Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2650. Pravilnik o izvajanju videonadzora dostopa v stavbo in avle stavbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, stran 8403.

  
Na podlagi drugega odstavka 2. člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12) ter 24., 25., 74. in 75. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Ustavno sodišče Republike Slovenije na 13. upravni seji 12. 7. 2018 sprejelo
P R A V I L N I K 
o izvajanju videonadzora dostopa v stavbo in avle stavbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta pravilnik določa namen uvedbe videonadzora pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustavno sodišče), ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, tehnične zahteve video nadzornega sistema ter nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika.
II. NAMEN UVEDBE VIDEONADZORA 
2. člen 
Videonadzorni sistem je uveden z namenom, da se zagotovi optimalna stopnja varovanja ljudi in premoženja, ki so na varovanem območju Ustavnega sodišča.
3. člen 
Ustavno sodišče izvaja videonadzorni sistem na lokaciji Beethovnova ulica 10, Ljubljana, zaradi zagotavljanja:
– varovanja ljudi in premoženja na prometni površini pred stavbo Ustavnega sodišča, in sicer na delu Beethovnove ulice od Tomšičeve ulice do Cankarjeve ceste in na glavnem vhodu v stavbo Ustavnega sodišča ter na dvorišču te stavbe;
– varovanja ljudi in premoženja v avli Ustavnega sodišča od glavnega vhoda do izhoda na dvorišče;
– nadzora vstopa v stavbo in izstopa iz stavbe Ustavnega sodišča skozi glavni vhod oziroma vhode z dvorišča v avlo, v klet ali v dvigalo Ustavnega sodišča.
4. člen
Za namene, določene v prejšnjem členu, je sistem videonadzora nameščen na:
– zunanji fasadi stavbe Ustavnega sodišča (dve videokameri in videokamera na domofonu na glavnem vhodu),
– notranji fasadi stavbe Ustavnega sodišča (tri videokamere),
– na fasadi stavbe nasproti Ustavnega sodišča (ena videokamera) ter
– v avli Ustavnega sodišča (dve videokameri).
III. UKREPI ZA ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 
5. člen 
Pred pričetkom izvajanja prenovljenega videonadzora direktor službe z elektronsko pošto obvesti funkcionarje in sodno osebje, da se izvaja videonadzor, s kakšnim namenom, kaj se snema ter kje in koliko časa se hranijo posnetki iz videonadzornega sistema.
6. člen 
O izvajanju videonadzora morajo biti obveščeni tudi obiskovalci varovanega območja. Za obveščanje teh se obvestila namestijo pred vstopom v območje izvajanja videonadzora, skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
7. člen 
Obvestilo mora biti nameščeno na vidnem mestu in mora vsebovati:
– informacijo, da se izvaja videonadzor,
– navedbo, da nadzor izvaja Ustavno sodišče,
– telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.
8. člen 
(1) Za delo z videonadzornim sistemom sta pristojni dve sodni osebi, in sicer vodja Tehničnega oddelka Službe za splošne in finančne zadeve in predstojnik Službe za dokumentacijo in informatiko (v nadaljevanju pristojna sodna oseba).
(2) Pristojna sodna oseba je odgovorna za evidenco videonadzornega sistema in za obdelavo podatkov v evidenci videonadzornega sistema.
(3) Pristojna sodna oseba mora biti za delo z videonadzornim sistemom ustrezno usposobljena. Z napravami mora ravnati skrbno in v skladu s tehničnimi navodili.
9. člen 
Vpogled v arhivske posnetke je dovoljen predsedniku, generalnemu sekretarju, direktorju službe in pristojni sodni osebi iz 8. člena tega pravilnika ter pooblaščenemu serviserju in vzdrževalcem strojne in aplikativne programske opreme, ki imajo z Ustavnim sodiščem sklenjeno ustrezno pogodbo.
10. člen 
(1) Za odločanje o upravičenosti vpogleda drugih oseb v videoposnetek ter za shranjevanje posnetka na prenosni medij in njegovo posredovanje, je pristojen generalni sekretar, ki za to lahko pooblasti direktorja službe.
(2) Na prenosne medije se shranjuje videoposnetke posameznih izrednih dogodkov, kadar generalni sekretar oceni, da jih je treba shraniti zaradi zagotovitve dokaznega gradiva v morebitnem disciplinskem, upravnem ali sodnem postopku.
11. člen 
(1) Generalni sekretar lahko odredi, da se posnetki določenih izrednih dogodkov shranijo na prenosne medije tudi za namen rekonstrukcije in analize izvajanja varovanja. Snemanje na prenosni medij izvede pristojna sodna oseba ali pogodbeni izvajalec.
(2) Posnetki na prenosnih medijih se hranijo v sefu v varovanem prostoru Ustavnega sodišča.
12. člen 
Na zahtevo policije ali drugih pristojnih organov se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju, če za to izkažejo pravno podlago. Pri tem je treba zagotoviti podatke o tem, kateri posnetki, komu, kdaj in na kakšni pravni podlagi so bili posredovani.
13. člen 
Vpogled v arhivske posnetke videonadzora se lahko izvaja na delovni postaji, ki se nahaja v pisarni št. K10 (telefonska centrala) v kleti Cankarjeve ceste 5. Nameščena je tako, da nepooblaščene osebe nimajo vpogleda v prikazovalnike posnetkov. Zaščitena je z geslom.
14. člen 
Evidenca dostopov do osebnih podatkov (posnetkov) vsebuje naslednje podatke glede posameznega dostopa (vpogleda, posredovanja ipd.):
– zaporedno številko vpogleda ali iznosa,
– ime in priimek osebe, ki je dostopala do posnetkov,
– datum dostopa,
– namen dostopa,
– časovno obdobje pridobljenih posnetkov (od–do),
– komu, kdaj in na kakšni pravni podlagi so bili podatki posredovani,
– medij, na katerem so bili podatki posredovani,
– morebitne opombe in
– podpis pooblaščene osebe.
15. člen 
(1) Dostop do nastavitev videonadzornega sistema je varovan s posebnim vstopnim geslom, ki ga poseduje samo pooblaščena licencirana oseba zunanjega izvajalca, določena v pogodbi o vzdrževanju videonadzornega sistema in tehnični podpori, sklenjeni med Ustavnim sodiščem in zunanjim izvajalcem. Varnostna kopija tega gesla se hrani tudi na Ustavnem sodišču v blagajni v pisarni št. 20 v prvem nadstropju Beethovnove ulice 10. Blagajna se lahko odpre samo z geslom, ki ga poznata vodja pisarne generalnega sekretarja in vodij pisarn ter vodja pisarne predsednika.
(2) Pri vseh posegih v videonadzorni sistem je treba upoštevati določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, določbe tega pravilnika in pogodbe o vzdrževanju videonadzornega sistema in tehnični podpori.
16. člen 
(1) O posegih v videonadzorni sistem se vodi poseben dnevnik (servisna knjiga), kamor se vpisujejo:
– spremembe nastavitev,
– okvare in tehnične težave pri delovanju,
– ostali servisni posegi,
– kdo je izvedel poseg,
– kdaj je bil poseg izveden,
– način dostopa do sistema (na lokaciji oziroma na daljavo) in
– morebitne opombe.
(2) Servisno knjigo vodi pooblaščena oseba zunanjega izvajalca, ki ima z Ustavnim sodiščem sklenjeno ustrezno pogodbo.
17. člen 
(1) Za evidenco izvajanja videonadzora se na Ustavnem sodišču vzpostavi katalog zbirke osebnih podatkov.
(2) Zbirka osebnih podatkov shranjenih posnetkov videonadzora vsebuje:
– slikovni posnetek osebe,
– kraj posnetka,
– datum in čas posnetka.
18. člen 
(1) Posnetki, ki se pridobijo z videonadzornim sistemom, se obdelujejo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in s tem pravilnikom.
(2) Videoposnetke posameznih kamer v času fizičnega varovanja stavbe Ustavnega sodišča spremlja na ekranu varnostnik oziroma varnostnica v recepciji, ki je v delovnem razmerju pri pogodbenem izvajalcu fizičnega varovanja.
19. člen 
Ustavno sodišče pet let vodi evidenco, iz katere je mogoče kasneje ugotoviti, kdaj so bili posamezni osebni podatki iz evidence videonadzornega sistema uporabljeni ali drugače obdelani (izdelana kopija) in kdo je to storil. V petletnem obdobju je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja ali obdelave osebnih podatkov.
20. člen 
Za doseganje namena videonadzora je določen minimalen čas hranjenja posnetkov; to je sedem dni po nastanku. Videoposnetki se lahko hranijo največ eno leto po nastanku. Po izteku tega obdobja Ustavno sodišče v sodelovanju s pogodbenim izvajalcem zagotovi trajno brisanje arhivskih posnetkov.
IV. TEHNIČNE ZAHTEVE VIDEONADZORNEGA SISTEMA 
21. člen 
(1) Zunanji izvajalec, s katerim Ustavno sodišče sklene pogodbo o vzdrževanju videonadzornega sistema in tehnični podpori, zagotavlja izvajanje videonadzora in vzdrževanje strojne in programske videonadzorne opreme ob upoštevanju določb predpisov, ki urejajo varovanje osebnih podatkov, in tega pravilnika.
(2) Videonadzorni sistem mora izpolnjevati naslednje tehnične pogoje:
– dostop do nastavitev sistema je mogoč samo s posebnim vstopnim geslom,
– pregled posnetkov je mogoč samo z individualnim geslom,
– revizijska sled omogoča sledljivost uporabe (vpogled, pregled, presnemavanje, brisanje) posnetkov po naslednjih parametrih: kdo je vstopil v videonadzorni sistem, kdaj je vstopil, katere posnetke je uporabljal (številka kamere, čas posnetka od–do),
– zagotovljeno je samodejno brisanje starih posnetkov glede na opredeljeno dobo hranjenja posnetkov,
– onemogočen je prenos posnetkov prek računalniškega omrežja izven Ustavnega sodišča,
– prenos posnetkov na prenosni medij je omogočen samo osebam iz prvega odstavka 11. člena tega pravilnika.
V. IZVAJANJE NADZORA 
22. člen 
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo generalni sekretar ter organi, ki so po zakonu pristojni za nadzor.
VI. KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. Su-IX-1/18-5
Ljubljana, dne 12. julija 2018
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti