvih in društvih upokojencev in je zato Združenje na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP);
3. da stranke tega sporazuma urejajo določitev višine nadomestila za načine uporabe komercialnih fonogramov, ki so urejeni v točkah I. A., I. C, II. C in II.D 7. člena Tarife Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, 68-3016/2005, v nadaljevanju: Tarifa 2005);
4. da stranke tega sporazuma urejajo določitev višine nadomestila za kulturna društva, zveze kulturnih društev in kulturne skupine društev upokojencev, ki delujejo izključno ljubiteljsko (v nadaljevanju tudi: ljubiteljska kulturna društva);
5. da so večina ljubiteljskih kulturnih društev v RS člani območnih zvez kulturnih društev, te pa so članice Zveze kulturnih društev Slovenije ali pa delujejo v okviru ljubiteljskih kulturnih dejavnosti pod okriljem JSKD;
6. da se za vse ostale oblike uporabe komercialnih fonogramov, ki niso opredeljene v točki 3. tega člena in za uporabnike, ki ne izpolnjujejo pogojev določenih s tem sporazumom uporabljajo določila Tarife 2005 oziroma veljavnih skupnih sporazumov;
7. da se v primeru prenehanja predmetnega sporazuma, od prenehanja sporazuma dalje, kot Tarifa v skladu z določili ZASP uporablja Tarifa 2005.
ZAVEZANCI IN TARIFA 
2. člen 
Ta sporazum velja za organizatorje prireditev, na katerih je uporaba (javna priobčitev) fonogramov ključnega pomena in ki so organizirane v okviru izvajanja ljubiteljske kulturne dejavnosti, v skladu s tem sporazumom.
Kot organizator po prejšnjem odstavku tega člena štejejo kulturna društva, zveze kulturnih društev, upokojenske kulturne skupine ali območne izpostave JSKD, ki vse delujejo izključno ljubiteljsko, v skladu s tem sporazumom.
3. člen 
Prireditve, kjer je uporaba fonogramov ključnega pomena po tem sporazumu so:
– koncerti in prireditve, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov (npr. koncerti z uporabo posnete glasbe oziroma nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo (playback) ipd.)
– prireditve, pri katerih gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri katerih se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve (npr. različni plesni nastopi, revije, gledališki nastopi in predstave ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov ključnega pomena za njihovo izvedbo).
Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na prireditve:
– pri katerih javna priobčitev fonogramov poteka le za zvočno ozadje ali kot mašilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v živo;
– katerih primarni namen je športno udejstvovanje.
SPLOŠNA TARIFA 
4. člen 
Osnova za določitev nadomestila po predmetnem sporazumu je Tarifa 2005, ki je kot priloga 1 sestavni del tega sporazuma, razen če ni drugače določeno s tem sporazumom.
DISKONTIRANA TARIFA 
5. člen 
Nadomestilo se izračuna na način in v višini, kot je to določeno v Tarifi 2005, v kolikor ta sporazum ne določa drugače.
Kadar posamezni organizator prireditve, na kateri se javno priobčujejo komercialni fonogrami v okviru ljubiteljske kulturne dejavnosti izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v nadaljevanju tega sporazuma, se višina nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Višina nadomestila se določi glede na vrsto prireditve, skladno s Tarifo 2005 (v nadaljevanju: Osnova), pri čemer se skladno s 6. členom Tarife 2005 upošteva popust v višini 30 %, ki se prizna tistemu uporabniku (organizatorju prireditve), ki prostovoljno in ustrezno prijavi uporabo fonogramov v svoji dejavnosti ter pravočasno poravnava svoje obveznosti.
2. Organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. členu tega sporazuma se v primeru, da gre za prireditev z vstopnino, Osnova zniža za 10 %.
3. Organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. členu tega sporazuma se v primeru, da gre za prireditev brez vstopnine, Osnova zniža za 20 %.
4. V kolikor bo organizator prireditev, ki je opredeljen v 2. členu tega sporazuma vse obveznosti iz 1. točke tega člena izpolnil preko elektronskega portala, ki je del uradne spletne strani IPF, se mu Osnova zniža za 2 %. Pogoj za znižanje po tej točki je, da so vsi podatki, tako prijava prireditve kot spored in osnova v portalu, izpolnjeni v celoti.
5. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
6. Znižanja se med seboj, razen med 2. in 3. točko, ne izključujejo.
7. Do znižanja Osnove v skladu s tem členom ni upravičen organizator prireditve, ki se šteje za kršitelja po 18. členu tega sporazuma.
OKOLIŠČINE, ZARADI KATERIH SE PLAČILO AVTORSKEGA HONORARJA ZNIŽA 
6. člen 
Znižanje iz 1. in 4. točke 5. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom iz razloga racionalizacije poslovanja, saj se IPF-ju s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani obliki znižajo administrativni stroški poslovanja in stroški obdelave podatkov.
Znižanje iz 2. oziroma 3. točke 5. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom, ker imajo zaradi svojega nepridobitnega statusa ohranjanja in širjenja narodne kulturne dediščine, tradicije zborovskega petja, godb in folklore ter plesne kulture in za Evropo edinstvenega ljubiteljskega delovanja na tem področju poseben popust pri plačilu nadomestila za uporabo zaščitenega repertoarja.
PRIREDITVE, OPROŠČENE PLAČILA AVTORSKEGA HONORARJA OZIROMA NADOMESTILA 
7. člen 
V primeru, da ljubiteljsko kulturno društvo, ki izpolnjuje pogoje po tem sporazumu, organizira več prireditev v koledarskem letu, je vsaka 3. organizirana in izvedena prireditev društva oproščena plačila nadomestila IPF.
DAVEK NA DODANO VREDNOST 
8. člen 
Vsa nadomestila v tem sporazumu so opredeljena v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost.
SPLOŠNI POGOJI 
9. člen 
Ne glede na način tarifiranja in višino nadomestila, se nadomestilo odmerja za vsak posamezen vsebinski sklop prireditve in vsak prireditveni prostor, če ni s tem sporazumom določeno drugače.
Če je bila prireditev ali njen posamezni sklop izveden znotraj druge prireditve, za katero se sicer uporablja tarifa, ki ni določena s tem sporazumom, ali se zanjo generalno po tem sporazumu uporablja druga tarifa (v nadaljevanju: krovna prireditev), se za prireditev ali njen posamezen sklop, izveden znotraj krovne prireditve, dodatno odmeri še nadomestilo po ustrezni tarifi.
10. člen 
Za organizatorja prireditve po tem sporazumu velja oseba ali subjekt, ki je prireditev prijavil pristojnim organom.
V kolikor prireditev ni prijavljena, za organizatorja velja krovni nosilec aktivnosti, ki so povezane z oglaševanjem prireditve, v kolikor iz samih oglasov ne izhaja, kdo prireditev organizira.
Presumpcija organizatorja prireditve v skladu z določili tega člena velja vse dotlej, dokler obveznosti, povezanih z javno priobčitvijo fonogramov na prireditvi ali njenem sklopu, na podlagi predloženih dokazil, ki izkazujejo ustrezno soudeležbo pri organizaciji prireditve, ne prevzame tretja oseba ali subjekt.
Kriterij ustreznosti soudeležbe iz prejšnjega odstavka za vsak primer posebej individualno presoja IPF, morebitna tretja oseba ali subjekt pa pridobi status organizatorja po določilih tega sporazuma od trenutka, ko mu IPF prizna tak status, pri čemer novi zavezanec vstopi v pravni položaj osebe ali subjekta, ki sicer velja za zavezanca po presumpciji, določeni s tem členom.
11. člen 
V kolikor organizator prireditve ni predhodno prijavil IPF v skladu z določbami tega sporazuma, mora poleg nadomestila za uporabo plačati tudi stroške terenskega preverjanja in obdelave podatkov (zlasti kilometrino terenskega zastopnika, kupnino za vstopnico in stroške terenskega ogleda, stroške obdelave (iskanje podatkov o prireditvi, identifikacija, pošiljanje poziva za predložitev podatkov in sporeda uporabljenih fonogramov …) ter administrativne in poštne stroške).
Organizatorjem prireditve, ki so posredovali neresnične podatke bodisi za odmero nadomestila, bodisi glede uporabljenih fonogramov so poleg nadomestila dolžni plačati tudi stroške iz prejšnjega odstavka.
12. člen 
Stranke tega skupnega sporazuma so soglasne, da skladno z ZASP, kadar je več kršilcev določb ZASP in/ali določb skupnega sporazuma in/ali določb Tarife 2005, je vsak izmed njih zavezan za celotno kršitev.
V primeru, da uporabnik po tem skupnem sporazumu ni organizator določene prireditve, ki pa je bila izvedena v uporabnikovem prostoru, je uporabnik po tem skupnem sporazumu dolžan IPF sporočiti, kdo je resnični organizator določene prireditve.
Uporabnik po tem skupnem sporazumu se zavezuje, da bo v primeru oddaje svojega prostora za organizacijo določene prireditve drugemu organizatorju, pogodbeno zavezal najemnika (drugega organizatorja) tega prostora, da si pridobi vsa potrebna dovoljenja od IPF.
REKLAMACIJA OBRAČUNA NADOMESTILA 
13. člen 
Organizator, ki je v skladu z določbami tega sporazuma prireditev prijavil in je izpolnil vse svoje obveznosti po poročanju, ki je potrebno za pravilno odmero nadomestila za vsako posamezno prireditev ali njen sklop ter za razdelitev zbranega nadomestila upravičenim imetnikom sorodnih pravic, ima pravico do pisne reklamacije obračuna nadomestila v roku 15 dni po prejemu računa IPF. Reklamaciji morajo biti priložena vsa dokazila, ki utemeljujejo reklamacijske navedbe, morebitnih pozneje predloženih dokazil pa IPF ni dolžan upoštevati.
IPF se obveže, da bo z organizatorjem iz prejšnjega odstavka pred morebitnim nadaljevanjem postopka za izterjavo obračunanega nadomestila skušal uskladiti odmero glede na reklamacijske navedbe in dokazila, pri čemer si morata tako organizator kot IPF prizadevati za čim hitrejšo rešitev zadeve. Če se organizator in IPF ne moreta dogovoriti, v vsakem primeru pa najpozneje v 45 dneh po datumu izdaje računa, lahko IPF nadaljuje s postopkom za izterjavo.
Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena IPF morebitnih ugovorov in dokazil, s katerimi bi organizator dokazoval nepravilnost odmerjenega nadomestila, ni več dolžan upoštevati.
14. člen 
Če organizator ne predloži vseh potrebnih podatkov za obračun nadomestila ali če IPF smatra, da so podatki neresnični, se za odmero nadomestil uporabijo podatki, ki jih zbere ali pridobi IPF.
Odmerjeno nadomestilo ne izključuje možnosti za vtoževanje obveznosti po predložitvi sporeda uporabljenih fonogramov in civilne kazni za vsako od kršitev obveznosti organizatorja po določilih ZASP.
OBSEG SORODNIH PRAVIC, ZAJETIH S TEM SPORAZUMOM 
15. člen 
Podpisniki so sporazumni, da se s tem sporazumom ureja le odmera in plačilo nadomestil zaradi javne priobčitve fonogramov na prireditvah, zajetih s tem sporazumom, ki se v skladu z veljavno zakonodajo uveljavljajo kolektivno, ne pa tudi morebitne druge pravice, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov izvornih pravic oziroma se ne uveljavljajo kolektivno.
POROČANJE O UPORABLJENIH FONOGRAMIH 
16. člen 
Organizatorji so dolžni IPF-ju sporede uporabljenih fonogramov posredovati pisno v ustreznem s strani IPF pripravljenem obrazcu ali v elektronski obliki, in sicer v enem od naslednjih formatov: *.doc, *.txt, *.xls oziroma morajo biti posamezni posnetki vpisani v enotni obliki in ločeni z vejicami ali tabulatorji, pri čemer morajo poročila vsebovati najmanj naslednje podatke, potrebne za identifikacijo javno priobčenih fonogramov:
1. naslov glasbenega posnetka,
2. ime izvajalca posnetka na fonogramu,
3. ime proizvajalca fonograma,
4. dolžina posnetka,
5. podatek o številu predvajanj,
če za posamezen primer uporabe IPF ne odobri primernejšega načina.
Organizatorji so dolžni IPF-ju prijaviti prireditev vsaj 3 delovne dni pred prireditvijo.
Organizatorji so dolžni IPF-ju sporede uporabljenih fonogramov posredovati najkasneje v 15 dneh od prireditve.
17. člen 
Stranki sporazuma sta soglasni, da lahko IPF v primeru, da organizator ne izpolni svojih obveznosti po določilih ZASP in tega sporazuma, sam pridobi podatke, povezane s posamezno prireditvijo, ki bi se izkazali za potrebne za določanje višine ali obračun nadomestil ali za pravilno delitev zbranih nadomestil imetnikom pravic, tudi od vseh oseb ali institucij, ki posedujejo, obdelujejo ali imajo možnost priti do takih podatkov, pri čemer je taka oseba ali institucija potrebne podatke dolžna posredovati in se ne sme sklicevati na morebitno zavezanost k poslovni skrivnosti in se to določilo za organizatorje prireditev, za katere se sklepa ta sporazum, smiselno uporablja kot pravilo stroke.
Z zbranimi podatki je IPF dolžan pred obračunom nadomestila seznaniti organizatorja.
Upravičenje iz tega člena lahko IPF uveljavlja tudi za potrebe preverjanja sporočenih ali ugotovljenih podatkov, potrebnih za odmero nadomestila oziroma delitev zbranih nadomestil upravičenim imetnikom pravic.
IZGUBA PRAVICE DO POSEBNIH POGOJEV IZ TEGA SPORAZUMA 
18. člen 
Za kršitelja po tem sporazumu se šteje:
– organizator, ki krši ali določbe ZASP in/ali določbe Tarife 2005 in/ali veljavnega sporazuma in/ali določbe individualne pogodbe,
– organizator, ki ima pred veljavnostjo tega sporazuma neporavnane pretekle obveznosti do IPF,
– organizator, ki ima neporavnane obveznosti do IPF iz tega sporazuma.
Kršitelj po tem členu nima pravice pridobiti ugodnosti iz tega sporazuma dokler ne izpolni potrebnih pogojev po ZASP in/ali skupnem sporazumu in/ali individualni pogodbi in ne poplača vseh neporavnanih obveznosti do IPF.
OBVEZNOSTI PODPISNIKOV 
19. člen 
Podpisniki, predstavniki Združenja po tem sporazumu se zavezujejo IPF posredovati podatke o tem, kdo so ljubiteljska kulturna društva in podatke glede prireditev, za katere se lahko uporabijo določila tega sporazuma, najkasneje v roku 5 delovnih dni od poziva IPF.
Podatki iz prejšnjega odstavka tega člena morajo vsebovati uradni naziv člana, njegov uradni naslov, davčno številko ter verodostojen elektronski naslov preko katerega lahko IPF komunicira s posameznim članom.
20. člen 
Podpisniki bodo seznanili svoje člane z vsebino tega skupnega sporazuma.
Podpisniki bodo po svojih najboljših močeh pripomogli k temu, da bodo člani podpisnikov spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
Podpisniki bodo v primerih nespoštovanja določb tega sporazuma posredovali pri svojih članih – kršiteljih avtorskih pravic.
Podpisniki bodo na podlagi obvestila posredovanega s strani IPF svoje člane pozvali k plačilu neporavnanih obveznosti do IPF, ki jih imajo njihovi člani v času podpisa tega sporazuma.
Podpisniki so dolžni imeti na svoji uradni spletni strani objavljen logotip IPF, v času trajanja sporazuma, kot tudi logotip IPF objavljati pri oglaševanju svojih projektov, ki so povezani z glasbeno dejavnostjo.
Podpisniki so dolžni po podpisu tega sporazuma javnosti sporočiti, da imajo z IPF urejene medsebojne obveznosti.
TRAJANJE SPORAZUMA 
21. člen 
Stranki sporazuma sta sporazumni, da se ta sporazum sklepa za čas do 31. 7. 2020.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
22. člen 
Ta sporazum začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sporazum je podpisan v 5 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en izvod pa je namenjen za potrebe obveščanja Urada RS za intelektualno lastnino.
Za predstavnike spremljanja izvajanja tega skupnega sporazuma se določijo Ajda Kožar, tel. št. 01/527-29-36, prireditve@ipf.si, kot predstavnik IPF, Maja Papič, tel. št.: 040/160-514, mail: maja.papic@jskd.si oziroma info@zkds.eu, kot predstavnik ZKDS ter JSKD in Nika Antolašić, tel. št. 01/620-54-72, 041/474-941, mail: tajnistvo@zdus-zveza.si, kot predstavnik ZDUS.
Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije in obveščanje Urada RS za intelektualno lastnino poskrbi IPF.
Ljubljana, dne 19. julija 2018
IPF 
Viljem Marjan Hribar l.r.
 
JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 
Marko Repnik l.r.
 
ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV SLOVENIJE 
Mija Aleš l.r.
 
ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
Janez Sušnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti