Uradni list

Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2018 z dne 11. 5. 2018

Kazalo

1463. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah, stran 4787.

  
Na podlagi drugega odstavka 8. člena, drugega odstavka 21. člena, petega odstavka 31. člena, osmega odstavka 32. člena, drugega odstavka 38. člena, sedmega odstavka 39. člena, tretjega odstavka 40. člena, petega in šestega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena in šestega odstavka 77. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uradno prečiščeno besedilo in 46/16) minister za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah 
1. člen
V Pravilniku o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16 in 52/16) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(namen) 
(1) Naprava se sme uporabljati za lastno uporabo, usposabljanje pilotov naprav, dela v zraku in uvodne lete.
(2) Naprava se ne sme uporabljati za prevoz potnikov, blaga ali pošte proti plačilu ali nadomestilu ter za izvajanje specializiranih operacij oziroma dela v zraku, ki jih agencija določi kot specializirane operacije z visokim tveganjem.«.
2. člen 
Za 5. členom se dodata nova 5.a in 5.b člen, ki se glasita:
»5.a člen 
(dela v zraku) 
(1) Z napravo se sme izvajati naslednja dela v zraku:
– fotografiranje, snemanje in oglaševanje iz zraka,
– vleka jadralnih letal,
– vleka reklamnih napisov,
– raztros pepela iz zraka v morje za pogrebne namene,
– izvajanje letov za znanstveno raziskovanje,
– letalske operacije za namene pregledov/raziskav, vključno s kartografijo in nadzorom onesnaženja,
– leti na letalskih prireditvah, vključno s predstavitvenimi in tekmovalnimi leti.
(2) Dela v zraku se z napravo lahko izvajajo pod pogojem, da priročnik za letenja naprave določa takšen namen naprave in je naprava ustrezno atestirana za določena dela v zraku, če je to potrebno, v skladu z 18. členom tega pravilnika.
(3) Za dela v zraku je treba pridobiti dovoljenje agencije. Agencija izda dovoljenje za izvajanje del v zraku za naprave, ki so vpisane v evidenco ultralahkih letalnih naprav, ki jo vodi agencija.
(4) Dela v zraku lahko izvaja pilot naprave, ki je imetnik veljavnega zdravniškega spričevala razreda 2 ali višje, izdanega v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 311 z dne 25. 11. 2011, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2016/539 z dne 6. aprila 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede usposabljanja pilotov, preizkušanja in rednega preverjanja za navigacijo na podlagi zmogljivosti (UL L št. 91 z dne 7. 4. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1178/2011/EU).
(5) Lastnik naprave mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in tretjim osebam, ki jo povzroči naprava, registrirana v Republiki Sloveniji, v letu ali na tleh, v skladu z Uredbo (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L št. 138 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 285/2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L št. 87 z dne 7. 4. 2010, str. 19; v nadaljnjem besedilu: Uredba 785/2004/ES), in zakonom, ki ureja obvezna zavarovanja v prometu.
(6) Na krovu naprave ni dovoljeno prevažati nevarnih snovi.
(7) Agencija določi natančnejše zahteve, način in postopek izvajanja posamezne vrste del v zraku.
5.b člen 
(uvodni leti) 
(1) Naprava se sme uporabljati za izvajanje uvodnih letov, ki pomenijo vsak let za plačilo ali drugo protivrednost, ki vključuje kratko zračno potovanje, ki ga ponuja organizacija za šolanje letenja z namenom, da bi pritegnila nove udeležence. Uvodni leti se opravljajo pod naslednjimi pogoji:
– let se začne in konča na istem letališču ali vzletišču za motorna letala, helikopterje, giroplane, jadralna letala in motorne zmaje;
– leti se izvajajo podnevi v skladu s pravili vizualnega letenja (VFR) v vizualnih meteoroloških pogojih (VMC);
– lete nadzoruje imenovana oseba, odgovorna za njihovo varnost;
– let izvede učitelj letenja naprave, ki ima veljavno pooblastilo učitelja letenja iz 40. in 41.a člena tega pravilnika in izpolnjuje pogoje za izvajanje privilegijev iz dovoljenja pilota naprave, določene v 47. členu tega pravilnika;
– da je lastnik naprave oziroma operator sklenil pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno potnikom, prtljagi, tovoru in tretjim osebam, ki jo povzroči naprava, registrirana v Republiki Sloveniji, v letu ali na tleh, v skladu z Uredbo 785/2004/ES;
– leti se opravljajo kot postranska dejavnost, ki je omejena na 20 odstotkov celotne aktivnosti organizacije za šolanje letenja ali druge registrirane letalske šole, pri čemer 20 odstotkov celotne aktivnosti v tekočem letu pomeni 20 odstotkov glede na število ur naleta v letalski šoli v preteklem letu. Uvodne lete organizacija za šolanje letenja ali druga registrirana letalska šola ne sme izvajati kot svojo glavno dejavnost in z izvajanjem teh letov ne sme ustvarjati dobička;
– pilot naprave je imetnik veljavnega zdravniškega spričevala razreda 2 ali višje, izdanega v skladu z Uredbo 1178/2011/EU;
– na krovu naprave ni dovoljeno prevažati nevarnih snovi;
– da se leti izvajajo v skladu s operativno tehničnimi zahtevami, ki jih določi agencija.
(2) Za izvajanje uvodnih letov je treba pridobiti dovoljenje agencije. Agencija izda dovoljenje za izvajanje uvodnih letov za naprave, ki so vpisane v evidenco ultralahkih letalnih naprav, ki jo vodi agencija.«.
3. člen 
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(pravila letenja, hrup, omejitve) 
(1) Naprava lahko leti v zračnem prostoru Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo pravila o letenju zrakoplovov, pri čemer mora biti zagotovljena najmanjša varna višina, ki zagotavlja uspešen pristanek, če motor neha delovati.
(2) Naprava sme leteti takrat, ko so izpolnjeni pogoji za letenje po pravilih vizualnega letenja (VFR), in sicer v času od pol ure pred sončnim vzhodom do pol ure po sončnem zahodu.
(3) Hrup, ki ga povzroča motorna naprava pri letenju na višini 300 metrov nad zemeljsko površino (QFE) s polno močjo ter največjo vodoravno hitrostjo, ne sme presegati 65 dB oziroma 78 dB za giroplan, merjeno s tal, razen če s predpisi o hrupu zrakoplovov ni določena drugačna vrednost.
(4) Prepovedano je letenje naprave nad določenim območjem, ki je v skladu z zakonom razglašeno za prepovedano ali pogojno prepovedano cono.
(5) Naprava lahko leti v nekontroliranem zračnem prostoru razreda G in E, ki je objavljen v Zborniku zrakoplovnih informacij (AIP) Republike Slovenije.
(6) Pilot mora let načrtovati tako, da v primeru odpovedi motorja lahko varno pristane. Letalne in pristajalne lastnosti ultralahkih letalnih naprav so projektirane na način, da je tista odpoved motorja, ki ima za posledico delno ali popolno izgubo moči motorja, sprejemljivo varnostno tveganje. Takšna odpoved je pričakovan dogodek, katerega se mora predvidevati pri načrtovanju letenja.«.
4. člen 
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je letenje naprave v kontroliranem zračnem prostoru dovoljeno, če gre za let:
1. na letalski prireditvi, in sicer pod pogojem, da je naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo;
2. v CTR letališča, na katerem je letenje naprav urejeno z odobrenim načinom in pogoji za varno letenje, če je pristajalna hitrost naprave najmanj 38 vozlov in pod pogojem, da je naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo in radarskim odzivnikom, pilot pa poseduje pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru ali licenco zasebnega oziroma športnega pilota (LAPL oziroma PPL) ali licenco višje kategorije, izdano v skladu z Uredbo 1178/2011/EU; radarski odzivnik ni potreben za letenje v coni letališča, če je to predvideno v odobrenih postopkih za varno vzletanje in pristajanje na določenem letališču;
3. v drugih delih kontroliranega zračnega prostora, če potovalna hitrost naprave presega 76 vozlov in pod pogojem, da je naprava opremljena z ustrezno radijsko postajo in radarskim odzivnikom, če se odzivnik zahteva glede na razred zračnega prostora, pilot pa poseduje pooblastilo za letenje v kontroliranem zračnem prostoru ali licenco zasebnega oziroma športnega pilota (LAPL oziroma PPL) ali licenco višje kategorije, izdano v skladu z Uredbo 1178/2011/EU.«.
5. člen 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(letenje tujih naprav) 
Tuja naprava lahko leti v slovenskem zračnem prostoru na podlagi načrta leta, v katerega se med opombe napiše kratica UL (ang. ultralight), če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. tuja naprava ima dovoljenje za letenje naprave v smislu 24. člena tega pravilnika oziroma drug ustrezen dokument, ki ga je za letenje naprave v drugi državi izdal pristojni organ te države;
2. pilot tuje naprave ima veljavno dovoljenje pilota za to vrsto naprave in zračni prostor, v katerem namerava leteti, ki ga je izdal pristojni organ države registracije zrakoplova ali ustrezen dokument, s katerim je pristojni organ države registracije zrakoplova priznal dovoljenje pilota naprave, izdano v skladu s tem pravilnikom, ter izpolnjuje zdravstvene pogoje za izvajanje privilegijev tega dovoljenja;
3. tuja naprava ima potrdilo o sklenjenih obveznih zavarovanjih, ki velja za območje Republike Slovenije;
4. tuja naprava izpolnjuje pogoje glede jakosti hrupa iz tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika;
5. tuja naprava ima dovoljenje za delo radijske postaje, če je vgrajena v napravo;
6. tuja naprava in pilot izpolnjujeta pogoje iz 31. do 35. člena tega pravilnika;
7. tuje dovoljenje pilota naprave mora vsebovati privilegij za radiotelefonijo in jezikovno pooblastilo v angleškem ali slovenskem jeziku.«.
6. člen 
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»18. člen
(priročnik) 
Priročnik naprave mora vsebovati podatke in navodila o:
1. namenu,
2. masi,
3. območju dovoljenega premikanja masnega središča,
4. sposobnostih,
5. stabilnosti in krmarljivosti,
6. omejitvah uporabe,
7. vzdrževanju,
8. pogonu in njegovem vzdrževanju (ne velja za ultralahka jadralna letala) in
9. predpoletnem pregledu, sestavljanju, razstavljanju in skladiščenju naprave.«.
Za 18. členom se doda nov 18.a člen, ki se glasi:
»18.a člen 
(vzdrževanje) 
(1) Za vzdrževanje naprave je odgovoren lastnik.
(2) Lastnik se šteje kot kvalificirana oseba za izvedbo vzdrževanja svoje naprave.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, se kot kvalificirana oseba za izvedbo vzdrževanja naprave šteje tudi:
– oseba, za katero lastnik oceni, da ima potrebno znanje in izkušnje za izvedbo predpisanega vzdrževanja svoje naprave, kar lastnik opredeli s pisnim pooblastilom,
– proizvajalec naprave in od proizvajalca pooblaščene osebe za izvajanje vzdrževanja tega tipa naprave,
– licencirano letalsko tehnično osebje z ratingom primerljivega tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplovov. V primeru, da licencirano letalsko tehnično osebje dvomi o primerljivosti tipa zrakoplovov ali skupine tipov zrakoplovov, o tem odloči agencija,
– vzdrževalna organizacija, ki je s strani pristojnih letalskih organov potrjena za vzdrževanje primerljivega tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplovov. V primeru, da vzdrževalna organizacija dvomi o primerljivosti tipa zrakoplova ali skupine tipov zrakoplova, o tem odloči agencija.
(4) Kot kvalificirana oseba za izvedbo servisa, popravila ali obnove motorja naprave se šteje tudi proizvajalec motorja naprave in od proizvajalca pooblaščene osebe za izvajanje vzdrževanja tega tipa motorja.
(5) Kot kvalificirana oseba za izvedbo servisa, popravila ali obnove propelerja naprave se šteje tudi proizvajalec propelerja naprave in od proizvajalca pooblaščene osebe za izvajanje vzdrževanja tega tipa propelerja.
(6) Kot kvalificirana oseba za izvedbo servisa, popravila ali obnove komponente naprave se šteje tudi proizvajalec komponente naprave in od proizvajalca pooblaščene osebe za izvajanje vzdrževanja tega tipa komponente.
(7) Za predpoletni pregled je odgovoren pilot naprave. Pilot naprave se šteje kot kvalificirana oseba za izvedbo predpoletnega pregleda.
(8) Za naprave so obvezni samo letni pregledi po priročniku za letenje in vzdrževanje naprave, ter v njem predpisane zamenjave komponent z zavrženjem po preteku opredeljene dobe obratovanja, ostali vzdrževalni pregledi po priročniku za letenje in vzdrževanje naprave so priporočeni. Letni pregled naprave se šteje po priročniku za letenje in vzdrževanje predpisan vzdrževalni pregled v obsegu vsaj vzdrževalnega pregleda po 100 urah letenja od predhodnega enakovrednega vzdrževalnega pregleda oziroma od izdelave naprave. Če tak pregled v priročniku za letenje in vzdrževanje ni določen, ga določi agencija. Letni pregled naprave je treba izvesti najmanj enkrat letno.
(9) Če se priporočil priročnika za letenje in vzdrževanje naprave glede priporočenega vzdrževanja ne upošteva, to ne vpliva na veljavnost dovoljenja za letenje, se pa šteje, da lastnik oziroma pilot, če ni hkrati lastnik, sprejema dejstvo, da se lahko pojavi povečano tveganje odpovedi naprave, motorja ali komponente.
(10) Za letenje v kontroliranem zračnem prostoru so obvezni tudi predpisani redni kontrolni pregledi navigacijske in komunikacijske opreme naprave s strani licenciranega letalsko tehničnega osebja ustrezno usposobljenega za izvajanje tovrstnih kontrolnih pregledov.
(11) Lastnik mora v Poročilu o tehničnem pregledu naprave natančno navesti, v kakšnem obsegu izvaja predpisano vzdrževanje naprave in to potrditi s svojim podpisom. Obliko in vsebino Poročila o tehničnem pregledu naprave določi agencija.
(12) Lastnik naprave mora zagotoviti redno vodenje knjige zrakoplova, ki jo izda agencija. Za rednost vodenja knjige zrakoplova in točnost podatkov je odgovoren lastnik naprave. Knjigo zrakoplova mora lastnik naprave hraniti kot trajno dokumentacijo.
(13) Na napravi se lahko izvajajo standardne spremembe in standardna popravila, za katere se smiselno uporablja predpise in tehnične zahteve o standardnih spremembah in standardnih popravilih. Ostale spremembe in popravila na napravi se klasificira po predpisih, ki opredeljujejo klasifikacijo sprememb in popravil, izvajajo pa se lahko samo, če je zanje izdelana tehnična dokumentacija iz 16. člena tega pravilnika, ki jo odobri agencija.
(14) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov mora vzdrževanje naprave, ki se uporablja za usposabljanje, dela v zraku in izvajanje uvodnih letov, opravljati oseba, ki je imetnik licence B1.2 za vzdrževanje zrakoplova, izdano v skladu z Delom 66 Priloge III Uredbe Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L št. 362 z dne 17. 12. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo Komisije (EU) 2015/1536 z dne 16. septembra 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1321/2014 v zvezi z uskladitvijo pravil za stalno plovnost z Uredbo (ES) št. 216/2008, kritičnimi nalogami vzdrževanja ter spremljanjem stalne plovnosti zrakoplovov (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 16; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1321/2014/EU), pri čemer mora biti v licenci vpisan najmanj en tip zrakoplova.«.
7. člen 
Sedmi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Potrdilo iz 3. točke tretjega odstavka tega člena izda oseba, ki ima naprave za opravljanje meritev hrupa, kvalificirano osebje in opredeljene postopke za izvajanje meritev. Kot potrdilo iz 3. točke tretjega odstavka tega člena se šteje tudi meritev, ki jo opravi proizvajalec naprave, ali meritev, ki je bila opravljena v tuji državi.«.
8. člen 
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»36. člen 
(pogoji za usposabljanje) 
(1) Oseba, ki se usposablja za pilota naprave, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. da ni mlajša od 16 let;
2. da glede zdravstvenih pogojev pred prvim samostojnim letom izpolnjuje pogoje, ki so določeni s predpisi o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati voznik motornega vozila kategorije B, kar izkaže z zdravniškim spričevalom o opravljenem zdravstvenem pregledu kandidata za voznika oziroma voznika, ki ni starejše od treh mesecev oziroma je imetnik veljavnega zdravniškega spričevala za licenco LAPL ali višje, izdanega v skladu z Uredbo 1178/2011/EU;
3. da je pred praktičnim usposabljanjem za pilota naprave uspešno končala ustrezne vsebine teoretičnega usposabljanja po potrjenem programu usposabljanja pilotov za določeno vrsto naprave;
4. da je vpisana v register učencev pri organizaciji za šolanje letenja ali drugi registrirani letalski šoli, pri kateri se usposablja;
5. da vlogi za začetek usposabljanja priloži pisno soglasje staršev ali skrbnika, če je mlajša od 18 let.
(2) Usposabljanje za pilota naprave se sme izvajati le po priročniku za usposabljanje, ki ga potrdi agencija. Priročnik za usposabljanje mora izpolnjevati najmanj zahteve programov usposabljanja za določeno vrsto naprave, ki ga odobri minister, pristojen za infrastrukturo. Za program usposabljanja se smiselno uporabljajo zahteve, ki veljajo za programe usposabljanja za licenco zasebnega oziroma športnega pilota letala, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
(3) Usposabljanje pilotov naprav lahko opravlja organizacija, ki ji agencija na podlagi izpolnjevanja pogojev izda Dovoljenje za delo letalske šole, in sicer za pridobitev dovoljenj vrst naprav ter pooblastil, navedenih na tem dovoljenju.
(4) Praktično usposabljanje pilotov naprav se lahko izvaja na vzletiščih z vzletno-pristajalno stezo predpisane dolžine in na letališčih.«.
9. člen 
Četrti in peti odstavek 38. člena se spremenita tako, da se glasi:
»(4) Pilotu naprave z dovoljenjem za določeno vrsto naprave, ki želi pridobiti dovoljenje pilota naprave za drugo vrsto naprave, opravi zahtevano teoretično in praktično usposabljanje za pridobitev dovoljenja med vrstami naprav v skladu z drugim odstavkom 36. člena tega pravilnika.
(5) Kandidat za pilota naprave, ki je imetnik licence pilota jadralnega letala (LAPL(S) oziroma SPL), licence zasebnega oziroma športnega pilota (LAPL oziroma PPL), licence poklicnega pilota (CPL) ali licence prometnega pilota (ATPL), opravi teoretično in praktično usposabljanje za pridobitev dovoljenja pilota naprave na podlagi drugih letalskih licenc v skladu z drugim odstavkom 36. člena tega pravilnika, razen imetnikov licence pilota jadralnega letala, ki se jim praktično usposabljanje za pilota ULN jadralne naprave prizna v celoti.«.
10. člen 
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen 
(učitelj letenja naprave) 
(1) Usposabljanje in preverjanje strokovne usposobljenosti učencev za pilote naprav lahko v skladu s tretjim odstavkom 36. člena tega pravilnika opravlja učitelj letenja naprave, ki:
1. ima najmanj 200 ur letenja na ultralahkih letalnih napravah, od tega najmanj 30 ur na vrsti naprave, za katero bo usposabljal,
2. opravi najmanj 18 ur metodskega letenja na vrsti naprave v sklopu tečaja učitelja letenja naprave, ki ga organizira letalska šola po priročniku za usposabljanje, ki ga potrdi agencija,
3. ima opravljen izpit za učitelja letenja naprave določene vrste naprave, in
4. ima v veljavno dovoljenje pilota naprave vpisano pooblastilo učitelja letenja naprave za ustrezno vrsto naprave.
(2) Učitelj letenja naprave, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka za določeno vrsto naprave, mora za izvajanje usposabljanja na drugi vrsti naprave:
1. predhodno pridobiti dovoljenje pilota za ustrezno vrsto naprave,
2. na tej vrsti naprave po pridobitvi njenega vpisa v dovoljenje pilota opraviti najmanj 30 ur letenja, od tega najmanj 10 ur metodskega letenja na vrsti naprave, po vsebinah iz tečaja za pridobitev pooblastila učitelja letenja, ki ga organizira letalska šola,
3. opraviti izpit za učitelja letenja določene vrste naprave in v veljavno dovoljenje pilota naprave pridobiti vpis ustreznega pooblastila.
(3) Privilegiji učitelja letenja naprave so omejeni na izvajanje usposabljanja za letenje pod nadzorom učitelja letenja naprave za isto vrsto naprave, ki ga za to imenuje organizacija za šolanje letenja ali druga registrirana letalska šola, v primerih izdaje dovoljenja za ustrezno vrsto naprave in za izdajo ustreznih pooblastil. Privilegiji učitelja letenja naprave so omejeni dokler učitelj letenja naprave pod mentorstvom drugega učitelja letenja ne opravi najmanj 25 ur usposabljanja, kar dokazuje s podpisi mentorja v svoji knjižici letenja.
(4) Učitelj letenja naprave med izvajanjem usposabljanja pod nadzorom v skladu s prejšnjim odstavkom nima privilegija, da pilote pripravnike pooblasti za opravljanje prvih samostojnih letov in prvih samostojnih preletov.
(5) Kandidat za pridobitev pooblastila učitelja letenja na vrsti naprave, ki je imetnik potrdila inštruktorja letenja brez vpisane omejitve v skladu z FCL.910.FI Dela FCL Priloge I Uredbe EU št. 1178/2011/EU, za istovrstno kategorijo zrakoplova, mora:
1. predhodno pridobiti dovoljenje pilota vrste naprave, na kateri bo usposabljal,
2. opraviti najmanj 5 ur metodskega letenja na vrsti naprave, za katero bo usposabljal in
3. v veljavno dovoljenje pilota naprave pridobiti vpis ustreznega pooblastila. Pri tem se kandidatu prizna izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka tega člena.
(6) Kandidat za učitelja letenja na vrsti naprave, ki je imetnik potrdila inštruktorja letenja, izdanega v skladu z Uredbo 1178/2011/EU, za drugo kategorijo zrakoplova, mora:
1. predhodno pridobiti dovoljenje pilota vrste naprave, za katero bo usposabljal,
2. na tej vrsti naprave po pridobitvi dovoljenja pilota naprave opraviti najmanj 30 ur letenja, od tega najmanj 10 ur metodskega letenja na vrsti naprave po vsebinah iz tečaja za pridobitev pooblastila učitelja letenja naprave, ki ga organizira letalska šola,
3. opraviti izpit za učitelja letenja določene vrste naprave in
4. v veljavno dovoljenje pilota naprave pridobiti vpis ustreznega pooblastila.
(7) Kandidatu za pridobitev pooblastila učitelja letenja določene vrste naprave, ki je imetnik licence, pridobljene v skladu z Uredbo 1178/2011/EU, se na podlagi samostojnega naleta na istovrstni kategoriji zrakoplova prizna do 150 ur zahtevanega letenja iz 1. točke prvega odstavka tega člena ali do 100 ur zahtevanega letenja na podlagi samostojnega naleta na drugi kategoriji zrakoplova.
(8) Učitelj letenja naprave mora za izvajanje privilegijev iz dovoljenja izpolnjevati pogoje iz 47. člena tega pravilnika.
(9) Veljavnost pooblastila učitelja letenja naprave je 3 leta.«.
11. člen 
V 41. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»(1) Kdor želi opravljati izpit za pridobitev pooblastila za učitelja letenja naprave za določeno vrsto naprave, mora za opravljanje izpita predložiti dokazila o izpolnjevanju ustreznih pogojev iz prejšnjega člena in izjavo učitelja letenja naprave, da je kandidat usposobljen za izpit.«.
Dosedanji prvi, drugi, tretji in četrti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
12. člen 
Za 41. členom se doda nov 41.a člen, ki se glasi:
»41.a člen 
(podaljšanje in obnova pooblastila učitelja letenja naprave) 
(1) Imetnik pooblastila za učitelja letenja naprave za njegovo podaljšanje opravi:
1. 25 ur usposabljanja za letenje na ustrezni vrsti letalne naprave med veljavnostjo pooblastila učitelja letenja naprave ali praktični del izpita za učitelja letenja naprave in
2. osvežitveni seminar za učitelje letenja naprave v organizaciji za šolanje ali drugi registrirani letalski šoli letenja med veljavnostjo pooblastila učitelja letenja naprave, ki ga predhodno potrdi agencija.
(2) Učitelju letenja naprave, ki je imetnik potrdila inštruktorja letenja brez vpisane omejitve v skladu z Delom FCL Priloge I Uredbe EU št. 1178/2011/EU, se prizna 15 ur inštruktorskega naleta iz 1. točke prejšnjega odstavka, če je nalet pridobljen v času veljavnosti pooblastila učitelja letenja naprave in na ustrezni vrsti zrakoplova.
(3) Učitelju letenja naprave, ki je imetnik pooblastila učitelja letenja naprave na določeni vrsti naprave, se prizna 10 ur učiteljskega naleta iz 1. točke prvega odstavka tega za drugo vrsto naprave, če je nalet pridobljen v času veljavnosti pooblastila učitelja letenja naprave.
(4) Če pooblastilo učitelja letenja naprave poteče, se kandidat v dvanajstih mesecih po poteku veljavnosti pooblastila učitelja letenja naprave in pred obnovo:
1. udeleži osvežitvenega seminarja za učitelje letenja naprave v organizaciji za šolanje letenja ali drugi registrirani letalski šoli med veljavnostjo pooblastila učitelja letenja naprave, ki ga predhodno potrdi agencija;
2. uspešno opravi praktični del izpita za učitelja letenja naprave.
(5) Vsak nalet, pridobljen v vlogi učitelja letenja naprave kot člana izpitne komisije, se šteje kot nalet učitelja letenja naprave.«.
13. člen 
Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za pridobitev pooblastila za letenje v kontroliranem zračnem prostoru mora kandidat v letalski šoli opraviti teoretično in praktično usposabljanje po potrjenem priročniku za usposabljanje ter opraviti teoretični in praktični izpit.«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Praktični del izpita pilota naprave za pridobitev pooblastila za letenje v kontroliranem zračnem prostoru obsega izpitne lete, ki se opravijo po odobrenem programu usposabljanja pilotov naprave za pridobitev pooblastila za letenje z napravo v kontroliranem zračnem prostoru. Izpitni leti morajo vsebovati najmanj:
1. dva vzleta in dva pristanka na letališču, na katerem se izvajajo službe zračnega prometa,
2. eno okoliščino, ki zahteva uporabo postopka v sili, in
3. dva vstopa in izstopa iz kontroliranega zračnega prostora.«.
14. člen 
Drugi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Teoretični in praktični del usposabljanja pilota naprave se izvaja v organizaciji za šolanje letenja ali drugi registrirani letalski šoli v skladu s priročnikom za usposabljanje, ki ga potrdi agencija.«.
15. člen 
47. člen se spremeni tako, da se glasi:
»47. člen
(izdaja in veljavnost dovoljenj pilotov naprave) 
(1) Na zahtevo osebe, ki je opravila izpit za pilota naprave oziroma izpit za učitelja letenja naprave, agencija izda dovoljenje pilota naprave oziroma vpiše posebno pooblastilo učitelja letenja naprave v dovoljenje pilota naprave. Glede opravljanja izpitov, postopka in načina izdaje dovoljenja pilota naprave in vpisa pooblastil se smiselno uporabljajo predpisi o licenciranju letalskega osebja – pilotov letal, če niso v nasprotju s tem pravilnikom.
(2) Dovoljenje pilota naprave vsebuje naslednje podatke: država izdaje dovoljenja, številka dovoljenja, priimek in ime imetnika, datum in kraj rojstva, naslov imetnika, državljanstvo, podpis imetnika, pristojni organ izdaje, podpis uradne osebe agencije, pečat ali žig agencije, naziv dovoljenja, datum prve izdaje in koda države, veljavnost, privilegiji za radiotelefonijo, opombe, vrsta naprave in pooblastila ter veljavnost dovoljenja.
(3) Imetniki dovoljenja pilota naprave lahko izvajajo privilegije iz svojega dovoljenja, če so v zadnjih 24 mesecih kot piloti na posamezni vrsti naprave opravili:
1. najmanj 12 ur letenja, vključno z 12 vzleti in pristanki, in sicer kot vodja zrakoplova
2. vsaj en kontrolni let v obdobju zadnjih 24 mesecev z učiteljem letenja naprave v trajanju vsaj 45 minut.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora imetnik dovoljenja pilota naprave, ki ima privilegij za več vrst naprav, za izpolnjevanje 1. točke prejšnjega odstavka, opraviti najmanj 4 ure naleta na posamezni vrsti naprave.
(5) Imetniki dovoljenja naprave, ki ne izpolnjujejo zahtev iz prejšnjega odstavka, opravijo:
1. manjkajoče število ur naleta glede na 1. točko prejšnjega odstavka z učiteljem letenja naprave ali pod njegovim nadzorom in kontrolni let z učiteljem letenja naprave v trajanju vsaj 45 minut ali
2. praktični del izpita s članom izpitne komisije, ki ga za to pooblasti agencija.
(6) Imetnik dovoljenja pilota naprave, ki ima privilegij za več vrst naprav, mora imetniku dovoljenja pilota naprave, ki je hkrati imetnik licence, izdane v skladu z Delom FCL Priloge I Uredbe EU št. 1178/2011/EU, priznati 8 ur naleta iz 1. točke tretjega odstavka tega člena, če je nalet pridobljen na ustrezni vrsti zrakoplova.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(dokončanje postopkov) 
(1) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega pravilnika, se končajo po dosedanjih predpisih.
(2) Dovoljenja pilotov naprav, izdana v skladu s 47. členom Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16 in 52/16) oziroma v skladu z 42. členom Pravilnika o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08), veljajo do izteka njihove veljavnosti oziroma najkasneje do 31. decembra 2022.
(3) Imetniki dovoljenja pilota naprave, ki jim je dovoljenje pilota naprave, izdano v skladu s Pravilnikom o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16 in 52/16) oziroma Pravilnikom o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08), poteklo pred začetkom uporabe tega pravilnika, morajo za pridobitev dovoljenja pilota naprave po tem pravilniku izpolniti pogoje iz četrtega odstavka spremenjenega 47. člena pravilnika.
(4) Učitelj letenja naprave se mora za zamenjavo pooblastila učitelja letenja naprave, izdanega v skladu s Pravilnikom o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 49/16 in 52/16) oziroma Pravilnikom o ultralahkih letalnih napravah (Uradni list RS, št. 107/08) za pridobitev pooblastila učitelja letenja naprave po tem pravilniku najkasneje v dveh letih od začetka uporabe tega pravilnika udeležiti osvežitvenega seminarja za učitelje letenja naprave v organizaciji za šolanje letenja ali drugi registrirani letalski šoli med veljavnostjo pooblastila učitelja letenja naprave, ki ga predhodno potrdi agencija ali osvežitvenega seminarja za učitelje letenja naprave, ki ga izvede agencija.
17. člen 
(začetek uporabe) 
Spremenjeni 40., novi 41.a in spremenjeni 47. člen pravilnika se začnejo uporabljati 1. januarja 2019.
18. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-315/2017/18
Ljubljana, dne 18. aprila 2017
EVA 2017-2430-0053
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti