Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1383. Pravilnik o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah, stran 4568.

  
Za izvrševanje 9. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 68/17) in 7. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o tečaju slovenščine za dijake v srednjih šolah 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja organizacijo in izvedbo intenzivnega tečaja slovenščine in dodatnih ur slovenščine za dijake, katerih materni jezik ni slovenski ali niso končali osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji.
2. člen 
(potrdilo o znanju slovenščine) 
(1) Dijak, katerega materni jezik ni slovenski ali ni končal osnovnošolskega izobraževanja v Republiki Sloveniji, ob prvi vključitvi v srednješolsko izobraževanje v Republiki Sloveniji izkaže znanje slovenščine s potrdilom o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2.
(2) Če potrdila ne predloži, opravlja preizkus znanja iz prejšnjega odstavka na šoli, v katero se vključuje oziroma ga na preizkus znanja šola napoti na drugo šolo, ki ta preizkus izvaja.
(3) Po uspešno opravljenem preizkusu se izda potrdilo, ki ga dijak, če je opravil preizkus na drugi šoli, predloži najpozneje do začetka izvajanja intenzivnega tečaja slovenščine.
(4) Potrdilo, ki ga izda šola, je veljavno za izkazovanje ravni znanja slovenščine v izobraževalnem procesu, kar mora biti razvidno tudi iz potrdila.
(5) Opravljanje preizkusa znanja in potrdilo o opravljanjem izpitu je za dijaka brezplačno.
3. člen 
(intenzivni tečaj slovenščine) 
(1) Za dijake, ki niso predložili potrdila o opravljenem preizkusu znanja po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2 oziroma niso opravili preizkusa iz prejšnjega člena, šola ob začetku šolskega leta organizira intenzivni tečaj slovenščine.
(2) Intenzivni tečaj slovenščine (v nadaljnjem besedilu: tečaj) šola izvaja po ustreznem programu v strnjeni obliki v prvem polletju šolskega leta. Dijakova tedenska obremenitev ne sme preseči obremenitve, določene z zakonom.
(3) Tečaj se izvaja v naslednjem obsegu:
– od 4 do 6 dijakov 120 ur,
– od 7 do 12 dijakov 160 ur,
– če je dijakov več kot 12, se na skupni obseg 160 ur za vsakega dijaka nad 12 doda 15 ur.
(4) Šola lahko dijaka oziroma dijake napoti na drugo šolo izvajalko tečaja po predhodnem dogovoru s to šolo. Če ima šola do tri dijake, jih napoti na drugo šolo izvajalko tečaja oziroma izvede tečaj sama po predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za izobraževanje. V tem primeru se tečaj izvede v obsegu 90 ur.
(5) Tečaj izvaja, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja slovenščine.
(6) Dijak, ki se je prvič vključil v izobraževanje po tem, ko je šola že izvedla tečaj, lahko opravi tečaj v naslednjem šolskem letu. V primeru vključitve je obiskovanje tečaja obvezno.
(7) Vrednost ure in obseg sredstev za plačilo ur tečaja iz tega člena s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje.
4. člen 
(preizkus po opravljenem tečaju) 
Po opravljenem tečaju dijak opravlja preizkusznanja slovenščine po Skupnem evropskem jezikovnem okviru na ravni A2. Preizkus se opravlja na šoli, na kateri je dijak opravljal tečaj. Šola dijaku po uspešno opravljenem preizkusu izda potrdilo.
5. člen 
(dodatne ure slovenščine) 
(1) Za dijake, ki niso uspešno opravili preizkusa iz prejšnjega člena, šola organizira dodatne ure slovenščine, ki so zanje obvezne. Za dijake, ki so uspešno opravili preizkus, šola organizira dodatne ure slovenščine, če dijaki tako želijo.
(2) Za dijake, ki so uspešno opravili preizkus iz prejšnjega člena, šola do konca šolskega leta izvaja dodatne ure slovenščine v obsegu do 35 ur. Če je teh dijakov več kot 24, lahko šola dodatne ure izvede v obsegu do 70 ur.
(3) Za dijake, ki niso uspešno opravili preizkusa iz prejšnjega člena, in za dijake, ki so se prvič vključili v izobraževanje po tem, ko je šola že izvedla tečaj, šola do konca šolskega leta izvaja dodatne ure slovenščine v obsegu do 70 ur. Če je teh dijakov več kot 24, lahko šola dodatne ure izvede v obsegu do 105 ur.
(4) Dodatne ure slovenščine se izvajajo kot jezikovna podpora predmetom izobraževalnega programa, v katerega je dijak vpisan.
(5) Dodatne ure slovenščine izvajajo učitelji šole, v katero je dijak vpisan.
(6) Vrednost ure in obseg sredstev za plačilo dodatnih ur slovenščine iz tega člena s sklepom določi minister, pristojen za izobraževanje.
6. člen 
(pravice in obveznosti dijaka) 
(1) Udeležba na tečaju iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in obiskovanje dodatnih ur iz drugega odstavka prejšnjega člena je za dijaka obvezna. Dijakova odsotnost se opravičuje v skladu z določbami zakonov, ki urejata gimnazijsko oziroma poklicno in strokovno izobraževanje.
(2) Šola za dijaka izdela osebni izobraževalni načrt v skladu s pravilnikom, ki ureja prilagoditve šolskih obveznosti dijakov v srednji šoli.
(3) Dijak, ki je obiskoval tečaj iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika in ob zaključku šolskega leta ne dosega znanja za pozitivno oceno iz slovenščine ter ni v zaključnem letniku, in dijak, ki se je prvič vključil v izobraževanje po tem, ko je šola že izvedla navedeni tečaj, je lahko v prvem letu izobraževanja neocenjen iz tega predmeta in napreduje v naslednji letnik, če tako odloči ravnatelj na predlog oddelčnega učiteljskega zbora.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati 16. člen Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva (Uradni list RS, št. 62/10, 99/10 in 47/17), ki pa se uporablja do začetka uporabe tega pravilnika.
8. člen 
(začetek veljavnosti in uporabe) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018.
Št. 0070-18/2018
Ljubljana, dne 18. aprila 2018
EVA 2018-3330-0018
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti