Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2018 z dne 18. 5. 2018

Kazalo

1545. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi, stran 4925.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L št. 81 z dne 31. 3. 2016, str. 51; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/425/EU) določijo pristojni organi, obveznosti obveščanja in kazenske določbe.
2. člen 
(obveznosti proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja) 
(1) Če osebna varovalna oprema predstavlja tveganje, proizvajalec, uvoznik ali distributer o tem takoj obvesti organ za nadzor trga iz 8. člena te uredbe in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
(2) Pooblaščeni zastopnik na zahtevo organa za nadzor trga iz 8. člena te uredbe sodeluje v okviru pooblastil pooblaščenega zastopnika pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavlja osebna varovalna oprema.
3. člen 
(jezik) 
Navodila in informacije proizvajalca iz točke 1.4 Priloge II Uredbe 2016/425/EU ter izjava EU o skladnosti morajo biti pripravljene v slovenskem jeziku ali pa v slovenski jezik prevedene.
II. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV 
4. člen 
(priglasitveni organ) 
Priglasitveni organ v skladu z Uredbo 2016/425/EU je ministrstvo, pristojno za trg (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
5. člen 
(obveznosti obveščanja za priglasitveni organ) 
Ministrstvo obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) o svojih postopkih v zvezi z ocenjevanjem, določitvijo in priglasitvijo organov za ugotavljanje skladnosti ter o spremljanju priglašenih organov in vsaki spremembi v zvezi s tem.
6. člen 
(spremembe priglasitev) 
V primeru omejitve, začasnega ali trajnega preklica priglasitve ali kadar priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti preneha z dejavnostjo, priglasitveni organ uvede ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da postopke tega organa bodisi prevzame v obravnavo drug priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti bodisi da je gradivo v povezavi s temi postopki na njihovo zahtevo na voljo priglasitvenemu organu in organu za nadzor trga iz 8. člena te uredbe.
7. člen 
(izpodbijanje usposobljenosti priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti) 
Če Komisija dvomi oziroma je bila opozorjena na dvom glede usposobljenosti priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti ali njegovega stalnega izpolnjevanja prevzetih obveznosti, priglasitveni organ Komisiji na njeno zahtevo predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanjem usposobljenosti zadevnega priglašenega organa za ugotavljanje skladnosti.
III. NADZOR TRGA IN ZAŠČITNI POSTOPEK 
8. člen 
(inšpekcijski nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem Uredbe 2016/425/EU na trgu izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: organ za nadzor trga).
9. člen 
(postopek za ravnanje z osebno varovalno opremo, ki predstavlja tveganje)
Kadar organ za nadzor trga meni, da neskladnost osebne varovalne opreme ni omejena na ozemlje Republike Slovenije, o rezultatih ocenjevanja in ukrepih, ki jih zahteva od gospodarskega subjekta, obvesti Komisijo in druge države članice v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
10. člen 
(zaščitni postopek) 
(1) Kadar Komisija ugotovi, da je ukrep druge države članice v postopku za ravnanje z osebno varovalno opremo, ki predstavlja tveganje, upravičen, organ za nadzor trga sprejme ukrepe, potrebne za umik ali odpoklic neskladne osebne varovalne opreme s trga. O sprejetih ukrepih obvesti Komisijo v skladu s predpisom, ki ureja način mednarodne izmenjave informacij o ukrepih in dejanjih, ki omejujejo trgovanje s proizvodi.
(2) Če Komisija ugotovi, da je ukrep organa za nadzor trga neupravičen, organ za nadzor trga ukrep umakne.
11. člen 
(skladna osebna varovalna oprema, ki predstavlja tveganje) 
(1) Kadar organ za nadzor trga po izvedbi ocene iz prvega odstavka 38. člena Uredbe 2016/425/EU ugotovi, da osebna varovalna oprema, čeprav je v skladu z Uredbo 2016/425/EU, predstavlja tveganje za zdravje ali varnost ljudi, od zadevnega gospodarskega subjekta zahteva, da sprejme vse ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da dotična osebna varovalna oprema takrat, ko je dana na trg, ne predstavlja več tega tveganja, ali pa osebno varovalno opremo umakne s trga ali jo odpokliče v razumnem roku, ki ga določi glede na naravo tveganja.
(2) Organ za nadzor trga o svojih ukrepih nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice.
12. člen 
(formalna neskladnost) 
(1) Organ za nadzor trga od gospodarskega subjekta zahteva, da formalno neskladnost odpravi, kadar ugotovi katero od dejstev, navedenih v 41. členu Uredbe 2016/425/EU.
(2) Kadar se neskladnost iz prejšnjega odstavka nadaljuje, organ za nadzor trga izvede vse ustrezne ukrepe za omejitev ali prepoved omogočanja dostopnosti osebne varovalne opreme na trgu ali pa zagotovi njen odpoklic ali umik s trga.
IV. DELEGIRANI IN IZVEDBENI AKTI 
13. člen 
(ravnanje ministrstva v zvezi s prenosom pooblastila) 
Če Komisija na podlagi prenosa pooblastila iz 42. člena Uredbe 2016/425/EU spremeni Prilogo I Uredbe 2016/425/EU, jo ministrstvo nemudoma obvesti o morebitnih pomislekih glede razvrstitve določenega tveganja v posamezno kategorijo tveganj iz Priloge I Uredbe 2016/425/EU in te pomisleke obrazloži.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
14. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na proizvajalca) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot proizvajalec:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU;
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU;
6. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU;
7. ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU;
8. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU;
9. ravna v nasprotju z devetim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU ali
10. ravna v nasprotju z desetim odstavkom 8. člena Uredbe 2016/425/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot proizvajalec.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
15. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na pooblaščenega zastopnika) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot pooblaščeni zastopnik ravna v nasprotju z drugim odstavkom 9. člena Uredbe 2016/425/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot pooblaščeni zastopnik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
16. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na uvoznika) 
(1) Z globo od 3.000 do 40.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot uvoznik:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
6. ravna v nasprotju s šestim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
7. ravna v nasprotju s sedmim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU;
8. ravna v nasprotju z osmim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU ali
9. ravna v nasprotju z devetim odstavkom 10. člena Uredbe 2016/425/EU.
(2) Z globo od 2.000 do 15.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot uvoznik.
(3) Z globo od 1.200 do 4.000 eurov se prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
17. člen 
(prekrški, ki se nanašajo na distributerja) 
(1) Z globo od 1.200 do 3.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti kot distributer:
1. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/425/EU;
2. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/425/EU;
3. ravna v nasprotju s tretjim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/425/EU;
4. ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/425/EU ali
5. ravna v nasprotju s petim odstavkom 11. člena Uredbe 2016/425/EU.
(2) Z globo od 800 do 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot distributer.
(3) Z globo od 200 do 400 eurov se prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
18. člen 
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku) 
Za prekrške iz te uredbe se sme v hitrem postopku izreči tudi globa v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s to uredbo.
VI. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(prehodno obdobje) 
Oprema, ki je v skladu s Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11) in je dana na trg pred 21. aprilom 2019, je lahko dostopna na trgu tudi po uveljavitvi te uredbe.
20. člen 
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem začetka veljavnosti te uredbe preneha veljati Pravilnik o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 29/05, 23/06, 17/11 – ZTZPUS-1 in 76/11).
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00726-9/2018
Ljubljana, dne 16. maja 2018
EVA 2016-2130-0102
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost