Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1524. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba, stran 4888.

  
Na podlagi tretjega odstavka 16. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 38. redni seji dne 19. aprila 2018 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
Ta odlok določa pogoje in postopke za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so v javnem interesu Občine Šempeter - Vrtojba (v nadaljevanju: občina) iz sredstev proračuna v okviru letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), spremljanje izvajanja in nadzor porabe sredstev.
Merila za izbor in sofinanciranje LPŠ (v nadaljevanju: merila) so sestavni del razpisne dokumentacije. Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu občine.
2. člen 
Javni interes na področju športa v občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa in se določi z LPŠ, v skladu z nacionalnim programom športa (NPŠ) in se uresničujejo tako, da se:
– zagotavljajo finančna sredstva za sofinanciranje LPŠ na ravni občine
– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj dejavnosti na vseh področjih športa
– načrtuje, gradi, posodablja in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte in površine za šport v naravi.
3. člen 
Za uresničevanja javnega interesa v športu se, v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake dostopnosti proračunskih sredstev za vse izvajalce, iz proračuna občine lahko sofinancirajo naslednji programi in področja športa:
1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– kakovostni šport
– vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših.
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti v športu
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
– statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programov.
4. Organiziranost v športu
– delovanje športnih društev in zvez.
5. Športne prireditve in promocija športa
– druge športne prireditve
– občinske športno-promocijske prireditve za podelitve priznanj v športu
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu.
6. Družbena in okoljska odgovornost v športu.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA 
4. člen 
Letni program športa – LPŠ (v nadaljevanju: LPŠ) je dokument, ki opredeljuje vsa področja športa, ki se v danem koledarskem letu v javnem interesu občine (pri čemer se upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v občini) sofinancirajo iz proračuna. Pripravi ga pristojni organ občinske uprave. Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:
– področja športa, ki se v proračunskem letu, za katerega se sprejema LPŠ, sofinancirajo iz občinskega proračuna
– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij športa
– morebitne dodatne pogoje za vrednotenje programov in izvajanje LPŠ.
LPŠ sprejme Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba.
5. člen 
Izvajalci LPŠ po tem odloku so:
– športna društva in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini
– zavodi, pravne osebe, ustanove, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS.
Športna društva imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa, razen če zakon ne določa drugače.
III. JAVNI RAZPIS 
6. člen 
Župan sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbiro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa.
Javni razpis se objavi najkasneje v 30 dneh od sprejema LPŠ. Postopek javnega razpisa se lahko začne ne glede na določbo zakona, ki ureja javne finance, o pogojih za začetek postopka za dodelitev sredstev, pri čemer odločbe o izbiri ni mogoče izdati pred sprejetjem proračuna za leto v katerem se odločba izdaja. Župan lahko do roka za oddajo vlog s sklepom ustavi postopek javnega razpisa, pozneje, do izdaje odločb pa le v primeru, da v sprejetem proračunu niso zagotovljene pravice proste porabe v potrebni višini. Sklep o ustavitvi postopka se objavi na način, kot je bilo objavljeno besedilo javnega razpisa in o tem obvesti vse, ki so oddali vlogo na javni razpis.
Zoper sklep o ustavitvi postopka javnega razpisa ni pritožbe.
Javni razpis se objavi v Glasilu Občine Šempeter - Vrtojba in spletni strani občine. Razpisna dokumentacija pa se objavi na spletni strani občine.
Rok za prijavo ne sme biti krajši od 14 dni od objave javnega razpisa.
7. člen 
Župan v skladu z 20. členom ZŠpo-1 s sklepom ustanovi tričlansko komisijo, ki vodi postopek javnega razpisa. Mandat komisije je vezan na mandat župana. Župan lahko člana komisije razreši pred iztekom mandata in imenuje novega.
Člani komisije so lahko predstavniki občinske uprave in osebe, ki z vlagatelji, ki kandidirajo na razpisu niso interesno ali osebno povezane. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje komisije. Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost komisije je potrebna večina članov.
Naloge komisije so:
– priprava meril in pogojev, ki se vključijo v razpisno dokumentacijo oziroma morebiti uporabijo pri ovrednotenju prijavljenih dejavnosti
– preverjanje pravilnosti ovojnic
– ugotavljanje pravočasnosti in odpiranje vlog
– ugotavljanje popolnosti prejetih vlog (formalna popolnost)
– pregled in ocena vlog na podlagi meril, pogojev in kriterijev navedenih v javnem razpisu
– pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po področjih športa ter izvajalcih
– priprava predloga izbire in sofinanciranja izvajalcev LPŠ
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo oziroma dopolnitev odloka.
Strokovna in administrativna dela za komisijo opravlja občinska uprava.
Za vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom ali zakonom se smiselno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
IV. POGOJI ZA SOFINANCIRANJE 
Pogoji za prijavo na razpis 
8. člen 
Izvajalci iz 5. člena tega odloka imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani v skladu s predpisi in imajo sedež v občini najmanj eno leto pred objavo razpisa in pretežno delujejo na njenem območju in je njihova (pretežna) dejavnost izvajanje športnih programov
– imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu
– imajo v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva (športna društva in/ali zveze športnih društev) ter evidenco o udeležencih programa
– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti
– izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa, najmanj 30 vadbenih tednov letno v obsegu vsaj 60 ur, razen v primerih, ko ne gre za sofinanciranje celoletnih športnih programov in je obseg izvajanja posameznega športnega programa v merilih drugače opredeljen
– program je neprofitne oziroma nekomercialne narave
– imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina
– so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do občine na podlagi javnega razpisa na področju športa v preteklem letu.
Na razpisu se ne sofinancirajo športni programi vzgojno izobraževalnih zavodov, ki predstavljajo njihovo redno dejavnost.
Vsebina javnega razpisa 
9. člen 
Javni razpis mora vsebovati:
– ime in sedež naročnika
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa
– predmet javnega razpisa
– navedbo pogojev za kandidiranje na javnem razpisu
– predviden obseg sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva
– opredelitev upravičencev in pogoji, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa
– navodilo o opremljenosti ovojnice
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko vlagatelji dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo oziroma elektronski naslov, na katerega zaprosijo zanjo
– naslov spletne strani, na katerih je objavljena razpisna dokumentacija.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– besedilo javnega razpisa
– merila za vrednotenje in izbor programov športa
– razpisne obrazce
– navodila vlagateljem za pripravo in oddajo vloge
– informacijo o dostopnosti do odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa, v občini ter druge pogoje in merila
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
Prijava na razpis 
10. člen 
Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo prijaviteljem izdelati popolno vlogo. Prijava na razpis mora biti izpolnjena izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
11. člen 
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– podatke o prijavitelju
– navedbo športnih programov za katere prijavitelj kandidira
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, za vse prijavljene programe, v enem izvodu
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
Prijava mora biti vložena v roku in v skladu s pogoji, določenimi v javnem razpisu. Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu.
12. člen 
Prijavitelj lahko dopolnjuje svojo vlogo do izteka roka za prijavo. Prijavo na javni razpis in morebitne dopolnitve iz prejšnjega odstavka mora prijavitelj vložiti v zaprti kuverti, ki je označena z:
– naslovom občine
– nazivom in naslovom prijavitelja
– »VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA ŠPORT– NE ODPIRAJ« (v primeru dopolnitve se doda še; »DOPOLNITEV«).
Ovojnica, ki ni označena v skladu z navodili se neodprta vrne vlagatelju.
V. IZBOR ŠPORTNIH PROGRAMOV IN IZVAJALCEV 
13. člen 
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je predviden v javnem razpisu. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete.
Komisija na odpiranju ugotavlja pravočasnost, formalno popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in če je vlogo vložila upravičena oseba.
Vlogo, ki ni pravočasna ali jo ni vložil upravičen vlagatelj, se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja dospelih vlog
– imena navzočih
– naziv vlagateljev, navedenih po vrstnem redu odpiranja
– ugotovitve o popolnosti oziroma o nepopolnosti posamezne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
Odpiranje prejetih vlog ni javno.
14. člen 
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih dni od odpiranja s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem dni od prejema sklepa.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolnijo, se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper ta sklep ni dovoljena.
15. člen 
Komisija opravi strokovni pregled popolnih vlog, tako da preveri izpolnjevanje razpisnih pogojev in jih oceni na podlagi meril, določenih z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo ter sprejetim vsakoletnim Letnim programom športa.
Komisija o opravljenem strokovnem pregledu in ocenjevanju vodi zapisnik, v katerem natančno navede razloge za razvrstitev in predlog, kateri programi ali področja letnega programa športa se sofinancirajo v določenem obsegu, kateri pa se glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo.
Glede na razpisne pogoje, višino proračunskih sredstev in doseženo število točk, komisija pripravi predlog o razdelitvi proračunskih sredstev. Predlog komisije je podlaga, da župan izda sklep o dodelitvi sredstev.
Ocenjevanje in vrednotenje vlog ter zapisnik komisije niso javni. Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
16. člen 
Na podlagi predloga komisije občinska uprava izda odločbo o izboru športnih programov in razdelitvi proračunskih sredstev ali o zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa.
Zoper odločbo lahko vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, vloži ugovor na župana v roku osem dni od dneva vročitve odločbe. Predmet ugovora ne more biti primernost meril za ocenjevanje vlog. Župan o ugovoru odloči v roku 30 dni od njegovega prejema. Odločitev o izbiri je s tem dokončna.
Vložen ugovor ne zadrži podpisa pogodb z ostalimi izbranimi prijavitelji.
17. člen 
Občinska uprava po dokončnosti odločb na spletni strani občine objavi seznam izbranih izvajalcev športnih programov in višino odobrenih sredstev.
VI. SKLEPANJE POGODB Z IZVAJALCI LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
18. člen 
Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa.
Ob izdaji odločbe o izbiri občina pozove vlagatelja k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa. Če se vlagatelj v roku 8 dni ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
Pogodba mora vsebovati:
– naziv in sedež, davčno številko in številko transakcijskega računa občine ter vlagatelja
– pravno podlago za sklenitev pogodbe
– vsebino in obseg programa
– čas realizacije programa
– višino dodeljenih sredstev
– rok in način izplačila sredstev
– rok porabe sredstev in rok ter način predložitve poročil in dokazil o porabi sredstev
– nadzor nad porabo sredstev in predvidene sankcije
– ukrepi v primeru nenamenske porabe pridobljenih sredstev ali drugih kršitev pogodbe
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
18. člen 
Izvajalcu letnega programa športa se 50 % sredstev dogovorjenih v pogodbi, nakaže v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Preostanek sredstev pa se izplača na podlagi zahtevka za izplačilo s priloženimi dokazili o porabi sredstev.
19. člen 
Do sklenitve pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa se lahko določena področja športa sofinancirajo na osnovi dokumenta o začasnem sofinanciranju (sklep). Dokument se lahko sklene samo z izvajalci letnega programa športa, ki so imeli enake dejavnosti sofinancirane že v preteklem koledarskem letu in je izvajalec vložil zahtevo po začasnem sofinanciranju.
Dokument določi način in višino sofinanciranja dejavnosti. Višina začasnega sofinanciranja skupaj ne sme preseči ene tretjine pogodbenega zneska, ki ga je izvajalec prejel za svoje dejavnosti iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu.
Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa se že nakazana sredstva poračunajo.
20. člen 
Sredstva, ki na razpisu niso bila razdeljena ali so bila vrnjena v proračun skladno z določbami tega odloka, lahko župan s sklepom razporedi za realizacijo drugih programov na področju športa, za katere se ugotovi, da izpolnjujejo pogoje, navedene v 5. in 8. členu in niso prejeli za isti namen sredstev na drugih razpisih občine.
VII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
21. člen 
Izvajalci letnega programa športa so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za izbrano področje za katero so bila dodeljena.
Nadzor nad izvajanjem programov in nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja občinska uprava.
Izvajalec je na zahtevo občine dolžan predložiti ustrezne dokumente in podatke, ki se nanašajo na izvajanje programov in namensko porabo sredstev ter omogočiti nadzor.
22. člen 
Izvajalci programov morajo v pogodbenem roku predložiti občinski upravi:
– vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi sofinanciranih športnih programov
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa (npr. fotokopije računov ...).
Poročila in dokazila iz prejšnjega odstavka izvajalci predložijo občinski upravi v roku, ki je določen v pogodbi. Poročilo morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije programa oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta, za programe, ki se izvajajo v decembru, pa najkasneje do 31. januarja naslednjega leta oziroma v roku, ki je določen v pogodbi.
23. člen 
V primeru, da izvajalec ne poda poročila iz prejšnjega člena v določenem roku, se sofinanciranje ustavi.
Sofinanciranje se ustavi tudi v primeru, da iz oddanega poročila izhaja, da se program ne izvaja kot je bil prijavljen na javni razpis in opredeljen v pogodbi.
Izvajalec izgubi pravico do sofinanciranja oziroma sorazmernega dela sofinanciranja, v kolikor v roku, določenem v pogodbi, ne realizira oziroma ne realizira v celoti prijavljenega programa.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi javnega razpisa v naslednjem letu.
24. člen 
Izvajalec je dolžan obvestiti občino o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti, določenih v pogodbi takoj, ko je zanje izvedel. Na podlagi obvestila ali na podlagi na drugačen način ugotovljenih dejstev, lahko občina, ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, sklene s prejemnikom sredstev aneks k pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev s pripadajočimi obrestmi po indeksu inflacije od dneva nakazila do dneva vračila.
VIII. VRAČILO SREDSTEV 
25. člen 
Izvajalec mora prejeta sredstva vrniti v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa v roku, določenem v pogodbi
– v drugih primerih, določenih v pogodbi
– če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena
– če programa ne izvede.
IX. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
26. člen 
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le-tega, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi uporabniki.
Obvezni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v/na javnih športnih objektih, imajo prednost pred drugimi izvajalci LPŠ.
25. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/08).
26. člen 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-8/2018-12
Šempeter pri Gorici, dne 19. aprila 2018
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti