Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1384. Pravilnik o vpisu v srednje šole, stran 4569.

  
Na podlagi 16. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1), četrtega odstavka 27. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o vpisu v srednje šole 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
S tem pravilnikom se ureja razpisni, prijavni, izbirni in vpisni postopek v redno izobraževanje po javno veljavnih izobraževalnih programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja, gimnazij, poklicno-tehniškega izobraževanja ter poklicnega in maturitetnega tečaja v javnih in zasebnih srednjih šolah, ki se financirajo iz državnega proračuna na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: šole).
II. RAZPISNI POSTOPEK 
2. člen 
(razpis za vpis) 
(1) Vpis v začetni letnik izobraževalnega programa se izvede na podlagi javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis).
(2) Razpis za vpis vsebuje:
1. ime in sedež šole,
2. ime izobraževalnega programa,
3. kraj izvajanja izobraževalnega programa,
4. trajanje izobraževanja,
5. število vpisnih mest,
6. pogoje za vpis,
7. predvidene ukrepe v primeru premajhnega ali prevelikega števila prijav,
8. merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa,
9. roke in postopke za prijavo na razpis in za izvedbo vpisa,
10. navedbo dokazil, ki jih morajo kandidati predložiti ob prijavi na razpis in ob vpisu,
11. druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za izobraževanje.
(3) Razpis na predlog šol pripravi in uskladi ministrstvo, pristojno za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ki zagotovi tudi opravljanje strokovnih in administrativno tehniških nalog v zvezi s pripravo razpisa.
(4) Šola si k obsegu vpisa pridobi soglasje ministra.
(5) Roke za izvajanje postopkov in nalog v zvezi s pripravo in objavo razpisa za vpis ter prijavo kandidatov za vpis in izvedbo izbirnega postopka (v nadaljnjem besedilu: rokovnik) določi minister, pristojen za srednje šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister).
(6) Rokovnik za naslednje šolsko leto, ki se začne 1. septembra, se objavi do 15. oktobra tekočega leta.
3. člen 
(kandidati, ki sodelujejo v razpisu) 
(1) Število vpisnih mest, določenih v razpisu, velja za kandidate, državljane Republike Slovenije, Slovence brez slovenskega državljanstva, državljane drugih držav, članic Evropske unije, državljane držav, s katerimi ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izobraževanju po načelu vzajemnosti, osebe, ki imajo pravico do izobraževanja v skladu s predpisi o mednarodni zaščiti, začasni zaščiti razseljenih oseb oziroma tujcih, in za kandidate, ki so sami ali vsaj eden od staršev ali skrbnikov ob vpisu rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.
(2) Drugi tujci se lahko vpišejo v izobraževalne programe, v katerih so po vpisu kandidatov iz prejšnjega odstavka še prosta vpisna mesta.
(3) V skupnem razpisnem postopku lahko sodeluje tudi zasebna srednja šola, ki izvaja izobraževalne programe iz 1. člena tega pravilnika, če v roku, določenim z rokovnikom, ministrstvu pošlje podatke v zvezi z razpisnim postopkom.
4. člen 
(razpis učnih mest in vajeniških učnih mest) 
(1) Razpis registriranih učnih mest pri delodajalcih in vajeniških učnih mest vsebuje:
– ime izobraževalnega programa in naziv poklicne izobrazbe,
– število učnih mest in vajeniških učnih mest za posamezen naziv poklicne izobrazbe,
– ime in sedež učnega mesta delodajalca ter vajeniškega učnega mesta,
– pogoje za sklenitev učne pogodbe in vajeniške učne pogodbe ter
– druga navodila in informacije, ki so pomembne pri odločanju kandidatov za poklicno izobraževanje.
(2) Razpis registriranih učnih mest pripravijo pristojne zbornice in se objavi hkrati z razpisom.
(3) Razpis vajeniških učnih mest pripravijo in objavijo pristojne zbornice.
5. člen 
(javne objave) 
(1) Ministrstvo javno objavi:
– rokovnik,
– razpis za vpis,
– število kandidatov, prijavljenih za vpis v posamezno šolo oziroma izobraževalni program,
– seznam šol z omejitvijo vpisa in
– število prostih mest v šolah po koncu vpisnega postopka.
(2) Podatke iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo na svoji spletni strani.
6. člen 
(informiranje o vpisu) 
(1) Šole organizirajo informativni dan za kandidate pred začetkom prijavnega postopka v roku, določenim z rokovnikom.
(2) Šole seznanijo kandidate za vpis zlasti:
1. z možnostmi in pogoji izobraževanja,
2. s poklici, za katere izobražujejo,
3. z možnostmi za nadaljnje izobraževanje,
4. s pogoji za vključitev v izobraževanje,
5. s postopkom in merili izbire v primeru omejenega vpisa,
6. z roki, ki so pomembni za vpisni postopek,
7. z imenom kontaktne osebe in načinom komuniciranja z njo in
8. z drugimi informacijami, ki so pomembne za odločanje kandidatov za prijavo na razpis.
(3) Informativni dan organizirajo tudi pristojne zbornice.
III. PRIJAVNI POSTOPEK 
7. člen 
(način prijavljanja) 
(1) Kandidat za vpis se prijavi s prijavnico, na obrazcu, ki ga določi minister.
(2) Kandidat se prijavi za vpis v en izobraževalni program na eni šoli.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek kandidat, ki se namerava vzporedno izobraževati po več izobraževalnih programih, za katere so razpisana mesta za vzporedno izobraževanje, odda prijavo za vsak izobraževalni program posebej.
(4) Prijavo za vpis kandidat osebno odda na šoli, na katero se prijavlja, lahko pa jo pošlje s priporočeno pošiljko. Prijavo lahko pošlje tudi po elektronski poti, če je varno elektronsko podpisana in podpis overjen s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
(5) Prijavo za vpis v srednjo šolo lahko odda tudi pooblaščeni strokovni delavec osnovne šole, na kateri se kandidat izobražuje, če šolo za to pooblastijo starši oziroma zakoniti zastopnik kandidata.
8. člen 
(roki za prijave) 
(1) Kandidat za vpis se prijavi v prijavnem roku, ki je določen z rokovnikom.
(2) V programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja ter gimnazij se v naknadnem roku, ki je določen z rokovnikom, lahko prijavi kandidat, ki se ni prijavil v prijavnem roku iz naslednjih razlogov:
– če je že vpisan v srednjo šolo, pa se želi preusmeriti v drug izobraževalni program, ali
– če se je zadnje šolsko leto izobraževal v tujini.
(3) Kandidat iz prve alineje prejšnjega odstavka se lahko prijavi v izobraževalni program brez omejitve vpisa oziroma v izobraževalni program, v katerem so še prosta mesta.
(4) Kandidat, ki se iz utemeljenih razlogov ni prijavil v predpisanih rokih, se lahko prijavi po izteku teh rokov.
9. člen 
(prenos prijav na drugo šolo) 
(1) Kandidat lahko svojo prijavo prenese na katerokoli drugo šolo še dvajset dni po preteku prijavnega roka.
(2) Določba prvega odstavka tega člena ne velja za kandidata, ki se prijavi k vpisu v maturitetni oziroma poklicni tečaj.
(3) Kandidat, ki iz utemeljenih razlogov zamudi rok iz prvega odstavka tega člena, lahko sodeluje v izbirnem postopku, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka prenese prijavo na želeno šolo.
10. člen 
(sprememba obsega vpisa) 
(1) Če se po izteku prijavnega roka na razpisana mesta izobraževalnega programa ni prijavilo zadostno število kandidatov oziroma je število prijavljenih kandidatov bistveno večje, kot so kadrovske in prostorske zmogljivosti šole, svet šole odloči o spremembi obsega vpisa ali omejitvi vpisa.
(2) O spremembi obsega vpisa (povečanju, zmanjšanju ali omejitvi) odloči svet šole v rokih, določenih z rokovnikom.
(3) K sklepu o spremembi obsega oziroma omejitvi vpisa si mora šola pridobiti soglasje ministra.
(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko o zmanjšanju obsega vpisa iz razlogov, ki jih določa prvi odstavek tega člena, odloči ministrstvo.
(5) O spremembi obsega oziroma omejitvi vpisa šola pisno seznani kandidate takoj po prejetem soglasju ministra.
11. člen 
(dokazila o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev) 
(1) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja ter gimnazij je zaključno spričevalo zaključnega razreda osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Za vpis v program nižjega poklicnega izobraževanja sta lahko poleg dokazila iz prejšnjega odstavka tudi spričevalo 7. ali 8. razreda osnovne šole in potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
(3) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih pogojev za vpis v programe srednjega poklicnega izobraževanja in srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja za kandidate, ki so končali program nižjega poklicnega izobraževanja, je spričevalo o zaključnem izpitu nižjega poklicnega izobraževanja.
(4) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe poklicno-tehniškega izobraževanja je spričevalo o zaključnem izpitu srednjega poklicnega izobraževanja.
(5) Dokazila o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe maturitetnega tečaja so:
– spričevalo o zaključnem izpitu oziroma spričevalo o poklicni maturi za kandidata, ki je končal program srednjega poklicnega ali srednjega strokovnega izobraževanja ali poklicno-tehniškega izobraževanja,
– letno spričevalo tretjega letnika gimnazije za kandidata, ki ni končal zaključnega letnika gimnazije, in izjava, da je prekinil izobraževanje vsaj eno šolsko leto pred prijavo,
– letno spričevalo zaključnega letnika programa gimnazije za kandidata, ki se je izobraževal po zasebnemu izobraževalnemu programu gimnazije, ki je v skladu z zakonom pridobil javno veljavnost,
– potrdilo o opravljenem preizkusu znanja na nivoju tretjega letnika gimnazije za kandidata, ki nima nobenega od dokazil iz prejšnjih alinej tega odstavka.
(6) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev za vpis v programe poklicnega tečaja je spričevalo četrtega letnika gimnazije ali spričevalo zaključnega letnika srednjega strokovnega izobraževanja.
(7) Dokazilo o izpolnjevanju splošnih vpisnih pogojev, ki je izdano v tujini, kandidat predloži šoli, na katero se prijavi k vpisu, skupaj z drugimi dokazili, ki jih v skladu s predpisi o priznavanju v tujini pridobljene izobrazbe določi šola.
(8) Postopek dokazovanja izpolnjevanja splošnih vpisnih pogojev za osebe z mednarodno zaščito, ki formalne izobrazbe ne morejo dokazati z dokumenti, je določen v uredbi, ki ureja načine in pogoje za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito.
12. člen 
(dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev) 
(1) Dokazila o izpolnjevanju posebnih vpisnih pogojev, določenih z izobraževalnim programom, so:
– obvestilo o opravljenem preizkusu znanja in nadarjenosti, ki ga izda šola, na kateri ga je kandidat opravljal,
– potrdilo o psihofizični sposobnosti, ki ga izda pooblaščeni zdravnik,
– potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev, ki ga izda šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku.
(2) Za vpis v šolo oziroma izobraževalni program z omejitvijo vpisa kandidat predloži tudi dokazila o doseženem številu točk v skladu z veljavnimi merili za izbiro kandidatov ob omejitvi vpisa.
(3) Za vpis v izobraževalni program, ki se izvaja v vajeniški obliki, kandidat predloži sklenjeno vajeniško pogodbo, registrirano pri pristojni zbornici.
13. člen 
(potrdilo o športnih pogojih) 
(1) Šola, ki izvaja izobraževalni program v športnem oddelku, ugotavlja izpolnjevanje športnih pogojev za vpis v ta izobraževalni program na podlagi razgovora s kandidatom in naslednjih dokazil:
– zdravniškega potrdila osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdila o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu o psihofizičnih zmogljivostih kandidata za izobraževanje po zadevnem izobraževalnem programu,
– potrdila nacionalne športne panožne zveze, da je kandidat pri njej registriran, da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze, oziroma potrdila Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, da je kandidat vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov v skladu z zakonom, ki ureja šport, ter da glede na športne dosežke izpolnjuje pogoje za športni oddelek,
– izjave trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem s podatki o perspektivnosti mladega športnika, programu treniranja in tekmovanjih, športnih ciljih ter njegovih najboljših rezultatih, ki jih poda društvo ali klub in
– potrdila Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o dodelitvi in trajanju naziva kategorizacije, če ga kandidat ima.
(2) Dokazila iz prejšnjega odstavka kandidat predloži šoli v roku, določenem z rokovnikom. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov predloži dokazila po izteku tega roka, vendar najkasneje osem dni pred začetkom roka za ugotavljanje izpolnjevanja športnih pogojev, določenega z rokovnikom oziroma razpisom.
(3) Šola obvesti prijavljenega kandidata o datumu razgovora sedem dni pred začetkom razgovora.
(4) Če kandidat predloži dokazila po izteku rokov iz drugega odstavka tega člena ali če se razgovora ne udeleži iz utemeljenih razlogov, mu šola določi naknadni datum razgovora vendar najkasneje pet dni pred začetkom izbirnega postopka.
(5) Izpolnjevanje športnih pogojev se ugotavlja z besedami: »izpolnjuje športne pogoje« oziroma »ne izpolnjuje športnih pogojev«.
(6) Potrdilo o izpolnjevanju športnih pogojev izda šola kandidatu najkasneje osem dni pred iztekom prijavnega roka. Če je kandidata obravnavala v naknadnem roku iz četrtega odstavka tega člena, mu potrdilo izda najkasneje dva dni pred začetkom izbirnega postopka.
14. člen 
(preizkus znanja in nadarjenosti) 
(1) Kandidat opravlja preizkus posebne nadarjenosti oziroma znanja iz klasičnih ali tujih jezikov, ki so izbirni predmeti osnovnošolskega izobraževanja (v nadaljnjem besedilu: preizkus), če so ti pogoj za vpis v izobraževalni program. Datum, čas in način izvedbe preizkusa se določi z rokovnikom oziroma razpisom. Kandidat opravlja preizkus posebne nadarjenosti in znanja na šoli, v katero se želi vpisati.
(2) Kandidat se prijavi k preizkusu na šoli, ki ga izvaja, najkasneje v roku, določenem z rokovnikom.
(3) Šola obvesti prijavljene kandidate o datumu in času preizkusa najkasneje deset dni pred iztekom prijavnega roka.
(4) Preizkus se opravlja pred začetkom prijavnega roka.
(5) Če se kandidat iz utemeljenih razlogov ni udeležil preizkusa, mu šola zagotovi naknadno opravljanje tega preizkusa najkasneje pet dni pred začetkom izbirnega postopka.
(6) Preizkus se ocenjuje opisno z besedami: »opravil« oziroma »ni opravil«.
(7) Potrdilo o opravljanju preizkusa izda šola v osmih dneh po opravljanju preizkusa, če ga je kandidat opravljal v naknadnem roku, pa najkasneje dva dni pred začetkom izbirnega postopka. Potrdilo velja eno šolsko leto na šoli, na kateri je kandidat opravljal preizkus.
15. člen 
(roki in način predložitve dokazil) 
(1) Dokazila iz prvega, drugega, tretjega, četrtega, sedmega in osmega odstavka 11. člena ter drugega odstavka 12. člena tega pravilnika kandidat predloži najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka.
(2) Dokazila iz petega in šestega odstavka 11. člena ter prvega odstavka 12. člena tega pravilnika kandidat predloži ob prijavi k vpisu. Kandidat lahko iz utemeljenih razlogov dokazila predloži po izteku tega roka, vendar najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka.
(3) Dokazilo iz tretjega odstavka 12. člena tega pravilnika kandidat vajenec predloži najkasneje do vpisa.
(4) Dokazila se predložijo v izvirniku ali neoverjeni fotokopiji.
(5) Če šola že ima kandidatove podatke v svojih evidencah oziroma si jih lahko pridobi iz drugih uradnih evidenc, kandidatu ni treba predložiti zadevnih dokazil.
IV. IZBIRNI IN VPISNI POSTOPEK 
16. člen 
(splošna pravila izbirnega postopka) 
(1) V izbirnem postopku sodelujejo prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo vpisne pogoje, določene z zakonom in izobraževalnim programom.
(2) V izbirnem postopku sodeluje tudi kandidat, ki se iz utemeljenih razlogov ni mogel prijaviti oziroma ni predložil dokazil v predpisanih rokih, če dokazila predloži en dan pred začetkom izbirnega postopka.
(3) Število prostih vpisnih mest za novince za prvi in drugi krog izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa se določi tako, da se od normativnega števila vpisnih mest odšteje predvideno število ponavljavcev.
(4) Če šola z omejitvijo vpisa po koncu prvega kroga izbirnega postopka ugotovi, da je predvidela večje število ponavljalcev od dejanskega, ta mesta v okviru normativnega oddelka, ki so predvidena za ponavljalce, ponudi kandidatom v drugem krogu izbirnega postopka.
(5) Število prostih vpisnih mest za novince za drugi krog izbirnega postopka na šolah brez omejitve vpisa se določi tako, da se od normativnega števila vpisnih mest odšteje število prijavljenih kandidatov in predvideno število ponavljavcev.
17. člen 
(izbirni postopek pri omejitvi vpisa) 
(1) Izbirni postopek za vpis kandidatov v programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in strokovnega izobraževanja in gimnazij z omejitvijo vpisa usklajuje in zagotavlja druge materialne in strokovne pogoje za njegovo izvedbo ministrstvo.
(2) Izbira kandidatov ob omejitvi vpisa se opravi v dveh krogih:
– v prvem krogu se izbere število kandidatov, ki obsega 90 % od števila prostih vpisnih mest za novince,
– v drugem krogu se na preostalih 10 % vpisnih mest v izobraževalnih programih z omejitvijo vpisa izbere kandidate izmed vseh še prijavljenih kandidatov, ki niso bili uspešni v prvem krogu. Ti kandidati se lahko prijavijo tudi na vsa še prosta vpisna mesta v izobraževalne programe, ki nimajo omejitve vpisa.
(3) Prijavljeni kandidati se uvrstijo na izbirni seznam glede na doseženo število točk v skladu z veljavnimi merili za izbiro ob omejitvi vpisa.
(4) Kandidat, ki sodeluje v drugem krogu, izbere največ deset izobraževalnih programov, v katere se želi vpisati. Te izobraževalne programe razvrsti po prednostnem vrstnem redu na posebnem obrazcu, ki ga predloži šoli, na katero se je prijavil k vpisu.
(5) V drugem krogu se kandidate razvršča v izobraževalne programe glede na število točk, potrebno za sprejem v posamezen izobraževalni program, upoštevajoč prednostni vrstni red želja kandidata. Uvrščanje poteka tako, da se vsakega kandidata uvrsti na seznam prijavljenih v vse programe, ki jih je kandidat navedel v skladu s prejšnjim odstavkom.
(6) Če je v prvem krogu na koncu izbirnega seznama več kandidatov z enakim številom točk, se ne glede na prvo alineo drugega odstavka tega člena število izbranih kandidatov zmanjša oziroma poveča do prvega kandidata z različnim številom točk. V tem primeru se njihovo število sorazmerno spremeni v drugem krogu ne glede na drugo alinejo drugega odstavka tega člena.
(7) Če je v drugem krogu na koncu izbirnega seznama več kandidatov z enakim številom točk, se število izbranih kandidatov zmanjša do prvega kandidata z različnim številom točk.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko šola poveča število izbranih kandidatov do prvega kandidata z različnim številom točk, če to dopuščajo kadrovske in prostorske zmogljivosti šole in s tem soglaša ministrstvo.
18. člen 
(izbira kandidatov v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, maturitetnega tečaja in poklicnega tečaja)
(1) Izbira kandidatov v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja in maturitetnega tečaja se opravi v enem krogu. Šola izbere kandidate, prijavljene v ta izobraževalni program, na 100 % razpisanih mest za novince v skladu z merili za izbiro.
(2) Če je na koncu izbirnega seznama več kandidatov z enakim številom točk, se število izbranih kandidatov zmanjša do prvega kandidata z različnim številom točk.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko šola poveča število izbranih kandidatov do prvega kandidata z različnim številom točk, če to dopuščajo kadrovske in prostorske zmogljivosti šole in s tem soglaša ministrstvo.
19. člen 
(kandidat s posebnimi potrebami) 
Kandidat s posebnimi potrebami, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil, ne sodeluje v izbirnem postopku iz 17. oziroma 18. člena tega pravilnika, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo veljavno odločbo o usmeritvi v ta izobraževalni program in dosega najmanj 90 odstotkov točk prvega ali drugega kroga izbirnega postopka po merilih, potrebnih za vpis v program, v katerem kandidira za vpis.
20. člen 
(kandidat vajenec) 
(1) Kandidat vajenec, ki izpolnjuje vpisne pogoje za vpis v izobraževalni program, v katerega se je prijavil in se izvaja v vajeniški obliki, ne sodeluje v izbirnem postopku iz 17. člena tega pravilnika, če najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predloži na šolo registrirano pogodbo o vajeništvu.
(2) Kandidat vajenec, ki registrirano pogodbo o vajeništvu predloži po izteku roka iz prejšnjega odstavka, lahko kandidira le na prosta mesta, pri čemer ima prednost pred kandidati za vpis brez vajeniške pogodbe.
21. člen 
(obveščanje o sprejemu) 
(1) Šola pisno obvesti kandidate o sprejemu naslednji dan po opravljenem postopku. V sklepu o sprejemu se za kandidate, ki niso sprejeti, navedejo razlogi za nesprejem in možnost pritožbe zoper odločitev o izbiri.
(2) Kandidat sklep o sprejemu prejme na šoli najkasneje naslednji dan po izdaji sklepa. Če ga kandidat ne prevzame na šoli v roku iz prejšnjega stavka, se mu ga najkasneje naslednji dan pošlje priporočeno po pošti.
(3) Šola javno objavi število točk, potrebnih za sprejem v izobraževalni program, po izteku prvega oziroma drugega kroga izbirnega postopka.
22. člen 
(vpis v začetni letnik) 
(1) Kandidat, ki je sprejet v izobraževalni program, je z izdajo sklepa o sprejemu tudi vpisan v ta program.
(2) Kandidat, ki po prejemu sklepa iz prejšnjega odstavka spremeni odločitev ali iz drugih razlogov ne more obiskovati pouka izbranega izobraževalnega programa, v treh dneh po prejemu sklepa pošlje šoli podpisano pisno izjavo o tem. Izjavo podpiše tudi zakoniti zastopnik mladoletnega kandidata.
(3) Na podlagi izjave iz prejšnjega odstavka šola kandidata črta s seznama sprejetih kandidatov in uvrsti naslednjega kandidata z izbirnega seznama glede na doseženo število točk. Uvrščenega kandidata o tem takoj obvesti v skladu z drugim odstavkom 21. člena tega pravilnika.
(4) Če se kandidat v rokih, določenih z rokovnikom, ne vpiše v program, v katerega se je prijavil, in za to nima utemeljenih razlogov oziroma se ne odzove na poziv šole, ga šola črta s seznama prijavljenih. Prosto mesto nameni naslednjemu kandidatu z izbirnega seznama glede na doseženo število točk.
23. člen 
(vpis v naslednje letnike) 
(1) Dijak se vpiše v naslednje letnike, ko izpolni vse obveznosti, določene z izobraževalnim programom oziroma v skladu z odločitvijo pristojnega organa šole z vpisnico.
(2) Dijak odda vpisnico najkasneje do začetka šolskega leta.
(3) Dijaku, ki se iz utemeljenih razlogov ni mogel vpisati v roku iz prejšnjega odstavka, šola zagotovi vpis naknadno.
V. POSTOPEK VARSTVA PRAVIC 
24. člen 
(odločanje o zamudi rokov) 
(1) Kandidat lahko vloži prošnjo zaradi zamude roka iz 8., 9., 13., 14., prvega in drugega odstavka 15. člena ter 22. ali 23. člena tega pravilnika v treh dneh po prenehanju razlogov za zamudo vendar najkasneje v 30 dneh po začetku šolskega leta oziroma izvajanja izobraževalnega programa. Zamudo roka kandidat utemelji in o tem predloži ustrezna dokazila.
(2) O utemeljenosti razlogov za zamudo roka odloči ravnatelj v treh dneh po vložitvi prošnje kandidata.
(3) Utemeljeni razlogi so npr: bolezen, izjemne socialne in družinske okoliščine, izobraževanje oziroma bivanje v tujini, naknadna sprememba statusa športnika in podobno, ki so bili nepredvidljivi in so neposredno vplivali na zamudo roka.
(4) Če se ugotovi, da je kandidat zamudil rok iz utemeljenih razlogov in zaradi tega ni mogel sodelovati v izbirnem postopku oziroma ni bil sprejet, ga šola sprejme, če ima enako število točk, kot zadnji, uvrščeni na seznamu sprejetih kandidatov.
(5) Šola sprejme kandidata iz prvega odstavka tega člena v izobraževalni program brez omejitve vpisa, če izpolnjuje predpisane pogoje.
25. člen 
(popravljanje napak) 
(1) Če kandidat meni, da so očitne računske in druge napake v postopku prijave, izbire oziroma sprejemanja v šolo vplivale na to, da ni bil sprejet v želeno šolo oziroma izobraževalni program, lahko v treh dneh po seznanitvi z odločitvijo oziroma prejemom pisnega sklepa poda predlog za odpravo napak.
(2) Šola na predlog kandidata ali strokovnih delavcev šole v treh dneh po podanem predlogu odpravi ugotovljene računske ali druge napake, ki so vplivale na izbiro oziroma vpis kandidata v šolo, in o tem obvesti kandidata.
(3) Če šola ne odpravi napak v skladu s prejšnjim odstavkom, lahko kandidat v naslednjih treh dneh vloži pritožbo v skladu s 26. členom tega pravilnika.
26. člen 
(odločanje o pritožbi) 
(1) Če kandidat meni, da so nepravilnosti oziroma kršitve v postopku prijave, izbire oziroma odločanja o sprejemu v šolo vplivale na to, da ni bil sprejet v želeno šolo oziroma izobraževalni program, lahko v treh dneh po seznanitvi z odločitvijo oziroma prejemu pisnega sklepa vloži pritožbo.
(2) O pritožbi odloči svet šole v desetih dneh po vložitvi pritožbe.
(3) Če se ugotovi, da je pritožba utemeljena in da je zaradi kršitve oziroma druge nepravilnosti v postopku prišlo do napačne razvrstitve kandidata v izbirnem postopku oziroma da kandidat zaradi tega ni bil sprejet v izobraževalni program oziroma šolo, se kandidata uvrsti na seznam sprejetih, če ima enako število točk, kot zadnji, uvrščeni na seznamu sprejetih kandidatov.
(4) Odločitev sveta šole je dokončna. Zoper to odločitev lahko kandidat sproži upravni spor.
27. člen 
(način vložitve in seznanjanja) 
(1) Prošnjo, predlog oziroma pritožbo (v nadaljnjem besedilu: zahtevo) kandidat lahko da na zapisnik pri ravnatelju v šoli, ki je odločala o izbiri oziroma sprejemu, ali pa jo pošlje priporočeno po pošti.
(2) Šola izda pisni sklep o zahtevi iz prejšnjega odstavka in ga kandidatu vroči na dokazljiv način v treh dneh po odločitvi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek, če šola popravi napako, o tem lahko obvesti kandidata le ustno, vendar to evidentira v ustrezni šolski dokumentaciji.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
28. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vpisu v srednje šole (Uradni list RS, št. 12/06, 17/06 – popr., 12/08 in 107/12), uporablja pa se še do začetka uporabe tega pravilnika.
29. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018.
Št. 0070-19/2018
Ljubljana, dne 18. aprila 2018
EVA 2018-3330-0019
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti