Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1541. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd III, stran 4911.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 29/17) izdajam
S K L E P 
o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovne cone Arnovski gozd III 
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN 
Ocena stanja:
ureditveno območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta vključuje celotno enoto urejanja prostora z oznako LO-4/3, za katero je predvidena izdelava izvedbenega prostorskega akta (v nadaljevanju IPA). Območje je umeščeno med avtocesto A1, lokalno cesto Žalec–Ložnica pri Žalcu–Velika Pirešica ter cesto Ložnica pri Žalcu–Arja vas, na jugu. Na vzhodu meji na obstoječo poslovno cono Arnovski gozd in v naravi predstavlja pretežno kmetijske površine, ki so po podrobnejši namenski rabi pretežno opredeljene kot gospodarska cona (IG), na jugu je manjši del površin opredeljen kot območje centralnih dejavnosti (CD) in je delno že pozidano.
Razlogi za pripravo:
razloge za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev poslovne cone Arnovski gozd na območju enote urejanja z oznako LO 4/3 (v nadaljevanju OPPN PCAG III) pogojujejo razvojne potrebe potencialnih investitorjev po širitvi obstoječe poslovne cone z vso potrebno infrastrukturo. Območje OPPN PCAG III, ki je predmet IPA, predstavlja torej širitev že izgrajene in delujoče poslovno proizvodne cone iz smeri vzhoda proti zahodu z namenom, da se bodo zagotovili ustrezni prostorski pogoji za širitev poslovnih dejavnosti ter nadaljnji razvoj gospodarstva v Občini Žalec in širše.
II. OKVIRNO UREDITVENO OBMOČJE 
Območje OPPN PCAG III obsega celotno enoto urejanja prostora LO-4/3 v velikosti 14 ha, za katero je predvidena izdelava podrobnega prostorskega načrta in vključuje naslednje parcele:
271, 276, 277, 278, 279, 291, 292, 293, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 320, 321, 322, 333, 334, 339, 1963, 1962/3, 1962/4, 1966/1, 1966/2, 1966/3, 2092/12, 2095/8, 254/2, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 269/12, 269/13, 269/2, 269/5, 269/7, 269/8, 269/9, 270/1, 270/14, 270/3, 270/4, 270/5, 270/7, 281/3, 289/1, 289/2, 289/3, 301/1, 316/1, 316/2, 319/1, 319/2, 323/18, 323/2, 323/8, 323/9, 331/2, 335/2, 425/2 vse k.o. Žalec.
Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja OPPN PCAG III tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
III. NAČIN PRIDOBITVE STROKOVNIH REŠITEV 
V neposredni bližini območja OPPN PCAG III, na območju obstoječe poslovne cone Arnovski gozd in Arnovski gozd II so že v veljavi izvedbeni prostorski akti. Območja veljavnih izvedbenih prostorskih aktov in tega, ki je v pripravi bodo po uveljavitvi IPA oziroma po izgradnji načrtovanih posegov in prostorskih ureditev tvorila veliko zaokroženo poslovno-proizvodno območje in eno večjih gospodarskih con. Pri pripravi OPPN PCAG III se naj kot strokovna podlaga smiselno upoštevajo določila vseh veljavnih izvedbenih prostorskih aktov in se le-ta nanašajo na ustrezne vsebinske in oblikovne značilnosti predvidene zazidave, na načrtovane ureditve infrastrukture, na vodne ureditve in podobno.
Strokovne rešitve se izdelajo na osnovi:
– obstoječega Občinskega prostorskega načrta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 64/13, 91/13 – popr., 92/13 – obv. razl.) in drugih gradiv, relevantnih za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave,
– Strokovnih podlag za širitev poslovne cone Arnovski gozd (Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje, št. proj. 321/07-A1/08, oktober 2008) za območje načrtovane širitve poslovnih dejavnosti proti zahodu,
– vrednotenja variant ureditve območja,
– geodetskega načrta (Geostroka, Andrej Peunik s.p. 2018),
– smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) in njihovih strokovnih podlag ter
– izraženih investicijskih namer potencialnih investitorjev in lastnikov zemljišč ter drugih oseb.
IV. ROKI ZA PRIPRAVO OPPN 
Postopek priprave OPPN PCAG III bo potekal v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-A, Uradni list RS, št. 108/09, 57/12). S tem sklepom se določi okvirni rok priprave OPPN (zdelava osnutka, pridobitev smernic NUP, izdelava variantnih rešitev prostorske ureditve, priprava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev, javna razgrnitev in obravnava, priprava in sprejem stališč do pripomb v javni razgrnitvi, priprava predloga načrta, pridobitev mnenj NUP, izdelava usklajenega predloga za sprejem na občinskem svetu), ki je skupaj 10 mesecev.
V kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti celovito presojo vplivov plana na okolje (v nadaljevanju CPVO), se postopek in roki od faze »Dopolnjen osnutek OPPN PCAG III« dalje ustrezno spremenijo in dopolnijo.
V. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCI, KI SODELUJEJO PRI PRIPRAVI OPPN PCAG III 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje,
5. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Sektor za ceste, Langusova ulica 4, 11535 Ljubljana,
6. DARS družba za avtoceste v RS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
7. Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
8. Telekom Slovenije, PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
9. Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
10. SIMBIO d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
11. Mestni plinovodi, d.o.o., Podružnica Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec,
12. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
13. Občina Žalec, Urad za gospodarske javne službe, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
14. Mestna skupnost Žalec, Ulica Savinjske čete 4, 3310 Žalec ter
drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema ustreznega gradiva ne podajo smernic se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Ko občina pripravi predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta, na podlagi sprejetega stališča do pripomb, ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da ji v roku 30 dni predložijo mnenja k njenemu predlogu. Če jih ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Pri pripravi akta sodelujejo naslednji udeleženci:
– pripravljavec: Občina Žalec, Urad za prostor in gospodarstvo,
– načrtovalec: RC planiranje d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje.
VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEM PRIPRAVE OPPN 
Izdelavo OPPN financira pripravljavec, torej Občina Žalec.
VII. KOORDINACIJA Z NOSILCI UREJANJA PROSTORA 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, lahko po pooblastilu Občine Žalec, prevzame načrtovalec.
VIII. ZAČETEK VELJAVNOSTI SKLEPA 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Občine Žalec. Veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-03-0011/2015
Žalec, dne 23. aprila 2018
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost