Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2018 z dne 27. 7. 2018

Kazalo

2645. Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB), stran 8399.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB) 
Razglašam Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 2018.
Št. 003-02-5/2018-6
Ljubljana, dne 27. julija 2018
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
ZA ZAŠČITO VREDNOSTI KAPITALSKE NALOŽBE REPUBLIKE SLOVENIJE V NOVI LJUBLJANSKI BANKI D.D., LJUBLJANA (ZVKNNLB) 
1. člen
(predmet in cilji zakona) 
(1) Predmet tega zakona je nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki nastajajo Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge in ki so v nasprotju z Ustavnim zakonom za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I, 45/94-I in 11/14 – popr.; v nadaljnjem besedilu: Ustavni zakon) in predstavljajo kršitev mednarodnih sporazumov, ki urejajo problematiko prenesenih deviznih vlog in v skladu s katerimi je problematika prenesenih deviznih vlog vprašanje nasledstva nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljnjem besedilu: SFRJ). Nadomestitev negativnih finančnih posledic se izvede, ker Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, tako kot Republika Slovenija, nima kakršnekoli obveznosti do Republike Hrvaške iz naslova prenesenih deviznih vlog.
(2) Cilj tega zakona je ohranitev vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana, tako da se navkljub tveganjem, ki izhajajo iz nedopustnih sodnih postopkov sodišč Republike Hrvaške in njihovih sodnih odločb iz prejšnjega odstavka:
– omogoči maksimiziranje kupnine v prodajnem postopku Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana;
– omogoči polno uživanje korporacijskih pravic iz naslova kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana.
(3) V skladu s prvim odstavkom tega člena ta zakon določa način nadomestitve negativnih finančnih posledic, ki izhajajo iz naslova prisilne izpolnitve na podlagi pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog in ki so v nasprotju z Ustavnim zakonom in predstavljajo kršitev mednarodnih sporazumov, ki urejajo problematiko prenesenih deviznih vlog in v skladu s katerimi je problematika prenesenih deviznih vlog vprašanje nasledstva nekdanje SFRJ, višino nadomestitve teh negativnih finančnih posledic, upravičenca do nadomestitve negativnih finančnih posledic, pristojno osebo javnega prava za nadomestitev negativnih finančnih posledic ter način in rok izplačila nadomestitve negativnih finančnih posledic. S tem zakonom se določa tudi način povrnitve sredstev, ki so bila v skladu s tem zakonom namenjena za nadomestitev negativnih finančnih posledic iz prvega odstavka tega člena.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
V tem zakonu uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
1. »banka« je Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, ustanovljena z Ustavnim zakonom o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 45/94-I in 11/14 – popr.);
2. »prenesene devizne vloge« so devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, za katere je jamčila nekdanja SFRJ in so jih njihovi imetniki na podlagi predpisov Republike Hrvaške o spremembi deviznih depozitov državljanov v javni dolg Republike Hrvaške prenesli z Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Glavne filijale Zagreb, na banke s sedežem na ozemlju Republike Hrvaške;
3. »prisilna izpolnitev« je izvršba, pobot ali druga oblika prisilnega poplačila, kot posledica neplačila po pravnomočni sodni odločbi, izdani s strani kateregakoli sodišča Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog. Za prisilno izpolnitev se šteje tudi plačilo, ki ga izvrši banka na podlagi zahteve ali odločbe pristojnega regulatorja, iz katere izhaja obveznost banke, da opravi plačilo pravnomočne sodne odločbe, izdane s strani kateregakoli sodišča Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog.
3. člen 
(nepriznavanje odgovornosti za prenesene devizne vloge) 
(1) Vse odločbe in druge odločitve sodišč in drugih organov na ozemlju Republike Hrvaške, ki se nanašajo na banko iz naslova prenesenih deviznih vlog in vodijo do negativnih finančni posledic za banko, so v nasprotju s slovenskim ustavnim redom in mednarodnopravnimi obveznostmi Republike Hrvaške.
(2) Ta zakon ne vzpostavlja jamstva Republike Slovenije za prenesene devizne vloge. Na podlagi tega zakona Republika Slovenija ne prevzema kakršnekoli obveznosti do Republike Hrvaške iz naslova prenesenih deviznih vlog, ampak zgolj zaščiti vrednost svojega premoženja.
(3) Ta zakon glede obveznosti za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjižicah, za katere Republika Slovenija ni prevzela jamstva po 19. členu Ustavnega zakona, ne posega v pravice in obveznosti bank, kot jih določa Ustavni zakon.
4. člen 
(evidentiranje nadomestitev negativnih finančnih posledic) 
Sklad Republike Slovenije za nasledstvo, javni sklad (v nadaljnjem besedilu: Sklad) vodi evidenco nadomestitev negativnih finančnih posledic po tem zakonu.
5. člen 
(nadomestitev negativnih finančnih posledic) 
(1) Sklad nadomesti banki negativne finančne posledice, ki so ji nastale pred ali po uveljavitvi tega zakona zaradi prisilne izpolnitve pravnomočnih sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge.
(2) Z nadomestitvijo negativnih finančnih posledic v skladu s tem zakonom upravičenja banke vlagati pravna sredstva zoper pravnomočne sodne odločbe sodišč Republike Hrvaške, ki se nanašajo na prenesene devizne vloge in v zvezi s katerimi je prejela nadomestilo negativnih finančnih posledic v skladu s tem zakonom, ter s tem povezani zahtevki ne preidejo na Sklad, ampak jih še naprej uveljavlja banka v svojem imenu in za svoj račun.
(3) Če banka na katerikoli način dobi deloma ali v celoti vrnjen znesek, ki je bil prisilno izpolnjen in za katerega je Sklad banki zagotovil nadomestitev negativnih finančnih posledic, mora banka Skladu vrniti znesek, ki ga je prejela kot nadomestilo negativnih finančnih posledic v skladu s tem zakonom, in sicer v višini zneska, kot ga je prejela vrnjenega.
(4) Sklad in banka za nadomeščanje negativnih posledic v skladu s tem zakonom in na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije skleneta pogodbo.
6. člen 
(obseg nadomestitve) 
Negativne finančne posledice iz prvega odstavka prejšnjega člena nadomesti Sklad banki v višini zneska, ki je bil prisilno izpolnjen, in sicer znesek glavnice, pripadajočih obresti, sodnih, odvetniških in drugih stroškov nasprotne stranke, stroškov prisilnega poplačila in zneske pripadajočih obresti od navedenega. Če je bila prisilna izpolnitev opravljena v valuti, ki ni valuta Republike Slovenije, Sklad povrne banki znesek v valuti Republike Slovenije v protivrednosti zneska prisilne izpolnitve, preračunani po referenčnem tečaju Evropske centralne banke na dan, ko je bila prisilna izpolnitev opravljena.
7. člen 
(roki) 
(1) Sklad nadomesti banki negativne finančne posledice v 30 dneh od prejema obvestila banke, da je prišlo do prisilne izpolnitve, in po predložitvi ustreznih dokazil. Če ustrezna dokazila niso predložena skupaj z obvestilom banke ali če niso predložena vsa ustrezna dokazila, začne teči rok 30 dni od dneva predložitve zadnjega ustreznega dokazila.
(2) Banka za nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki so nastale pred uveljavitvijo tega zakona ali pred sklenitvijo pogodbe iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: pogodba), obvesti Sklad o prisilnih izpolnitvah v 45 dneh po sklenitvi pogodbe. Obvestilu banka priloži vsa ustrezna dokazila.
8. člen 
(način izvedbe nadomestitve) 
(1) Z izplačilom nadomestitve negativnih finančnih posledic v skladu s tem zakonom se Skladu neposredno zniža namensko premoženje Sklada, kar se v poslovnih knjigah evidentira z znižanjem vira sredstev na pasivni strani bilance stanja in hkrati zniža finančno naložbo države v Sklad. Sklad iz tega naslova nima terjatev do Republike Slovenije.
(2) Če bi izplačilo v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena presegalo vrednost namenskega premoženja Sklada v denarnih sredstvih ali če bi lahko ogrozilo poravnavo ostalih obveznosti Sklada, ki se poravnavajo iz sredstev namenskega premoženja Sklada, se rok iz prvega odstavka prejšnjega člena podaljša toliko, kolikor je nujno potrebno, da se zagotovi povečanje namenskega premoženja Sklada, vendar ne več kot za 60 dni. Sklad banko v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena obvesti o roku, v katerem bo plačilo izvršeno.
(3) Če Sklad iz razlogov, navedenih v prejšnjem odstavku, obveznosti ne poravna v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, za obveznosti Sklada poleg Sklada odgovarja Republika Slovenija kot ustanovitelj, ki v ta namen poveča namensko premoženje Sklada tako, da lahko Sklad v roku iz prejšnjega odstavka poravna svojo obveznost do banke.
(4) Sredstva, ki jih Sklad dobi vrnjena od banke, so namensko premoženje Sklada.
9. člen 
(pogodbena ureditev) 
V pogodbi Sklad in banka uredita:
– predmet pogodbe v skladu s 5. in 6. členom tega zakona,
– dokazila, ki jih predloži banka in s katerimi izkaže, da je prišlo do prisilne izpolnitve v določeni višini in da je bila prisilna izpolnitev opravljena na podlagi pravnomočne sodne odločbe sodišča Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog,
– rok za nadomestitev negativnih finančnih posledic v skladu s 7. in 8. členom tega zakona,
– zavezo banke, da bo v sodnih postopkih, v katerih druge osebe zoper njo uveljavljajo zahtevke v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami, tem zahtevkom aktivno nasprotovala ter zoper za banko neugodne sodbe, sklepe in druge odločbe sodišč izkoristila vsa smiselna pravna sredstva, vključno z izrednimi pravnimi sredstvi ter pravnimi sredstvi v izvršilnih postopkih, pred rednimi sodišči ter pravna sredstva, ki so namenjena zaščiti človekovih pravic, po potrebi pa tudi pravna sredstva pred mednarodnim sodiščem ali institucijo ali pred mednarodno instanco za arbitražo ali spravni postopek,
– zavezo banke, da bo še naprej izvajala ustrezne ukrepe upravljanja z njenim premoženjem z namenom, da se možnost prisilne izterjave prepreči oziroma omeji na minimum,
– zavezo banke, da bo Skladu vrnila vsa prejeta sredstva, če po sklenitvi pogodbe prostovoljno izpolni pravnomočno sodno odločbo sodišča Republike Hrvaške glede prenesenih deviznih vlog,
– zavezo banke, da bo Skladu vrnila znesek, ki ga je prejela za nadomestitev negativnih finančnih posledic prisilne izpolnitve, če na katerikoli podlagi prejme od kogarkoli deloma ali v celoti vrnjen ta znesek, in sicer v višini, kot ga je dobila vrnjenega,
– rok za vrnitev zneskov iz šeste in sedme alineje tega člena,
– da tudi po izvedeni nadomestitvi negativnih finančnih posledic iz 5. člena tega zakona banka obdrži pravice do povračila teh sredstev in posledično uveljavlja pravna sredstva iz četrte alineje tega člena ter pristopi k ukrepom za povrnitev sredstev, ki so bila nadomeščena banki, kot jih določa 10. člen tega zakona,
– zavezo banke, da bo o vseh aktivnostih glede problematike prenesenih deviznih vlog, o sodnih postopkih v zvezi z njimi in o uporabi pravnih sredstev obveščala Sklad,
– primere kršitev pogodbe, ko mora banka v celoti ali deloma vračati sredstva in obseg ter rok vračila,
– druge vsebine, potrebne za izvajanje tega zakona ali pogodbe.
10. člen 
(ukrepi banke) 
(1) Z namenom pridobiti povrnjena sredstva, ki so bila nadomeščena banki v skladu s 5. členom tega zakona, banka tudi po izvedeni nadomestitvi negativnih finančnih posledic na podlagi tega zakona še naprej nadaljuje z aktivnim izpodbijanjem sodnih odločb sodišč Republike Hrvaške, na podlagi katerih je prišlo do prisilne izpolnitve, zaradi katere je prišlo do nadomestitve negativnih finančnih posledic na podlagi tega zakona, na vseh instancah na ozemlju Republike Hrvaškem in po potrebi tudi pred mednarodnim sodiščem ali institucijo ali pred mednarodno instanco za arbitražo ali spravni postopek.
(2) Banka se glede pravnih postopkov in pravnih sredstev iz četrte alineje prejšnjega člena in izpodbijanja sodnih odločb v skladu s prejšnjim odstavkom redno posvetuje z visokim predstavnikom Republike Slovenije za nasledstvo in zlasti pridobi njegovo mnenje pred vložitvijo novih pravnih sredstev.
11. člen 
(uveljavljanje izpolnjenih obveznosti po tem zakonu) 
Vrednost premoženja, ki ga Sklad izplača zaradi izpolnitve obveznosti nadomestitve negativnih finančnih posledic po tem zakonu in ki ga ne prejme povrnjenega od banke ali koga drugega, uveljavlja Republika Slovenija po 7. členu Priloge C Sporazuma o vprašanjih nasledstva (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 20/02; v nadaljnjem besedilu: Sporazum), podpisanega na Dunaju 29. junija 2001 med Bosno in Hercegovino, Republiko Hrvaško, Republiko Makedonijo, Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Jugoslavijo kot državami naslednicami nekdanje SFRJ, z namenom doseči pravično razdelitev jamstev nekdanje SFRJ ali Narodne banke Jugoslavije za devizne hranilne vloge iz a) točke tretjega odstavka 2. člena Priloge C Sporazuma.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
12. člen 
(rok za sklenitev pogodbe) 
Sklad in banka skleneta pogodbo iz četrtega odstavka 5. člena tega zakona v enem mesecu po uveljavitvi tega zakona.
13. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po dnevu, ko minister, pristojen za finance, v Uradnem listu Republike Slovenije objavi, da je Evropska komisija izdala odločitev, s katero je spremenila prodajne zaveze za prodajo banke.
Št. 450-03/18-13/20
Ljubljana, dne 19. julija 2018
EPA 42-VIII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
mag. Matej Tonin l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti