Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2655. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Evro-sredozemski univerzi, stran 8405.

  
Na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in 41. člena Statuta Evro-sredozemske univerze (v nadaljevanju: EMUNI univerza) je Senat EMUNI univerze na 29. seji dne 20. 6. 2018 sprejel
P R A V I L N I K 
o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Evro-sredozemski univerzi 
1. člen 
Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na EMUNI univerzi (v nadaljevanju: pravilnik) določa obliko, vsebino in postopek za izdajo diplom po zaključenih študijskih programih druge stopnje in tretje stopnje, potrdil o opravljenem izpopolnjevanju po študijskem programu za izpopolnjevanje in potrdil o drugih (neformalnih) oblikah izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja na EMUNI univerzi.
2. člen 
(listine – diplome in potrdila) 
EMUNI univerza izdaja naslednje diplome in potrdila o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju:
1) diplome po zaključenih študijskih programih druge stopnje in tretje stopnje,
2) dvojnike diplom,
3) potrdila o opravljenih (strokovnih) izpopolnjevanjih po študijskih programih za izpopolnjevanje,
4) potrdila o opravljenih izpitih in
5) potrdila o udeležbi v različnih oblikah (neformalnega) izobraževanja, usposabljanja in (strokovnega) izpopolnjevanja.
Listine navedene v prvem odstavku od 1) do 4) tega člena so javne listine in so sestavljene v angleškem in slovenskem jeziku. Vzorci listin 1), 3), 4) in 5) so priloga k temu pravilniku.
Listine navedene pod 1) in 3) se praviloma izdajajo za študijske programe z javno veljavnostjo (programi so bili akreditirani oziroma notificirani pri NAKVIS).
EMUNI lahko izda listine pod 1) in 3) tudi za programe brez javne veljavnosti, v tem primeru mora biti na listini opomba, da je listina izdana na podlagi 17. člena ZViS ter datum, ko je Senat EMUNI sprejel omenjeni študijski program.
3. člen 
(diploma) 
EMUNI univerza podeljuje diplome o zaključenih študijskih programih druge bolonjske stopnje (magistrski študijski program) in tretje stopnje (doktorski študijski program).
Diploma se izda na posebnem papirju z reliefnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak EMUNI univerze.
Diploma vsebuje:
– polno ime visokošolskega zavoda (EMUNI univerza), na kateri je študij potekal,
– ime študijskega programa,
– stopnjo pridobljene izobrazbe (magisterij ali doktorat),
– pridobljen strokovni oziroma znanstveni naslov,
– ime in priimek kandidata, datum, kraj in državo njegovega rojstva,
– opombo, da gre za program, ki je potekal v okviru mednarodne zveze univerz,
– opombo, v kolikor gre za program po četrtem odstavku 2. člena tega pravilnika in
– v kolikor je bil program priglašen, je potrebno navesti tudi institucijo, v kateri je bil program akreditiran.
Diploma ima zaporedno številko, datum diplomiranja, datum izdaje, pečat EMUNI univerze ter podpis predsednika EMUNI univerze.
Dimenzija diplome je formata A4, 210 mm x 297 mm.
Sestavni del diplome je »Priloga k diplomi«. Sestavine obrazca »Priloga k diplomi« določa Pravilnik o prilogi k diplomi (Uradni list RS, št. 56/07, 39/12 in 38/16). Sestavljena je v angleškem in slovenskem jeziku na posebnem obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo, na predlog Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.
4. člen 
(dvojnik diplome) 
EMUNI univerza izda dvojnik diplome diplomantu, ki je ustrezno preklical izgubljeno, uničeno ali odtujeno diplomo, če je iz evidence, ki jo vodi EMUNI univerza, razvidno, da mu je bil po končanih študijskih obveznostih izdan izvirnik diplome.
Dvojnik diplome se izda na papirju, ki se v danem trenutku uporablja za izdajo diplom EMUNI univerze, s tem, da je v gornjem desnem kotu na prvi strani napisano, da gre za dvojnik.
Na prvi strani dvojnika diplome se z izjemo zaporedne številke navedejo podatki, ki jih mora po tem pravilniku vsebovati diploma, s tem, da se namesto lastnoročnega podpisa pri podpisniku zapiše »l. r.«.
Na hrbtni strani dvojnika diplome predsednik EMUNI univerza podpiše klavzulo o skladnosti podatkov dvojnika diplome s podatki evidence, na temelju katere se dvojnik diplome izdaja. Na hrbtni strani dvojnika diplome se odtisne pečat EMUNI univerza.
V evidenco o izdanih diplomah se vpiše podatek o izdanem dvojniku diplome, skupaj s podatki o preklicu izvirnika.
5. člen 
(potrdilo o opravljenih študijskih programih za izpopolnjevanje) 
EMUNI univerza podeljuje potrdila o zaključenih študijskih programih za (strokovno) izpopolnjevanje.
Potrdilo se izda po opravljenih obveznostih na študijskem programu za izpopolnjevanje, ki ga izvaja EMUNI univerza na posebnem papirju z reliefnim žigom, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak EMUNI univerze.
Potrdilo vsebuje:
– polno ime visokošolskega zavoda (EMUNI univerza), na kateri je izpopolnjevanje potekalo,
– ime in priimek kandidata,
– datum, kraj in državo rojstva,
– naziv programa in njegovo trajanje in ECTS točke,
– opombo, da gre za program, ki je potekal v okviru mednarodne zveze univerz in
– opombo, v kolikor gre za program po četrtem odstavku 2. člena tega pravilnika.
Potrdilo ima zaporedno številko, datum izdaje, pečat EMUNI univerze in podpis predsednika EMUNI univerze.
Dimenzija potrdila je formata A4, 210 mm x 297 mm.
6. člen 
(potrdilo o opravljenih izpitih) 
EMUNI univerza izdaja potrdila o opravljenih izpitih.
Potrdilo se izda na posebnem papirju, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak EMUNI univerze.
Potrdilo vsebuje:
– polno ime visokošolskega zavoda (EMUNI univerza), na kateri kandidat študira oziroma je študiral,
– ime in priimek kandidata,
– datum, kraj in državo rojstva,
– vpisno številko,
– naziv programa, vrsto programa, trajanje programa in ECTS točke,
– ime opravljenega/ih predmeta/ov,
– letnik, v katerem se predmet izvaja,
– datum opravljanja izpita pri posameznem predmetu,
– oceno opravljenega izpita in ECTS točke in
– povprečno oceno vseh opravljenih izpitov.
Potrdilo ima datum izdaje, pečat EMUNI univerze in podpis predsednika EMUNI univerze.
Dimenzija potrdila je formata A4, 210 mm x 297 mm.
7. člen 
(potrdila o udeležbi v različnih oblikah (neformalnega) izobraževanja, usposabljanja ali (strokovnega) izpopolnjevanja) 
EMUNI univerza izdaja tudi potrdila o udeležbi v različnih oblikah (neformalnega) izobraževanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja (tečaji, seminarji, poletne šole, programi usposabljanja, posveti, konference ipd.). Potrdilo podpiše predsednik EMUNI univerze.
Potrdilo se izda na posebnem papirju, na katerem je kot podlaga odtisnjen znak EMUNI univerze.
Potrdilo vsebuje:
– polno ime visokošolskega zavoda (EMUNI univerza), na kateri je (neformalno) izobraževanje, usposabljanje ali (strokovno) izpopolnjevanje potekalo,
– ime in priimek kandidata,
– naziv izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja,
– podatke o vsebini in trajanju izobraževanja, usposabljanja oziroma izpopolnjevanja.
Potrdilo ima datum izdaje, pečat EMUNI univerze in podpis predsednika EMUNI univerze.
Dimenzija potrdila je formata A4, 210 mm x 297 mm.
8. člen 
(vodenje evidenc) 
O izdanih diplomah in potrdilih EMUNI univerza vodi posebno evidenco v skladu z zakonom in posebnimi predpisi.
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik EMUNI univerze 
Prof. Dr. Abdelhamid El-Zoheiry l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti