Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2018 z dne 26. 4. 2018

Kazalo

1380. Pravilnik o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli, stran 4558.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1) in 57. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K 
o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli 
1. člen 
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik ureja prilagoditve šolskih obveznosti dijakom, ki se izobražujejo po javno veljavnem izobraževalnem programu (v nadaljnjem besedilu: izobraževalni program) in za prilagoditve izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom, ki ureja gimnazijsko izobraževanje, in zakonom, ki ureja poklicno in strokovno izobraževanje.
2. člen 
(pravica do prilagoditev) 
(1) Šola prilagodi šolske obveznosti dijaku:
– ki se vzporedno izobražuje,
– s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi,
– zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov.
(2) Dijaku iz prve alineje prejšnjega odstavka z osebnim izobraževalnim načrtom obe šoli določita tudi obseg izobraževalnega dela in način izpolnjevanja obveznosti na posamezni šoli za posamezno šolsko leto.
(3) Šola lahko prilagodi šolske obveznosti:
1. nadarjenemu dijaku,
2. dijaku perspektivnemu športniku,
3. dijaku vrhunskemu športniku,
4. dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave,
5. dijaku v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti,
6. dijaku, ki prihaja iz tuje države,
7. v drugih utemeljenih primerih,
8. dijaku s posebnimi potrebami, poleg prilagoditev, določenih z odločbo o usmeritvi.
3. člen 
(postopek za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti) 
(1) Za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja obveznosti dijak oziroma starši mladoletnega dijaka zaprosijo s pisno vlogo, ki ji priložijo:
– za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov,
– za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave,
– za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška dokazila,
– za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije, v kateri se udejstvuje.
(2) V primerih iz prve alineje prvega odstavka ter prve, pete, šeste in sedme točke tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika šola o vlogi odloča na podlagi podatkov iz razpoložljive dokumentacije in uradnih evidenc.
(3) Dijak, ki se vzporedno izobražuje, odda vlogo na šoli, kjer opravlja večino obveznosti po izobraževalnem programu.
(4) Vlogo je potrebno vložiti do 30. septembra za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.
4. člen 
(sklep) 
(1) O vlogi za pridobitev pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom v petnajstih dneh po prejemu popolne vloge. Za pridobitev pravice iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika ravnatelj predhodno pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora in svetovalne službe. Sklep vroči dijaku in staršem mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi.
(2) Sklep o pridobitvi pravice do prilagoditev velja največ eno šolsko leto.
5. člen 
(osebni izobraževalni načrt) 
(1) Če se s sklepom odloči o pridobitvi pravice do prilagoditev, šola v petnajstih dneh po izdaji sklepa pripravi osebni izobraževalni načrt, v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega dijaka.
(2) Z osebnim izobraževalnim načrtom se dijaku prilagodi izvedba pouka in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole.
(3) Če šola za dijaka s posebnimi potrebami pripravi osebni izobraževalni načrt, je individualizirani program po zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, sestavni del tega načrta.
(4) Če se dijak vzporedno izobražuje, šola uskladi osebni izobraževalni načrt tudi z drugo šolo.
(5) Za dijaka perspektivnega športnika oziroma dijaka vrhunskega športnika šola uskladi osebni izobraževalni načrt tudi s športnim društvom oziroma z nacionalno panožno športno zvezo.
(6) Za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, in za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti, šola po potrebi uskladi osebni izobraževalni načrt z organizacijo, ki organizira ali vodi priprave na ta tekmovanja, prireditve ter izmenjave, oziroma z organizacijo, v kateri se dijak udejstvuje.
(7) Z osebnim izobraževalnim načrtom se določijo:
1. pravice in obveznosti dijaka in šole,
2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,
3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti,
4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,
5. razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti,
6. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.
(8) Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni.
6. člen 
(mirovanje pravice do prilagoditev) 
(1) Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje:
1. če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,
2. če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih,
3. če mu je izrečen ukor,
4. v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,
5. iz drugih utemeljenih razlogov.
(2) O mirovanju in obdobju mirovanja odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi.
(3) O odločitvi iz prejšnjega odstavka ravnatelj obvesti oddelčni učiteljski zbor.
7. člen 
(prenehanje pravice do prilagoditev) 
(1) Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev preneha:
1. če ob poteku obdobja mirovanja pravice do prilagoditev ne izpolni obveznosti iz druge točke prvega odstavka prejšnjega člena,
2. če preneha pogoj za pridobitev pravice do prilagoditev,
3. če je izključen iz šole,
4. na njegov predlog oziroma na predlog staršev mladoletnega dijaka,
5. s potekom obdobja, za katerega mu je bila pravica do prilagoditve podeljena.
(2) O prenehanju pogoja za pridobitev pravice do prilagoditev morajo dijak oziroma starši mladoletnega dijaka obvestiti šolo v petih delovnih dneh po prenehanju pogoja.
(3) O prenehanju pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi.
(4) O odločitvi iz prejšnjega odstavka ravnatelj obvesti oddelčni učiteljski zbor in tiste, s katerimi je šola uskladila osebni izobraževalni načrt.
8. člen 
(pritožba na sklep) 
(1) Zoper sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev pravice do prilagoditev in sklep o prenehanju pravice do prilagoditev je dovoljena pritožba na pritožbeno komisijo oziroma komisijo za varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: pritožbena komisija) v skladu z Zakonom o gimnazijah oziroma Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju v osmih dneh po prejemu sklepa.
(2) Pritožbena komisija odloči o pritožbi v petnajstih dneh po prejemu pritožbe.
9. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 38/09 in 29/17 – ZŠpo-1), uporablja pa se še do začetka uporabe tega pravilnika.
10. člen 
(uveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2018.
Št. 0070-15/2018
Ljubljana, dne 17. aprila 2018
EVA 2018-3330-0015
dr. Maja Makovec Brenčič l.r.
Ministrica 
za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti