Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1388. Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic, stran 4597.

  
Na podlagi sedmega odstavka 341. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja minister za infrastrukturo
P R A V I L N I K 
o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik v skladu z 17. členom Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010, str. 13), določa program usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdelavo energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: neodvisni strokovnjaki), podrobnejše pogoje za organizacije, ki opravljajo usposabljanje neodvisnih strokovnjakov, obliko in vsebino licence neodvisnega strokovnjaka ter podrobnejšo vsebino in način vodenja registra licenc neodvisnih strokovnjakov.
2. USPOSABLJANJE ZA NEODVISNE STROKOVNJAKE 
2. člen 
(izvajalec usposabljanja) 
Usposabljanje, vključno s preizkusom znanja za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka, izvajajo organizacije (v nadaljnjem besedilu: izvajalec usposabljanja) v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo in obnovljive vire energije.
3. člen 
(pogoji za izvajalca usposabljanja) 
Izvajalec usposabljanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. imeti mora usposobljene predavatelje:
– s strokovnimi referencami na področju projektiranja stavb,
– s poznavanjem predpisov s področja graditve objektov,
– s poznavanjem predpisov s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, nanašajoč se na stavbe;
2. imeti mora administrativno-tehnično osebje, ki je potrebno za uspešno izvajanje nalog usposabljanja, organiziranja, vodenje potrebnih evidenc in ima za te naloge primerne strokovne reference;
3. imeti mora opremo, ki je potrebna za izvajanje usposabljanja, in razpolagati s prostori za vsaj 50 udeležencev usposabljanja z ustrezno avdiovizualno opremo.
4. člen 
(program usposabljanja) 
Usposabljanje se izvaja po Programu za pridobitev licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: program usposabljanja), ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
3. PREIZKUS ZNANJA ZA NEODVISNE STROKOVNJAKE 
5. člen 
(preizkus znanja) 
Preizkus znanja obsega preverjanje strokovnih znanj iz različnih interdisciplinarnih področij, določenih s programom usposabljanja, in preverjanje usposobljenosti za izdelavo energetskih izkaznic.
6. člen 
(izpitna komisija) 
(1) Preizkus znanja se opravlja pred izpitno komisijo. Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana z univerzitetno izobrazbo, najmanj osmimi leti delovnih izkušenj in s strokovnimi referencami, navedenimi v 1. točki 3. člena tega pravilnika.
(2) Izpitno komisijo imenuje izvajalec usposabljanja. Seznam kandidatov za člane izpitne komisije na predlog izvajalca usposabljanja potrdi ministrstvo, pristojno za energijo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
7. člen 
(izločitev člana izpitne komisije) 
(1) Kot predsednik ali član izpitne komisije ne sme sodelovati oseba, ki je v času preizkusa znanja:
– zaposlena v isti gospodarski družbi, pri samostojnem podjetniku posamezniku oziroma drugi pravni osebi, kot je kandidat;
– kandidatov delodajalec oziroma družbenik, večinski delničar oziroma član gospodarske družbe oziroma druge pravne osebe, v kateri kandidat dela;
– v krvnem sorodstvu s kandidatom v ravni in v stranski vrsti do vključno četrtega kolena ali v svaštvu do vključno drugega kolena;
– predsednik in člani komisije morajo biti pozorni na vsako dejansko ali možno nasprotje interesov, ki bi izhajalo iz okoliščin prvih treh odstavkov in morajo storiti vse, da se jim izognejo.
(2) Če predsednik ali član komisije ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, o tem predsednik komisije takoj pisno obvesti odgovorno osebo izvajalca usposabljanja. Ob tem mora predsednik ali član prenehati z delom v zadevi do odločitve odgovorne osebe izvajalca usposabljanja. V primeru istočasnega nasprotja interesov predsednika in člana komisije, o tem oba pisno obvestita odgovorno osebo izvajalca usposabljanja in prenehata z delom do njegove odločitve.
8. člen 
(obseg preizkusa znanja) 
(1) Pisni del preizkusa znanja se opravlja pod nadzorom enega od članov komisije (v nadaljnjem besedilu: nadzornik), ustni del pa pred izpitno komisijo.
(2) Pisni del preizkusa znanja obsega vprašanja z vseh področij programa usposabljanja in traja največ dve šolski uri.
(3) Ustni del preizkusa, ki je namenjen preverjanju usposobljenosti za izdelavo energetskih izkaznic, traja največ 45 minut.
9. člen 
(potek pisnega dela preizkusa znanja) 
(1) Vprašanja za pisni del preizkusa znanja pripravi izpitna komisija.
(2) Nadzornik ugotovi istovetnost kandidata na podlagi osebnega dokumenta, opremljenega s fotografijo, pred začetkom pisnega dela preizkusa znanja.
(3) Kandidat sme med preizkusom znanja uporabljati strokovno literaturo, ki jo določi izvajalec usposabljanja. Kandidat se med preizkusom znanja ne sme posvetovati z drugimi kandidati oziroma drugimi osebami.
(4) Nadzornik zagotovi, da opravljajo kandidati preizkus znanja samostojno in v skladu s prejšnjim odstavkom. Kandidata, ki ne opravlja pisnega dela preizkusa znanja v skladu z navodili, nadzornik opozori. Če kandidat večkrat krši navodila, nadzornik odloči, da kandidat ne sme nadaljevati preizkusa znanja. V tem primeru se šteje, da kandidat preizkusa znanja ni opravil.
10. člen 
(potek ustnega dela preizkusa znanja) 
(1) Predsednik izpitne komisije začne ustni del preizkusa znanja tako, da predstavi člane izpitne komisije in na podlagi osebnega dokumenta, opremljenega s fotografijo, ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek preizkusa znanja.
(2) Predsednik izpitne komisije vodi in skrbi za pravilen in nemoten potek preizkusa znanja.
(3) O poteku preizkusa znanja izpitna komisija vodi zapisnik za vsakega kandidata.
(4) Zapisnik podpišejo predsednik izpitne komisije in člana izpitne komisije.
11. člen 
(ocena uspeha) 
(1) Uspeh kandidata pri pisnem delu preizkusa znanja oceni izpitna komisija na predlog člana izpitne komisije, ki je pregledal pisno nalogo, z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Šteje se, da je pisni del izpit opravljen uspešno, če je kandidat na pisnem delu zbral najmanj 75 % možnih točk.
(2) Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del preizkusa znanja, ima pravico pristopiti k opravljanju ustnega dela preizkusa znanja. Uspeh ustnega dela preizkusa znanja na podlagi ocenitve odgovorov na postavljena vprašanja oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(3) Kandidat, ki je uspešno opravil pisni in ustni del preizkusa znanja, je preizkus znanja opravil. Če je kandidat ustni del preizkusa znanja opravil neuspešno, mora ponavljati preizkus znanja v celoti.
12. člen 
(dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja) 
(1) Izid preizkusa znanja razglasi predsednik izpitne komisije ob navzočnosti članov izpitne komisije in kandidata.
(2) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanja, se kot dokazilo o uspešno opravljenem usposabljanju izda potrdilo na obrazcu iz priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja izda kandidatu predsednik izpitne komisije po preizkusu znanja.
13. člen 
(zbirka dokumentov o kandidatu) 
(1) Izvajalec usposabljanja hrani zapisnike o poteku preizkusa znanja in izvode potrdila o preizkusu znanja za neodvisne strokovnjake najmanj pet let od datuma izdaje potrdila o preizkusu znanja.
(2) Izvajalec usposabljanja mora v roku osmih dni po zaključenem preizkusu znanja ministrstvu posredovati zbirni seznam kandidatov, ki so opravili preizkus znanja.
14. člen 
(pravica ugovora) 
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije, lahko v roku osmih dni po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji. Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju preizkusa znanja.
(2) O ugovoru odloča ministrstvo, ki mora odločitev sprejeti v osmih dneh. O svoji odločitvi mora kandidata pisno obvestiti.
15. člen 
(pristojbina za opravljanje preizkusa znanja) 
Kandidat plača izvajalcu usposabljanja ob prijavi na preizkus znanja pristojbino za opravljanja preizkusa znanja v višini, ki jo določi minister.
4. LICENCA NEODVISNEGA STROKOVNJAKA 
16. člen 
(vloga za izdajo licence) 
(1) Kandidat vloži vlogo za izdajo licence neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic (v nadaljnjem besedilu: licenca) na ministrstvu na obrazcu iz priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vlogi za izdajo licence morajo biti priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in fotografija kandidata.
17. člen 
(odločba o izdaji licence) 
Ko ministrstvo ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, vlagatelju izda odločbo o izdaji licence, ki velja za nedoločen čas. Odločba o izdaji licence vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime vlagatelja,
– enotno matično številko občana,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
– da se licenca izdaja neodvisnemu strokovnjaku za izdelavo energetskih izkaznic,
– datum izdaje licence,
– zaporedno številko iz registra licenc neodvisnih strokovnjakov.
18. člen 
(neizpolnjevanje pogojev) 
Če ministrstvo ugotovi, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za izdajo licence, izda o tem odločbo. Zoper to odločbo pritožba ni dovoljena, možen pa je upravni spor.
19. člen 
(izkaznica neodvisnega strokovnjaka) 
(1) Hkrati z licenco se neodvisnemu strokovnjaku izda izkaznica neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic na obrazcu iz priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če neodvisni strokovnjak izkaznico izgubi ali uniči, se na njegove stroške izda nova izkaznica. O izgubi izkaznice je neodvisni strokovnjak dolžan obvestiti ministrstvo.
20. člen 
(odvzem licence) 
Ministrstvo izda odločbo o preklicu veljavnosti in odvzemu licence v skladu z zakonom, ki ureja učinkovito rabo in obnovljive vire energije, in obenem pozove neodvisnega strokovnjaka, da v roku 8 dni po pravnomočnosti odločbe ministrstvu vrne izkaznico neodvisnega strokovnjaka.
5. REGISTER LICENC NEODVISNIH STROKOVNJAKOV 
21. člen 
(vsebina registra) 
V register licenc neodvisnih strokovnjakov (v nadaljnjem besedilu: register) se vpisujejo naslednji podatki:
1. podatki imetnika licence neodvisnega strokovnjaka: osebno ime, naslov prebivališča, strokovni ali znanstveni naslov, enotna matična številka občana, po potrebi vrsta specializacije in podatki o objavah, telefonska številka, številka telefaksa, naslov elektronske pošte,
2. podatki o licenci:
– številka in datum izdaje odločbe o licenci,
– številka in datum potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju,
– veljavnost licence,
– številka in datum odločbe o preklicu in odvzemu licence.
22. člen 
(način vodenja registra) 
(1) Ministrstvo vodi register v obliki informatizirane zbirke podatkov.
(2) V register se vpiše neodvisni strokovnjak pod zaporedno številko. Zaporedna številka je sestavljena iz zaporedne številke vpisa v register in številke licence. Zaporedna številka se ne spreminja tudi ob prenehanju veljavnosti licence neodvisnega strokovnjaka. Izbrisana zaporedna številka se ne ponovi. V registru mora biti shranjen vsak podatek, ki je bil kadarkoli vpisan v bazo.
(3) V primeru spremembe podatkov, vpisanih v register, mora biti v registru poleg novega shranjen in dostopen tudi predhodno vpisan podatek in datum njegove spremembe. V primeru prenehanja veljavnosti licence neodvisnega strokovnjaka se vpiše datum prenehanja veljavnosti z navedbo razloga (po uradni dolžnosti, na zahtevo neodvisnega strokovnjaka).
(4) Register je objavljen na spletni strani ministrstva.
23. člen 
(vpis v register) 
Na podlagi odločbe o izdaji licence se neodvisnega strokovnjaka po uradni dolžnosti vpiše v register.
24. člen 
(zbirka listin) 
(1) Skupaj z registrom se za vsakega neodvisnega strokovnjaka, ki je vpisan v register, vodi zbirka listin. Zbirka listin se odlaga in shranjuje v spisu z oznako zaporedne številke, pod katero je neodvisni strokovnjak vpisan v register.
(2) V spis se vlagajo vse listine in drugi dokumenti v zvezi z vpisom, prenehanjem veljavnosti licence oziroma spremembami vpisa v register.
25. člen 
(obvestilo o spremembi podatkov) 
Neodvisni strokovnjak mora ministrstvo obvestiti o spremembi podatkov, ki se vpisujejo v register.
6. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
26. člen 
(izdaja novih licenc) 
(1) Licence, izdane v skladu s Pravilnikom o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1), veljajo kot licence za nedoločen čas, izdane v skladu s tem pravilnikom.
(2) Minister po uradni dolžnosti izda neodvisnim strokovnjakom nove odločbe o izdaji licence v skladu s 17. členom tega pravilnika v petih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
27. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o usposabljanju, licencah in registru licenc neodvisnih strokovnjakov za izdelavo energetskih izkaznic (Uradni list RS, št. 6/10, 23/13 in 17/14 – EZ-1).
28. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-76/2018
Ljubljana, dne 23. aprila 2018
EVA 2018-2430-0017
dr. Peter Gašperšič l.r.
Minister 
za infrastrukturo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti