Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1386. Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah, stran 4578.

  
Na podlagi 34. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1) in 67. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o šolskem koledarju v srednjih šolah 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja trajanje in razporeditev organiziranega izobraževalnega dela (v nadaljnjem besedilu: pouk), trajanje in razporeditev šolskih počitnic, pouka proste dneve ter roke za opravljanje izpitov in izdajo predpisanih listin.
II. ŠOLSKO LETO IN TRAJANJE POUKA 
2. člen 
(šolsko leto in pouk) 
(1) Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta naslednjega koledarskega leta.
(2) Pouk se začne 1. septembra in konča 24. junija.
(3) Dijaki zaključnih letnikov končajo pouk v skladu s šolskim koledarjem iz 15. člena tega pravilnika.
3. člen 
(omejitve) 
(1) Če je z izobraževalnim programom določen tak obseg izobraževanja, ki ga ni mogoče izvesti do 24. junija, se po tem datumu lahko izvaja le praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu.
(2) Praktično usposabljanje pri delodajalcu se lahko izvaja tudi ob pouka prostih dnevih.
(3) Organizirana priprava na splošno maturo, poklicno maturo oziroma zaključni izpit za zaključne letnike traja od zaključka pouka do roka, določenega s šolskim koledarjem iz 15. člena tega pravilnika.
4. člen 
(ocenjevalna obdobja) 
(1) Pouk je v šolskem letu organiziran praviloma v dveh ocenjevalnih obdobjih.
(2) Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 15. januarja, drugo pa od 16. januarja do zaključka pouka.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko učiteljski zbor oziroma programski učiteljski zbor v načrtu ocenjevanja predlaga več ocenjevalnih obdobij in njihovo trajanje.
(4) Če se dijaki praktično usposabljajo z delom pri delodajalcu v strnjeni obliki najmanj štiri mesece, je to čas enega ocenjevalnega obdobja.
5. člen 
(letni delovni načrt) 
Svet šole določi z letnim delovnim načrtom organizacijo, razporeditev in načine izvedbe vseh oblik organiziranega izobraževalnega dela, ki jih določa izobraževalni program.
6. člen 
(trajanje pouka) 
(1) Pouk traja pet dni v tednu, razen če minister s šolskim koledarjem ne določi drugače.
(2) Ura pouka traja 45 minut, ura praktičnega usposabljanja pri delodajalcu pa 60 minut.
7. člen 
(urnik) 
(1) Tedenski razpored pouka se določi z urnikom.
(2) Pouk se začenja praviloma ob osmih zjutraj, razen če svet šole v soglasju s svetom staršev in učiteljskim zborom odloči drugače.
8. člen 
(proslave) 
(1) Zadnji dan pouka pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom državnosti in pred slovenskim kulturnim praznikom šola organizira proslavo.
(2) Šola lahko organizira tudi druge proslave v skladu z letnim delovnim načrtom.
9. člen 
(odmori) 
Med urami pouka imajo dijaki najmanj pet minut odmora, enkrat na dan pa praviloma 30 minut, vendar ne manj kot 20 minut.
III. POUKA PROSTI DNEVI 
10. člen 
(pouka prosti dnevi) 
Pouka prosti dnevi so:
– z zakonom določeni državni prazniki in dela prosti dnevi,
– šolske počitnice,
– en dan za sistematične zdravstvene preglede dijakov,
– en dan, določen z letnim delovnim načrtom šole – dan šole,
– sobote, če ni s šolskim koledarjem določeno drugače, in nedelje.
11. člen 
(počitnice) 
(1) Dijaki imajo jesenske, novoletne, zimske, prvomajske in poletne počitnice.
(2) Jesenske počitnice trajajo praviloma en teden v času praznikov (31. oktobra in 1. novembra). Ti prazniki se vključijo v počitnice.
(3) Novoletne počitnice trajajo od 25. decembra do izteka novoletnih praznikov.
(4) Zimske počitnice trajajo en teden in so razporejene v dve časovni obdobji izmenično po območjih statističnih regij.Prvo obdobje se začne tretji ponedeljek v februarju, drugo obdobje pa naslednji ponedeljek.
(5) Dijaki iz šol z območja Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške, Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske statistične regije ter del Jugovzhodne Slovenije (občina Kočevje) imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne z liho letnico; kadar se šolsko leto prične s sodo letnico, pa v drugem obdobju.
(6) Dijaki iz šol z območja Jugovzhodne Slovenije (razen občine iz šestega odstavka tega člena), Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnje Posavske statistične regije imajo zimske počitnice v prvem obdobju v tistem šolskem letu, ki se začne s sodo letnico; če se šolsko leto prične z liho letnico, pa v drugem obdobju.
(7) Prvomajske počitnice trajajo od 27. aprila do izteka prvomajskih praznikov.
(8) Poletne počitnice trajajo od konca pouka do 31. avgusta tekočega šolskega leta.
IV. ROKI ZA OPRAVLJANJE IZPITOV 
12. člen 
(izpitni roki) 
(1) Roke za opravljanje splošne mature in poklicne mature določita na podlagi šolskega koledarja iz 15. člena tega pravilnika Državna komisija za splošno maturo oziroma Državna komisija za poklicno maturo, za zaključni izpit pa pristojni organ za zaključni izpit.
(2) S šolskim koledarjem so določena obdobja opravljanja izpitov v posameznem izpitnem roku, in sicer:
– spomladanskem (po koncu pouka),
– jesenskem (od 16. avgusta do 20. oktobra),
– zimskem (od 1. februarja do 1. marca).
(3) Izpiti, s katerimi dijaki popravljajo oceno letnika, se lahko opravljajo najprej po petih dneh po končanem pouku.
13. člen 
(opravljanje izpitov) 
Šola mora dijakom zagotoviti, da v šolskem letu opravijo predmetne, dopolnilne in popravne izpite v dveh izpitnih rokih, preizkus znanja ali nadarjenosti pa v skladu z vpisnimi roki in postopki.
V. RAZDELITEV OBVESTIL IN SPRIČEVAL 
14. člen 
(obvestila in spričevala) 
(1) Obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju, razen zadnjem, se dijakom razdeli najkasneje v treh delovnih dneh po koncu ocenjevalnega obdobja.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se obvestilo o uspehu v ocenjevalnem obdobju razdeli ob koncu zadnjega ocenjevalnega obdobja dijakom, ki so bili ob koncu pouka neuspešni, in dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom še niso opravili praktičnega usposabljanja.
(3) Spričevala oziroma obvestila o uspehu v letniku se dijakom razdelijo najkasneje v treh delovnih dneh po končanem pouku. Dijakom, ki v skladu z izobraževalnim programom opravljajo praktično usposabljanje pri delodajalcu še po 24. juniju, se razdelijo spričevala oziroma obvestila o uspehu v letniku do 27. avgusta.
(4) Spričevala o splošni oziroma poklicni maturi se dijakom razdelijo v skladu s koledarjem opravljanja splošne oziroma poklicne mature, spričevalo o zaključnem izpitu pa s koledarjem opravljanja zaključnega izpita.
(5) Spričevala o splošni maturi, poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu se lahko slovesno razdelijo v roku, ki ga določi šola z letnim delovnim načrtom. Šola izda maturitetno spričevalo na zahtevo maturanta tudi pred slovesno razdelitvijo.
VI. IZVAJANJE PRAVILNIKA 
15. člen 
(šolski koledar) 
Minister, pristojen za izobraževanje, najkasneje do 31. maja v tekočem šolskem letu izda šolski koledar za naslednje šolsko leto. Šolski koledar se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za izobraževanje.
16. člen 
(izjeme) 
(1) Šola lahko v soglasju z ministrom, pristojnim za izobraževanje, posamezne določbe tega pravilnika uredi drugače, kadar za to obstajajo utemeljeni razlogi, če zagotovi ustrezno realizacijo izobraževalnega programa.
(2) Šola lahko v letnem delovnem načrtu določi, da se dva dneva pouka v šolskem letu izvedeta v drugem terminu, kot ju za pouk določa šolski koledar, ne more pa ju izvesti na dan, ko pouk že poteka. Dneva ne smeta biti določena v istem tednu, razmik med njima pa mora biti najmanj en teden.
17. člen 
(uporaba pravilnika) 
Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za vse, ki se izobražujejo izredno, za dijaške domove in zavode za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za zasebne šole s koncesijo in druge zasebne šole, ki nimajo koncesije, izvajajo pa javno veljavne izobraževalne programe.
VII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
18. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 50/12 in 8/14), uporablja pa se še do začetka uporabe tega pravilnika.
19. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018.
Št. 0070-29/2018
Ljubljana, dne 17. aprila 2018
EVA 2018-3330-0028
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti